De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen – fraai cadeauboekje

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID, € 10,-

Tijd en tijdelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Alles beweegt en verandert voortdurend, en in het tijdelijke en beweeglijke vinden we maar moeilijk houvast. Het boekje ‘De mens als kruispunt tussen tijd en eeuwigheid, wijze woorden uit vele eeuwen’ bevat veertig korte diepzinnige teksten uit uitgaven van Rozekruis Pers die allemaal vergezeld gaan van een prachtig bijpassend beeld in kleur. Het is ontwikkeld als geschenk voor deelnemers aan het gelijknamige symposion op 17 oktober 2021. 

WOORD VOORAF

Tijd en tijdelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Alles beweegt en verandert voortdurend, en in het tijdelijke en beweeglijke vinden we maar moeilijk houvast. We weten er alles van en worstelen er regelmatig mee. De grootste uitdaging vormt wel de aanvaarding dat uiteindelijk zelfs ons eigen aardse leven en dat van onze dierbaren eindig is.

Vele filosofen, tot op de dag van vandaag, probeerden mensen richting te geven en troost te bieden. Bijvoorbeeld door een stoïcijnse levenshouding aan te bevelen, die ons behoedt voor grote stemmingswisselingen en doet ontsnappen aan de greep van angst, zorg en vrees. Of juist door te pleiten voor bevlogenheid, waarin we de strenge en onbarmhartige kloktijd relativeren en ruimte maken voor een innerlijke ervaring van tijd. Met hun werk beschikken wij over waardevolle ideeën waaruit wij inspiratie kunnen putten en die ons aan het denken zetten.

Maar er is nog een andere bron die ons kan enthousiasmeren. Wij doelen hier op de universele wijsheid zoals we die kennen vanaf de tijd van de Mysteriën van het oude Egypte en de Veda’s uit India, enkele duizenden jaren voor onze jaartelling. We noemen het een ‘andere bron’ omdat we deze wijsheid zien als leidster voor de mensheid, terwijl de Westerse filosofie zich in de loop der eeuwen meer en meer van deze bron heeft losgemaakt.

De Boeddha, enkele eeuwen voor onze jaartelling, verklaart het lijden van mensen uit hun gehechtheid aan wat ze hebben en wie ze menen te zijn. Lao Zi die enkele eeuwen daarvoor leefde, bepaalt ons bij de eindeloze afwisseling tussen yin en yang, bij de betrekkelijkheid van alle verschijnselen. Hij raadt ons het woe wei aan, handelen vanuit de kracht van Tao.

In het christendom dat voortvloeide uit de Egyptische, Griekse en Joodse wijsheid, is het kruis een belangrijk symbool. In het midden van dit kruis, in het ontvankelijke hart van een mens, treffen tijd en eeuwigheid elkaar. Als een mens deze ontmoeting bewust beleeft, dan heeft hij zijn Geliefde weer gevonden, zoals de Soefi’s zouden zeggen.

Door alle eeuwen heen hield het hart der wereld – een beeld dat Jacob Boehme gebruikte voor de voortdurende uitvloeiing van Gods liefde in ons bestaansveld – en daardoor geïnspireerde mensen deze universele wijsheid levend. Zo werd en wordt verzekerd dat elk mens de Geest die was, die is en die altijd zijn zal, op zeker moment in zichzelf kan vinden. Als dat gebeurt, dan staat hij of zij aan het begin van een groot avontuur – de verbinding is hersteld, een nieuwe wording is aanstaande en in het midden daarvan beleven wij eenheid, vrijheid en liefde.

Voorliggend boekje met wijze woorden uit tal van eeuwen is samengesteld door mensen die dit avontuur zoeken. Met veel plezier bieden wij het u hierbij aan.

Hannie te Grotenhuis en Peter Huijs
Stichting Rozenkruis

Stichting Rozenkuis brengt mensen bijeen die zich aangetrokken voelen tot en zich willen verdiepen in het gnostiek-hermetische denken dat in de kern van alle grote geestelijke stromingen besloten ligt. Daartoe organiseert Stichting Rozenkruis onder andere symposia op landgoed Renova te Bilthoven. Voor meer informatie: www.stichtingrozenkruis.nl .

 

1 Het begin van alle dingen

Hoe lieflijk verschijnt gij, Zon,
o, Levende in de lichtwoning des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat. (…)
Uw stralen voeden al wat geplant is;
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed,
zoals gij haar geschapen hebt.
Hoe schitterend geordend zijn zij,
uw doelstellingen voor deze wereld…
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat, sterven zij.
Het leven is in de tijd, en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij
want gij hebt de aarde gegrondvest
en gij richt hem telkens weer op
voor uw zoon die uit uw lichaam is voortgekomen.

uit: Mysteriën van Egypte – tempels, mens en magie (woorden van Echnaton), Symposionreeks 46

BESTEL MYSTERIËN VAN EGYPTE, € 12,50

INHOUDSOPGAVE

 1. Het begin van alle dingen (woorden van Echnaton)
 2. De dans van de kosmos kennen
 3. De eeuwigheid als voedingsbodem
 4. Door het wereldruim ijlen, woorden van Zarathoestra
 5. Tot de oorsprong terugkeren, woorden van Lao Zi
 6. Doordacht handelen, woorden van Pythagoras
 7. Steeds opnieuw een belichaming zijn, woorden van Boeddha
 8. Naar het eeuwige vluchten, woorden van Plato
 9. Doordringen tot waar de dingen geschapen worden , woorden van Zhuang Zi
 10. Het eeuwige leven binnengaan, woorden van Jezus
 11. Kiezen tussen vergankelijkheid en onvergankelijkheid
 12. Het beeld van de hemelse dragen, woorden van Paulus
 13. Heel zijn is één zijn
 14. De heerlijkste openbaringen, woorden van Mani
 15. Ken slechts de geest
 16. De eeuwigheid, de wereld, de tijd en de wording, woorden van Pymander tot Hermes
 17. De zon worden
 18. Opwaken tot  het stilzijn
 19. Via het purgatorio naar het paradijs gaan
 20. Alleen het kleinste nu-punt is reëel, woorden van Mahmoed Shabistari
 21. Leven in het nu, woorden van Marsilio Ficino
 22. Tot eeuwige bloei komen, woorden van Paracelsus
 23. Het enige ware richtsnoer, woorden van Coornhert
 24. De eeuwige zomer zal niet vervagen , woorden van William Shakespeare
 25. De weg naar de hoogste wijsheid , woorden van Jacob Boehme
 26. De weg van de roos en het kruis gaan, woorden van J. van Rijckenborgh
 27. Stapsgewijs volmaken
 28. Het beeld dat niet door woorden is omgeven, woorden van Goethe
 29. In alles de eenheid zoeken, woorden van Karl von Eckartshausen
 30. De stem van de stilte vernemen, woorden van Helena Blavatsky
 31. Het etherlichaam van Christiaan Rozenkruis, woorden van Rudolf Steiner
 32. De grenzen van de dualiteit overschrijden, woorden van George Mead
 33. Arbeiden als een onsterfelijke, woorden van Gustav Meyrink
 34. Geloof en rede samenvoegen , woorden van Antoine Gadal
 35. Overstappen van de velg van de tijd naar de as
 36. Verbinden met een tijdloze ontwikkeling
 37. Versnelling van de tijden
 38. Alomtegenwoordigheid, woorden van Catharose de Petri
 39. Het hele leven als eenheid in je dragen, woorden van Etty Hillesum
 40. Een brug zijn tussen tijd en eeuwigheid

BESTEL DE MENS ALS KRUISPUNT TUSSEN TIJD EN EEUWIGHEID, € 10,-

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER TIJD EN EEUWIGHEID