1 Gnosis nu! – Inleiding maandthema januari – De komende nieuwe mens

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 1
inleiding maandthema januari: De komende nieuwe mens
1 januari 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS

We heten je welkom in het nieuwe tijdperk waarin een het collectieve bewustzijnsniveau van de mensheid een flinke sprong omhoog zal maken. Ten tweede heten je hartelijk welkom in het nieuwe jaar, waarin zich vele mogelijkheden zullen aandienen voor herstel en heelwording vanuit universele waarden als eenheid, vrijheid, liefde, waarheid en gerechtigheid. Tenslotte heten we je ook hartelijk welkom bij dit 53-delige online jaarprogramma Gnosis nu!, waarin we het belang van een op de gnosis gebaseerde levenshouding bespreken, mede aan de hand van korte tekstgedeelten uit meer dan dertig boeken van J. van Rijckenborgh. 

Voor elke maand van het jaar hebben we een thema geformuleerd. De twaalf thema’s luiden achtereenvolgens:

 1. de komende nieuwe mens
 2. de nieuwe tijd,
 3. de Bergrede
 4. het christelijke inwijdingsmysterie
 5. de Chinese gnosis
 6. het universele pad
 7. inzicht in het onzichtbare
 8. kosmos en microkosmos
 9. de Egyptische oergnosis
 10. het levende Rozenkruis
 11. het mysterie van leven en dood
 12. gnostiek leven

Kennis van het hart

Jan van Rijckenborgh (1896 – 1968) is de  de stichter van het Gouden Rozenkruis, een internationale geestesschool die momenteel werkzaam is op zo’n 200 locaties in meer dan veertig landen. Hij stelde zijn hele leven in dienst van de gnosis. Het woord gnosis komt uit het Grieks en betekent letterlijk kennis. Daarbij wordt niet gedoeld op informatie waaraan betekenis is gegeven, maar op innerlijk weten, op de kennis van het hart op basis waarvan de mens zijn of haar leven bewust kan beleven en vormgeven. In zijn boek De universele gnosis schrijft Van Rijckenborgh:

‘De gnosis is de samenvatting van de oerwijsheid, de samenbundeling van alle kennis die direct wijst naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards-goddelijke menselijke levensgolf. De hiërofanten van de gnosis waren de afgezanten, en zijn het nog, van het onbeweeglijk koninkrijk, die de goddelijke wijsheid brachten aan een verloren mensheid en de ene weg wezen aan hen, die als verloren zonen en dochters terug wilden keren tot het oorspronkelijke vaderland.’

Het levende heden

In de mensheidshistorie zijn er vele gnostiek geïnspireerde wijsheidsleraren en gnostieke stromingen geweest. Vaak zijn zij in een kwaad daglicht gesteld en vervolgd omdat zij als een bedreiging werden gezien voor de gevestigde orde. Het kan interessant en waardevol zijn om daar kennis van te nemen, maar bevrijdend is dat niet: je wordt geen nieuw mens door de geschiedenis te kennen. Jan van Rijckenborgh schenkt in zijn boeken vrijwel geen aandacht aan de geschiedenis van de gnosis. Steeds plaatst hij de gnosis in het levende heden om zijn lezers aan te sporen het gnostieke pad daadwerkelijk te gaan. Gnosis is universeel en niet exclusief gebonden aan een bepaalde religie, stroming of filosofisch stelsel. In het boek De komende nieuwe mens lezen we:

Wat zich duizenden jaren geleden openbaarde door middel van de goddelijke broederschappen, door het heilswerk van Ichnaton in Egypte, door dat van de grote werkers van India, door Lao Zi in China, door Zarathoestra in de rijken van de Chaldeeën, door Mani in het meer nabije Midden-Oosten; wat met Plato en Pythagoras Griekenland binnentrad en door de druïden en in de arbeid van de katharen glorieerde in West-Europa, zal opnieuw staan te lichten in deze duistere wereldorde.’

De omstandigheden waarin de wereldbevolking en de planeet zich momenteel bevinden kunnen verwarrend, zorgelijk en zelfs dramatisch worden genoemd. We hebben te maken  met een zeer grote en gecompliceerde meervoudige crisis waarin oude structuren, systemen en werkwijzen niet meer voldoen. Zo komt er ruimte voor het nieuwe. De overgangsperiode waarin we ons als mensheid nu bevinden wordt door velen als ongemakkelijk en pijnlijk ervaren. De wereldwijde crisis is noodzakelijk om grondige reinigingen mogelijk te maken die voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn, zowel individueel als collectief.

De grote omwenteling

Jan van Rijckenborgh wist dat door eeuwen heen ontstane krachten een spel spelen om de mensheid gevangen te houden in lage vibraties waarmee zij zich voeden zoals schaamte, schuld en angst. Zo worden mensen onbewust en afhankelijk gehouden. Op diverse plaatsen in zijn boeken gaat Van Rijckenborgh daarop in om zijn lezers in staat te stellen zich innerlijk voor te bereiden op de te verwachten gebeurtenissen en als lichtdrager te kunnen bijdragen aan wat hij noemde: de grote omwenteling. Hij wist ook dat het ‘grote spel’ wereldwijd heftiger zou gaan worden en dat technologie en media daarin een sleutelrol zouden vervullen, Het instorten van alles wat is voortgekomen uit manipulatie, controle en uitbuiting is nodig om de nieuwe mens in grote getale tot ontwikkeling te laten komen.

En daarmee komen we op het thema van onze beschouwingen van de maand januari van dit online jaarprogramma: de komende nieuwe mens. Het begin van een kalenderjaar is van oudsher een tijd waarin mensen zich in een periode van relatieve rust afstemmen op wat zich in de toekomst kan gaan ontvouwen. In deze periode met weinig daglicht kun je het innerlijke licht sterker ervaren dan anders. Dat maakt het mogelijk om met dankbaarheid terug te kijken op je leven tot nu toe, en dat wat komen gaat vol vertrouwen tegemoet te treden. 

De allerbelangrijkste verandering

Als je de innerlijke behoefte voelt om bewust in contact te komen met en te leven uit de Bron van alle leven, is de maand januari bij uitstek geschikt om je te bezinnen op de nieuwe mens die je in jezelf tot ontwikkeling kunt laten komen, de nieuwe mens die door de eeuwen heen werd gesymboliseerd door een vijfpuntige ster of pentagram. Als je helder voor je ziet wat het leven van je vraagt, kun je bewust keuzes maken die eraan bijdragen dat de allergrootste en allerbelangrijkste verandering die in een mensenleven kan plaatsvinden zich in jezelf zal voltrekken. 

De spirituele teksten van de maand januari komen allemaal uit het boek De komende nieuwe mens, dat is samengesteld uit toespraken die Jan van Rijckenborgh aan het begin van de jaren vijftig heeft gehouden tijdens tempeldiensten op het conferentiecentrum Renova in Bilthoven. Dit magistrale werk is veel gebruikt in kleine bijeenkomsten om leerlingen vertrouwd te maken met het moderne Rozenkruis. Het bestaat uit drie delen. Deel 1 is getiteld ‘Zelfkennis als voorwaarde voor de nieuwe menswording’. Deel 2 gaat over het zevenvoudige pad van nieuwe menswording. Deel 3 is gewijd aan de gaven en vermogens van de nieuwe mens. 

Jan van Rijckenborgh sprak in zijn tijd over ‘de komende nieuwe mens’. Nu, meer dan zeventig jaar later, kunnen we wellicht spreken over ‘de nieuwe mens’, zonder het bijvoeglijk naamwoord ‘komende’, omdat de nieuwe mens er al is. Relatief gezien zijn het er misschien weinig, maar we kunnen erop vertrouwen dat er nu voldoende toebereide mensen zijn om de zo noodzakelijke grote omwenteling in goede banen te leiden. Vooral ook omdat we kunnen rekenen op hulp vanuit de onzichtbare gebieden van wat wel wordt aangeduid als de ‘universele broederschap’. We besluiten deze inleidende beschouwing van ‘Gnosis nu!’ met een gedeelte uit het eerste hoofdstuk van ‘De komende nieuwe mens’. 

Velen in deze wereld reageren met ernst en toewijding op de suggesties van de universele broederschap. Wij weten niet hoevelen het er zijn, maar dat zij er zijn is zeker. Wij weten niet in welke landen zij wonen en tot welke volkeren zij behoren, maar met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen wij aannemen dat in nagenoeg alle landen dergelijke reagerenden wonen. Velen tonen eigenschappen en gerichtheden zoals wij die eveneens in onze geestesschool aantreffen.

Al deze mensen, uit de gehele bonte verscheidenheid van landen en volkeren, zullen op een bepaald moment in de wereldhistorie uit alle landen en hemelstreken tot één gemeenschap worden verbijzonderd en samengevoegd. Zij zullen aan de wielwentelingen worden ontheven en het wonder volbrengen over de kloof te trekken naar het verloren vaderland.’

 

GA NAAR DE LIEDTEKST

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS