Drie tekstgedeelten uit de Aquarius-conferentie over ‘De machtige tekens van Gods raad’

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD

Het boekje De machtige tekens van Gods raad  (€ 3,-) bevat alle teksten van de eerste conferentie van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, gepubliceerd in de reeks De apocalyps van de nieuwe tijd die nu kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. Hieronder volgen negen tekstgedeelten die geselecteerd zijn uit toespraken van  Jan van Rijckenborgh op de derde Aquarius-conferentie die werd gehouden in het J. van Rijckenborghheim in Bad Münder in Noord-Duitsland.

1 Van worsteling naar vrede

De vuurgloed van de ontstijging houdt ons omvat, en wat wij meenden te moeten verstaan als een intense teistering, is de louterende vlam van de vertering, die al het onheilige wegbrandt en het pad naar boven voor ons openbreekt.

Als u dit nu kunt inzien, en waarlijk het geloof kent, het geloof dat bergen kan verzetten, het geloof ook dat een zeker weten is, wel, dan bent u allen kinderen van God. En dan zullen de drie vlammen van vernieuwing altijd onze eventuele zwakheid te hulp komen, en ons sterk maken waar we zouden dreigen te verzinken in onmacht. En zij zullen ons doen overwinnen.

Versta dit evenwel goed, vrienden, versta dit heel goed! Het is niet zo, dat we ons op het standpunt kunnen stellen: we wachten maar af, het komt toch wel. Neen, uit de worsteling in puur verlangen wordt het Licht geboren, en dat, dat is de zelfverwerkelijking, dat is het grote werk. Dat is het mysterium magnum.

Uit: De machtige tekens van Gods raad
Hoofdstuk: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

2 Van dood naar opstanding

U weet dat de mens geroepen is op te staan uit dit levensveld, dat hem nu tot een gevangenis is geworden, en dat hij daartoe straks een nieuwe persoonlijkheid dient te bezitten: een persoonlijkheid die getransfigureerd is en die wij, over het algemeen, aanduiden als de zielemens. Wij dienen dus tot opstanding te komen en na deze opstanding verder te gaan.

U begrijpt dat tot-opstanding-komen in en met de persoonlijkheid die u nu bezit, volstrekt uitgesloten is. Noodzakelijk is dus een wedergeboorte. En omdat wij weten dat iedere wedergeboorte plaatsvindt door middel van stralingen, door middel van interkosmische radiaties, waartoe tot nu toe onder andere ook de planetaire radiaties van ons zonnestelsel hebben gediend, is het duidelijk dat voor die thans zo noodzakelijke opstanding, die wij nu tegemoet treden, andere radiaties dienen; andere radiaties dan die ons nu ter beschikking staan.

Daarom gaat nu optreden en in het leven van de mensen werkzaam worden een ander zonnestelsel, een andere zon, en andere planeten en een andere zodiak. Daarom nu wordt in de gesluierde en zo profetische taal van Openbaring gezegd: ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee bestond niet meer’ (Openbaring 21) .

Uit: De machtige tekens van Gods raad
Hoofdstuk: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

3 Zeven treden bestijgen

De grote verandering is reeds in volle gang. De volkomen omwenteling van het gehele universum is bezig zich te voltrekken. En in de School van het Rozenkruis hebben we veel gesproken over de drie mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto. Dit zijn de drie planeten die tot het nieuwe zonnestelsel behoren, dat ons in de komende ontwikkelingsgang zal bijstaan.

Bij deze drie planetaire invloeden zullen zich binnen een afzienbare tijd drie andere planetaire krachten gaan voegen, drie invloeden die nu voor de mensheid nog niet werkzaam zijn en daarom onbekend. In totaal zullen straks dus zes mysterieplaneten doen gelden. Zij zullen de zes treden vormen van het pad dat de nieuwe mens zal moeten bestijgen. Tezamen zullen deze zes het zevende aanzicht vormen, dat door de nieuwe mens zal moeten worden vervuld.

Zo kunt u wellicht verstaan waarom wij van plan zijn zeven Aquarius-conferenties te houden: omdat er door iedere leerling zeven stappen zullen moeten worden ondernomen, zeven treden zullen moeten worden bestegen, iedere leerling zich harmonisch op de zeven machtige nieuwe invloeden zal moeten afstemmen.

Uit: De machtige tekens van Gods raad
Hoofdstuk: Een nieuw zonnestelsel

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD