51 Gnosis nu! Het vierkant van bouw

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 51
Het vierkant van bouw
17 december 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

De groep van verbondenen in de gnosis stemt zich af op andere normen. Zij laat de wereld de wereld, zij geeft aan de keizer wat van de keizer is. De tekenen van de tijden zijn voor haar een aansporing tot verdubbeling van haar inspanning. Zij gaat op gnostiek magische wijze ernst maken met de nieuwe levenshouding: groepseenheid – strijdloosheid – eenpuntige gerichtheid – harmonie in de wisseling der activiteiten en nieuwe dienstbaarheid.

Door strijdloosheid, zelfisolatie en negatie ontneemt de groep aan het kwaad zijn voedingsbodem. De zelfisolatie bereikt zij door eenpuntige gerichtheid op de gnosis, haar doel en haar heil. Zij versterkt de band met de gnosis door harmonie in de wisseling van hun activiteiten.

Zo wordt zij van dag tot dag en van uur tot uur overgoten met de gnostieke volheid, met het water des levens. Daaruit levend en daarin existerend ontvangt zij kracht, nieuwe kracht, onaardse kracht, om in nieuwe dienstbaarheid uit de levenszee vele zoekenden en hunkerenden op te vissen en hen in het levende lichaam van de groep in veiligheid te stellen.

Uit: Er is geen ledige ruimte
Hoofdstuk: V

In het herkenningssymbool van het Gouden Rozenkruis zien we een driehoek en vierkant omsloten worden door een cirkel met een punt in het midden. Het symbool geeft de innerlijke werkelijkheid weer voor allen, die zich verbinden met gnosis, de wijsheid en kennis van het hart. Het vierkant daarin noemen we het vierkant van bouw. Het is het toebereidingsveld voor hen die streven op het pad van bevrijding.

Het vierkant van toebereiding wijst je op vier essentiële punten in je levenshouding.

  1. Ten eerste om door de dagelijkse bezigheden heen, je te richten op dát wat zich in je hart ontsluit, op dát waar het omgaat, het aanrakingspunt waar de ziel haar zachte fluisteringen kenbaar maakt.
  2. Om ten tweede in die gerichtheid te trachten de wisselingen en de gebeurtenissen van alledag, harmonieus op te vangen. Te ontdekken dat het leven, hoe het zich ook aan je voordoet, wijzer is dan wat je zelf soms wenst of bedenkt.
  3. Ten derde om tegen onvermijdelijke omstandigheden niet te strijden, maar te leren aanvaarden. En vooral mensen te leren begrijpen in plaats van je tegen hen af te zetten. Daarmee houd je in je hart de ruimte open voor de stem van de ziel, voor gnosis.
  4. Ten vierde om, hoe verschillend ieder ook is, de verbondenheid met anderen in de gnosis aan te gaan. Om op die basis het aan te durven, je te verbinden en te geven aan de groep en de grote meerwaarde te ontdekken van samenzijn, onderlinge contacten en vriendschappen.

Deze zelfarbeid heeft diepe zin. Terwijl je je zo van binnen toebereid, komt een onverklaarbaar iets je tegemoet, noem het een wonder. Je kunt het niet uitleggen, maar het ís er! Het licht!

De instroming van de goddelijke driehoek daalt in. Voorbij tekortkomingen en onvolkomenheden, voorbij de grenzen van je eigen kunnen, ervaar je hoe het je opneemt. Het is om je, in je, doordringt je en vervult je met blijdschap. Het maakt je tot een getuige van licht. Het toebereidingsveld wordt daardoor tevens het veld dat licht spreidt, een spreidingsveld, het veld van de vervulling. Het ontwikkelt zich tot de hoeksteen Jezus Christus.

Deze basis schenkt je vier machtige mogelijkheden. Het stelt je ten eerste in staat tot een onwankelbare toewijding aan het licht, ten tweede actief en intelligent helderheid te scheppen in allerlei levenssituaties, ten derde harmonie te spreiden in dienst aan anderen en ten vierde tot een priesterlijke levenshouding steunend en verlicht door nieuwe geestziel krachten. Dat wil zeggen een levenshouding die getuigt van een andere, hogere, onzichtbare, te vinden werkelijkheid.

Staande op dit vierkant van toebereiding en lichtspreiding bouw je aan de nieuwe mens, de lichtmens, de geestmens, die in je opstaat. En zo werk je mee aan de bevrijding van anderen. Het licht van de geest omvat je in liefde en neemt je op in de cirkel van eeuwigheid.

BESTEL ER IS GEEN LEDIGE RUIMTE

 

Het team van Pentagram boekwinkel en de website spiritueleteksten.nl
vindt het belangrijk
 om kennis en ervaring op het gebied van spiritualiteit
beschikbaar te stellen aan een zo groot mogelijke groep
mensen die daar ontvankelijk voor zijn.
Deelname aan onze online-programma’s is daarom gratis.
Aan het maken, promoten, organiseren
en publiceren van zulke modules zijn aanzienlijke kosten verbonden.
Daarom zijn we heel dankbaar voor donaties.

Rozekruis Pers, Haarlem, IBAN NL11ABNA0560177593

KLIK VOOR UW ONLINE DONATIE VIA EEN WINKELMANDJE