45 Gnosis nu! Het mysterie van leven en dood

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 44
Het mysterie van leven en dood
5 november 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Het leven is een mysterie. Het omvat oneindig veel meer dan jou is geleerd en dat je je kunt voorstellen. Je weet het een en ander over de natuurrijken die je met je zintuigen kunt waarnemen: het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en de mensheid. Waarschijnlijk heb je gehoord over andere levensgolven die in principe ook ervaren kunnen worden, zoals natuurwezens, buitenaardsen, demonen, archonten, eonen en engelen in allerlei soorten en gradaties. Zij zijn allemaal voortgevloeid uit het Onnoembare dat vele namen heeft, uit de Bron des Levens waaruit alles is voortgekomen en waartoe alles zal terugkeren.

Alle authentieke spirituele tradities leren dat er een groots plan schuil gaat achter deze bonte wemeling van myriaden wezens, en dat de mens daarin een essentiële rol heeft te vervullen. Als mensen zijn we geroepen om geschikt te worden om te kunnen meewerken aan de uitvoering van het godsplan. De apostel Paulus schrijft: ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God’ (Romeinen 8:19).

Jouw leven is een mysterie. Het omvat oneindig veel meer dan jou is geleerd en dat je je kunt voorstellen. Jij bent een wonder! Je kunt grote vreugde ervaren, en ook diepe smart. Dat is inherent aan het leven op aarde.

Voor prins Siddhartha Gautama was zijn confrontatie met ziekte, ouderdom en dood de aansporing om op zoek te gaan naar de opheffing van het lijden. Hij werd de Boeddha en vatte zijn leer samen in vier edele waarheden, waarvan de eerste luidt: het leven is lijden. Nauwkeuriger geformuleerd: het leven is dhukka, is deel uitmaken van een eindeloze kringloop van opgaan, blinken en verzinken. Boeddha leerde ook dat het mogelijk is vrij te komen van het lijden door het gaan van het zogeheten achtvoudige pad.

In hoofdstuk 37 van het Evangelie van de Heilige Twaalven zegt Jezus: Zalig zijn zij die veel ervaringen doormaken, want zij zullen door lijden volmaakt worden; zij zullen als de engelen Gods in de hemel worden en zullen niet meer sterven, noch zullen zij nog eens geboren worden, want geboorte en dood hebben geen macht meer over hen. Zij die geleden en overwonnen hebben, zullen zuilen worden in de tempel van mijn God en zij zullen niet meer uitgaan. […] Er staat geschreven: ‘Ik ben een wandelaar die plaats na plaats en huis na huis wisselt, totdat ik aankom in de stad en het huis, die eeuwig zijn.’

Hier herkennen we de ideeën van microkosmische reïncarnatie, van de bouw van de innerlijke tempel, van de bevrijding van het wiel van geboorte en dood en van de opstanding. Als je de reïncarnatie-gedachte overdenkt, komen er misschien vragen in je op. Wat gebeurt er met mijn bewustzijn na mijn dood? Wie waren de incarnaties in de microkosmos die ik nu bewoon? Waren zij man of vrouw? Wanneer en waar leefden zij? Wat deden zij? In principe zijn de antwoorden op dergelijke vragen te vinden, want alles wat is gebeurd is als informatie vastgelegd in een veld dat wel wordt aangeduid als de akasha kroniek.

Zijn er goede redenen voor het feit dat je geen bewuste herinnering hebt aan vorige incarnaties in je microkosmos? Heb je kennis over vorige bestaanstoestanden in je microkosmos nodig om nu het pad van heelwording te gaan? Heb je de moed om bewust in de wolk van niet weten te verblijven omdat je erop vertrouwt dat de kennis die je nodig hebt jou op precies het juiste moment wordt geschonken? Durf je je hele verleden, en dus ook het verleden van de microkosmos waarvan jij nu de bewoner bent, innerlijk los te laten om bewust te leven in het eeuwige nu?

De ontwikkeling van de nieuwe persoonlijkheid is een langdurig proces, waarin drie hoofdstadia onderscheiden kunnen worden: een conceptiestadium, een embryonaal stadium en een geboortestadium, welke alle drie door het licht worden geleid naar de woorden van de Christus ‘zonder mij kunt u niets doen’ (Johannes 15:5). 

In de oude Adam kan een nieuwe Adam tot ontwikkeling komen. Nog gevangen in het dialectische lichaam, kunnen wij met allerlei gewone, zij het noodzakelijke aardse dingen bezig zijn, zoals eten, werken, slapen, terwijl de ware groei van het nieuwe lichaam zich ongestoord voortzet. 

Voor ware geestelijke werkers is het noodzakelijk met de nieuwe persoonlijkheid in deze wereld te kunnen werken. 

Uit: Elementaire wijsbegeerte
Hoofdstuk: Wat wordt ingewijd

LEES OVER ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS