De nieuwe mercuriusstaf – de eerste toespraak van de vijfde en laatste Aquarius conferentie

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

Het boekje De nieuwe mercuriusstaf bevat alle teksten van de vijfde van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld  en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die vanaf september 2020 kan worden aangeschaft voor slechts € 10,- . De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgt de integrale tekst van eerste toespraak door Jan van Rijckenborgh op de vijfde Aquarius-conferentie (Toulouse, een stad in Zuid-Frankrijk waar de katharen rijk vertegenwoordigd waren).

Wij zouden in deze vijfde Aquarius-conferentie willen aanvangen met te herhalen hetgeen gedurende de laatste maanden in onze toespraken reeds herhaaldelijk werd vermeld, namelijk dat vele elektromagnetische krachten en stromingen, die vanuit de ruimte komen, zich in de naastliggende gebieden van onze planeet ophopen en reeds in binding zijn getreden met het magnetische veld van onze aarde. Deze situatie is in een zeer kritieke fase gekomen. Daarom kunnen wij absoluut niet nalaten hierop opnieuw uw aandacht te vestigen. Wij willen deze waarschuwende mededeling ook nu vergezeld doen gaan van een bekendmaking die ons reeds in de Confessio Fraternitatis van de Broederschap van het Rozenkruis anno 1615 werd gedaan:

‘Om zijn wil bekend te maken heeft God reeds boden vooruitgezonden, namelijk sterren die verschenen zijn in Serpentarius en Cygnus, en die, als waarlijk grote tekenen van zijn machtig raadsbesluit, ons kunnen leren hoezeer Hij, indien alles wat door de menselijke scherpzinnigheid ontdekt is samengevoegd zou zijn, dit aan zijn verborgen schriftuur dienstbaar zou maken. Het Boek der Natuur is dan ook voor aller ogen opengeslagen en onthuld, hoewel slechts weinigen het geheel kunnen lezen, laat staan het begrijpen’.

Als u volkomen zou begrijpen wat de bedoeling is van deze mededeling van de Broeders van het Rozenkruis, zou u weten dat deze Broederschap aan het wetenschappelijke niveau van de besten van onze huidige mensheid minst genomen reeds enkele honderden jaren vooruit is gesneld en daarenboven vermogens heeft aangekweekt die alle bekende menselijke vermogens verre te boven gaan. Laat ons deze verheven boodschappers eens op de voet volgen.

Reeds de auteurs van de Confessio Fraternitatis R.C. deelden ons in hoofdstuk 8 van dit geschrift mee, zeker te weten dat hetgeen zij nog geheim moesten houden, of hoogstens op uiterst gesluierde wijze konden mededelen, ‘binnen korte tijd, die met rasse schreden nadert’, tenslotte duidelijk zou worden voor de gehele mensheid, ‘nadat de wereld de roes van haar giftige, bedwelmende beker zal hebben uitgeslapen’.

Wat hebben deze woorden te betekenen? Wij weten, als moderne mensen, dat Serpentarius en Cygnus twee nevelvleksystemen zijn. Ze zijn voor onze begrippen onvoorstelbaar groot en bewegen zich met een eveneens onvoorstelbaar grote snelheid door de oermaterie, als de grote reinigers en goddelijke correctors van schendingen in en van de alopenbaring. Dit is althans één van hun functies.

Van de taken van Serpentarius en Cygnus waren de klassieke rozenkruisers volkomen op de hoogte. Zij wisten ook dat de mensheid aan het einde van haar reis door de doodsnatuur gekomen was en dat het dieptepunt van het nadir nagenoeg bereikt was. Dientengevolge is de gehele mensheid, vanwege de concentratie der nadirkrachten, die geen natuurlijke voortgang meer vonden, in een steeds dichter en dikker wordende duisternis verzonken, in een psychische slaaptoestand, tengevolge waarvan begrip, rede en reactievermogen op het plan Gods volkomen gedegenereerd zijn en verloren zijn gegaan.

U zult begrijpen dat, vóór dit fatale punt bereikt was, er in de wereld van alles gedaan was om een dergelijke slaapperiode te voorkomen. Religieuze impulsen met een diep wijsgerige ondergrond wendden zich tot de gehele mensheid. Boodschappers werden gezonden om in deze jaartelling aan alle volkeren en rassen het pad, de ene ware weg van verlossing, te wijzen en te onderrichten, voor en aleer het criterium der tijden volkomen aangebroken zou zijn. En de grootste heilbrenger ooit onder de mensen verschenen kwam zijn heilsboodschap openbaren en in de tijd bevestigen. Het was Jezus, die de Christus bracht.

Doch daar was ook de grote tegenstander, de grote verrader, de duidelijk zichtbare antichrist. Hij bracht en ontwikkelde het eerste gif onder de mensheid, die dat zo gevaarlijke criterium der tijden naderde. Hij bracht de giftige, bedwelmende beker aan de lippen van hen die daar vatbaar voor waren en veroorzaakte zo: slaap van het wanbegrip in het hoofdheiligdom van de mensheid, stilstand van het gevoelsproces van het hart, degeneratie van het zintuiglijke organisme, en degeneratie van de interne secretie. Kortom, een samenstel van gevolgen van een volkomen onjuiste ontwikkeling, die zou moeten uitlopen in denaturatie van het menselijke slangenvuur, met alle gevolgen van dien.

De inhoud van de gifbeker die de diepe slaap veroorzaakte was de waantoestand die men gewend is aan te duiden als de huidige cultuurgang der mensheid:een ‘slaap die nu bezig is een einde te nemen op een aanvankelijk zeer beangstigende, zeer wrede en dramatische wijze.

In de periode van de zojuist geschetste slaaptoestand van de mensheid ontwikkelde zich over de gehele wereld een uiterst funeste intellectuele, materialistische en psychische gerichtheid en bewogenheid, die grote schade heeft berokkend aan onze kosmos, aan het directe levensveld van de gehele mensheid en aan de atmosfeer van onze kosmos, ten gevolge waarvan ook het ademveld in een zeer giftige toestand is komen te verkeren. Het dierenrijk is bezig uit te sterven, het plantenrijk eveneens; en het mensenrijk wordt door hevige ziekten geteisterd. Kortom: onze gehele planeet, met al haar bewoners, is in een hoogst degeneratieve toestand gekomen, een toestand zo ernstig, dat onze gehele planeet een abnormaliteit en een dissonant dreigt te worden in de alopenbaring.

Het zal u duidelijk zijn dat dit alles niet slechts een gevaar is voor onze wereld en onze mensheid (hetgeen men hier en daar begint te beseffen, wat bewijst dat men bezig is te ontwaken), doch dat ook in het zonnestelsel dit alles een grote disharmonie, een verstoring van de al-orde moet veroorzaken. En in een zeer wijde omgeving buiten het zonnestelsel zal deze teistering eveneens worden gevoeld. Want het is niet moeilijk te begrijpen dat de aantasting van één lichaam Gods – hetgeen een planeet is – de aantasting beduidt van alle lichamen Gods, aantasting dus van de gehele alopenbaring. Daarom nu zijn de grote tekenen Gods, Serpentarius en Cygnus, in een krachtige bewogenheid getreden, zoals ons reeds voorzegd werd in de Confessio Fraternitatis van de Broederschap van het Rozenkruis.

Welke reinigende correcties staan ons met betrekking tot onze planeet te wachten? Dit is een vraag waarop de leerling van een Geestesschool een direct antwoord zoekt. Wij zeiden u reeds dat Serpentarius en Cygnus twee nevelvleksystemen zijn, die met een ontzaglijke snelheid door de ruimte ijlen en hun invloeden doen gelden daar waar zij met andere hemellichamen in aanraking komen – hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin – opbouwend dan wel verbrekend, al naarmate dit noodzakelijk is. Astronomen hebben vastgesteld dat Serpentarius en Cygnus hun stralingsvelden met het aardeveld in contact hebben gebracht. Serpentarius en Cygnus hebben hun invloeden dus reeds in ons levensveld geldend gemaakt: zij zijn actueel geworden!

En nu vragen wij: wat is hun doel? Het antwoord ligt voor de hand: reiniging! Deze reiniging vangt aan in het elektromagnetische veld van de aarde – dat is het allerbuitenste deel ervan. Dit allerbuitenste aanzicht vermengt zich op een gegeven moment met de allerbuitenste aanzichten van onze dampkring, dat wil achtereenvolgens zeggen in:

  • de astrale levenssfeer,
  • de sfeer van de weerspiegelende ether,
  • de sfeer van de lichtether,
  • de sfeer van de levensether, en
  • de sfeer van de scheikundige ether,
  • en tenslotte gaat dit alles in in de stoffelijke wereld, met al haar aanzichten.

U kent wellicht de werking van een elektromagnetisch stralingsveld. Zodra een dergelijk veld de uiterste omtrekken van een bepaald lichaam heeft aangeraakt, zal de stralingskracht ervan reeds direct doordringen tot de kern, het innerlijkste wezen van dat lichaam. Hiermee willen wij zeggen dat de invloeden van Serpentarius en Cygnus thans reeds tot op, tot in de kern van onze aarde worden ondergaan door allen en alles wat tot dit aardeveld behoort. Met andere woorden: daar de aanraking van de stralingsvelden van Serpentarius en Cygnus corrigerend optreedt en een reiniging bedoelt te voltrekken, ondergaat de gehele mensheid deze aanraking reeds sedert het proces begonnen is.

Het is een proces dat in vermogen en uitwerking toeneemt naarmate de straling steeds meer doordringt tot in het kernwezen van onze planeet, en dat daarmee de bedoelingen van het plan van de Logos op zeer dynamische wijze versterkt. Talrijke verschijnselen die zich momenteel in ons levensveld voordoen, zijn uit die stralingswerkzaamheid volkomen te verklaren. Denk bijvoorbeeld aan de onophoudelijk toenemende zenuwspanning van vrijwel alle mensen over de gehele wereld. Ze is geheel uit dit proces te verklaren. Mede in combinatie met het zich terugtrekken van de Maankrachten, waarover wij u reeds eerder spraken, voert dit proces snel naar een crisis, waarin de mens óf regeneratief verandert, óf in grenzeloze abnormaliteit vervalt, die spoedig tot volkomen vernietiging zal leiden.

Men zou kunnen vragen: ‘Hoe kan er sprake zijn van een verandering ten goede in zulke tot op het uiterste geladen spanningen?’ Het zal u bekend kunnen zijn dat het hoofdheiligdom van de mens onder andere het concentratiepunt is van astrale radiaties. Het kwaliteitspeil van deze astrale substanties bepaalt vervolgens de werkingssfeer van de etherkrachten van de mens, hun arbeidsvermogen en hun aard, kortom, hun kwaliteit.

Bezit de mens waarachtige, reine zielevermogens en is er dus zielekracht en zielelicht in hem aanwezig, en vooral zieleleven, dan assimileert een dergelijke mens een hoge, reine astrale substantie, die niet te verklaren is uit het gewone levensveld van die mens, doch die op boven-normale wijze wordt aangevoerd. Als een mens reeds geheel of gedeeltelijk in een dergelijke toestand verkeert, vervaardigt hij, onder andere door alchemische omzettingen in het hoofdheiligdom, bijzonder reine en zuivere lichtether.

Lichtether dient onder andere voor de verzorging en instandhouding van de zintuiglijke vermogens en organen van de mens. Zo zult u als het ware voor u kunnen zien dat een mens, die in een dergelijke staat van zijn verkeert – een mens dus in wie een gereinigde nieuwe ziel bezig is tot ontwikkeling te komen door levenshouding – de straling van Serpentarius en Cygnus niet als een teistering, niet als een correctie of als een straf zal ondergaan, doch als een intense hulp, als een kracht die het proces van zintuiglijke uitbreiding en verfijning zeer versnelt en waarin de weerstanden van de gewone natuur worden opgebroken.

Zo zult u nu kunnen verstaan hoe dit gehele natuurproces, dat in onze tijd op gang gekomen is, op zeer versnelde wijze werkzaam is, tot een opstanding of tot een val. Thans zal blijken of u van de gelegenheden, u door God geschonken, een positief of een negatief gebruik hebt gemaakt; of u alle mogelijkheden die u krachtens uw mens-zijn bezit, benut hebt of bezig bent ze te benutten.

Bron: ‘De nieuwe mercuriusstaf’ door Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–