22 Transfiguratie nu! Hart, hoofd en handen

 

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 22
Hart, hoofd en handen – thema van juni
3 juni 2023

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Op de website van veel basisscholen lees je dat het onderwijs daar gericht is op de ontwikkeling van hoofd, hart en handen.

  • Hoofd, verstand, logica,
  • Hart, gevoel,  sociaal besef,
  • Handen, daadleven, de levenspraktijk.

Zo leren zij de kinderen evenwichtig op te groeien, zodat zij kunnen functioneren in onze maatschappij. In een geestesschool wordt ook een evenwicht nagestreefd. Maar dan een ander, nieuw evenwicht. Het evenwicht van de ziel.

De bestaande aangeboren bewustzijnscentra, het hart, het hoofd en het handelingsleven worden in een geestesschool geschikt gemaakt om te kunnen dienen als heiligdommen voor de nieuwe zielemens. We spreken dan van het Heiligdom des Harten, het Hoofdheiligdom en het Heiligdom des Levens.

Voor deze nieuwe begrippen, die verwijzen naar iets dat we nog niet kennen, niet kunnen  kennen,  hebben we een nieuwe taal nodig: Zielen-taal. Nieuwe woorden, geladen met een totaal nieuwe lading en betekenis.

Zo waren de eerste woorden die je leerde lezen en schrijven op school: boom, roos en vis. Een opmerkelijke eerste kennismaking met de natuur van het leven.  Als richtingaanwijzers met meerdere betekenis-dimensies.

Op een zelfde manier, maar in een volstrekt nieuwe betekenis, leer je in een geestesschool de diepere, innerlijke betekenis kennen van de Boom des Ware Levens, de liefdevolle Roos des Harten en de zich offerende Vis van Dienstbaarheid. De eigenschappen en kenmerken van een nieuwe levensnatuur.

Het woord ‘natuur’ komt van natus, naitre, geboren worden. De natuur die je in je gewone leven leert kennen is de werkelijkheid van je geboorteveld. Dit leer je kennen door het leven zelf. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de school, de scholing. De oorspronkelijke betekenis van het woord school (scholè) was vrije tijd of liefhebberij of studie, bestudering… In vrijheid het leven leren ontdekken en verdiepen.

In een geestesschool leer je een nieuwe geboorte kennen, een ‘renaissance’. Ook deze scholing geschiedt in volledige vrijheid. Wat iets anders in dan vrijblijvendheid. Het gaat dus niet alleen om kennen, deze geboorte wordt ook daadwerkelijk in praktijk gebracht. Een geestesschool is dus feitelijk een praktijkschool. Waarin je volledig wordt getransformeerd. Je bewustzijn wordt steeds scherper afgestemd op het nieuwe levensveld. Met deze krachten wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Geest-Zielenmens. Voorin het boek Het levende woord lees je:

‘Letters, in een bepaalde volgorde gerangschikt, vormen het geschreven of gesproken woord. Maar levend wordt het woord pas, als het een kracht in zich draagt. Als er een stroom van kracht uit vrijkomt. De kracht van de Gnosis.’

Deze maand staan de overwegingen in Transfiguratie nu! in het teken van hart, hoofd en handen. Welke betekenis geeft Catharose de Petri aan die woorden? Deze woorden krijgen hun gnostieke betekenis in het boek Het levende woord. In dat boek vind je 46 hoofdstukken, 46 invalshoeken, die tezamen een schitterend kristal vormen.

  1. Deze week hoor je hieruit een fragment over het Verlangen van het Hart., de zetel van de menselijke Geest.
  2. Volgende week gaat in op het nieuwe zielenbewustzijn, en hoe het hoofdheiligdom geschikt gaat worden om het pinkstervuur te ontvangen.
  3. Het derde fragment bespreekt het magistrale proces van nauwgezette scheiding van de twee naturen, de opstanding van beide naturen, en het voortbestaan van beide naturen, naast elkaar.
  4. En als laatste wordt besproken hoe de menselijke geest, in pure eenvoud, werkzaam kan worden in deze natuur, dit levensveld, dank zij de Liefde van de Christus

De drie fundamentele stralen van de Zevengeest

Hoe is het mogelijk dat in een mens het verlangen naar boven kan komen tot herstel van het onvolkomene?

Dat verlangen komt naar boven vanuit het hart van de mens. Het hart van de mens is ten nauwste verbonden met de drie hogere hersenholten, en bovendien ligt in het hart de zetel van de menselijke Geest. Wij weten van het oeratoom. Wij weten van het weerspiegelingsatoom en van de rozenknop die in het hart besloten ligt.

Daarom zal de mens, wanneer hij maar hard en lang genoeg door de slagen van Nemesis, dat wil zeggen door de oerkracht, getroffen wordt, op een gegeven moment een vreemde stem in het hart horen spreken. Het is de stem van de Sfinx, die verzonken ligt in het woestijnzand, de stem die roept en smeekt om verlossing.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 3: De drie fundamentele stralen van de Zevengeest

Het verlangen vanuit het hart

Onlangs vond op Renova een symposium plaats, met als titel:  ‘Ode aan het verlangen’. Het was wel duidelijk dat deze titel niets te maken had met het gewone verlangen van ‘iets willen hebben of verkrijgen’.

De dag werd geopend door een Iraanse zanger en een Syrische klarinettist. Hun subtiele klanken leken een heimwee op te roepen, een weemoed die verwees naar een wekkende roep vanuit je diepste innerlijk. Later op de dag versterkte schrijver Kader Abdolah deze weerklank door je toe te roepen: Je bent een riet, een rietfluit, afgesneden van het rietveld. En je verlangt terug naar je ouderlijk huis, het rietveld. Dat heimwee, dat is je wezen zelf…

Dat heimwee klinkt dan wel op vanuit de diepste diepten van je hart, maar…om de terugweg naar het oer-ouderlijk huis te kunnen gaan, moet je eerst je systeem, jouw leven, weer geschikt maken. Zodat je weer kunt ademen in de levenssfeer van je oorspronkelijke wezen. Daarvoor is nodig dat je je overgeeft aan de lichtstromen van de oersubstantie. Je hele levens-systeem moet deze zeven elementaire bouwstoffen opnieuw leren assimileren. Zeven oerelementen, zeven harmonieën.

Dat begint met het opnieuw ‘installeren’ van drie essentiele kanalen, waarin deze lichtstromen een bedding kunnen vinden. Dat is een drievoudig nieuw slangenvuurstelsel dat je tot leven moet brengen in je bestaande voertuiglijkheid. Zodra deze kanalen zijn vrijgemaakt, kan een wonderlijk proces gaan aanvangen. Allerlei in aanleg al aanwezige functies beginnen te ontwaken, en komen tot werkzaamheid.

Daarmee begint dan de transfiguratie zich in je eigen stelsel te voltrekken. Dat is, waar  het allemaal om begonnen is, de daadwerkelijke bevrijding van de geest-zielemens in je.


BESTEL HET LEVENDE WOORD