De toekomst – machtige lichtkrachtinwerkingen en een ontzaglijke reiniging – Catharose de Petri in ‘Brieven’ uit 1986

DOWNLOAD LETTERS (FREE PDF)

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN

De heer J. van Rijckenborgh heeft in het boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis een toekomstbeeld geschetst dat vele facetten heeft en daardoor veelzijdig kan worden belicht. Men zou kunnen zeggen dat de mensheid momenteel in een overgangsstadium leeft, waardoor wij ons tot op heden nog geen duidelijke voorstelling kunnen maken van de enorme elektromagnetische stralingskracht die op een daarvoor gestelde tijd zal vrijkomen. 

Op welk tijdstip de tijden vol zullen zijn voor een zo ingrijpend, machtig gebeuren als waarover u in uw brief schrijft, is nog niet te zeggen. Maar dat eenmaal machtige lichtkrachtinwerkingen een ontzaglijke reiniging zullen bewerkstelligen in het wezen van alle mensen die op dat moment de aarde bevolken, en die welke in de andere sferen-van-leven verblijven, daarvan kunnen wij ons overtuigd weten. 

De zevenvoudige wereldbroederschap zal daarin door haar stralingskracht zeker een grote rol spelen. Zie echter de broederschap niet in de een of andere vorm, maar als lichtstraling. Wij moeten deze dingen zien als een roep Gods. En wij dienen op die roep te antwoorden. Ook die roep is een stralingswerkzaamheid, een lichtbemoeienis, die tot ons komt door middel van het woord dat in Christus zijn oorsprong vindt. 

Lees nog eens rustig de nabeschouwing van De Alchemische Bruiloft, en lees ook het boekje Demasqué. Veel zal dan met betrekking tot de dingen die daarin beschreven staan, duidelijk worden, ook omtrent de bedrijvers van het grote spel.

Iedere openbaring, in welke vorm ook, wordt door het dialectische bewustzijn heel moeilijk begrepen wanneer men bepaalde uitspraken naast elkaar plaatst, met andere woorden: ze op een rijtje zet. Gnostiek bewustzijn leert: onderscheiden. Naarmate het zieleproces vordert, zal er meer klaarheid komen in hetgeen nu nog min of meer duister is. Het is altijd beter zelf tot inzicht van de dingen te komen. 

Bron: ‘Brieven’ door Catharose de Petri, hoofdstuk 22

DOWNLOAD LETTERS (FREE PDF)

LEES MEER OVER BRIEVEN

BESTEL BRIEVEN