33 Gnosis nu! Het zonneleven en het aardeleven verbinden

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 33
Het zonneleven en het aardeleven verbinden
13 augustus 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

BESTEL REVEIL! VOOR € 3,00

Er zijn in de mens twee levenstoestanden, die zich op een zeker moment met elkaar verbinden: één leven vanuit de aarde, en één leven vanuit het zonnelichaam. Vragen wij: ‘Welke van deze twee is nu het belangrijkste?’ Dan is het antwoord niet moeilijk te geven: natuurlijk het Zonneleven! Maar het spreekt vanzelf dat, waar deze twee tezamen gevoegd worden tot een machtig doel, wij zeker niet mogen zeggen: ‘Dat aardeleven van ons heeft helemaal niets te betekenen, het is van geen enkel nut .’

Want ons aardeleven heeft een uiterst belangrijke taak te vervullen, en wel in het proces van de twee, die tot één moeten worden. De aardse mens moet opgaan in de hemelse Andere. En dat is slechts mogelijk door transfiguratie van de aardse mens; een proces dat verklaart waarom de Heilige Taal zegt dat er in werkelijkheid geen dood hoeft te zijn voor de aardse mens.

In wetenschappelijke kringen zoekt men naarstig naar het zo ver mogelijk opschuiven van de dood, en wie weet eens het neutraliseren van de dood… Maar al onvoorstelbaar lange tijden is er een weg om de dood van de aardse mens te neutraliseren: door transfiguratie. Het proces van transfiguratie bewerkstelligt dat het zonneleven, dat wil zeggen de eeuwigheid, en het aardse leven, dat wil zeggen de tijd, volledig één worden. Al het tijdelijke kan door het eeuwige opgenomen worden! Het sterfelijke doet dan de onsterfelijkheid aan: de dood wordt verzwolgen in de overwinning (1 Korinthe 15:54).

Uit: Reveil!
Hoofdstuk 2: Tweede toespraak

Besef je dat je in diepste wezen veel meer bent dan de sterfelijke persoon die je denkt te zijn? Dat je persoonlijkheid een tijdelijke bewoner is van een machtige, eeuwige, muldidimensionale, intelligente en scheppende individualiteit Dat het heelal zich steeds stralender zal weerspiegelen als jij het pad van heelwording gaat? Dat je een microkosmos bent waarin de dimensies van tijd en eeuwigheid zich zullen verbinden?

De woorden heelal, universum en kosmos zijn synoniemen. De letterlijke betekenissen verschillen maar verwijzen wel naar dezelfde grootse mogelijkheden. Het Nederlandse woord heelal verwijst naar een al dat heel is, een geheel waarin alle onderdelen met elkaar verbonden zijn en harmonisch samenwerken. Het Latijnse woord universum betekent letterlijk ‘naar het Ene gekeerd’, of met andere woorden: gericht op de Bron van alle leven. Het Griekse woord kosmos wordt vertaald als sieraad en als ordening.

Jan van Rijckenborgh verwoordt zijn ontzag en dankbaarheid voor de alopenbaring in een commentaar op het tweede manifest van de rozenkruisers uit 1615 als volgt:

Wij, speurders naar het verborgen geheimenis, weten dat in het gehele universum systeem en ordening heersen, dat het al zich voltrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid, met behulp van onvergankelijke wetten. Wij, die, van stap tot stap, de sluiers tussen ons en het onuitsprekelijke vaneen schuiven, ontdekken het planmatige in alle verwerkelijking. Wij, die de verhoudingen tussen macrokosmos en microkosmos onderzoeken, zien het grandioze evenwicht tussen alle dingen. Wij buigen voor de majesteit Gods, omdat, na diepste doorvorsen, de godsbemoeienis met alle rijken zal blijken, omdat wij de kracht ervaren, die achter alle dingen drijft, de verheven kracht, die onze planeet door de ruimte stuwt, namelijk het Licht der Wereld: de Christus.’

Van Rijckenborgh was heel goed op de hoogte van de astrologie en kosmologie van zijn tijd en heeft daar in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw ook lezingen en cursussen over gegeven aan leerlingen van het Rozenkruis. Na de Tweede Wereldoorlog is hij daar heel bewust mee gestopt omdat al die kennis gemakkelijk kan afleiden van waar het werkelijk om gaat in het leven van de mens die de aloude weg der sterren daadwerkelijk wil gaan.

Waar gaat het dan om op dat pad? In één woord: transfiguratie! Dat is het proces waarin de microkosmos die je bewoont fundamenteel vernieuwd word doordat jij als aardse mens de voorwaarden schept waardoor de hemelse mens in jou tot ontwikkeling kan komen. Dan worden de twee tot één. Dan komt er in jezelf een harmonische samenwerking tussen de dimensies van de tijd en van de eeuwigheid. Dan gaat je aardeleven op in het zonneleven.

BESTEL REVEIL!

BELUISTER GEPREKJES EN LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE AFGEPRIJSDE BOEKJES