43 Gnosis nu! Leven in goedheid

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 43
Leven in goedheid
22 oktober 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In het Corpus Hermeticum lezen we: ‘Het goede is uitsluitend in God, of juister: God is in alle eeuwigheid het goede’ (Corpus Hermeticum 10:1). Met dat woord is onmiddellijk vastgesteld dat het goede voor ons een onkenbare realiteit is; een aanduiding van een toestand die door ons niet kan worden benaderd.

Als we hierover nadenken zullen we inzien, dat óns goed, datgene wat wij gewend zijn goed te noemen, betrekking heeft op iets heel anders. Het is een volkomen relatief begrip, voor de ik-mens slechts gedurende een beperkte tijd van waarde. En u weet: wat u goed noemt, vindt een ander soms heel slecht of bedenkelijk.

De waarheidszoeker keert terug naar de grond van de dingen, tot de basis van alle wording, tot het alleen-goede. Alleen in God is het goede te vinden. En wie God vindt, wie aan het goede deel krijgt, is van stonde aan niet meer van deze wereld. Als u God gevonden hebt, existeert u met de andere broeders en zusters in het nieuwe levensveld, in de zielewereld. Let wel, de mens kan wel déél krijgen aan het goede, doch hij kan het goede niet zijn. Het goede zal zich altijd van de mens blijven onderscheiden.

Tussen de natuurgeboren mens en het goede ligt het pad, het pad tot het deel krijgen aan het goede. Wie dat pad wil bewandelen móét aanvangen met niet-gehecht zijn. Als u niet meer gehecht bent aan de natuur waaruit u geboren en getogen bent, noch met liefde, nog met haat, dan pas kunt u met de ziel reizen van Bethlehem naar Golgotha. Dan kunt u het pad bewandelen tot de eenheid van God, tot het ene goede. 

Uit: De Egyptische Oergnosis, deel 3
Hoofdstuk: Het mysterie van het goede

Alleen God, de geest, de geestelijke zon, is het alleen-goede.
Het kent geen schaduwwerking. Niemand is goed, alleen God.
Wij, mensen leven uit de krachten van deze natuur.
Wij eten van de boom van kennis van goed en kwaad.
Deze krachten zijn nooit voltrekt goed, of volstrekt kwaad.
In al het goede wat wij doen, schuilt eveneens een zwarte stip, het kwade.
Het yin yang teken symboliseert dit.
Zolang wij waarde hechten aan de ene of andere kant, zolang wij denken de waarheid aan onze kant te hebben, zijn wij overgeleverd aan de wisselingen van deze tweelingkrachten.
Zolang wij de bron van krachten niet kennen en erkennen, zijn wij gevangen in het spel van goed en kwaad.

Wanneer je, je hart binnengaat, ontdek je meerdere drijfveren tot leven.
Te midden daarvan klinkt de zachte stem van je ziel.
Je ziel zetelt in de bron van het leven.
Zij maakt het hoogste verlangen in je hart kenbaar.
Kies je ervoor die lichte subtiele stem te volgen, dan leer je het denken te verheffen, je gevoelens, je repeterend machine-denken, het onophoudelijk gemaal in je hoofd, je oordelen, je roddels en onwaarheden, en al je emoties die je liever kwijt bent dan rijk.
Wat is je plaats ten opzichte van het licht?
Hoe veraf of dichtbij sta je? Wend je, je af of keer je, je naar het licht toe?

Wat staat er tussen jou en het licht?
Welke belemmeringen ervaar je in jezelf?
Genoeg, zeg je misschien.
Dat kan ook niet anders.
Al ons streven om de belemmeringen opzij te zetten, blijft onvolkomen en beperkt.
Dat geeft niet. Het gaat niet om perfectie.
Het gaat om volhouden, het licht trouw te blijven, ook al ervaar je zelf geen resultaat.
Je bent namelijk niet zelf het licht.
Maar het opnieuw, keer op keer oprecht streven, maakt de ziel in je vrij om tot de geest te gaan.
Het brengt de goddelijke vonk, als een innerlijke zon, in je tot stralen.

In dat licht ben je meester over je lagere aard.
Een nieuw lichten gaat van je uit, een nieuw denken, dat tegelijk is: waarnemen, ervaren en altijd het goede kunnen zien en erkennen, in alles, alle omstandigheden en in allen, hoe anders je ook bent.
Je zal goed worden in de zin van de Gnosis.
Je staat namelijk op de weg naar het alleen goede waarop alle schaduwen zich oplossen en verdwijnen.

Marcilio Ficino noemt in één van zijn brieven vier kenmerken om een goed leven te leiden: wijsheid, bedachtzaamheid, standvastigheid en rechtvaardigheid.
De waarheid kennen, de wijsheid die uit God stamt.
Goed bij jezelf te rade gaan, bedachtzaam zijn op de waarheid.
Het goede verlangen en willen, standvastig blijven.
Goede handelingen verrichten, rechtvaardig zijn omdat je het goede wil.
Een god-menselijke samenwerking brengt leven in goedheid voort.

LEES MEER OVER DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS