42 Gnosis nu! Geestelijke krachten assimileren

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 43
Geestelijke krachten assimileren
15 oktober 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Wanneer de hermetische gnosis ons voorhoudt dat God heeft gewild dat de geestbinding door alle zielen zou worden verkregen, echter als prijs voor de wedloop, en gewaagt van het hemelse mengvat voor water en wijn dat, gevuld met de krachten van de geest, door God omlaag is gezonden, opdat zij die zich daarin dompelen gereinigd zullen worden en tot de glorie van weleer zullen terugkeren, dan wordt daarmee in alle heerlijkheid de arbeid van de broederschap van de heilige graal beschreven.

De prijs voor de wedloop, de prijs van de zielen, is de onderdompeling, de reiniging, de doop, in het mengvat van water, wijn en geest: de heilige graal. Het is een aan iedere mens toekomend vermogen; het wordt aan niemand onthouden. Het kàn niemand onthouden worden. Maar het kan zich eerst aan en in een mens openbaren indien deze de beschikking heeft over een volwaardige, reine ziel. Deze schept in het hoofdheiligdom en de zeven hersenholten een zodanige vibratietoestand, dat de radiaties van de zevengeest op positieve wijze in de menselijke wezenheid kunnen invloeien en binding maken met het latente geestbeginsel in de mens, het rozenhart.

Als u daaraan denkt kunt u gemakkelijk begrijpen, waarom men door alle tijden heen sprak van een beker, of van een graal, een schaal, een bekken, een vaas, waaruit het levende water vloeit. De dorstende, volwaardig geworden ziel laaft zich aan deze beker met levend water.

Uit: De Egyptische Oergnosis, deel 2
Hoofdstuk: Het heilige mengvat

In meerdere culturen zijn sagen en legenden bekend waarin sprake is van een queeste, een zoektocht naar de heilige graal. Aan dat mysterieuze voorwerp werden door de eeuwen heen genezende en bovennatuurlijke krachten toegekend. Over de graal werd gezegd dat zij de mens onsterfelijk maakt, kennis van God schenkt en eeuwig voedsel en drank verschaft aan hen die daarnaar hongeren en dorsten.

Bij de Chinese wijze Lao Tse kunnen we de graal herkennen in het beeld van de vaas waar hij diverse malen naar verwijst in zijn Tao Teh King (of Daodejing). De druïden – dat waren de priesters van de Kelten – gebruikten het symbool van de ketel. In middeleeuwse verhalen over de ridder Parzival wordt de graal vaak voorgesteld als een steen – een steen der wijzen of hemelsteen – een kelk, een beker of een schaal. Dat zijn allemaal voorwerpen uit de zintuiglijke wereld die verwijzen naar iets hogers dat zuiver geestelijk is. Door alle tijden heen werd de graal gezien als de verbindende schakel tussen tijd en eeuwigheid.

Ook in de hermetische wijsbegeerte is sprake van een heilige graal. Hermes Trismegistus spreekt over een mengvat dat vanuit hoge sferen is neergedaald. In het zevende boek van het Corpus Hermeticum zegt hij tot zijn leerling Tat:

‘Dompel u onder in dit mengvat, u zielen die dit kunt; u die gelooft en vertrouwt dat u zult opstijgen tot hem die dit mengvat omlaag gezonden heeft; u die weet tot welk doel u geschapen bent. Allen die de verkondiging vernemen en zich laten onderdompelen in het vat van de geest, krijgen deel aan de gnosis en worden volmaakten en ingewijden, daar zij de geest ontvangen.’

In de oudheid werd een mengvat gebruikt om water en wijn te mengen. Waarom? Omdat men pure, geconcentreerde wijn te sterk vond en deze niet goed kon verdragen. Het mengvat waar Hermes over spreekt, is een krachtveld waarin de krachten van de geest, gesymboliseerd door wijn, werkzaam zijn, maar in een dusdanige concentratie dat deze opgenomen kunnen worden door mensen die deel uitmaken van dat krachtveld. De vibratie in zo’n krachtveld is aanzienlijk hoger dan de algemene vibratie van geestkracht in de atmosfeer, maar kan toch verdragen worden door de mensen die deel uit maken van dat krachtveld. Doordat die vibratie in het ‘mengvat’ aanzienlijk hoger is dan normaal, kunnen de mensen die bewust daaruit leven, de weg van gnostieke bewustwording en vernieuwing relatief snel gaan.

Als je gehoor wilt geven aan de oproep tot heiliging, dien je je eerst bewust te worden van de stem van het rozenhart, die je uitnodigt om je te verbinden met de goddelijke wereld. Die verbinding is er natuurlijk altijd, maar is uiterst zwak omdat het menselijke stelsel de hoge vibratie van de geest niet zomaar kan verdragen.

Een leerling van de gnosis heeft een geconcentreerde lichtkracht nodig om zijn pad te kunnen gaan, om de vereiste reinigingen, louteringen en vernieuwingen te realiseren. Uit de atmosfeer kan hij zelfstandig alleen maar lichtkracht in zeer ‘verdunde’ vorm in zich opnemen. De benodigde geconcentreerde lichtkracht moet hem in eerste instantie geschonken worden. Door wie of door wat? Door mensen die het gnostieke pad in groepseenheid gaan en daardoor staan onder de stralingskracht van van de Universele Broederschap. Zo wordt het kapitaal van de gnosis door mensen aan mensen ter beschikking gesteld.

LEES MEER OVER DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS