Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde – de vierde toespraak van de derde Aquariusconferentie

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD

Hieronder volgt de tekst van vierde en laatste toespraak die gehouden is op de derde Aquariusconferentie (Bad Münder, 1965) van de vijf internationale Aquariusconferenties . De tekst is gepubliceerd in het boekje De machtige tekens van Gods raad, dat deel uitmaakt van de vijfdelige bundel De apocalyps van de nieuwe tijd. Die toespraak heeft als titel: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan
en de zee was niet meer.
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
van God neerdalende uit de hemel.
En ik hoorde een stem, zeggende:
Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen.’

Bezinnen wij ons nogmaals op deze woorden (uit Openbaring 21), opdat wij diep doordrongen zullen worden van de bedoelingen van deze derde Aquariusconferentie, namelijk dat wij binnengegaan zijn in een nieuwe era, in een volkomen nieuw tijdsgewricht, waarvan de taal van de profeten van alle tijden heeft gesproken. Hiervan moesten wij u bewust maken. Dit was onze opdracht met betrekking tot deze dagen.

Vóór alles dient u te verstaan dat de nieuwe hemel die zich over ons gaat spreiden, de nieuwe hemel is van het nieuwe, ándere zonnestelsel, dat achter het ons bekende verborgen ligt en waarvan nu drie radiaties bezig zijn hun krachten te ontplooien. De morgen van de opstanding is aangevangen en het gaat er nu maar om dat u welbewust, in volle positiviteit, deze morgenstond zult tegemoetgaan en de consequenties van dit alles volkomen zult trekken. Het komt wellicht geheel anders dan u vermoed hebt, doch zie met ons in dat in de eeuwigheid tijd geen factor is.

Tijd is een dialectische begoocheling. Maar wat eeuwig is, heeft altijd geëxisteerd. Het heeft geen begin en het heeft geen einde. Hiermee willen wij maar duidelijk maken dat de nieuwe hemel-aarde, het nieuwe zonnestelsel, altijd heeft bestaan. En dat de ingewijden van alle tijden ermee verbonden waren, er geheel en al uit leefden. Waar het nu om gaat is het feit dat de nieuwe hemel-aarde bezig is zich te ontsluieren, te ontsluieren voor de dialectische mens. De eeuwigheid boort zich in de tijd, om haar aanwezigheid kenbaar te maken aan de nog zo gevangen mens.

Waarom? Om hem de genade te verlenen van de goddelijke hulp. De eeuwigheid daalt tot ons in om ons de genade, de liefde en de kracht te verlenen, teneinde te kunnen ontstijgen aan deze natuur, die bezig is ons tot een vloek te worden. De vuurgloed van de ontstijging houdt ons omvat, en wat velen meenden te moeten verstaan als een intense teistering, is de louterende vlam der vertering, die al het onheilige wegbrandt en het pad naar boven voor ons openbreekt.

Als u dit nu kunt inzien en waarlijk het geloof kent, het geloof dat bergen kan verzetten, het geloof ook dat een zeker weten is, wel, dan bent u allen kinderen Gods. En dan zullen de drie vlammen der vernieuwing, waarvan wij u dezer dagen mochten spreken, altijd uw eventuele zwakheid te hulp komen en u sterk maken als u zou dreigen te verzinken in onmacht. En zij zullen u doen overwinnen.

Versta dit evenwel goed, vrienden, versta dit heel goed! Het is niet zo dat u zich op het standpunt kunt stellen: ‘Wij wachten maar af, het komt toch wel, wij wachten maar rustig af.’ Neen: uit de worsteling in puur verlangen wordt het licht geboren en dat, dát is de zelfverwerkelijking, dat is het Grote Werk. Dat is het Mysterium Magnum.

U kent uw problemen. U gaat ze steeds beter herkennen. Ze zijn u als schrijnende wonden. In de aanvang meent u dat al die wonden u geslagen worden door derden en u loopt dikwijls vol gram, vol boosheid rond: ‘Hij heeft het gedaan, zij heeft het gedaan.’ Totdat u ontdekt dat alles uit het eigen diepste wezen omhoogwelt. Het zure en het zoete, alle bitterheid, alles komt uit uzelf voort. In deze smart gaat het er om dat u uw gerichtheid op het ene doel afstemt en volhardt tot het einde.

Willen wij, aan het slot van deze Aquariusconferentie, dit met elkaar afspreken:
Wij houden vol!
Wij houden vol en gaan voort tot het bittere einde, tot het goede einde.
Dan, dan komt het heil ons nader!
Dan zal alles goed zijn.

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD

LEES 12 KORTE GEDEELTEN UIT DE 5 AQUARIUS CONFERENTIES