4 Gnosis nu! – Ik moet minder worden

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 4
Ik moet minder worden
22 januari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Er was eertijds een goddelijke microkosmos, maar een grote onheiligheid is in zijn plaats getreden, een onheiligheid, door eonen heen georganiseerd tot wat de mens en zijn hogere zelf nu is. Dit stelsel van de onheiligheid heeft zich evenwel nimmer kunnen onttrekken aan enkele merktekenen van het verleden. In het aurische wezen is een latente goddelijke zon, en in het aardse wezen is een atomisch goddelijk beginsel, gelegen in het hart, als een latente verborgenheid van het pre-verleden.

Als nu het gehele stelsel zich wil verootmoedigen, door alle waan te doorbreken, te verscheuren en weg te rukken, zal het licht, het oorspronkelijke licht, weer op de oude plaats verschijnen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal worden geschapen. De latente zon in het aurische wezen zal worden ontstoken en haar spiegel, haar maan, het geestvonkatoom, neemt zijn baan. Op deze basis zal de nieuwe mens verrijzen.

Uit: De komende nieuwe mens
Hoofdstuk: 18, Hij moet wassen en ik moet minder worden

De nieuwe mens die hier bedoeld wordt is geen supermens, geen volmaakte mens, geen slaafs mens en ook geen wiens bewustzijn en handelingsleven worden bepaald door kunstmatige intelligentie. Nee, de nieuwe mens is, evenals alle andere mensen, een unieke expressie van alles wat is en alles wat zijn kan. De verschillen met de oude mens zijn vooral innerlijk en energetisch van aard. In de nieuwe mens circuleren energieën van een hogere vibratie en een andere kwaliteit als gevolg van de ontwaakte geestvonk in het hart. Daarom gaat hij of zij bewust een gnostiek pad van nieuwe menswording.

Drie kenmerken

De gnosis zelf kan nooit volledig in woorden of beelden worden uitgedrukt. Wel is het mogelijk om te spreken of te schrijven over de gnosis. Wanneer kan een filosofie, visie of levensbeschouwing gnostiek worden genoemd? We zouden kunnen zeggen dat gnosis drie kenmerken heeft die onderling samenhangen.

Ten eerste wordt er onderscheid gemaakt tussen twee levensvelden die wel worden aangeduid met tijd en eeuwigheid. Ten tweede wordt de mens gezien als een tweevoudig wezen: sterfelijk en onsterfelijk. Ten derde wordt er gesproken over een weg die de mens kan gaan om een levende verbinding te worden en te zijn tussen beide werelden, een pad waarop de mens verandert in een lichtend kruispunt tussen tijd en eeuwigheid.

Tegenwoordig zijn er veel spirituele leraren die uitdragen dat er niet zoiets bestaat als een pad, dat je goed bent zoals je bent en dat je niet hoeft te veranderen. Daar is zeker iets voor te zeggen. Het begrip pad is natuurlijk een metafoor en heeft zo zijn beperkingen. Er ligt geen pad voor je klaar dat je dient te volgen. Jouw pad is individueel, ontvouwt zich voor je terwijl je gaat, en is weer weg na iedere stap die je hebt gezet. Je bent inderdaad goed zoals je bent. Je hebt de vrijheid om je te ontplooien in meerdere opzichten en niemand heeft het recht je op te dringen om te veranderen.

Ontvankelijkheid voor het licht

Als je dit weet en van binnenuit als waarheid herkent, kun je geleidelijk vrij komen van belemmerende programmeringen uit het verleden die schaamte, schuld en angst bevorderen. Dan kan er in je een openheid en ontvankelijkheid ontstaan voor aanraking door het gnostieke licht. Het gnostieke proces van nieuwe menswording vraagt een actieve medewerking van je, maar kan zich alleen voltrekken door lichtkracht die je geschonken wordt, door goddelijke genade.

In dit online jaarprogramma ‘Gnosis nu!’ benaderen we het universele, gnostieke ontwikkelingsproces vanuit vele invalshoeken. In ‘De komende nieuwe mens’ beschrijft J. van Rijckenborgh een essentieel aspect van het gnostieke pad aan de hand van het verhaal aan het begin van de vier evangeliën in de Bijbel waarin Johannes de Doper Jezus ontmoet en hem doopt in de rivier de Jordaan. De profeet Johannes de Doper noemt zichzelf de voorloper die de paden recht maakt voor zijn Heer. Hij zegt dat degene die na hem komt groter is dan hijzelf en dat die andere moet groeien en hijzelf minder moet worden (Johannes 3:30).

Johannes en Jezus kunnen we zien als historische persoonlijkheden die door het vervullen van hun hoge opdracht mogelijkheden hebben gecreëerd voor de bevrijding van de mensheid. We kunnen ze ook zien als aspecten in onszelf. Johannes is dan de persoonlijkheid in wie de voorheen sluimerende geestvonk is ontwaakt en die daarom ruim baan gaat maken voor een nieuwe bezieling die in overeenstemming is met de Bron van alle leven, Jezus is dan de sprankelende nieuwe bezieling die in verbinding staat met de goddelijke wereld of de eeuwigheid.

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS