31 Transfiguratie nu! Brieven

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 31
Brieven – thema van de maand augustus
5 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Het thema van de maand augustus gaat over het boek Brieven geschreven door Catharose de Petri. In dit boek geeft zij antwoord op brieven die leerlingen aan haar stuurden. Eén van die brieven gaat over De toekomst en dat is het thema van deze inleiding.

Al duizenden jaren geleden werd tot de mensheid gezegd: ‘Heilig die spijzen, heilig die vier ethers, die u nu hebt.’ Bij de dageraad van het aardetijdperk werd aan de mens de opdracht gegeven de heilige spijzen te verkrijgen. In de eerste helft van het aardetijdperk kreeg de mens de beschikking over de vierde ether – de weerspiegelende ether, de denkether – met de opdracht aan alle mensen: zuiver, heilig die kracht.

In de tijdperken daaraan voorafgaand kreeg hij al de beschikking over de eerste drie ethers: de lichtether ofwel zintuigelijke ether; de levensether, die vooral scheppende kracht toevoert en de scheikundige ether die tot verwerkelijking drijft.

En nu zijn we in het tweede deel van het aardetijdperk gekomen. We zijn door het diepste diep van stofmanifestatie aan het gaan en worden uit de stof gedreven. En de ether die zich nu doet gelden is de vijfde ether, de vuurether.

In de universele leer wordt gezegd dat aan het einde van het vierde tijdperk, het aardetijdperk, de ether volkomen atmosferisch zal heersen. De grote ontwikkelingen drijven ons dus uit de stof in de ether. En wij zien daarvan duidelijk de voorbeelden.

De vijfde ether is ongewoon elektrisch van vermogen. Elektriciteit kan men dan ook gerust met de vijfde ethertoestand associëren. Als de vuurether, de elektrische ether verder in kracht toeneemt dan zullen tegenstellingen, spanningen, nervositeit en gejaagdheid steeds groter worden.

Wat is dan het doel van de vuurether? De vuurether is bij uitstek de ziele-ether. Zoals de scheikundige ether bij het lichaam hoort, de levensether bij het etherlichaam, de lichtether bij het astrale lichaam, de weerspiegelende ether bij het denklichaam, zo hoort de vuurether bij de ziel. Deze vuurether drijft ons tot handelen. Het drijft ons om een zielemens te worden. Een mens die alle lagere ethers gereinigd heeft, waardoor hij waarlijk zielemens is.

De oude wijsheidsleringen en het boek der Gulden Voorschriften spreken over de zeven harmonieën, een verwijzing naar de zeven hersenholten, de ‘zeven gouden kandelaren’ (Openbaring 1) in het hoofd. Op zeker moment zullen bij de mens die waarlijk naar bevrijding streeft de zeven hersenholten gevuld worden met al de zeven aanzichten van ether in hun allerpuurste samenstelling. Dan is de ziel waarlijk opgestaan.

Wanneer de zeven gouden kandelaren branden voor de innerlijke troon van God, dan weerkaatsen hun vlammen zich in het ontledigde hoofdheiligdom. Zo ontstaat er een geheel nieuwe zintuiglijke toestand, een nieuwe bewustzijnstoestand. Alle sluiers tussen de ons bekende natuur en de goddelijke natuur zijn dan weggeschoven en de drie – de micros, de ziel en de persoonlijkheid – zijn tot één geworden. Geest, ziel en lichaam zijn dan een drie-eenheid.

Dat is de toekomst die al ervaren wordt in het heden. Wij zijn allen in staat om aan dit machtige proces van ware menswording deel te nemen.

De heer Van Rijckenborgh heeft in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis (in de nabeschouwing van deel 2) een toekomstbeeld geschetst dat vele facetten heeft en daardoor veelzijdig kan worden belicht. Men zou kunnen zeggen dat de mensheid momenteel in een overgangsstadium leeft, waardoor wij ons tot op heden nog geen duidelijke voorstelling kunnen maken van de enorme elektromagnetische stralingskracht die op een daarvoor gestelde tijd zal vrijkomen.

Op welk tijdstip de tijden vol zullen zijn voor een zo ingrijpend, machtig gebeuren als waarover u in uw brief schrijft, is nu nog niet te zeggen. Maar dat eenmaal machtige Lichtkracht-inwerkingen een ontzaglijke reiniging zullen bewerkstelligen in het wezen van alle mensen die op dat moment de aarde bevolken, en die welke in de andere sferen-van-leven verblijven, daarvan kunnen we ons overtuigd weten.

De zevenvoudige Wereldbroederschap zal daarin door haar stralingskracht zeker een grote rol spelen. Zie echter de Broederschap niet in de een of andere vorm, maar als Lichtstraling. Wij moeten deze dingen zien als een roep Gods. En wij dienen op die roep te antwoorden. Ook die roep Gods is een stralingswerkzaamheid, een Lichtbemoeienis, die tot ons komt door middel van het Woord dat in Christus zijn oorsprong vindt.

Iedere openbaring, in welke vorm ook, wordt door het dialectische bewustzijn heel moeilijk begrepen wanneer men bepaalde uitspraken naast elkaar plaatst, met andere woorden: ze op een rijtje zet. Gnostiek bewustzijn leert: onderscheiden. Naarmate het zieleproces vordert, zal er meer klaarheid komen in hetgeen min of meer duister is. Het is altijd beter zelf tot inzicht van de dingen te komen.

Uit: Brieven
Hoofdstuk 22: De toekomst

BESTEL BRIEVEN