Gedeelten uit toespraken op de Aquarius-conferenties van het Rozenkruis – De Apocalyps van de Nieuwe Tijd

BESTEL DE VIJF BOEKJES VAN ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD VOOR € 10,–

In de jaren zestig organiseerde de School van het Rozenkruis vijf grote internationale conferenties in Europa om de toenmalige leerlingen voor te bereiden op de grote ontwikkelingen die komen zouden en die zich vandaag de dag voltrekken. De teksten van deze Aquarius-conferenties zijn eerst uitgegeven in vijf delen onder de titel ‘De Apocalyps van de Nieuwe Tijd’ en later onder andere titels. Op elk omslag staat hetzelfde Aquarius-symbool. De boekenserie wordt nu aangeboden als vijfdelige bundel voor € 10,-. Hieronder volgen gedeelten uit toespraken tijdens tempeldiensten op de Aquarius-conferenties gehouden zijn door Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) over de overgang naar het Aquarius Tijdperk.

Wij staan aan de morgenstond van een nieuwe dag, een nieuwe dag van een absoluut nieuw wereld- en mensheidsbeleven. Die nieuwe dag zal ons allen voor een nieuwe eis stellen, het vervullen van een geheel nieuwe levenshouding. Een nieuwe handeling, een nieuwe gerichtheid zal bij dit alles natuurnoodzakeijk zijn. Wij en onze medemensen zullen op die eis door zelf-handelen positief moeten reageren. Is onze reactie negatief, dan zal de nieuwe ontwikkeling ons overrompelen en meesleuren in haar vaart. 

Wij baseren deze uitspraken op het feit dat een nieuw interkosmisch stralingsveld onze wereld omvat houdt en inmiddels voldoende intensiteit en spankracht verkregen heeft om merkbare, zichtbare en aantoonbare werkingen tot stand te brengen; werkingen die, in hun samenhang, een volstrekte wereld- en mensheidsomwenteling zullen veroorzaken. […]

Heel deze komende ontwikkelingsgang werd lang geleden voorspeld en ligt in de metafysische bezinning van vrijwel alle volkeren verankerd. Zij werd met vele fantastische verhalen, legenden en symbolen omkleed en doorwerkt. De profetie, de fantasie en de symboliek namen gestaltenis aan, en zo werd wat komen gaat, gehuld in gelaat van verglommen historische gebeurtenissen. Zo ontstonden theologieën. Zij kwamen ertoe met hun verschillen van opvattingen de mensheid verdeeld te houden […] Aan dit alles zal nu door de stroom van de komende gebeurtenissen een einde worden gemaakt door de ene grote werkelijkheid in het centrum van de belangstelling van ieder mens te plaatsen. 

Bron: Het lichtkleed van de nieuwe mens (1963, Bilthoven, Renova

Wij kunnen tezamen, als groep, filosoferen over verheven onderwerpen, doch nu zal het zo worden en zijn, dat al de dingen waarop wij als leerlingen van de School van het Rozenkruis de aandacht gericht houden, tot iedere mens gebracht gaan worden, en in iedere mens verankerd zullen worden. 

En zo zal plaats gemaakt worden voor die ene grote waarheid, waarvan geen sterveling zich los zal kunnen maken, namelijk voor de waarheid aangaande de mens zelf en zijn uiteindelijke bestemming. De ene rede zal de plaats gaan innemen van vele speculaties. En de werkelijke, levende religie zal de hoofden en harten van talloze mensen veroveren gaan, zonder dat de geijkte wegen van propaganda en publicaties bewandeld zullen moeten worden. 

Het is goed hier deze ene en universele religie onmiddellijk aan te duiden. De komende, nu opengaande geestesgesteldheid zal staan in het teken van het levende Rozenkruis, en de naam van Christiaan Rozenkruis zal van de lippen van velen gaan klinken, als een levende, bewijsbare begrippenreeks, als een aantoonbare werkelijkheid. Want deze naam duidt niet zozeer op een bestaand of bestaand hebbend wezen, doch op een toestand van zijn, die in iedere mens tot ontwikkeling moet komen.

Bron: Het lichtkleed van de nieuwe mens (1963, Bilthoven) 

De mensheid gaat een uiterst merkwaardige, uiterst interessante en buitengewone ontwikkeling binnentrekken, uitsluitend vanwege het feit dat het nieuwe interkosmische stralingsveld, dat van de Heilige Geest, de pinealis vuurkring gaat aanraken. 

Als gevolg van het toenemede etherische gezicht zullen er talloze ontmaskeringen komen. Wij zouden uren kunnen doorgaan met u allerlei aspecten van het komende demasqué te schetsen. Wij overdrijven niet wanneer wij zeggen dat een volkomen maatschappelijke omwenteling het gevolg zal zijn.

Dacht u, dat iemand op een podium zou durven verschijnen, wanneer iedereen zou kunnen schouwen hoe zijn lichtkleed functioneert? En met welke etherische krachten hij verbonden is? Hij zou zeker niet op het podium durven komen, wanneer hij niet aan een minimumeis zou voldoen! De nieuwe psychische ontwikkeling zal dus zeer waarheid-bevorderend zijn.

Bron: Het lichtkleed van de nieuwe mens, Bilthoven (1963) 

BESTEL HET LICHTKLEED VAN DE NIEUWE MENS

Het gaat er om de gehele mensheid terug te voeren tot een nieuwe oorspronkelijke levensbasis, waarin en waarbij, zoals vanzelf spreekt, het spirituele, doelbepalende aanzicht op de voorgrond moet worden geplaatst. Als voorwaarde, als eerste noodzaak daartoe zal, wanneer de universele broederschap met de vernieuwende initiatieven een aanvang zal nemen, er toch op het horizontale vlak een groep moeten zijn, die deze initiatieven opvangt, ze min of meer begrijpt, en daaraan zal meewerken? 

Immers, alles moet worden omgewend, en zeer ingrijpende maatregelen in geheel de wereld zullen dringend noodzakelijk zijn. Want op zijn minst moet het ademveld van de mensheid worden hersteld. De stalingswaarden, wat hun atomische aanzichten betreft, dienen tot hun oude situaties en toestanden te worden teruggevoerd. En de gehele natuur, zoals zij eens was, en zoals zij oorspronkelijk bedoeld werd, zal zich dienen te herstellen. Opnieuw zal een volstrekte harmonie met het totale zonnelichaam verkregen dienen te worden. 

Ten tweede zal een hoge, morele status noodzakelijk zijn, een krachtige zelfdiscipline, een minimaal inzicht met betrekking tot het ene doel van de mensheid, bij ieder die zich leider noemt en autoriteit wil zijn. En vanzelfsprekend zal aan iedere theologische speculatie een einde moeten komen, alsmede aan alle gevolgen daarvan; en de ene grote waarheid zal, als kerk van de geest, naast de staat, wereld en mensheid dienen te regeren. 

Bron: De Wereldbroederschap van het Rozenkruis (1964, Calw)

Pas wanneer diverse groepen van autoriteiten, zij het dan min of meer geforceerd, zullen willen luisteren en gehoorzamen, wanneer zij geheel en al uit hun zelfverzekerdheid gestoten zullen zijn, dan zal de mensheid gered kunnen worden van een wisse ondergang. Daarop is de broederschap gericht. 

Er dient plaatst te vinden een heropvoeding van heel de mensheid, aan te vangen door de gewone autoriteiten van iedere staat en ieder volk. Er is dus geen sprake van, zoals dat wel eens in de achter ons liggende eeuwen en jaren het geval is geweest, dat men poogt een gehele beschaving omver te werpen, om een echt dialectische wereldrevolutie te bewerkstelligen. Dat is zeker niet de bedoeling van de universele broederschap. […]

Welnu, de regering van de volkeren van Europa, en van de landen daarbuiten, de u bekende regeringen, zullen worden verplicht, door het ingrijpen van de universele broederschap, hun volkeren, hun landen, hun mensen, voor te gaan in een totaal nieuwe organisatie.

Bron: De Wereldbroederschap van het Rozenkruis (1964, Calw)

In de wereld gaat zich bewijzen een reeks van ontwikkelingen van economische en maatschappelijke aard, die vanzelfsprekend jaren in beslag zullen nemen, om de mensheid te doen wennen aan het geheel andere tijdperk dat zij binnengetreden is. Vele wetenschappelijke groepen zullen zich volkomen moeten heroriënteren, om zich bij de veranderende maatschappelijke situaties aan te passen, en hun autoriteit dus te kunnen handhaven. 

Zo zal de wetenschap dus niet worden onttroond, doch zij zal, wanneer zij niet vrijwillig mee zal kunnen gaan, worden gedwongen zich te voegen naar de eis van het plan van de grote broederschap. Zo zullen dan geleidelijk aan alle oorzaken, die voeren tot nieuw disharmonisch karma, worden vernietigd. En iedere mens zal daarbij de tijd krijgen, de gelegenheid ontvangen, zich geheel en al aan te passen.  

Kortom, het betreft hier een procesmatige gezondmaking van allen. Want wanneer die gezondmaking tot aan een bepaald punt gevorderd zal zijn, en de ernstigste psychische conflicten vernietigd zullen zijn, kan met vrucht worden verwacht, dat de mens-als-massa rijp zal worden om het ene machtige doel van het menszijn te verstaan. Dan zullen de gevangenissen overbodig worden en leegstromen. Dan zullen er ook niet meer zoveel ziekenhuizen nodig zijn. Want de psychische gezondmaking van de maatschappij en geheel de mensheid zal talloze ziekten en disharmonische gedragingen volstrekt doen verdwijnen. 

Bron: De Wereldbroederschap van het Rozenkruis (1964, Calw)

BESTEL DE WERELBROEDERSCHAP VAN HET ROZENKRUIS

De grote verandering is reeds in volle gang. De volkomen omwenteling van het gehele universum is bezig zich te voltrekken. En in de School van het Rozenkruis hebben we veel gesproken over de drie mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto. Dit zijn de drie planeten die tot het nieuwe zonnestelsel behoren, dat ons in de komende ontwikkelingsgang zal bijstaan. 

Bij deze drie planetaire invloeden zullen zich binnen een afzienbare tijd drie andere planetaire krachten gaan voegen, drie invloeden die nu voor de mensheid nog niet werkzaam zijn en daarom onbekend. In totaal zullen straks dus zes mysterieplaneten doen gelden. Zij zullen de zes treden vormen van het pad dat de nieuwe mens zal moeten bestijgen. Tezamen zullen deze zes het zevende aanzicht vormen, dat door de nieuwe mens zal moeten worden vervuld. 

Zo kunt u wellicht verstaan waarom wij van plan zijn zeven Aquarius-conferenties te houden: omdat er door iedere leerling zeven stappen zullen moeten worden ondernomen, zeven treden zullen moeten worden bestegen, iedere leerling zich harmonisch op de zeven machtige nieuwe invloeden zal moeten afstemmen. 

Bron: De machtige tekens van Gods raad (1965, Bad Münder)

De vuurgloed van de ontstijging houdt ons omvat, en wat wij meenden te moeten verstaan als een intense teistering, is de louterende vlam van de vertering, die al het onheilige wegbrandt en het pad naar boven voor ons openbreekt. 

Als u dit nu kunt inzien, en waarlijk het geloof kent, het geloof dat bergen kan verzetten, het geloof ook dat een zeker weten is, wel, dan bent u allen kinderen van God. En dan zullen de drie vlammen van vernieuwing altijd onze eventuele zwakheid te hulp komen, en ons sterk maken waar we zouden dreigen te verzinken in onmacht. En zij zullen ons doen overwinnen. 

Versta dit evenwel goed, vrienden, versta dit heel goed! Het is niet zo, dat we ons op het standpunt kunnen stellen: we wachten maar af, het komt toch wel. Neen, uit de worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren, en dat, dat is de zelfverwerkelijking, dat is het grote werk. Dat is het mysterium magnum. 

Bron: De machtige tekens van Gods raad (1965)

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD

De feitelijke toestand met betrekking tot de mens is deze, dat de ik-mens is volgroeid en zijn natuurlijke begeerteaard vrij spel heeft verkregen: er is geen enkele controlekracht meer werkzaam. Talrijke invloeden hebben zich daardoor op de mensheid geworpen, en deze kromt zich, in de felle storm van de krachten, om zich staande te houden.

Dát is de oorzaak van de crisis, die nu over de gehele mensheid gekomen is. Een crisis, waartegen door alle tijden heen krachtig gewaarschuwd werd, en in alle toonaarden; een crisis die als onvermijdelijk werd aangekondigd tenzij de mens zijn ontwikkelingsreis op de enig juiste wijze in eigen handen zou willen en gaan nemen, dat wil zeggen in Christus en door de Heilige Geest, die zich planetair doen gelden. 

Helaas heeft het de mensheid gedurende de laatste eeuwen aan de juiste voorlichting ontbroken, tengevolge waarvan zij het spoor vrijwel geheel is bijster geraakt. Onze levens voltrekken zich reeds sedert eeuwen in een nu steeds toenemende storm, waarin wij in eigen kracht, dat wil zeggen door middel van de ons geschonken mogelijkheden, volkomen toegerust, de academische zee van de ervaringen moeten oversteken, teneinde de overzijde het Caphar Salama (de naam van het eiland uit het boek Christianopolis), de stad van de vrede, te bereiken.

Bron: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis (1966, Bazel)

De onheilige ontwikkelingsgang van de wetenschap, die zo duidelijk blijkt, en die de mens tot op de rand van de afgrond heeft gevoerd, bedreigt niet slechts onze planeet met een ramp, doch is geworden tot een interkosmische dreiging, veroorzaakt niet zozeer door de bewust wil van de de mens, als wel door de anti-mens-in-hem, die bezig is, door middel van het denkvermogen van zijn slachtoffers, de wetenschapsmensen, de Godsorde van de dingen zelf aan te tasten.

Daarom zult u begrijpen dat nu zal worden ingegrepen, ja dat moet worden ingegrepen, zoals de Heilige Taal duidelijk aantoont. Het getal van het beest is daarbij, zoals vanzelf spreekt, het getal van de verzonken mensheid. Er is een absolute eenheid tussen deze twee, natuurwetenschappelijk. En daarom gaat zich ontwikkelen een interkosmische ingreep, een gang van reiniging en verandering, een gang van herstel en genezing.

Wij horen van Babels val, en wij horen het zegelied daarover. En van de nederlaag van het dier en zijn profetenschare. En van het geketend worden van de gehele ontwikkelingsstaat van het anti-wezen. En van de nieuwe interkosmos, die zich daardoor ontwikkelen gaat! Wat nu op de wereld interkosmisch geschieden gaat, en al hetgeen door de mensheid zal worden opgevat als een grote ramp, zal reeds bij voorbaat kunnen worden opgevangen door hen, die het pad van het Rozenkruis bewandelen, en zich vrij willen en zullen maken van de anti-mens in hen.

Bron: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis (1966, Bazel)

Keer, broeder, zuster, in tot uzelf, en laat alle schijn vallen. Het helpt u niet uzelf een staat van zijn te suggereren die u in waarheid niet bezit. U zult, in het licht van de komende dag, tot hen gerekend worden waartoe u naar uw innerlijke staat behoort. 

Zij die leven uit de heilige ethers zullen daardoor aan de greep van de doodsnatuur ontstijgen. En uit hen zal zich een zielegemeenschap openbaren, die allen die in nood verkeren, hulp zal verlenen, allen die nú en in de komende tijden door smart en lijden getekend zullen zijn. 

Want de wereld is niet gelukkig, en de mensheid lééft niet in voorspoed. Zij wordt met algehele ondergang bedreigd door het beest uit de afgrond, dat met zijn dodelijke adem over tallozen heerst. Een zielemens handelt krachtens de goddelijke wil en bevrijdt zichzelf, in Christus’ kracht, van de ketenen die hem binden.

Bron: Het vrijmakende pad van het Rozenkruis (1966, Bazel)

BESTEL HET VRIJMAKENDE PAD VAN HET ROZENKRUIS

De grootste heilbrenger ooit onder de mensen verschenen kwam zijn heilsboodschap openbaren en in de tijd bevestigen. Het was Jezus, die de Christus bracht. Doch daar was ook de grote tegenstander, de grote verrader, de duidelijk zichtbare Anti-Christ. Hij bracht en ontwikkelde het eerste gif onder de mensheid, die dat zo gevaarlijke criterium van de tijden markeerde. Hij bracht de giftige, bedwelmende beker aan de lippen van hen die daar vatbaar voor waren. […]

En de inhoud van de gifbeker, die de diepe slaap veroorzaakte, was de waantoestand, die men gewend is aan te duiden als de huidige cultuurgang van de mensheid: een ‘slaap’ die nú bezig is een einde te nemen op een aanvankelijk zeer beangstigende, zeer wrede en dramatische wijze. In de periode van de zojuist geschetste slaaptoestand van de mensheid ontwikkelden zich over de hele wereld uiterst funeste intellectuele, materialistische en psychische gerichtheid en bewogenheid, die grote schade hebben berokkend aan onze kosmos, aan de directe levenssfeer van de gehele mensheid en aan de atmosfeer van de kosmos, tengevolge waarvan ook het ademveld in een zeer giftige toestand is komen te verkeren. 

Het dierenrijk is bezig uit te sterven, het plantenrijk eveneens; en het mensenrijk wordt door hevige ziekte geteisterd. Kortom: onze gehele planeet, met al zijn bewoners, is in een hoogst degeneratieve toestand gekomen, een toestand zo ernstig, dat onze gehele planeet een abnormaliteit en een dissonant dreigt te worden in de alopenbaring. 

Bron: De nieuwe mercuriusstaf (1967, Toulouse)

Alle nieuwe atmosferische invloeden zullen onder meer een krachtige uitwerking hebben op de zintuiglijke vermogens van de mens, meer speciaal op het gezichtsvermogen, dat zowel uiterlijk als innerlijk zal gaan waarnemen. Veel dat tot dusverre als achter een hoge muur verborgen en onzichtbaar was zal door het nieuwe, incidenteel tot werkzaamheid komende zintuiglijke vermogen, waarneembaar worden, bijvoorbeeld de bewoners van de spiegelsfeer, alsmede de entourage waarin zijn verkeren. 

Onder dezelfde invloeden zal ook het noordelijke stralingsveld van onze planeet haar tot dusver gesluierde geheimenissen moeten prijsgeven. Zo zullen bijvoorbeeld zichtbaar en kenbaar worden de bewoners van de gebieden onder de oppervlakte van de aarde gelegen zijn, want ook hún levensgang zal door de interkosmische revolte, die ons heeft aangegrepen, geheel worden gewijzigd. Dit zal zich onder meer voltrekken door tal van vulkanische uitbarstingen, die het ingewand van de aarde alsmede het uiterlijke aanzicht van landen en zeeën, ingrijpend zullen veranderen. 

Een geheel ander aanzicht van deze totaal nieuwe wereldgang – die men moet zien als de omzetting van het neerwaartse pad, dat tot het nadir voerde, in een opwaarts pad naar het Vaderhuis – is de aanvang van een interkosmisch verkeer tussen de bewoners van planeten en andere hemellichamen. Bewoners van andere planeten zullen ons gaan bezoeken en ons vele dingen leren, waarvan de mensheid nu nog geen notie heeft. Wij benaderen al deze aanzichten van de naaste toekomst slechts vanuit het profetisch aanzicht van de dingen. De wetenschappelijke en technische aanzichten behoren niet tot onze competentie. 

BESTEL DE NIEUWE MERCURIUSSTAF

Bron: De nieuwe mercuriusstaf (1967, Toulouse)

Sedert de openbaring van het Al is er steeds een progressie in de gang van de dingen geweest; progressie niet te zien als een voortdurende verandering, doch als een gestadige voortgang naar een bepaald doel. Een puur-verstandelijke benadering van een bepaalde periode uit het verleden kan misschien enige kennis opleveren met betrekking tot hoe men in die periode dacht en deed, doch geenszins met betrekking tot de ene, alles overkoepende waarheid, en haar begin, voortgang en doel. 

Daarvoor is nodig een andere voertuigelijke staat. Daarvoor is nodig een levende zielestaat, dat is: een gereinigd , een tot volle wasdom gekomen slangenvuur; dat wil zeggen: een tot volle wasdom gekomen voertuigelijke staat voor de periode waarin wij nu leven en zijn, waarin wij nu zijn binnengegaan. De voertuigelijke staat van de periode die nu afgesloten is, is bezig een sterk verouderde te worden. In die periode was het bezit van een geoefend intellectueel vermogen, met al de schoolse bijkomstigheden daarvan, het hoge, alom begeerde doel. 

Doch nu, in de periode waarin wij nu zijn binnengegaan, moet het hoofdheiligdom geheel en al geschikt worden gemaakt voor een totaal andere ontwikkelingsgang, waarvoor geheel andere krachten en elektromagnetische beginselen nodig zijn dan tot nu toe. Nu de nadirgang van de mensheid bezig is zich om te wenden naar omhoog, en wij daartoe een nieuwe periode zijn binnengegaan, wordt een totale omwending van de intellectualiteit naar de geest-ziele-ontwikkeling om de wille van het bestaan zeer, zeer dringend noodzakelijk.   

Bron: De nieuwe mercuriusstaf (1967, Toulouse)

BESTEL DE VIJF BOEKJES VAN ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–