Jeugdbijbel van Nita Abbestee – een uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis

BESTEL JEUGDBIJBEL

De Bijbel is een heilig boek dat spreekt in een versluierde taal. In deze uitgave van het Jeugdwerk van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere en directe wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. De levensweg van Jezus Christus is een symbool voor een innerlijke weg die ieder van ons kan gaan. De verhalen van deze Jeugdbijbel kunnen voor velen een inspiratie zijn, niet alleen voor de jeugd.

VOORWOORD

Aan allen, die deze Jeugdbijbel ter hand zullen nemen om er in te lezen of er uit voor te lezen.

Reeds sedert het eerste afdwalen van de oorspronkelijke mens van zijn goddelijk tehuis, dook de universele wijsheid met de mens mee omlaag op zijn weg door de gebieden van de Alopenbaring om altijd en onder alle omstandigheden voor de zoekende mens te kunnen zijn: een gids tot uitredding.

De Bijbel is voor hen, die daarin waarlijk kunnen lezen altijd zulk een gids geweest. De klassieke rozenkruisers zeggen (in De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap) met betrekking tot de Heilige Boeken: ‘Gezegend is hij die ze bezit; gezegender is hij die ze leest, het meest gezegend is hij die ze grondig leert kennen; terwijl hij het meest aan God gelijk is, die ze begrijpt en dient.’

Wij zijn van grote dankbaarheid vervuld, dat door het werk van Nita Abbestee aan vele jongeren nu de mogelijkheid geboden wordt de grote zegeningen, besloten in de Heilige Taal van de Bijbel, beter te begrijpen en te verwerkelijken, zodat ook voor de jonge mens van deze tijd een gids tot uitredding voorhanden is in de vorm van deze Jeugdbijbel.

Moge de Wijsheid, in dit boek vervat, haar weg vinden naar vele mensenkinderen.

Lectorium Rosicrucianum
Jeugdwerk

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

 1. De kinderen Gods
 2. Zacharias en Elisabeth
 3. Maria
 4. De geboorte van Johannes
 5. De komst van Jezus onder de mensen
 6. Jezus bezoekt voor het eerst de tempel
 7. Het werk van Johannes
 8. Jezus in de woestijn
 9. Jezus roept zijn eerste discipelen
 10. De bruiloft te Kana
 11. Jezus spreekt in de synagoge
 12. Jezus geneest een zieke
 13. ‘Sta op, en ga naar huis!’
 14. De Bergrede (I) De zaligsprekingen
 15. De Bergrede (II) ‘Gij zijt het zout der aarde’
 16. De Bergrede (III) Het bidden
 17. De Bergrede (IV) ‘Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!’
 18. De Bergrede (V) ‘Gaat in door de enge poort …’
 19. De Bergrede (slot)
 20. ‘Ik wil het! Word rein!
 21. Het Schip
 22. De tollenaar
 23. Het oogstveld
 24. Gelijkenissen (I) ‘Een zaaier ging uit om te zaaien …’
 25. Gelijkenissen (II) ‘Laat beide samen opgroeien tot de oogst’
 26. Gelijkenissen (III) ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje’
 27. Gelijkenissen (IV) ‘De verborgen schat’
 28. Gelijkenissen (V) ‘De kostbare Parel’
 29. Gelijkenissen (slot) Het sleepnet
 30. De wonderbare spijziging
 31. Jezus gaat over de zee
 32. Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw
 33. Het dochtertje van Jaïrus
 34. Jezus zendt zijn twaalf discipelen uit
 35. Jezus spreekt voor de eerste keer over zijn terugkeer naar het Koninkrijk der Hemelen
 36. De verheerlijking op de berg
 37. ‘Ik zeg u, indien ge een geloof had, zo klein als een mosterdzaadje …
 38. Het verloren schaap
 39. De koning en de slaaf
 40. Jezus zegent alle kinderen
 41. De rijke jongeling
 42. Goed-en-kwaad
 43. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard
 44. Allerlei gesprekken op de weg naar Jeruzalem
 45. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
 46. Martha en Maria
 47. Het resultaat van een hebzuchtig leven
 48. Allerlei lessen voor allerlei mensen
 49. Nog meer wijze lessen
 50. Het feestmaal
 51. De verloren zoon
 52. De twee mannen in de tempel
 53. Aan God de eer!
 54. Bar-Timéus, de blinde bedelaar
 55. Zacheüs,de kleine pper-tollenaar
 56. De gelijkenis van de talenten
 57. De intocht in Jeruzalem
 58. In de tempel te Jeruzalem
 59. De gelijkenis van de hebzuchtige landbouwers
 60. Een gesprek met spionnen
 61. De valstrik van de wetgeleerde
 62. De wijze en de dwaze maagden
 63. In Judas rijst een onbegrijpelijk plan
 64. Het avondmaal
 65. Het verraad in de Hof van Getsémané
 66. Petrus verlochent zijn Heer
 67. De bekroning van de Rozenkruisgang
 68. Overdenking van de bekroning van de Rozenkruisgang
 69. De opstanding
 70. Jezus komt tot zijn discipelen aan het meer van Tiberias
 71. De hemelvaart
 72. Het pinkstervuur
 73. De bedelaar aan de poort
 74. Ananias en Saffira
 75. Hoe de apostelen bevrijd werden
 76. Stéphanus
 77. Philippus en de opper-schatbewaarder
 78. Saulus
 79. Saulus in Damascus
 80. Jezus’ voorspellingen worden bewaarheid
 81. Hoe Petrus bevrijd werd
 82. De onbekende God
 83. Paulus keert terug in Jeruzalem
 84. Paulus naar de keizer in Rome
 85. Iets over de brieven van de apostelen
 86. Uit een brief aan de Romeinen
 87. Uit een brief aan de Korinthiërs
 88. Uit een andere brief aan de Korinthiërs
 89. Uit een brief van Paulus aan de Galaten
 90. Uit een brief van Paulus aan de Efeziërs
 91. Uit een brief van Paulus aan de Thessalonicenzen
 92. Uit een brief aan de Hebreeën
 93. De belangrijkste raadgeving in alle brieven van de apostelen
 94. Uit een brief van Johannes
 95. Uit het Openbaringenboek

Verklaring van de symbolische tekeningen

BESTEL JEUGDBIJBEL