Het Nieuwe Testament voor iedereen – 19 delen van Tom Wright met aansprekende voorbeelden en toepassingen

In Het Nieuwe Testament voor Iedereen neemt een van de grootste kenners van het Nieuwe Testament bijbellezers bij de hand om te begrijpen wat er in de Bijbel staat en om er in het leven mee aan de slag te gaan. Tom Wright wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse theologen. Naast veel wetenschappelijke boeken en artikelen schreef hij ook de populaire For Everyone reeks, een uitleg van het Nieuwe Testament. De boeken geven een Bijbelgetrouwe uitleg, in combinatie met aansprekende voorbeelden en toepassingen. 

De serie is als losse delen verkrijgbaar voor € 17,95 per deel; er zijn al meer dan 12.000 exemplaren van verkocht. Dit is de complete set van negentien delen tegen een zeer aantrekkelijke prijs. De gespreksgidsen, die in het Engels afzonderlijk zijn gepubliceerd, zijn in het Nederlands in de delen zelf achterin opgenomen. Tom Wright (1948) is wereldwijd een van de meest vooraanstaande theologen. 

 1. Matteüs voor iedereen, deel 1. Het Matteüs-evangelie, in een heldere, toegankelijke uitleg van Tom Wright (eerste deel). Dit deel gaat over het Evangelie van Matteüs en het bespreekt de hoofdstukken 1-15, waaronder de geboorte van Jezus, de doop in de Jordaan, de verzoeking in de woestijn, de Bergrede, De evangelist Matteüs presenteert Jezus op een rijke en veelzijdige manier: als Messias, als koning, als redder, als leraar, en als de Mensenzoon die zijn leven gaf voor ons allemaal.
 2. Matteüs voor iedereen, deel 2. Het Matteüs-evangelie, in een heldere, toegankelijke uitleg van Tom Wright (tweede deel). Dit deel gaat over het Evangelie van Matteüs en het bespreekt de hoofdstukken 16-28.
 3. Marcus voor iedereen. Marcus, een evangelie van de volle vaart, levendig uitgelegd door Tom Wright. Dit deel gaat over het Evangelie van Marcus. De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. Die vaart weet Tom Wright in zijn commentaar er volledig in te houden.
 4. Lucas voor iedereen, deel 1. Een levendige en toegankelijke bespreking van de eerste helft van het Lucasevangelie. Dit deel gaat over het Evangelie van Lucas en het bespreekt de hoofdstukken 1-12, waaronder de aankondiging en geboorte van Johannes en Jezus. Het Evangelie van Lucas is een van de meest briljante teksten uit het vroege christendom. Lucas was een echte historicus en hij plaatst Jezus niet alleen in het hart van de Joodse wereld van zijn tijd, maar ook midden in de Romeinse wereld, waar het evangelie explodeerde en alles radicaal veranderde.
 5. Lucas voor iedereen, deel 2. Een pakkende bespreking van de tweede helft van het Lucasevangelie. Dit deel gaat over het Evangelie van Lucas en het bespreekt de hoofdstukken 13-24, waaronder de gelijkenis van de verloren zoon.
 6. Johannes voor iedereen, deel 1. Dit deel gaat over het Evangelie van Johannes en het bespreekt de hoofdstukken 1-10, vanaf de magistrale proloog van Johannes. In deze Bijbelstudies neemt Tom Wright zijn lezers aan de hand bij het lezen van dit complexe en soms verbijsterende evangelie. Wright zegt zelf dit over Johannes: ‘Dit evangelie is een van hoogtepunten van de wereldliteratuur, en tegelijk een boek dat zich niet alleen maar gewonnen geeft aan kenners, maar aan een ieder die het met nederigheid en hoop ter hand neemt.’
 7. Johannes voor iedereen, deel 2. Dit deel gaat over het Evangelie van Johannes en het bespreekt de hoofdstukken 11-21, van de opwekking van Lazarus tot
 8. Handelingen voor iedereen, deel 1. Dit deel gaat over het Bijbelboek Handelingen en behandelt de hoofdstukken 1-12. Handelingen loopt over van de energie en de opwinding die de eerste christenen ervaren hebben toen ze merkten dat God overal nieuwe dingen deed, en toen ze leerden om het goede nieuws over Jezus naar alle uithoeken van de aarde te brengen. Het wemelt ook van de raadsels en problemen waarvoor de beginnende kerken zich geplaatst zagen – en waarvoor de kerken zich vandaag de dag nog steeds geplaatst zien: crises over leiderschap, geldzaken, etnische verschillen, theologie en ethiek, om maar niet te spreken over de heftige botsingen met politieke en religieuze autoriteiten. Geen saaie verhalen in Handelingen! Denk aan de bekering van Saulus op de weg naar Damascus. Maar minstens zo belangrijk is dat het hele boek ons eraan herinnert dat ook wij in onze eigen reis door het leven, hoe die ook gaat en waarheen die ook voert, onze geestelijke reis achter Jezus aan en ons werk voor het koninkrijk, het niet zonder de leiding van de Geest hoeven te doen, die het werk van onze handen vruchtbaar maakt in zijn dienst.
 9. Handelingen voor iedereen, deel 2. Dit deel gaat over het Bijbelboek Handelingen en behandelt de hoofdstukken 13-28.
 10. Paulus voor iedereen, Romeinen deel 1. Dit deel gaat over het Bijbelboek Romeinen en behandelt de hoofdstukken 1-8. Paulus’ brief aan de Romeinen is zijn meesterwerk. In die brief behandelt Paulus een groot aantal verschillende onderwerpen van verschillende invalshoeken en voegt die dan samen tot een indringend betoog, vol vaart en urgentie.
 11. Paulus voor iedereen, Romeinen deel 2. Dit deel gaat over het Bijbelboek Romeinen en behandelt de hoofdstukken 9-16.
 12. Paulus voor iedereen, 1 Korintiërs. Dit deel gaat over het Bijbelboek 1 Korintiërs. Korinte was een levendige havenstad, waar de culturen over elkaar heen buitelden zoals dat ook vandaag om ons heen zo sterk het geval is. De brief staat vol wijsheid en Paulus daagt ons uit ons leven langs de meetlat van het evangelie te leggen. Tom Wright noemt Paulus in deze verklaring een man van ‘grote pastorale gevoeligheid en diep inzicht’. Zo staat hij bij de buitenwereld niet direct bekend, maar Wright maakt duidelijk dat deze brief een kroon op Paulus’ werk genoemd mag worden.
 13. Paulus voor iedereen, 2 Korintiërs. Dit deel gaat over het Bijbelboek 2 Korintiërs. Paulus’ tweede brief aan de gemeente te Korinte behandelt de betekenis van het kruis in het kader van persoonlijk lijden – het lijden van Paulus zelf, en dat van zijn lezers. In Galaten is hij boos, in Filippenzen vol vreugde, hier in 2 Korintiërs zien we zijn diepe verdriet, en de nog verse wonden van zijn eigen lijden. Maar hij blijft naar dit alles kijken door de bril van het evangelie. Deze prachtige Bijbelstudies laten ons iets zien van de bijzondere troost die gelegen is in het lijden, sterven, en het opstandingsleven van Jezus, de Heer van de wereld.
 14. Paulus voor iedereen, Galaten en Tessalonicenzen. De brieven die Tom Wright in dit deel van zijn verklaring van het Nieuwe Testament behandelt zijn vermoedelijk de vroegste die Paulus schreef. Daarmee zijn het meteen ook de allervroegste documenten van de kerk, vroeger dan de evangeliën. Ze bruisen van levendigheid, staan vol vragen, problemen, enthousiasme, gevaar, en bovenal een sterk gevoel van de kracht en aanwezigheid van de levende God, die de wereld heeft veranderd door Jezus en die nu aan het werk is met zijn Geest op een geheel nieuwe manier.
 15. Paulus voor iedereen, Gevangenisbrieven. Emotionele brieven van Paulus vanuit de gevangenis geschreven, uitgelegd door Tom Wright. De brieven die Paulus vanuit de gevangenis in Rome schreef (Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen en Filemon) hebben een eigen sfeer en urgentie. Wright brengt de woorden van Paulus over naar onze eigen leefsituatie.
 16. Paulus voor iedereen, De pastorale brieven. Dit deel behandelt de zogenaamde pastorale brieven, aan zijn medewerkers Timoteüs en Titus. Deze brieven zijn zeer praktisch en bevatten bemoedigingen en adviezen voor het dagelijks leven van een plaatselijke kerk, en de rol van de voorganger daarin. Tegelijkertijd geven ze ons voortdurend een inkijkje in het rijke theologische beeld van Jezus en de kracht van het evangelie.
 17. Hebreeën voor iedereen. De brief aan de Hebreeën is een van de meest aansprekende en prikkelende geschriften van het Nieuwe Testament. Hij wordt vaak wat moeilijk gevonden, wat komt doordat er ideeën in voorkomen waarmee we niet zo vertrouwd zijn. Maar als we hem een kans geven en als een nieuwe vriend beter leren kennen, dan zullen we merken dat hij vol interessante en verrassende gedachten zit, en een krachtige boodschap bevat waaraan de kerk van vandaag en morgen, net als die van gisteren, veel kan hebben.
 18. Algemene zendbrieven voor iedereen. Dit deel behandelt de zogenaamde algemene zendbrieven, geschreven door Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. De brieven zijn kort, bondig en scherp. Ze zitten vol heldere, praktische adviezen voor christenen die hun eerste stappen zetten op de weg van het geloof. En ze ademen een frisse wind van blijdschap over een pas ontdekt geloof, hoop en leven.
 19. Openbaring voor iedereen. Dit deel behandelt de Openbaring aan Johannes, van de proloog, via de brieven aan de zeven gemeenten tot de strijd van Michaël met de draak, de twee beesten, de val van Babylon, de overwinning op de valse profeet, het laatste oordeel en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het boek Openbaring biedt een van de meest heldere, duidelijke inzichten in Gods uiteindelijke doel met heel de schepping. Het laat zien hoe de krachten van het kwaad, die op duizend-en-een manieren werkzaam zijn, met name in afgodische en tirannieke politieke systemen, kunnen worden verslagen. En het laat tegelijk zien dat ze al verslagen zíjn, door de overwinning van Jezus de Messias.