52 Transfiguratie nu! Lichtkracht uitstralen

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 52 (slot)
Lichtkracht uitstralen
30 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De zeven oerstromen van de Logos vertonen geen verstrengeling van goed en kwaad, van licht en duister. Zij zijn zonder enige onderbreking alomtegenwoordig en onveranderlijk in krachtsbetoon.

Indien de jong gnostieke broederschap er in slaagt een behoorlijk aantal leerlingen uit deze universele Zevenkracht te doen leven en zijn, dan zal er van deze groep een zeer bijzondere, nieuwe, onaardse kracht uitgaan. Die kracht zal zijn als een heilige spijze, als een rein blank manna, dat iedere dag op de velden van het nieuw gnostieke rijk verbijzonderd zal worden, ten dienste van allen.

Wat is nu het geheim van gnostieke magie? Het is: lichtkracht uitstralen van onaardse samenstelling, vanwege het feit dat de leerlingen, die deze lichtfakkels heffen, hun slangenvuurstelsel vrij hebben gemaakt van de lichtkrachten van goed en kwaad, en ze open hebben gemaakt voor de universele Zevengeest.  

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 27: Van natuurgeboorte naar godsgeboorte

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Ieder mens straalt licht uit, evenals alle andere levende wezens. De aard en de sterkte van dat licht verschillen per persoon en worden grotendeels bepaald door het bewustzijn. De uitstraling van een vernauwd bewustzijn is anders dan dat van een verruimd bewustzijn. En een verlicht bewustzijn heeft een heel andere signatuur dan een verruimd bewustzijn. 

Binnen authentieke spirituele tradities wordt er samengewerkt om het bewustzijn te verruimen zodat geestelijke verlichting kan optreden: individueel en collectief. In het online jaarprogramma Transfiguratie nu! hebben we daarvan vele aspecten besproken aan de hand van korte gedeelten uit boeken van Catharose de Petri. Zestig jaar heeft zij zich met heel haar wezen en leven ingezet voor de ontwikkeling, instandhouding en uitbreiding van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Haar werk draagt vruchten: toen, nu en in de toekomst.  

Haar geheim schuilt in de gnostieke magie, die zij zelf kort en bondig omschrijft als: lichtkracht uitstralen van onaardse samenstelling. Dat wordt mogelijk als het brein, het ruggenmerg en de twee zenuwstrengen langs het ruggenmerg – ook wel slangenvuurstelsel genoemd – zijn vernieuwd door een bewust en dienend leven vanuit de kundalini van het hart. Dan kan de universele zevengeest bevrijdend werken. 

We besluiten met drie korte citaten uit toespraken uit Gedenkschrift gewijd aan Catharose de Petri. 

  • Zij was niet alleen een dynamische persoonlijkheid, in elk opzicht een voorbeeld voor haar medewerkers en zij was ook de verpersoonlijking van de Gnosis zelf. Zowel in haar privé leven, als wanneer zij zich op het spreekgestoelte bevond, straalde zij de Gnosis uit.
  • Als geestelijk leidster was zij voor ons een voorbeeld en heeft zij haar ambt en haar mandaat altijd met kracht bewezen. Ook in haar persoonlijke leven was zij ons een voorbeeld in haar grote liefde voor het Werk, in haar grote offerbereidheid, haar correctheid, nauwgezetheid en menselijkheid.
  • Zij laat een grote geestelijke erfenis na, waaruit haar grote spirituele kracht, haar wijsheid en haar diepe christelijke overtuiging blijvend tot ons zullen spreken. Deze erfenis vinden wij in haar vele geschriften en in alle aspecten van het wereldwerk van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis.

BESTEL GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN CATHAROSE DE PETRI