Het etherisch gebied van de stoffelijke wereld – een paragraaf uit ‘De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers’

BESTEL DE WERELDBESCHOUWING DER ROZEKRUISERS

DOWNLOAD DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS ALS PDF

In zijn standaardwerk De Wereldbeschouwing der Rozenkruisers uit 1909 gaat Max Heindel (fakkeldrager van het rozenkruis 19) in het eerste hoofdstuk met de titel ‘De zichtbare en onzichtbare werelden’ in op onder andere het etherisch gebied van de stoffelijke wereld. Hieronder is de paragraaf daarover integraal opgenomen.

HET ETHERISCH GEBIED VAN DE STOFFELIJKE WERELD

Zodra wij dit gebied van de natuur betreden, bevinden wij ons in de onzichtbare, ontastbare wereld, waar onze gewone zintuigen ons in de steek laten. Vandaar ook dat dit gedeelte van de stoffelijke wereld in de praktijk nog niet door de materiële wetenschap is onderzocht.

Lucht is onzichtbaar. Toch weet de wetenschap dat die bestaat. Door middel van instrumenten kan de snelheid ervan zoals wind, gemeten worden; door samendrukking kan lucht als vloeibare lucht zichtbaar gemaakt worden. Met ether gaat dat echter niet zo gemakkelijk. De materiële wetenschap heeft ontdekt dat die op de een of andere manier onmisbaar is voor het overbrengen van elektriciteit, al of niet draadloos. Zij is gedwongen om een onbekende fijnere substantie aan te nemen en die substantie is ether. De wetenschap weet niet zeker of de ether bestaat, omdat de vindingrijkheid van de geleerde tot nu toe nog geen apparaat heeft kunnen uitdenken om deze substantie, die nog steeds aan de handigheid van de ‘laboratoriumgoochelaar’ heeft kunnen ontsnappen, in op te sluiten. De wetenschap heeft nog geen apparaat tot haar beschikking om ether te meten, te wegen of te ontleden.

De activiteiten van de wetenschap zijn echt bewonderenswaardig. Toch is de beste manier om achter de geheimen van de natuur te komen niet het uitvinden van instrumenten, maar verbetering van uzelf.

Men heeft vermogens in zich die afstand teniet doen en het gemis aan omvang ruimschoots in kracht vergoeden, meer nog dan de telescoop en de microscoop het blote oog in kracht overtreffen. Deze zintuigen of vermogens worden door occultisten bij hun onderzoek gebruikt. Zij zijn hun toverwoord bij het zoeken naar waarheid.

Voor de geoefende helderziende is ether even tastbaar als vaste stoffen, vloeistoffen en gassen van het scheikundig gebied, voor gewone stervelingen zijn. Hij ziet dat de levenskrachten, die aan de minerale vormen van plant, dier en mens leven schenken, door middel van de vier toestanden van ether in deze vormen stromen. De namen en speciale functies van deze ethers zijn de volgende:

1. Scheikundige ether

Deze ether is in zijn verschijningsvorm zowel positief als negatief. De krachten die assimilatie en uitscheiding veroorzaken, werken door middel van hen. Assimilatie is het proces waardoor de verschillende voedende bestanddelen uit het voedsel in de lichamen van plant, dier en mens worden opgenomen. Dit wordt veroorzaakt door krachten die wij later zullen leren kennen. Zij werken door de positieve pool van de scheikundige ether en trekken de vereiste bestanddelen aan, terwijl zij ze in de betreffende vormen inbouwen. Deze krachten werken noch blindelings noch automatisch maar door selectie. Daardoor vervullen zij hun taak, dat is de groei en instandhouding van het lichaam.

Afscheiding wordt door gelijksoortige krachten, die echter door de negatieve pool van de scheikundige ether werken, veroorzaakt. Door middel van deze pool drijven zij de onbruikbare bestanddelen van het voedsel of de bestanddelen die hun taak volbracht hebben en verwijderd moeten worden, uit het lichaam. Ook dit proces is wijs, zoals alle werkingen die onafhankelijk zijn van de menselijke wil, wijs zijn, op selectie gegrond en niet alleen werktuigelijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de werking van de nieren, waar, als ze gezond zijn, alleen de urine gefilterd wordt; zodra die organen echter ziek zijn, vloeit ook het kostbare eiwit met de urine weg, daar de normale selectie als gevolg van een abnormale toestand, niet plaats vindt.

2. Levensether

Evenals de scheikundige ether de weg is voor de krachten die de instandhouding van de individuele vorm als doel hebben, zo is de levensether de weg voor de krachten die voor de instandhouding van de soort zorgen, de voortplanting dus. Evenals de scheikundige ether heeft de levensether ook een positieve en een negatieve pool. De krachten die door de positieve pool werken, zijn in het vrouwelijk lichaam tijdens de zwangerschap actief. Zij stellen het lichaam in staat het positieve, actieve werk van de schepping van een nieuw wezen te volbrengen. Aan de andere kant maken de krachten die door de negatieve pool van de levensether werken, dat de man zaad voortbrengt.

Bij het inwerken op de bevruchte eicel van dier en mens, of het zaad van de plant, brengen de krachten die door de positieve pool van de levensether werken, mannelijke planten, dieren of mensen voort en de krachten die zich door de negatieve pool uitdrukken, vrouwelijke.

3. Lichtether

Deze ether is zowel positief als negatief. De krachten die door de positieve pool werken, wekken in de hogere diersoorten en in de mens die bloedwarmte op die hen tot op zichzelf staande warmtebronnen maakt. De krachten die door de negatieve pool van de lichtether werken, zijn actief door de zintuigen en uiten zich als de passieve functies van gezicht, gehoor, gevoel, smaak en reuk. Ook bouwen en voeden zij het oog.

Bij koudbloedige dieren is de positieve pool van de lichtether de weg voor de krachten die het bloed doen circuleren; en vervullen de negatieve krachten dezelfde functies in verband met het oog, zoals het geval is bij de hogere diersoorten en de mens. Waar ogen ontbreken, bouwen of voeden de krachten die door de negatieve pool van de lichtether werken, misschien andere zintuigen, zoals zij doen bij alles wat zintuiglijke organen heeft.

Bij planten veroorzaken de krachten die door de positieve pool van de lichtether werken, de circulatie van plantensappen. In de winter, wanneer de lichtether niet zoals in de zomer met zonlicht beladen is, houdt het sap op te stromen, totdat de zomerzon de lichtether opnieuw met haar kracht voedt. De krachten die door de negatieve pool van de lichtether werken, leveren chlorofyl – het bladgroen in de plant – en kleuren ook de bloemen. Feitelijk wordt al wat in de verschillende natuurrijken kleur is door middel van de negatieve pool van de lichtether aangebracht. Daarom zijn dieren op de rug het donkerst en bloemen het sterkst gekleurd aan de kant die naar het licht is gekeerd. In de poolstreken, waar de zonnestralen zwak zijn, is alles lichter van kleur en in sommige gevallen is de kleur zo schaars, dat zij in de winter helemaal verdwijnt en de dieren wit worden.

4. Weerspiegelende ether

Al eerder werd vastgesteld dat het idee van het huis, dat in de gedachte van de architect bestond, zelfs na zijn dood uit het geheugen der natuur kan worden opgediept. Alles wat ooit gebeurd is, heeft een onuitwisbaar beeld in deze weerspiegelende ether achtergelaten. Evenals de reusachtige varens in het vroege verleden van de aarde hun afdruk in de steenkolenlagen hebben achtergelaten, evenals men uit de sporen op de rotsen kan nagaan welke weg een gletsjer vroeger heeft afgelegd. Zo worden ook de gedachten en de daden van de mensen onuitwisbaar door de natuur in deze weerspiegelende ether opgetekend, waaruit de geoefende ziener – naarmate zijn bekwaamheid – haar geschiedenis meer of minder nauwkeurig kan aflezen.

De naam weerspiegelende ether is om meer dan één reden juist gekozen, want de beelden erin zijn alleen maar weerspiegelingen uit het geheugen der natuur. Het ware geheugen der natuur wordt op een veel hoger gebied gevonden. Geen enkele goed geoefende helderziende wil in deze weerspiegelende ether lezen, omdat de beelden onscherp en vaag zijn in vergelijking met die op het geestelijke gebied. In de weerspiegelende ether lezen meestal alleen zij die geen keus hebben, die eigenlijk niet weten waarin zij lezen. In de regel verkrijgen gewone psychometristen en mediums hun kennis door de weerspiegelende ether. Ook leest een leerling van een occulte school in de eerste stadia van zijn oefentijd in de weerspiegelende ether. Maar opdat hij niet te snel verkeerde gevolgtrekkingen zal maken, waarschuwt zijn leermeester hem dat deze ether voor het verkrijgen van nauwkeurige kennis onvoldoende is.

Deze ether is ook het hulpmiddel, waardoor gedachten een indruk op de hersenen van de mens maakt. Hij staat in het nauwste verband met de vierde onderafdeling van de gedachtewereld. Dit is de hoogste van de vier onderafdelingen, gelegen in het gebied van de concrete gedachte en is het tehuis van het menselijk verstand. Daar vindt men een veel duidelijker weergave van het geheugen der natuur dan in de weerspiegelende ether.

BESTEL DE WERELDBESCHOUWING DER ROZEKRUISERS

DOWNLOAD DE WERELDBESCHOUWING DER ROZENKRUISERS ALS PDF