6 Transfiguratie nu! Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 6
Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring
11 februari  2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

De engel die ons wordt voorgesteld in Openbaring 10 is het prototype van de nieuwe zieleopenbaring. Hij is gehuld in de wolk van de nieuwe magnetische status; de zevenvoudige regenboog van de heilige Zevengeest staat lichtend boven zijn hoofd. In de hand heeft het een geopende boekrol. Het boek is ‘geopend’, dat wil zeggen: het nieuwe wezen is verbonden met en kan lezen uit de eeuwige volheid van het heil, de wijsheid die uit de Gnosis is. Het is een machtig wezen dat staat boven zee en land, dat dus alle dialectische proporties is ontstegen.

Toen het wezen riep, lieten de zeven donders hun stemmen horen. De leerling van de jonge Gnosis zal dit ten volle kunnen omvatten. De zeven donders of de zeven stemmen, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn de zeven aanzichten van het nieuwe zielesysteem, met zijn zeven chakra’s.

Wat is nu de opdracht? Het pad gaan! Doen! Ga! Neem het geopende boek dat de engel in de hand heeft! Neem het en eet het op! Met ‘eten’ wordt hier bedoeld: het innerlijk verwerkelijken en het niet meer uiterlijk aanschouwen en louter filosofisch behandelen. ‘Neem de boekrol en eet haar op; zij zal bitter zijn in uw lichaam, maar in uw mond zoet als honing.’ Wie de goddelijke Gnosis ‘eet’ en in zichzelf tracht te verwerkelijken, eet een tegennatuur, en deze bitterheid voor het dialectische zal het natuurwezen aantasten. Deze weg zal echter niet ten dode leiden, maar ten leven: het leven dat zoet zal zijn en heerlijk als honing, het leven van de vernieuwing.

Uit: Zeven stemmen spreken
Hoofdstuk 22: Het prototype der nieuwe ziele-openbaring

Beschouwing: Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring

Kun je je voorstellen dat je rechtstreeks uit de goddelijke natuur kunt gaan ademen en leven? Dat je je zo direct met het geestelijke veld van leven kan verbinden dat alles in volkomenheid begrepen kan worden? Dat alle vragen over het leven als vanzelf oplossen, omdat je één bent geworden met de eeuwigheid. Het is een niet te bevatten proces van heiligmaking. Een diepe dank rijst op uit je wezen als je iets gaat begrijpen van dit machtige proces van vergeestelijking.

Je hoeft dan nergens meer bang voor te zijn, je nergens meer zorgen om te maken, je nergens meer druk om te maken, omdat je zo diep ervaart dat alles is om jouw behoudt. Niets is zomaar, alles heeft zijn doel en daar richt je je in je dagelijkse leven naar.

Vanuit je aardse leven voel je nog hoe klein je vaak bent, hoe moeilijk het is om het werkelijke leven te bevatten, maar je voegt je, omdat je niet anders meer kan. Het goddelijke atoom in jou is wakker geworden en alles streeft naar heiligmaking, naar eenwording met God. Dit is niet meer iets dat je met je eigen wil wel of niet kunt beïnvloeden. Het is zoveel groter dan jij. Het is het onnoembare waar jij deel vanuit gaat maken. Je ervaart dat je deel gaat krijgen aan de eeuwigheid en dat onze tijdelijke natuur zinvol is, omdat zij het mogelijk maakt, maar tijdelijk en dus op zeker moment zal vergaan.

Als je in dit leven deel gaat krijgen aan de eeuwigheid, dan wordt de dood iets om niet bang voor te zijn, maar slechts een overgang naar een nieuwe zijnstoestand in een ander veld van leven. Het is als geboren worden, incarneren in de stof, maar dan andersom. Het mogen vertrekken uit de stof kan een zegen zijn. En met grote blijdschap ga jij dan verder op jouw geestelijke weg.

BESTEL ZEVEN STEMMEN SPREKEN

BESTEL DE ROZENSERIE VOOR € 15,00