Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel – symposionreeks 32 over de joodse gnosis

BESTEL KABBALAH, WEGWIJZER TUSSEN HEMEL EN AARDE

Kabbalah is een universele handreiking tot bewustzijn en bevrijding uit de beperking, volgens de joodse traditie. Ieder kan, onafhankelijk van zijn of haar geloof, deze wijsheid bestuderen, dieper begrip verkrijgen voor het eigen bestaan en kan zo, gaandeweg, de samenhang van God, kosmos en mens verder doorgronden. Wie zich aangetrokken voelt tot de kabbalah, ontdekt een mystieke samenhang van een heel eigen signatuur, met talrijke goed bewaakte ‘poorten’ – sefirot – die niet eenvoudig zijn te ontsluiten. Ervaren begeleiders die de weg duiden zijn bij dat proces onontbeerlijk. Zij geven een meer dan duizendjarige traditie door en helpen de tien sefirot te openen om zo, voor mens en schepping, de verbinding tussen aarde en hemel te herstellen en het gevallen rijk, de microkosmos, weer op te richten.

Volgens de wijsheid van de joodse mysterieleer en de kabbalah is de ziel onbegrensd, maar één niveau van de ziel zit tijdelijk opgesloten in een lichaam. De ziel is Licht van God, eeuwig van hem uitgaand. Zoals een vuurtorenlicht over het strand strijkt, schijnt de eeuwige ziel ’tijdelijk’ in of op een lichaam. En alle ervaringen die zij daarin doormaakt hebben verdieping, loutering en groter spiritueel bewustzijn ten doel.

INLEIDING

Het vijfde symposion in de reeks van zeven symposia over de bronnen van grote wijsheidsstromingen, die de Stichting Rozenkruis in samenwerking met het Lectorium Rosicrucianum organiseert, vond plaats op zaterdag 24 mei 2014 in het conferentiecentrum Renova te Bilthoven. In dit voorjaarssymposium was de focus dit keer de wijsheid van de joodse mysterieleer: de kabbalah.

Joodse mystici zijn op zoek om de relatie tussen God en de mens en zijn wereld, beeldend onder woorden te brengen. Hoe is de kloof tussen God, die een en ondeelbaar is, en een wereld die gebroken is in oneindig veel facetten te overbruggen? Hoe kunnen liefde en recht, hoe kunnen vergevingsgezindheid en onverbiddelijk oordeel, hoe kunnen goed en kwaad uit een bron voortkomen?

In de joodse traditie blijft steeds overeind dat het echte weten wie God is voor stervelingen verborgen is. Mozes krijgt immers in Exodus te horen: ‘Je kunt mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan mij zien en leven.’ De kabbalisten trachten een geheime weg naar de goddelijke wereld te wijzen. Een wereld die slechts bereikbaar is voor wie zich hartstochtelijk wijdt aan het bestuderen van de Tora, aan gebeden, en in een vaak ascetische levenspraktijk staan. Voor hem of haar kan het eindeloze en verborgen oerlicht dat uitgezaaid is voor de rechtvaardige oplichten.

Kabbalah – lezen we in de aankondiging van dit symposion – is een universele handreiking. Ieder kan, onafhankelijk van zijn of haar geloof, deze wijsheid bestuderen en zo begrip krijgen voor het eigen bestaan en de samenhang van God, kosmos en mens leren doorgronden. Wie zich aangetrokken voelt tot de kabbalah ontdekt een mystieke samenhang van een heel eigen signatuur, met talrijke goed bewaakte poorten die zich niet eenvoudig openen. Ervaren begeleiders die de weg duiden kunnen ons hierbij behulpzaam zijn.

Volgens de wijsheid van de joodse mysterieleer en de kabbalah is de ziel onbegrensd, maar één niveau van de ziel zit tijdelijk opgesloten in een lichaam. De ziel is Licht van God, eeuwig van hem uitgaand. Zoals een vuurtorenlicht over het strand strijkt, schijnt de eeuwige ziel ‘tijdelijk’ in of op een lichaam. En alle ervaringen die zij daarin doormaakt hebben verdieping, loutering en groter spiritueel bewustzijn ten doel. In de klassieke kabbalah worden we onderwezen over vier werelden.

De eerste wereld is de emanatie, waarin het al van God uitgaat, Atziloet; de tweede is de wereld van de schepping, van het denken, waar de ideeën zich bevinden, Briah; de derde wereld is de wereld van vorming, van de emoties ook, Yetzirah; en de vierde wereld is de wereld van de handeling: Assiah. 

En er is een eeuwige voortgang te onderkennen: Licht gaat uit van God, vanuit de eerste wereld, geheel abstract, puur als zuivere intuïtie. De tweede wereld is die van de ideeën, de schepping. De derde wereld is de wereld van formatie. De vierde wereld is de wereld van de actualisatie, de stoffelijke wereld. Hierin werkt de mens mee aan het vervolmaken van het geheel. Al deze werelden kunnen zich in de mens weerspiegelen, reden waarom ook deze mysterieleer spreekt van de mens als een microkosmos.

Er is een wisselwerking tussen de wereld van Assiah en de andere werelden. Bij al zijn goede handelingen steunen de krachten en wezens uit de hogere werelden de mens, ‘bewonen zijn ziel’, bij alle verkeerde handelingen zullen negatieve krachten zich hechten aan zijn of haar ziel. In beide gevallen beïnvloeden deze daden de andere drie werelden. Kabbalah is een universele handreiking aan de mens. Men kan, onafhankelijk van zijn of haar geloof, deze wijsheid bestuderen en zo begrip krijgen voor het eigen bestaan en de samenhang van God, kosmos en mens leren doorgronden.

INHOUDSOPGAVE

BESTEL KABBALAH, WEGWIJZER TUSSEN HEMEL EN AARDE

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER KABBALA