Vijfdelige bundel ‘De Apocalyps van de Nieuwe Tijd’ met alle teksten van de Aquarius-conferenties

 

DE BUNDEL ALS GEHEEL IS UITVERKOCHT – VIER DEELTJES ZIJN NOG LOS BESCHIKBAAR

LEES 12 KORTE GEDEELTEN UIT DE 5 AQUARIUS CONFERENTIES

In het bovenstaande interview gaan Doride Zelle en Ankie Hettema in gesprek over de bundel ‘De Apocalyps van de nieuwe tijd’. Deze bestaat uit vijf boekjes met teksten van vijf internationale Aquarius-conferenties die in de jaren zestig van de 20ste eeuw zijn gehouden voor leerlingen van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis door Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri.  Nu, bijna zestig jaar later, lijken de teksten actueler dan ooit. In deze teksten wordt de lezer aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hoe kunnen we worden van natuurmens tot geestzielenmens? Dit is de vraag die als een rode draad door alle boekjes loopt. 

Thema’s die worden besproken zijn:

  1. Het lichtkleed is de etherische omhulling van het lichaam. De etherische mens is de mens van de toekomst. Hoe kunnen we dit lichtkleed op een hoger niveau brengen?
  2. De onaardse atomische kracht gelegen in het hart van iedere mens, ook wel genoemd de roos des harten, hoe kan zij tot bloei komen?
  3. Hoe wordt de mensheid met behulp van een interkosmische bewogenheid gestuwd tot zelfverwerkelijking en wat is daarvoor de basis?
  4. De menselijke wil gebruikt het zenuwstelsel en zodoende ook het denken om haar begeertes uit te oefenen. Hoe kunnen wij deze onderworpenheid aan de wil verbreken
  5. Slagen wij er in deze tijd werkelijk in om ons om te keren naar het licht; een omkering van intellectualiteit naar geestzielenontwikkeling? 

Er voltrekken zich grote veranderingen in de wereld, er zijn krachten die een toekomst scheppen waarvan we het aangezicht niet kennen. Sommige van deze krachten komen ons als goedaardig voor, andere als boosaardig, misschien niet direct op zichzelf maar wel omdat zij andere dingen die we als waardevol beschouwen geneigd zijn opzij te zetten. De wereld staat onder een reusachtige spanning, en veel mensen zijn ongerust, onzeker, ongelukkig en verward. Hoe het de komende jaren zal zijn, weten we niet.

Is het niet logisch dat in zo’n tijd wij onszelf afvragen: wie ben ik, waar geloof ik in, hoe nu verder? En is het belang van een geestesschool in zo’n tijd niet deze vragen geestelijk te benaderen, opdat geestelijke zoekers, geestelijke antwoorden zullen vinden?

Vijf conferenties, gehouden in vijf opeenvolgende jaren gaan in op de innerlijke vernieuwing die nodig is, nu wij de periode van Aquarius zijn binnengegaan. Een vernieuwing die zich niet automatisch voltrekt maar die berust op een persoonlijke keuze. Een groot mysterie is gelegen in de kostbaarheid van de vrije, onderzoekende geest van de individuele mens. De vrijheid van de geest om elke richting te kiezen die hij wil. Die vrijheid, die absoluut menselijke eigenschap moet gegrond, beoefend en ontwikkeld worden. Vijf conferenties spreken van een nieuwe levensbasis – in alle mensen aanwezig, van waaruit een nieuwe ontwikkelingsgang mogelijk wordt.

In het eerste boekje uit de serie ‘De Apocalyps van de nieuwe tijd’, getiteld Het lichtkleed van de nieuwe mens uit 1963 lezen wij: ‘Wij weten dat wij staan aan de morgenstond van een nieuwe dag; een nieuwe dag van een absoluut nieuw wereld- en mensheidsbeleven.  En u begrijpt, die nieuwe dag zal ons allen voor een nieuwe eis stellen, het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding. (…) Dit is mogelijk door middel van een bijzonder stralingsveld, dat de mens omvat houdt en haar handelingsleven tot in alle bijzonderheden zal beïnvloeden’.

Ieder mens bezit een lichtkleed van een bepaalde vibratie. Een juiste verzorging van het lichtkleed maakt het mogelijk om ‘op te staan’ uit de beperktheid van het ik. Om abstracte gedachten, goddelijke radiaties van eenheid, vrijheid en liefde op te nemen en in het leven waar te maken. In een van onderen op bewust gekozen zuivere levenshouding stroomt een nieuw stralingsveld van de bovennatuur ons levensveld binnen, en maakt mogelijk wat wij mensen voor onmogelijk houden.  

Dit stralingsveld mogen we De wereldbroederschap van het Rozenkruis noemen. Het is het thema van de tweede conferentie uit 1964. Het ‘Rozenkruis’ is zo oud als de mensheid zelf. ‘Rozenkruis omdat ons lichtkleed een kruisvormig stelsel van krachtmiddelpunten vormt. Als u de benen spreidt en de armen strekt, ziet u het stervormige verschijnsel waarin het kruis met de rozen gestaltenis moet aannemen’. ‘Rozenkruis’, zo universeel bezien gaat alle mensen aan. Niet voor niets is het kruis het oudste universele symbool. Hemel en aarde, eeuwigheid en tijd, tegengestelden die elkaar kruisen in het midden, in het hart – in het hart van een mens! Verlangen naar en gerichtheid op dit mogelijke harmonieuze midden, brengt het tot leven. Mystiek gezegd: ‘De Roos komt tot bloei aan het kruis’. 

De moderne geestesschool van het Rozenkruis bouwt voort op de wijsheidstradities van alle tijden. 

Iedere tijd kent zijn specifieke verschijnselen, die aandacht vragen. In de tweede Aquariusconferentie wordt gesproken over atoomexperimenten, de gevaren van de chemische industrie en de toenemende vergiftiging van onze natuur. Nu, in 2020 van noodzakelijke klimaatbeheersing, kunstmatige intelligentie, virussen en de psychische ontreddering van velen. Wij sluiten ons niet af, wij weten er deel van te zijn. Maar wat is voortgekomen uit het menselijk denken, lossen we niet met menselijk denken op. 

Daarom: ‘Sta niet stil bij de verschijnselen, ga niet disputeren over de graad van ernst van dit of dat aanzicht,  (…), want de oorzaak  de fundamentele onwetendheid van de gehele mensheid (…)  kan opgetrokken worden in een grote voor de mens nieuwe, ongelofelijke, andere werkelijkheid’. Hoe, wordt in bezielende woorden uiteengezet. 

Die andere werkelijkheid, het is de wereld van het Licht. Het Licht dat alles overstraalt, dat het hart binnengaat, en een geheel nieuw denken voortbrengt. Het licht dat de samenhang doet vinden tussen microkosmos en macrokosmos en daardoor werkelijk herstel mogelijk maakt. Dit Licht, dit stralingsveld van Christus heeft mensen nodig die dit innerlijk weten. ‘Indien u dan een werktuig van Christiaan Rozenkruis kunt zijn, dan mag u zich verzekerd weten dat uw kleinste zielewerkzaamheid er een voor de eeuwigheid zal zijn.’

Het derde boekje – 1965 vertelt hoe macrokosmische krachten behulpzaam zijn bij de vernieuwing van ons handelingsleven. De machtige tekens van Gods raad, zij worden sterker. De geestelijke zon, de geest, ‘zwevend boven de wateren’ van de ziel , zoals het Bijbelboek (Genesis 1) zegt, maakt zich nu kenbaar in mensen.  De kracht van drie mysterieplaneten maakt de geest in ons ervaarbaar. Uranus zuivert het mensenhart tot een tempel, tot een hart dat de liefde die voortkomt uit het licht, kent. Een hart dat bevriend raakt met alle mensen in de wereld. Neptunus leert abstract denken, tilt het individuele op tot in het universele. Voorbij te zien aan het eigen leven, te kiezen voor het grote geheel – het Leven! En Pluto geeft de innerlijke impulsen, die ons adelen tot daden dienstbaar aan het Licht. 

Al lezende wordt duidelijk: ‘Waar het nu op aan komt: Schenk geloof aan wat u aangrijpt! Herken u zelf van binnenuit in een nieuwe staat van zijn!’ 

Daarom zegt Het vrijmakende pad van het Rozenkruis boekje 4, 1966: ‘U kent waarschijnlijk het grootse plan dat aan het menselijke bestaan ten grondslag ligt, een plan dat ten eerste de ontwikkeling van een volkomen georganiseerde persoonlijkheid beoogt, opdat daarna deze persoonlijkheid haar verdere ontplooiing in een hoger, wijder aanzicht, en in volkomen zelfverwerkelijking, ter hand zou kunnen nemen.’

Het neemt ons mee in de gedachte dat het pad van vrijmaking voor ieder van ons mogelijk is. Dat de ware alchemie, het winnen van het goud van de geest, het openen van het geestelijk oog, voor ieder te bereiken is. 

Die overwinning van de geest – in hart, hoofd en daadkracht van een mens – wordt gesymboliseerd door De nieuwe mercuriusstaf. Dit laatste boekje uit 1967 spoort ons aan de nieuwe geestelijke mens te realiseren. 

Wat houdt de vijfvoudige nieuwe levenshouding in? Het achtvoudige pad? Is transfiguratie mogelijk? Hoe dan? Wat vertellen we belangstellenden? Wat onze kinderen? Ja, hoe vinden we die wonderlijke harmonie die uitgaat van het rozenhart? 

De tijdgeest levert speciale boeken waar we in ons leven veel aan kunnen hebben.

En natuurlijk lezen we in deze vijf Apocalyps boekjes, dingen die in onze tijd niet meer opgaan – leg ze terzijde.  Proef de universele geest die waait tussen al die witregels. Hoor de klank, de grondtoon die ons zacht de essentie van ieder specifiek leven toefluistert! Ervaar hoe bijzonder de op elkaar afgestemde ritualen en toespraken op ons inwerken! Hoe de geest die vrijheid is, licht en één en al vreugde, genezend is.

We zullen in deze tijd van onduidelijkheid en onzekerheid, mede door deze vijf conferenties in ons op te nemen, een nieuwe levenswaardering vinden. Een nieuwe zon is opgegaan en verschijnt aan de horizon van ons leven, maken wij ons gereed de werken van het licht te vervullen, voor ons zelf en anderen en onze planeet aarde.   

LEES TEKSTGEDEELTEN UIT DE VIJF AQUARIUSCONFERENTIES

DE BUNDEL ALS GEHEEL IS UITVERKOCHT – VIER DEELTJES ZIJN NOG LOS BESCHIKBAAR