Betekenis van het embleem van de Aquarius-conferenties van het Rozenkruis – Het lichtkleed van de nieuwe mens

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VOOR € 10,–

Op het omslag van de vijf boekjes met de teksten van de internationale Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, die zijn uitgegeven in de boekenserie en vijfdelige undel De Apocalyps van de Nieuwe Tijd, staat een symbool dat ook was aangebracht in de tempelruimten. Aan het einde van de eerste Aquariusconferentie in Bilthoven op het conferentiecentrum Renova beantwoordde Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) in de toespraak van de vijfde tempelbijeenkomst vragen die door deelnemers waren gesteld. Hieronder volgt zijn antwoord op de vraag ‘Wat betekent ons Aquarius-symbool?’ De tekst is opgenomen in het boekje Het lichtkleed van de nieuwe mens. 

Wij en onze medemensen staan voor het begin van een nieuwe mensheidsperiode. Deze periode wordt geopend en bestuurd en te zijner tijd beëindigd door middel van een interkosmisch stralingsveld, dat ons geheel en al omvat houdt. De aanvang daarvan duiden wij op klassieke wijze aan  met een zonsopgang, het morgenrood in opgang, het teken van de aanvang van een nieuwe dag.

Vanaf het moment, waarop dit morgenrood geschouwd kan worden, wordt de wereld getroffen door de stralengloed van deze nieuwe era, bestaande uit de zeven maal zeven stralen van de Heilige Geest. Ik wijs in dit verband op de gouden accenten, die u in het blauwe veld kunt ontdekken. Op deze wijze symboliseren wij de indaling en de werkzaamheid van de Heilige Geest.

De Heiige Geest gaat, zoals wij tijdens deze conferentie hebben uiteengezet, een weg met de mensheid. De Zevengeest is reeds van de dageraad van de mensheidsopenbaring doende onze mensheid voort te leiden op dat pad. Welnu, de aard van dat pad wordt nu momenteel, in de thans aanvangende mensheidsperiode, aangegeven door het teken Aquarius. Aquarius wordt in ons embleem aangeduid door de twee golvende lijnen, die het levende water symboliseren, het levende water, dat ons, zoals de heilige taal het uitdrukt, om niet geschonken wordt.

Op deze wijze accentueert ons embleem het komende Aquarius-tijdperk, de zeer nabije Aquarius-era. Het is, zoals u weet, een teken van de dierenriem, één van de twaalf tekens, dat door de heraut van Aquarius, de planeet Uranus, met de mensheid wordt bevestigd. In het symbool kunt u, binnen het teken Uranus, een zwaard zien, dat zich in de aarde, in de wereld boort. Aquarius en zijn heersende planeet Uranus werken dus, zo blijkt uit het symbool, in volkomenheid samen.

Uranus is wat men noemt een mysterieplaneet. Wanneer de mysteriën, die tijdens de conferentiedagen met u besproken werden, over de mensheid komen en in haar werkzaam gaan worden, speelt onder andere de planeet Uranus daarbij een grote rol. Uranus breekt de mens open. Uranus voert de mens op volkomen buiten-aardse, boven-aardse paden.

Daarom geven negatievelingen, die sterk onder de invloed van de planeet Uranus staan, altijd blijk van excentriciteit, van bijzondere eigenschappen waar ze geen weg mee weten, en die ze op de een of andere zeer excentrieke wijze proberen te openbaren. Die geneigdheid is een typisch negatieve invloed van Uranus.

Zij die positief op Uranus gaan reageren, tonen heel andere gedragingen. Wij kunnen daarop thans echter niet uitvoerig ingaan, want het is hiermee als met vrijwel alle dingen die onze wijsbegeerte betreffen: men kan daar uren en uren over spreken, zonder gereed te komen.

Bron: Het lichtkleed van de nieuwe mens door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE VIJFDELIGE BUNDEL ‘DE APOCALYPS VAN DE NIEUWE TIJD’ VAN VOOR € 10,–