8 Transfiguratie nu! De apocalyps en de taak van de geestesschool

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 8
De apocalyps en de taak van de geestesschool
25 februari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De stralingen van de Zevengeest drijven tot werkzaamheid. Deze stralingen van de Zevengeest gieten de inhoud van hun schalen leeg over de wereld, over de leerlingen die toebereid zijn tot het gnostieke leven. En uit de nieuwe hemel bruist en galmt een loflied ter ere van God: het duizendjarige rijk breekt aan. Leerlingen, geestesschool en gnostieke werkvelden, zij staan in de wereld als machthebbend.

Wanneer er iets van nieuwe zielekracht in u gevonden kan worden, dan behoort u tot de groep die door de kracht van het levende lichaam van de geesteschool wordt beschermd. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen zich ontplooien.

Dan is de arbeid van de Orde der waarlijk Levenden opnieuw volbracht. Het gaat er niet om of u de leerstellingen kent. Het gaat er om of u waarlijk in overeenstemming leeft met dat wat de Gnosis stelt. Het gaat om een zuiver gerichte levenshouding!

Uit: Het levende woord
Hoofdstuk 17: De apocalyps en de taak van de geestesschool

Wanneer Catharose de Petri spreekt over de Apocalyps uit het Openbaringenboek, stelt zij ons voor, dit te zien als ‘het steeds wederkerende en heerlijke programma-van-dienst, het programma dat aan alle gnosis ten grondslag ligt’. Niet als iets afschrikwekkends dat komen gaat, maar iets dat er altijd al geweest is. Het houdt in dat alles wat van de aarde aards is, alle tegenstrijdigheden en ongelijkheden opgaan in het licht. Alles wat niet overeenstemt met gnosis, met het licht diep binnen in je hart, moet doorleefd en achtergelaten worden. Het is de onafwijsbare eis van de gnosis die je dan vervolgens voert tot de overwinning, het duizendjarige rijk.

Wat kan je je hierbij voorstellen? Het getal duizend bestaat uit één en drie nullen of kringen. De één staat voor de binding die je in je hart onderhoudt met de kernkracht van de gnosis. De drie kringen voor de vernieuwing van geest en ziel en van jou als persoonlijkheid. Je verhoudt je op nieuwe wijze ten opzichte van de wereld om je heen en het leven. Duizend duidt op een nieuwe cyclus, een nieuw leven dat je binnengaat en dat je nieuwe mogelijkheden geeft. Je kan wat er nu op aarde en rondom de wereld interkosmisch gebeurt, uit je binding met de gnosis, in de geest opvangen.

Het wordt door de mensheid ervaren als een ramp maar jij zult klaarstaan om te troosten waar troost nodig is, hoop te geven waar hoop dreigt te verdwijnen, te redden wat te redden is, rust te geven in grote onrust, richting waar stuurloosheid heerst en veel, veel liefde. De tijd van de realisatie, van de vervulling breekt aan. Wat de Apocalyps ook teweeg brengt, het licht zal zich door mensen kunnen openbaren. Daarom spreekt Catharose de Petri van de Apocalyps als van ‘een geopenbaarde blijde boodschap voor allen die de gnosis willen toebehoren’.

BESTEL HET LEVENDE WOORD