32 Transfiguratie nu! Het scheppende woord

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 32
Het scheppende woord
12 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

In de conferentie werd gesproken van de onkenbare heilige kracht, Tao, die de gehele Schepping tot stand deed komen, welke werkzaamheid in haar openbaringsvorm beschreven wordt als de Logos, of het Woord. En zo is ook iedere mens bij voortduring bezig zijn scheppingskracht tot werkzaamheid te stuwen, door middel van het door hem uitgesproken woord.

Ieder levend organisme, hetzij plant, dier of mens, ieder beantwoordt aan één en dezelfde wet, namelijk dat het fluïde dat hen bezielt een bepaalde toestand is van de magnetische krachten van de dialectiek. En geen van deze entiteiten, in welke toestand zij zich ook mogen bevinden, is ook maar in één enkel opzicht te vergelijken met openbaringen in, uit en door de Gnosis. Datgene wat uit de Gnosis opwaakt, kan zich slechts openbaren wanneer alles wat was, van te voren gekruisigd, gestorven en begraven is en onmogelijk meer levend gemaakt kan worden.

Wanneer Paulus (in 1 Korinthe 15) constateert dat wij eenmaal het beeld van de Hemelse zullen kunnen dragen, dan bedoelt hij niet dat wij eenmaal als dialectische ego’s de staat van de vernieuwing zullen ingaan, maar dat eerst na de wedergeboorte van de ziel het drievoudige ik van denken, willen en voelen, onze persoonlijkheden tijdelijk de nieuwe Ziel zullen mogen dragen.

Bloed en bewustzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door het proces van verandering worden de grondslagen van het oude bestaan weggenomen. Men zou kunnen spreken van een geheel ander stofwisselingsproces.

Het is daarom wel degelijk van belang dat wij onszelf afvragen: ‘Met welk gevolg spreek ik? Wat voor consequenties heeft hetgeen ik zeg?’ Het hoge doel van iedere leerling zal dienen te zijn: ten dienste van leerlingenschare en mensheid, en ten dienste van het eigen microkosmische stelsel het ware Scheppende Woord eenmaal te kunnen uitspreken. Doch let wel: zonder de onkenbare Geest kan geen mens-in-openbaring, geen enkele strevende leerling, tot het ware gebruik van het Woord komen. Zonder de Christus kan de Geest niet door middel van het Woord vrijgemaakt worden.

Uit: Brieven
Hoofdstuk 24: Het Scheppende Woord

Van het geschreven, het gesproken en het gezongen woord kan een grote kracht uitgaan. Er zijn boeken, toespraken en liederen die voor velen levensveranderend hebben gewerkt. Dagelijks passen mensen talloze methoden toe om met behulp van taal zichzelf en medemensen te beïnvloeden.

In meerdere religieuze en spirituele tradities wordt geleerd dat de mens de taal en de spraak heeft ontvangen als geschenken van God, van de goden of van de engelen. Het zijn cadeaus om te gebruiken, niet om te misbruiken. In Genesis 1 staat geschreven dat de oorspronkelijke mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. God is een schepper, dus ook de oorspronkelijke mens is een schepper.

Als persoonlijkheden creëren we voortdurend via ons denken, voelen, willen en handelen. Ook spreken is een vorm van handelen. De menselijke stem is het ultieme scheppingsorgaan. Zijn we ons van dat alles bewust? Creëren we weloverwogen? Dragen onze scheppingen bij aan de vervulling van het godsplan?

Catharose de Petri schrijft dat iedere leerling van de ziel geroepen is om eenmaal het ware scheppende woord te kunnen uitspreken. Daar hoef je geen technieken en tools voor te leren en toe te passen. Het gaat om een bewustzijnsverschuiving van hebben naar zijn. In taoïstische termen: van het hebbende handelen of you wei naar het egoloos handelen of wu wei. Of christelijk geformuleerd: je ego dient in symbolische zin te worden gekruisigd, te sterven en te worden begraven zodat Christus in jou kan opstaan. Als je verbonden bent met de Christuskracht, kun je het ware scheppende woord spreken.

BESTEL BRIEVEN