Brieven van Catharose de Petri aan leerlingen die haar om goede raad hebben gevraagdBESTEL BRIEVEN

‘Heel hartelijk dank voor uw op schrift gestelde gedachten.(…) Wees er van overtuigd dat bij de liefde van God lijden niet het laatste is. God woont daar, waar men Hem binnenlaat.’
Deze woorden schreef Catharose de Petri in een briefwisseling met een leerling van het Gouden Rozenkruis. Iedere vraag van een ander, blijkt ook een vraag van ons nu te kunnen zijn. Iedere beantwoording door Catharose de Petri verrijkt steeds ook ons inzicht.

In het boek ‘Brieven’ kunnen we lezen hoe Catharose de Petri ingaat op vele uiteenlopende onderwerpen: naar aanleiding van vragen die haar gesteld werden en door zelf bijzondere momenten in de tijd aan te grijpen om de groep leerlingen middels een brief toe te spreken. Zo kunnen we lezen over ‘de verbrekende stromen van Aquarius’, ‘de openbaring van een nieuwe tijd’, ‘de oorzaak van moeilijkheden’ of ‘het gnostieke vuur’. Maar ook een aansporing voor alle leerlingen bij de aanvang van een nieuw jaar om ‘levende getuigenissen van licht’ te zijn of een liefdevolle brief aan een zieke leerling.

Bijzonder is hoe Catharose de Petri doorgrondt naar wat mogelijk achter de vraag schuilt en de trefzekere woordkeus, de helderheid waarmee zij vervolgens haar gedachten formuleert. Zij geeft toe: ‘Het is niet eenvoudig zich een juist beeld te vormen van een bepaalde levenssituatie.’ Maar: ‘Na enkele malen uw brief te hebben gelezen, kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat u het zichzelf, en daardoor ook uw leerlingschap, heel moeilijk maakt. (…) En dat doet uw eigen gedachteleven.’ Misschien een confronterend antwoord, maar hoe waar. De eigen gedachtenspinsels ‘het van de hak op de tak springen en daarbij zelf steeds een voorondersteld
antwoord geven (…), op deze wijze komt u nimmer tot een redelijke oplossing van de problemen die u voortdurend bezig houden’.

Altijd leidt Catharose de Petri naar de essentie van leven. Alleen daar is de oplossing
te vinden. ‘Het is mogelijk, tijdens heel uw dagelijkse gang, bij welke werkzaamheden u ook te verrichten hebt, op de achtergrond van uw wezen de Kernkracht en haar beginsel geheel en al vast te houden, én in uw hart, én in uw hoofd, én in uw zielebeginsel.’ Altijd weet zij bemoedigende woorden te vinden. Immers ieder die streeft naar zielebevrijding mag zich gedragen weten in overeenstemming met de magnetische stralingswetten van het gnostiek- astrale veld.

Bij alle onderwerpen die in het boek voorbij komen worden wij mee opgenomen in het vertrouwen dat Catharose de Petri stelt in de gang der tijden, dat ondanks onszelf ons voert naar onze bestemming. Zo schrijft zij in een brief aan de leerlingen over de ‘openbaring van een nieuwe tijd, dat de Christusstraling(…) de mens wederom zal verbinden met onvergankelijk, eeuwig leven.’ Wanneer wij ons harmonisch weten af te stemmen op het levende hart van het magnetische stralingsveld van de School, dan zullen wij daarin mee vibreren en door de Geest van Waarheid ons diepste innerlijk daarin herkennen. ‘En de Broederschap des Levens zal zich dan als werkzame Licht-Kracht klaarlijk aan u bewijzen.’

De zo verschillende brieven geven ons mooie korte overdenkingen over waar het in ons leven omgaat. Steeds in grote bescheidenheid. ‘Ik wil trachten u een bevredigend antwoord te geven op uw brief. Ik leg de nadruk op ‘trachten’, want ik kan slechts antwoorden naar de mate van mijn bewustzijn en inzicht in deze dingen.’ De brieven inspireren en wijzen op de mogelijkheden die in ons aanwezig zijn om zelf tot inzicht van de dingen te komen.

WOORD VOORAF

Ondergetekende heeft getracht de vele vragen die bij de mens in het algemeen, en in het bijzonder bij de leerling van een geestesschool naar voren treden, zo duidelijk mogelijk te beantwoorden. de vragen zijn reeds vervat in de hierna volgende reeks antwoorden. Vele antwoordbrieven hebben als raadgeving: het natuurgeboren karakter te overwinnen. Dit laatste verklaart de strekking die besloten ligt in het antwoord. 

Om echter zichzelf te overwinnen is het niet alleen nodig een juist begrip van ‘het Leven’ te verkrijgen en zich daarnaar te richten, doch dient men zich tevens innerlijk ‘gedragen’ te weten in overeenstemming met de magnetische stralingswetten, die de naar zielebevrijding strevende mens vanuit een gnostiek-astraal veld bereiken. 

Een woord van dank en erkentelijkheid aan mijn broeder naar de geest, de heer Pl. van der Kooij, voor de literaire vormgeving en het persklaar maken van dit brievenboek. 

Juli 1986,
Catharose de PetriBESTEL BRIEVEN

INHOUDSOPGAVE

 1. Het katharenkruis
 2. De verbrekende stromen van Aquarius
 3. Aan een ernstig zieke leerling
 4. Wie zijn onze schuldenaren?
 5. Maak u vrij van het bloed
 6. De openbaring van een nieuwe tijd
 7. De neuro-detector
 8. Spanningen tijdens een tempeldienst
 9. De oorzaak van lichaamszwakte
 10. Muzikale composities
 11. De innerlijke wetten van de geestesschool
 12. Een woord van diepe dank
 13. Het pad van bevrijding
 14. Bezorgdheid
 15. Het hoger zelf
 16. De drie kernbeginselen van de microkosmos
 17. De actuele taak van de geestesschool
 18. Levende getuigenissen van het licht
 19. Het geloof
 20. Het centrumwerk
 21. Het belijdende leerlingschap
 22. De toekomst
 23. Het Aquariusevangelie
 24. Het scheppende woord
 25. Het gnostieke vuur
 26. De derde zielekern
 27. Klassieke homeopathie
 28. Het centrumbestuur
 29. Een waarschuwing tegen negatieve gedachten
 30. Volharding
 31. De oorzaak van moeilijkheden
 32. Dromen
 33. De verzorging van het haar
 34. Rauwkost
 35. Het astrale zelf
 36. Onder het licht en de bescherming van de gnosis
 37. Gedachtespinsels
 38. Marsilio Ficino
 39. Heb de wereld niet lief, maar de Vader
 40. De ontwikkelingsgang van de leerling
 41. Enkele kenmerken van de vissersarbeid
 42. De muziek bij de tempelliederen
 43. De invloed van de planeet Saturnus
 44. Katharen en dominicanen
 45. De ene weg ten leven

Slotwoord

Bron: ‘Brieven’ door Catharose de Petri 

BESTEL BRIEVEN

LEES OVER DE VIERDELIGE ROZENSERIE VAN CATHAROSE DE PETRI