40 Gnosis nu! De Egyptische Oergnosis

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 40
De Egyptische Oergnosis
1 oktober 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Er is een eeuwenoude filosofie op basis waarvan je de hoogste vreugde en het opperste geluk duurzaam kunt ervaren. Het is de wijsbegeerte die wordt toegeschreven aan de legendarische Egyptische ingewijde Hermes Trismegistus. Hier gaat het om een verlossende filosofie die is voortgekomen uit universele religie en universele spiritualiteit die direct voortvloeien uit de Bron, de Ene, Tao of God.

Wie was Hermes Trismegistus? Historisch is niet bekend dat er een wijsheidsleraar heeft geleefd met die veelzeggende naam. Hermes verwijst naar de boodschapper van de goden uit de Griekse mythologie en Trismegistus betekent: de driemaal grote. Er wordt wel gezegt dat Hermes Trismegistus koning, priester en magiër was. De hermetische geschriften kun je zien als aansporingen en aanwijzingen om zelf een Hermes Trismegistus te worden: een levende verbinding tussen hemel en aarde.

Volgens de driemaal-grote Hermes dwaalt de mensheid omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaard. In geschriften die aan hem worden toegeschreven, leert hij je hoe je kunt komen tot gnosis, tot innerlijk weten vanuit je diepste wezen. Dat is de basis waarop je kunt vernieuwen naar geest, ziel en persoonlijkheid. Daarbij gaat het om een veelomvattend vernieuwingsproces dat transfiguratie wordt genoemd.

In de jaren vijftig maakte J. van Rijckenborgh kennis met hermetische teksten die in de eerste eeuwen van de jaartelling zijn geschreven in Alexandrië in Egypte. Hij herontdekte de waarde van het zogeheten Corpus Hermeticum, dat bestaat uit zeventien verhandelingen. Hij verzorgde een nieuwe Nederlandse vertaling en voorzag die van uitgebreide commentaren die hij heeft overgedragen in de vorm van toespraken tijdens tempeldiensten voor zijn leerlingen. Vervolgens publiceerde hij dit alles aan het begin van de jaren zestig in de vier delen van de boekenserie De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu.

In het eerste deel beschrijft de auteur de toestand van de mens die gebonden is aan het tijdelijke, terwijl de eeuwigheid zijn bestemming is. Het tweede deel behandelt uitvoerig hoe je daarvan vrij komt. Als uitgangspunt neemt de schrijver het inzicht dat de mens in zijn huidige bestaan God niet kent. Neem afstand, zegt hij, laat de binding met de natuurkrachten los. De moeilijkheden die je als strevende mens bij dit proces tegenkomt, beschrijft Van Rijckenborgh in deel drie. Deze bestaan onder meer uit de verwarring omtrent goed en kwaad, de werking van het verstand, en tenslotte de neiging van de mens om alles voor ‘eigen zaak’ te gebruiken. Een hoogtepunt wordt bereikt in het vierde deel, waarin diep wordt ingegaan op de reiniging van het hart en het denken, die tot stand komen door open te staan voor een zuiverende vibratie.

Hermes verklaart dat God, de kosmos en de mens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en legt uit wat dat betekent voor het leven van de mensen. Dat komt schitterend tot uitdrukking in de zogeheten Tabula Smaragdina, een krachtige en diepzinnige tekst waarin de wijsheid van Hermes is samengevat. Het begin daarvan luidt:

‘Het is waar!
Het is zeker!
Het is de volle waarheid!
Wat beneden is,
is gelijk aan wat boven is,
en wat boven is,
is gelijk aan wat beneden is,
opdat de wonderen van het Ene zich voltrekken.’

Het is goed stil te staan bij het hermetische axioma ‘zo boven, zo beneden’ uit de Tabula Smaragdina. Want zo in het algemeen bekeken klopt er iets niet in deze zo absolute stelling. Immers, men kan toch onmogelijk volhouden dat het waarachtige Lichtrijk, met zijn glorie en goddelijkheid, zich projecteert in de dualistische wereld waarin wij leven. Er is, integendeel, een enorm conflict tussen het ‘boven’ van de Gnosis en het ‘beneden’ van deze wereld.

Als we ervan uitgaan dat we in de Tabula Smaragdina volstrekte wijsheid ontmoeten, kunnen wij in één seconde juist door het hermetische axioma vaststellen dat er in de alopenbaring een groot conflict werkzaam is: het ‘zo beneden’ is niet als het ‘zo boven’!

De kracht van de Tabula Smaragdina is dat zij ons onmiddellijk voor dit grote conflict in de alopenbaring plaatst. Niet slechts om het te accentueren, maar juist om erop te wijzen dat het in mens en wereld zal kunnen worden opgeheven, ja, zal móeten worden opgeheven.

Uit het hermetische axioma blijkt de grote zending van de Tabula Smaragdina. Alles in het algeopenbaarde is eenmaal uit de kracht Gods geworden. Wanneer het in geschondenheid blijkt te existeren, kan het uit de kracht Gods óf verdwijnen, óf weer tot de oorspronkelijke staat worden verheven. Uit deze kracht kan het ook transfigureren.

Uit: De Egyptische Oergnosis, deel 1
Hoofdstuk: De Tabula Smaragdina

BESTEL HARDBACKBESTEL E-BOOK