11 Transfiguratie nu! Het waarachtig menselijke

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 11
Het waarachtig menselijke
18 maart 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Hermes zegt: ‘Ik ben uit mijzelf weggegaan en in een onsterfelijk lichaam opgestaan. Ik ben nu niet meer degene die ik was, doch ben wedergeboren uit het gemoed’.

Wie nu dit ene doel voor zich plaatst, verstaat waarom er gesproken wordt van een Driebond van het Licht, namelijk van een Broederschap van het Rozenkruis, van een Broederschap der Katharen en van een Broederschap van de Heilige Graal. Het is een Driebond die onlosmakelijk verenigd is tot een negenvoud, het aanzicht van het waarachtig menselijke.

En het waarachtig menselijke in de zin Gods is, dat men in toepassing brengt wat men geleerd en beleden heeft en dat men met de vruchten daarvan wereld en mensheid zal gaan dienen. Wij menen dat dit de grote roep is die van de jonge Gnosis uitgaat: de leer ontvangen, de levenshouding klaar bewijzen, en met dit resultaat bevrijdend arbeiden.

Uit: Het Levende Woord
Hoofdstuk 31: Levenshouding

BESTEL HET LEVENDE WOORD

De transfiguratie voltrekt zich niet automatisch in je. Het gaat om een langdurig proces dat een bewuste en gerichte aandacht, toewijding en daadkracht van je vraagt. Als de geestvonk in je ontwaakt, kun je direct iets ervaren van het goddelijke in je. Dat is een feest van herkenning dat gepaard gaat met een grote vreugde. Die gemoedstoestand is dan nog niet blijvend omdat je bewustzijn en je voertuiglijkheid – fysiek, etherisch, astraal en mentaal – nog niet zijn vernieuwd.

Als Hermes Trismegistus (in het veertiende boek van het Corpus Hermeticum) tot zijn leerling Tat zegt dat hij uit zichzelf is weggegaan en in een onsterfelijk lichaam is opgestaan, dan heeft hij het pad van ware menswording bewandeld. Daardoor is de graal in hem tot stand is gekomen. Want de graal is niet alleen een symbool voor een groot collectief lichtveld, maar ook voor een krachlijnenstructuur die in je tot stand kan komen en waarmee het goddelijke licht kan worden opvangen, getransformeerd en uitgestraald. Hermes is een weerkaatser van het goddelijke licht geworden omdat hij een weg van reiniging, loutering en vernieuwing is gegaan. Hij is wedergeboren en is daarom gerechtigd om zijn leerling Tat die er rijp voor is om werkelijk te weten daarover in te lichten.

Hermes spreekt met Tat en benadrukt dat het gaat om dingen die zich niet laten onderwijzen. Woorden, beelden en leringen zijn op zijn best een benadering van de werkelijkheid, maar nooit de werkelijkheid zelf. Het zijn dan ook niet de woorden of de concepten zelf die de transformatie in je voltrekken, maar de onaardse krachten die ermee verbonden zijn. Die krachten vloeien voort uit de schat van het Rozenkruis, de schat van de Katharen en de schat van de Heilige Graal die betrekking hebben op kennis, liefde en daad.

In graallegenden vinden er nogal wat gevechten plaats tussen ridders. Die verwijzen niet alleen naar conflicten die je kunt hebben met andere mensen, maar vooral ook naar conflicten in jezelf. Zodra je de eerste stappen zet op het pad van ware menswording spreken er twee naturen in je: de stem van je oude natuur en de stem van de ontwakende nieuwe natuur in je. Welke stem volg je? Dat is een innerlijke strijd die in jezelf uitgevochten dient te worden, zonder forceren en in volkomen liefde. Als je er geleidelijk in slaagt de stem van de nieuwe natuur in je steeds meer te volgen, misschien na veel vallen en opstaan, dan komt het waarachtig menselijke in je tot stand.

Catharose de Petri schrijft dat de mens pas waarachtig Mens kan heten als persoonlijkheid, ziel en geest met elkaar verbonden zijn en hij of zij dat instrumentarium gebruikt om ‘de oogst binnen te halen’, om mogelijkheden en krachten vrij te maken waardoor ook anderen het pad van ware menswording kunnen gaan. Dan ontvangt de geest de goddelijke idee, werkt de ziel met de goddelijke idee en realiseert de vernieuwde persoonlijkheid de goddelijke idee.

De Driebond van het Licht van Graal, Kathaar en Kruis met Rozen wil werkzaam worden in geest, ziel en persoonlijkheid. Daarom wordt er gesproken over een negenvoud. Het waarachtig menselijke kan ook op andere manieren in negen aspecten worden omschreven. Zo spreekt Jezus negen zaligsprekingen uit in zijn beroemde Bergrede en de apostel Paulus onderscheidt negen geestelijke gaven (1 Korinthe 12). De benadering is steeds anders, maar de intentie is dezelfde: bijdragen aan het proces van transfiguratie.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GRAAL