De machtige tekens van Gods raad – de eerste toespraak van de derde Aquarius conferentie

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD

Het boekje De machtige tekens van Gods raad bevat alle teksten van de derde van de vijf Aquarius-conferenties van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Dat boekje kan afzonderlijk worden besteld en maakt tevens deel uit van een bundel van de vijf boekjes van met de teksten van de vijf Aquarius-conferenties, die vanaf september 2020 kan worden aangeschaft voor slechts € 10,-. De lezer wordt aangespoord zichzelf te vernieuwen, waarbij de werkzaamheid van Aquarius, een veranderende stralingswerkzaamheid die over de wereld gaat, een grote hulp is. Hieronder volgt de integrale tekst van eerste toespraak door Jan van Rijckenborgh op de derde Aquarius-conferentie (Bad Münder).

Het is met vreugde in het hart dat wij elkaar, in deze geheel nieuwe omgeving van ons conferentieoord te Bad Münder, welkom mogen heten bij de aanvang van onze derde Aquarius-conferentie, een conferentie die in de komende dagen in het centrum van ons aller belangstelling zal staan.

Wij gaan trachten de derde trede te bestijgen van een trap die in totaal zeven treden telt. Het zal u bekend zijn dat wij voornemens zijn in het geheel zeven Aquarius-conferenties te houden en het is, dunkt ons, goed daar nog eens uw aandacht op te vestigen (door het overlijden van Jan van Rijckenborgh in 1968 kwamen de laatste twee van de voorgenomen conferenties te vervallen).

Wij horen zo nu en dan spreken over de enorme inspanning en de grote kosten die dergelijke conferenties met zich brengen; en over schade die toegebracht zou worden aan de meer nationale arbeidsplannen, en dus over een te zware belasting van de diverse afdelingen van het gnostieke rijk.Doch zij die zo spreken of denken kennen het proces niet dat alle kinderen Gods gehouden zijn in toepassing te brengen, het proces dat dienen moet voor de bevrijding van ons allen, het proces dat reeds van de aanvang af in Gods raad besloten lag. Daarom achten wij het noodzakelijk de kernen, de basis van dit heilsproces, in het kort aan te duiden, opdat u zult begrijpen en daardoor des te beter het heil van deze derde Aquarius-conferentie zult mogen smaken, en ten volle zult kunnen meewerken aan de arbeid die hier moet worden verricht.

U weet dat het zonnestelsel, waarvan onze aarde deel uitmaakt, een tot in onderdelen samenwerkende eenheid vormt, welker stralingen, wat hun invloeden en hun uitwerking betreft, geheel en al kunnen worden aangeduid en voorzien. Dit geheel van al die machtige stralingen van het zonnestelsel dat wij kennen, heeft, onder andere, in onze aardse dreven de mensheid tot aanzijn gebracht zoals wij die nu kennen: de mens naar zijn stoffelijke verschijning, zijn zevenvoudige persoonlijkheid, toegerust met grote vermogens en begaafdheden, met als uiterste grens van bereiken het dieptepunt van stoffelijkheid, het nadir derhalve van het veld, dat hem nu tot een gevangenis is geworden, en dat hij daartoe straks een nieuwe persoonlijkheid dient te bezitten; een persoonlijkheid die getransfigureerd is en die wij in het algemeen aanduiden als de zielemens.

U dient dus tot opstanding te komen en na deze opstanding verder te gaan. U begrijpt dat tot-opstanding-komen in en met de oude persoonlijkheid, in en met de persoonlijkheid die u nu bezit, volstrekt uitgesloten is. Noodzakelijk is dus een wedergeboorte. En omdat iedere wedergeboorte plaatsvindt door middel van stralingen, door middel van interkosmische radiaties, waartoe tot nu toe, onder andere, ook de planetaire radiaties van ons zonnestelsel hebben gediend, is het duidelijk dat voor de zo noodzakelijke opstanding die wij nu tegemoet treden, andere radiaties dienen dan die ons nu ter beschikking staan.

Daarom gaat er nu een ander zonnestelsel optreden en in het leven van de mensen werkzaam worden: een andere zon, andere planeten en een andere zodiak. Daarom wordt er in de gesluierde en zo profetische taal van Openbaring 21 gezegd: ‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee bestond niet meer.’

Deze grote verandering is reeds in volle gang. De volkomen omwenteling van het ganse universum is bezig zich te voltrekken. En wij hebben, vooral de laatste maanden, in onze School veel gesproken over de drie mysterieplaneten: Uranus, Neptunus en Pluto, drie planeten die tot het nieuwe zonnestelsel behoren dat ons in de komende ontwikkelingsgang zal bijstaan.

Bij deze drie planetaire invloeden zullen zich in de komende jaren, doch binnen afzienbare tijd, drie andere planetaire krachten voegen, drie invloeden die nu voor de mensheid nog niet werkzaam zijn en daarom nog onbekend.

In totaal zullen zich dus straks zes mysterieplaneten doen gelden. Zij zullen de zes treden vormen van het pad dat de nieuwe mens zal moeten bestijgen. Tezamen zullen deze zes het zevende aanzicht vormen, dat door de nieuwe mens zal moeten worden vervuld.

Zo kunt u wellicht verstaan waarom wij zeven Aquarius-conferenties zullen houden: omdat iedere leerling zeven stappen zal moeten ondernemen, zeven treden zal moeten bestijgen, zich harmonisch op zeven machtige nieuwe invloeden zal moeten afstemmen. En het feit nu, dat wij hier in Bad Münder bijeen zijn voor onze derde Aquarius-conferentie, maakt ons duidelijk waarom wij ons gaan bezinnen op de derde mysterieplaneet: Pluto. Deze neemt namelijk in de zevenvoudige reeks een sleutelpositie in, die het aanzicht van heel de wereld, van heel de mensheid, zal doen veranderen.

Daarbij zal ons niet, zoals in het verleden, de vrije keuze worden gelaten. In het verleden kon men religieus zijn, of niet. In het verleden kon men kiezen tussen verschillende geloofsbelijdenissen. In het verleden dwaalde de mens in het nadir van stoffelijkheid, daarbij, zo goed en zo kwaad als het ging, in evenwicht gehouden door het ons bekende zonnestelsel.

Doch dit alles gaat nu veranderen. De gehele mensheid wordt in een bepaalde richting gedreven. En nu gaat het erom of u mee wilt gaan, of niet. Verkiest u, zoals de oude mens dat gewend is, nog een poosje te wachten, nog een aantal jaren de kat uit de boom te kijken, dan zal u dit later zeer berouwen, want u zult van een dergelijk uitstel grote schade ondervinden.

Wij kunnen en wij moeten tot u zeggen: zó gaat het gebeuren! Het is ons vergund u dit in de komende conferentiedagen te bewijzen. En met dit bewijs zult u na het beëindigen van onze conferentie huiswaarts keren.

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

  1. Een nieuw zonnestelsel
  2. De invloed van Uranus, Neptunus, Pluto
  3. De stralingskracht van Pluto
  4. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Bron: ‘De machtige tekens van Gods raad’ door Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE MACHTIGE TEKENS VAN GODS RAAD