53 Gnosis nu! In de eenheid Gods lof zingen

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 53
In de eenheid Gods lof zingen
31 december 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

Allereerst dient het onderbewuste op te gaan in het bewuste, en beide in de loutering van de gnosis. Dat is de taak van het eerste uur van het Nuctemeron van Apollonius van Tyana. Wie deze taak in het eerste uur van zijn dag Gods gaat aanvatten, wist niet zijn verleden uit of zijn karma, zoals sommigen dat noemen, maar hij maakt het verleden zeer waardevol. Hij maakt daarvan een blijvende schatkamer van wijsheid, ervaring en kracht. De disharmonische spanningen van het verleden die in de mens woelen en koken, worden niet zozeer veroorzaakt door vreselijke daden en gedachten en door ontstellende gebeurtenissen in voorbijgegane eeuwen, maar meestal gaat het om dingen en ervaringen en problemen en processen die nog niet opgelost zijn, die nog geen einde hebben gevonden, nog geen bekroning.

De mens staat dus mede voor de opgave die zijn voorouders en voorgangers niet afgemaakt hebben. Wanneer u nu in het zelfontdekkende leven van het ware leerlingschap de gnostieke atmosfeer tot uw gehele wezen toelaat, dan maakt u dus de paden recht, gewapend met de kennis uit de schatkamer van het verleden. Dan zal alles wat zich als disharmonisch openbaart, met al het andere, de lof van de god-in-u klankvol verkondigen.

Heel het verleden plaatst zich als een winst in het levende heden, achter een absoluut zekere toekomst. In de eenheid van de natuurkrachten, op basis van de geestziel, zingen alle natuurkrachten de lof en de eer van God. Zij verliezen hun boosheid en hun toorn. 

Uit: Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana 
Hoofdstuk: Eerste uur

 

Heb je ontdekt dat je soms dingen doet, die je eigenlijk niet wilt? Dingen waar je achteraf spijt van hebt of waar je je voor schaamt. Waar je je misschien zelfs schuldig onder voelt? Ken je het harde oordeel over jezelf?

Misschien heb je al eens gehoord van de mysterieuze figuur, Apollonius van Tyana. Hij was een rondreizende filosoof en leraar die bij het begin van onze jaartelling in de wereld optrad. Hij stichtte een gnostieke school. Zijn leven en leer is later opgetekend door Philostratos in acht dikke boeken. Het laatste, het Nuctemeron beschrijft in twaalf uren de bevrijdingsweg voor de mens die de hereniging met zijn innerlijke God zoekt. Het is in cryptische bewoordingen geschreven en daardoor moeilijk toegankelijk. Vanuit de universele leer verklaart Van Rijckenborgh de twaalf uren.

Bij het lezen van het eerste uur, dacht ik:

We zijn niet alleen een dubbelwezen, maar een trio-wezen. Niet alleen tweevoudig, maar drievoudig. Apollonius stelt je voor een ontstellende waarheid, namelijk: dat in je, vanuit het verleden van de microkosmos, onopgeloste problemen, je aandacht vragen. Het zijn je onbewuste drijfveren. Apollonius noemt het demonen. Ze zijn niet van jou, maar ze werken door jou heen. Zij veroorzaken dat je soms dingen doet, die je later betreurt.

Het heden en verleden verstrengelen zich zo tot twee ikken: het bewuste en het onbewuste. Moet je vechten tegen het onbewuste, tegen de schaduwbeelden die in je wonen? Nee, zegt Apollonius, dit is een werkelijkheid, die je moet aanvaarden. Reageer niet. Zie het aan. Meer niet. En veroordeel je zelf niet. Daal af in je hart, in de stilte en plaats de spanningen
tussen het onbewuste en bewuste voor de gnosis en het licht. Een nieuwe wijze van ermee omgaan wordt je gewezen.

Het licht van de lichtvonk in je hart blijkt een derde werkzaamheid in je te zijn. Zij werkt in stilte, verlichtend, verklarend, altijd zonder strijd en liefdevol. Span je in om er vanuit dat licht, wat van terecht te brengen. Je zult bemerken dat: Gnosis, het innerlijke licht, de schaduwen oplicht en aantast. Je zelfkennis verkrijgt, dat je de oorzaak van je spanningen ontdekt,
die je vele malen beheersten en meesleurden in de zwaarte van het leven. Dat je je zelfverachting te boven komt. Je weet dat het verleden niet van jou persoonlijk is, maar dat jij wel als persoon in het licht van de gnosis, het tot een oplossing kan brengen. Er ontstaat ruimte binnen in je, nieuwe levenskracht stroomt door je heen, die nieuwe mogelijkheden ontsteekt.

De eenmaking van het bewuste met het onbewuste in het licht van de gnosis,
maakt je nieuw menselijk. Je beleeft het eerste uur:

‘In de eenheid zingen de demonen de lof van God, zij verliezen hun boosheid en hun toorn.’

Apollonius voert je door de volheid van twaalf uren om je uiteindelijk als medewerker op te kunnen nemen in het gnostieke rijk, een lichtveld op aarde dat moet worden gerealiseerd door hen die het licht kennen. Zo’n lichtveld is de School van het Gouden Rozenkruis. Van toepassing zijn de woorden van Apollonius in het twaalfde uur:

‘Hier worden door het Vuur de werken van het Eeuwige Licht vervuld’.

De werken en plannen van het Eeuwige Licht, schrijft Van Rijckenborgh, hebben altijd betrekking op de praktijk van de universele wet van de liefde: te redden wat verloren is, te troosten wat verslagen is, de wonden te helen wat getroffen is. In twaalf maanden mochten wij de volheid van zíjn woorden beluisteren in Gnosis Nu !.

 

LEES DE LIEDTEKST

 

BESTEL HET NUCTEMERON EN COMMENTAREN

WIJ ZIJN DANKBAAR VOOR UW FINANCIËLE STEUN VOOR ONS WERK