14 Gnosis nu! – Het christelijke inwijdingsmysterie

Gnosis nu! – online jaarprogramma – week 14
Het christelijke inwijdingsmysterie
2 april 2022

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3  – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21 – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43WEEK 44WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52 – WEEK 53

In de afgelopen drie maanden hebben we in dit online jaarprogramma Gnosis nu! drie onderling samenhangende thema’s besproken: de komende nieuwe mens, de nieuwe tijd en de Bergrede. Deze houden verband met respectievelijk de weg naar geestelijke bewustwording en vernieuwing, met de waarheid die zich steeds grootser ontvouwt en met het leven van de mens die zich laat leiden door zijn diepste innerlijk, door de goddelijke vonk in het hart.

De weg, de waarheid en het leven worden met elkaar verbonden en komen tot een steeds grootsere openbaring in wat J. van Rijckenborgh noemt ‘Het christelijke inwijdingsmysterie van het Heilige Rozenkruis voor de nieuwe eeuw’. Dat christelijke inwijdingsmysterie stellen we centraal in de maand april, de maand waarin meestal het christelijke paasfeest wordt gevierd, het feest dat verwijst naar de opstanding die in jezelf kan plaatsvinden.

Het maandthema is ontleend aan drie woorden: Christus, inwijding en mysterie. Bij Christus denk je waarschijnlijk direct aan Jezus. Dat is terecht want hij was de belichaming van Christus. Christus omvat echter veel meer. Hij is meer dan goddelijke meester die werkt vanuit geestelijke werelden. Christus is in de eerste plaats een bovenpersoonlijk, onbegrensd wezen, dat zich kenbaar maakt als licht, als kracht, als een machtig stralingsveld.

Dit stralingsveld Christi is er voor alles en allen. Het stelt mensen in staat om een weg van heelwording te gaan, een pad van wedergeboorte. Dat is een proces waarin het natuurlijke ik steeds minder wordt en de Christuskracht steeds sterker door de gnostiek strevende persoonlijkheid wordt belichaamd. De evangelist Johannes schrijft in dit verband dat het Woord vlees geworden is, dat de Logos geïncarneerd is (Johannes 1). Jezus slaagde erin het Woord in zichzelf vlees te laten worden, zijn persoonlijkheid volledig te transfigureren. Nu wij nog!

Jezus ging met zijn discipelen een universele inwijdingsweg, leefde deze voor en droeg deze uit aan allen die daar belangstelling voor hadden. Inwijding is universeel en gaat over doordringen in en deel krijgen aan de zogeheten mysteriën. Begrippen als Christus, ziel, leven, dood en opstanding zijn mysteriën. Een mysterie is niet een probleem of puzzel waar je een oplossing voor kunt vinden. Een mysterie heeft een onpeilbare diepte en iedere keer dat je jezelf daarop richt, neemt je verwondering toe. Wie zich verbindt met de mysteriën groeit in kennis en wijsheid, ervaart goddelijke genade en verkrijgt een grotere actieradius om dienstbaar te kunnen zijn aan het godsplan.

Binnen grote religies en filosofische stromingen zijn er altijd groepen en stromingen geweest waar de weg van de mysteriën werd gegaan. Binnen het jodendom kennen we bijvoorbeeld de essenen en de kabbalisten, binnen de islam de soefi’s, binnen het heidendom de hermetisten en de neoplatonici en binnen het christendom de gnostici, de manicheeën, de bogomielen, de katharen en de rozenkruisers.

Is het veelkleurige christendom in zijn talloze varianten in overeenstemming met de visie die Jezus had toen hij werkte met zijn discipelen en toehoorders? In zijn Bergrede waarschuwt Jezus voor valse profeten die zullen komen en die aan hun vruchten te herkennen zijn. De mysteriën van de ware religie leiden tot verruiming en verlichting van het bewustzijn zodat de nieuwe mens zich in volle glorie gaat manifesteren. In de geschiedenis, en ook vandaag de dag, zien we echter vaak dat religie gebruikt wordt door duistere machten om mensen onbewust, bang, klein en slaafs te houden.

Jan van Rijckenborgh schrijft dat het ware christendom nog verkondigd moet worden. Hij ziet de verhalen over het leven van Jezus uit de evangeliën niet primair als historische gebeurtenissen, maar als weergaven en getuigenissen van een universeel pad tot heelwording. In zijn boek De universele gnosis legt hij uit hoe je de gebeurtenissen in de laatste jaren van het aardse leven van Jezus, zoals beschreven in de Bijbel, kunt zien als fasen op de smalle weg die naar het ware leven leidt. Twee beschouwingen van april zijn gebaseerd op gedeelten uit dat boek. De andere bijdragen van deze maand zijn geïnspireerd op fragmenten uit het boek Het christelijke inwijdingsmysterie. Daarin gaat de auteur dieper in op zeven inwijdingen die gesluierd worden gekenschetst in de zeven brieven die Johannes op Patmos  (Openbaring 1) schrijft aan de zeven gemeenten in Asia (Openbaring 2 en 3). Oude methoden van inwijding werken niet meer. Het is hoog tijd voor het christelijke inwijdingsmysterie.

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

Er is een volkomen onafhankelijk en zuiver christelijk inwijdingsmysterie van het heilige Rozenkruis, dat onaangetast bewaard is gebleven voor de eeuw die nu begonnen is, een mysterie dat principieel en structureel volkomen vrij is en vrij moet zijn van de wegen en de systemen van de ouden. Het zal dit mysterie zijn waarnaar alle bevrijding-zoekenden in de toekomst zullen moeten grijpen.

Het bewuste stelsel wordt ons verborgen gegeven in het Evangelie van Jezus Christus. Het is een stelsel dat voor iedereen onafwijsbaar is geworden, een stelsel dat nu aan de gehele mensheid verkondigd zal worden en dat Gode zij dank, de uiteindelijke openbaring van het werkelijke christendom mogelijk zal maken.

De inwijdingsmethode van de nieuwe era heeft betrekking op de persoonlijkheidsverwisseling, het geheim van de evangelische wedergeboorte. Geen persoonlijkheidssplitsing en geen persoonlijkheidscultuur, geen ontduiking of verheffing van iets dat wetmatig ten ondergang is gedoemd, doch persoonlijkheidsverwisseling, namelijk het opbouwen, in de kracht van Christus en zijn hiërarchie, van een geheel nieuwe persoonlijkheid, terwijl de geest nog in de oude optreedt.

Uit: Het christelijke inwijdingsmysterie
Hoofdstuk: 1 Oriëntering, paragraaf 2

BESTEL HET CHRISTELIJKE INWIJDINGSMYSTERIE

 

LEES DE BIJBEHORENDE  LIEDTEKST

LEES OVER 5 BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH OVER CHRISTELIJKE TEKSTEN UIT DE OUDHEID

Eén gedachte op “14 Gnosis nu! – Het christelijke inwijdingsmysterie

  1. Guido Paratge

    Verbind u met de liefdevolle mysteriën vanuit jouw hart, dan zult u groeien in wijsheid, waar ‘alle kennis’ aan ondergeschikt is!
    Via de hele Geest via uw hart en ziel is de genade te verkrijgen tot de Onnoembare Wijsheid die de lagere goden en hun duistere plannen vanuit kennis verkregen ver te boven gaan!
    Hartgroet ~ Chistus in u en u in Christus!

Reacties zijn gesloten.