51 Transfiguratie nu! Het liefdevuur van de kosmische Christus

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 51
Het liefdevuur van de kosmische Christus
23 december 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

Weet dat het liefdevuur van de kosmische Christus zijn stralen uitgiet over allen die hun gehele zijnstoestand wijden aan de bouw van een nieuwe Christuskosmos, en die zich als zodanig aan deze nieuwe Dag des Heren wegschenken. Zo nu wordt sedert de dageraad van de Adamitische ontluistering gearbeid voor wereld en mensheid, om de gevolgen van de zonden in volkomenheid weg te nemen en om het vervallen Paradijs in de oude glorie te herstellen.

Hef u daarom op aan de ene grote liefde, die ons in de Zonen Gods nadert en omvangen houdt. Het is zeker dat, wanneer de Gnosis er in slaagt uw ziel te redden, en u in de kracht van de eeuwige keuze te bevestigen, uw gehele gevangenis, al uw ketenen, hoe zwaar ook, zullen worden tenietgedaan door het vervaarlijke vermogen van de Zonen Gods, door de ene sleutel die alle gevangenissen opent.

De gnostieke geestesschool beduidt voor de mens geen inwijding, maar de totale verlossing, de transfiguratie van zijn gehele wezenheid. Iedere mens die het zielevrijmakende pad wil gaan, en die wil leren op de zeer verfijnde trillingsgraden van hogere levensvelden te reageren, kan ontheven worden uit deze dialectische natuurstaat.

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 27: Van natuurgeboorte naar Godsgeboorte

BESTEL HET LEVENDE WOORD

Het fragment van deze week over ‘Het liefdevuur van de kosmische Christus’ komt uit een kenmerkend hoofdstuk van Catharose de Petri. Als je wilt weten waar het in het Rozenkruis om gaat, vind je het volledige antwoord alleen al in te titel van dit hoofdstuk dat heet ‘Van natuurgeboorte tot Godsgeboorte’. Al lezend en onderzoekend ontdek je de fabelachtig eenvoudige samenhang tussen de mens, de kosmos en God.

Een zelfde inzicht bracht Rudolf Steiner (fakkeldrager van het Rozenkruis 16) ertoe in 1923 met Kerst, deze week dus precies 100 jaar geleden, de Grondsteenmeditatie (of grondsteenspreuk) aan de mensenziel ter hand te stellen. Het was een uitnodiging om de kosmische wijdte te leren kennen, in al zijn diepte. En de werkzaamheid ervan te ontdekken. In jezelf, in de kosmos, in God. En vervolgens vanuit dit nieuw verkregen inzicht ook te gaan leven. Ten gunste van elkaar.

De Grondsteenmeditatie toont drie richtingen, drie stromen van hulp, die vanuit de geestelijke wereld naar je uitvloeien. Drie bezinningen, die helderder worden naarmate jij, als mens, kosmischer, goddelijker wordt. Als drie orientatie-richtingen in de ruimte, waarin je steeds groter diepten gaat ontdekken.

  • De Vader – Klanken die vanuit de hoogte weerklinken in de diepten – Van Boven naar Beneden,
  • De Zoon – De Wil van de Christus, die je kunt volgen – Van Oost naar West
  • De Heilige Geest – Klanken die vanuit de diepten worden gehoord – Van Beneden Naar Boven.

Samengevoegd zie je in deze drie stromen het kosmische kruis. Een stromende, levende , scheppende en helende werking in jezelf, in de kosmos, binnen het Goddelijke. Naast deze drie richtingen is er een vierde stroom, die wijst naar binnen en Van Binnen naar Buiten. Dan zegt de Grondsteenmeditatie:

‘Op het keerpunt in de tijd
treedt het Wereld-Geesteslicht
in de aardse levensstroom;
Nacht-donker heerst niet langer;
Dag-helder Licht straalt in de mensen-ziel;
Licht dat verwarmt arme herdersharten;
Licht dat verlicht wijze koningshoofden.

Goddelijk licht
Christus-zon
Verwarm mijn hart
Verlicht mijn hoofd
Vervul uit de grond van mijn hart
Wat ik als levensdoel verkies.’

Nu ben jij aan zet, als bewuste, ontwakende ziele-mens..

Je ziet voor je geestesoog ontstaan: het kosmische Rozenkruis.
Een ring van zeven wereldstromen vloeit samen rondom het middelpunt van het kruis.
Het vurige kruis dat zich onophoudelijk wegschenkt.

Dit liefdevuur van de kosmische Christus wordt nu uitgegoten.
Je hoeft alleen maar in binding te treden met deze goddelijke kracht.
En de geestwet van binnenuit te vervullen.
De tijden zijn nu rijp. Symbolisch en werkelijk. 100 jaar, een eeuwigheid, een volheid.

Catharose de Petri sluit hoofdstuk 27 uit Het Levende Woord dan ook met het Woord van het Klassieke Rozenkruis, een woord dat nu werkelijk leeft:

  • Uit God geboren worden – dat is: tot direct nieuw leven ontwaken
  • In Jezus sterven – al het oude natuurgeboren leven teniet doen en het pad in nieuwe geboorte betreden, om dan zo:
  • Door de Heilige Geest te worden wedergeboren in volstrekte onsterfelijkheid.

Ja, zo eenvoudig is het!

BESTEL DE VIERDELIGE ROZENSERIE