Visionair Jan van Rijckenborgh: vernieuwing van de vastgelopen wereldgang en genezing van de verziekte mensheid

In de nabeschouwing van zijn boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1 uit 1967 schetst Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) een hoopvolle toekomst. Die wordt mogelijk dankzij een wereldwijd ingrijpen van de universele broederschapsketen dat gepaard gaat met grote reinigingen als gevolg van machtige lichtkrachtwerkingen. Hieronder volgt een gedeelte uit de tweede paragraaf van de nabeschouwing en de inhoudsopgave.  

Het woord: ‘Wie niet horen wil, of niet horen kan, moet voelen’, slaat niet slechts op de opvoeding van het kind of de enkeling, maar is ook een wet in de ontwikkeling van de mensheid. Daarom willen de teisteringen-aan-de-grens, van het moment waarin wij leven, ons diep doen verstaan dat én de hele wereldorde, én de hele mensheidsorde die wij ons geschapen hebben, ten enenmale ondeugdelijk zijn, en het gevolg van een totaal foutieve ontwikkelingsgang, in strijd met de kosmische orde die wij in dit alles genegeerd hebben.

Maatschappelijk, economisch, wetenschappelijk, religieus, kortom op alle gebieden van ontwikkeling en instandhouding van onze samenleving, is de mensheid totaal vastgelopen, of is zij bezig dat te doen. En de psychische ellende van het moment, in ons en in onze medemensen, houden daar gelijke tred mee, zoals vanzelf spreekt. Zulk een eerstehands ervaring, waarin het zelfoordeel over het door ons collectief geschapene is opgeroepen, heeft de mensheid, naar ons weten, nog nimmer doorgemaakt. 

Wat deze ervaring ons te zeggen heeft, wat zij ons leren wil, dienen wij in vol bewustzijn te doorschouwen, de pijn ervan te gevoelen en diep te ondergaan. En wanneer dan de zo onvermijdelijke teistering doorleden is, wanneer wij met de innerlijke verwerking daarvan druk doende zijn, en het hoe en waarom van dit alles duidelijk in ons bewustzijn begint te schemeren, zullen wij tot de ontdekking komen, dat geen communistische, geen socialistische, geen democratische, geen fascistische, geen natuurreligieuze en geen atheïstische levensvormen ook nog maar enige zin hebben; en voorts dat niets enige voortgang zal kunnen hebben op basis van leugenpraktijken en de talloze spitsvondigheden, die in het verkeer van de mensen en volkeren tot gemeengoed geworden zijn.

En dán zal de zevenvoudige wereldbroederschap het grote initiatief gaan nemen, teneinde de wereldgang, die vastgelopen is, te vernieuwen, en de gevangenen en de zo door en door verziekte mensheid te bevrijden. Hoe? Door welk initiatief? Zeker niet door middel van de een of andere internationale oproep of actie. Evenmin door middel van een groots opgezette pers-activiteit of andere middelen van publicatie. Zeker niet door het openen hier of daar van bepaalde tempels, hoewel, zoals begrijpelijk is, vele tempels hun waarde zullen blijven behouden. 

Neen, door middel van een initiatief dat gelijktijdig door de gehele mensheid, met inbegrip van de allerprimitiefsten, en zelfs de meest misdadigen of verharden, zal worden ervaren. Een initiatief dus dat door niemand zal kunnen worden ontkend of geloochend. Het zal een manifestatie zijn die, op zijn minst genomen, vierentwintig uur duren zal, in één van de ijlste van de stoffelijke gebieden, namelijk de luchtsfeer, en wel zo dat ieders oog het zal aanschouwen, ieders oor het zal horen, en alle zintuigen die de mens bezit erop zullen reageren. 

Een manifestatie dus van de zevenvoudige wereldbroederschap, voor alle mensen, en voor alle rassen. Alle broederschappen die deel hebben aan de dusgenaamde universele keten, zullen eraan meewerken. En gelijktijdig zal die manifestatie gepaard gaan met een intense krachtuitstorting van elektromagnetische radiaties, die het gehele menselijke stelsel zullen aangrijpen en in iedere mens een diepe reactie zullen teweegbrengen. Een reactie namelijk, die onder andere een zekere tijd in het hoofdheiligdom van iedere mens een bepaalde orde zal bewerkstelligen, die gelijkenis zal vertonen met wat wij noemen een geest-zielestaat. 

Dientengevolge zullen de mensen in die tijd beschikken over enige eerstehands kennis, en werkzaamheid van het derde oog. De mensheid zal daardoor tijdelijk visionair worden en als het ware het godsplan voor wereld en mensheid doorschouwen gaan. En zij zal haar werkelijke taak en levensopdracht gaan begrijpen, alsmede wat er zal geschieden wanneer de mensheid weigert daarin te treden. 

Het zal niet moeilijk zijn u enig idee te vormen van de reactie van het overgrote deel van de mensheid op deze manifestatie van de universele broederschap. De mensheid zal, in de stralingskracht van die tijdelijke verlichting van het gehele menselijke wezen, dienen te komen tot zeer radicale besluiten. De betrokken manifestatie zal, zo nodig, in totaal driemaal plaatsvinden, teneinde zo de absolute zekerheid te verkrijgen dat zelfs de meest primitieven zullen kunnen begrijpen wat zij te doen en wat zij te laten hebben.

Zo zal de deur naar het nieuwe leven wijd geopend worden. Want u zult misschien kunnen inzien hoe op deze wijze niet slechts de psyche van de enkele mens zoveel het nog mogelijk is zal worden hersteld, doch dat in en door die ervaring en die machtige lichtkrachtwerkingen een ontzaglijke reiniging bewerkstelligd zal worden in het wezen van alle mensen, in alle sferen van leven. 

Uit dit alles zal een maatschappelijke omwenteling voortvloeien, zo groots en indrukwekkend, dat letterlijk niets van het momenteel bestaande ermee vergeleken zal kunnen worden. De gang van de gehele mensheid zal worden geleid in zeven nieuwe banen van ontwikkeling. Zij zal betrekking hebben op al de rassen, en er zal geen terrein zijn waarop de grote verandering niet van toepassing zal zijn. 

De geestziel zal kunnen indalen, tengevolge waarvan de mens dagelijks zal kunnen groeien in onderscheidingsvermogen aangaande goed en kwaad, dat wil zeggen terzake van wat in overeenstemming is met het godsplan en wat niet. Alle beunhazerij terzake van de religies zal volkomen wegvallen. De theologie als wetenschap zal totaal verdwijnen gaan en, onnodig te zeggen dat er voorts op tal van andere terreinen van wetenschap heel wat zal veranderen. 

Tracht u zich dit eens voor te stellen op bijvoorbeeld het terrein van de moraal, op het gebied van de doelstellingen van de natuurwetenschappen, op het gebied van het grote-stadsleven, en alles wat daarmee samenhangt. Er zal, kortom, een geweldige wereldomwenteling plaatsvinden, die nauwelijks enig plekje op aarde zal overslaan. 

Wij spreken over dit alles met de bedoeling u erop voor te bereiden, met zo min mogelijk drukte. Daarom zeiden we: het zal een proces zijn waar de gehele mensheid zal moeten ingroeien, waarin de gehele mensheid zal moeten worden opgevoed. De gehele maatschappij van thans is door en door verziekt. Zij is in alle opzichten aangegrepen door de kanker van leugen, bedrog en onwaarachtigheid, en aangetast door de gevaarlijke ziekte van zo veelsoortige speculaties. Welk een intense zegen zal het zijn, wanneer heel de mensheid in die psychische genezingsprocessen zal worden binnengevoerd!

Zo lang reeds staan wij te worstelen aan de ons gestelde grenzen om doortocht te erlangen. Wel: die doortocht zal worden verleend. De gehele mensheid zal worden binnengevoerd in een heel andere levensstaat. En de gevolgen laten zich denken. Welk een enorme arbeid van hervorming zal moeten worden verricht in ieder land en voor ieder volk! Want allen zullen worden geplaatst voor de harmonische en procesmatige verwezenlijking van het grote godsplan met wereld en mensheid, in en door zelfverwerkelijking. 

De moderne geestesschool zal in die komende tijd ten volle haar plaats gaan bewijzen die zij als dienares van de broederschap inneemt. De broederschap van het Rozenkruis zal vanuit haar grandioze tehuis Sancti Spiritus, haar zevenvoudige levende lichaam, niets toestaan wat niet in overeenstemming is met het grote plan. 

Op de geschetste wijze zal de mensheid komen tot een geheel nieuwe cultuurgang in een waarlijk opwaartse lijn. Alle psychische waan, zoals De Alchemische Bruiloft die in de tweede dag schetst, van ingebeelde grootheid en zelfverheffing, zal doorbroken worden. Velen zullen daardoor van hun voetstuk vallen, maar eveneens zullen velen eerst dan tot de ontdekking komen hoezeer zij in hun levensgang begenadigd werden. 

Zo zullen er tot ontwikkeling komen waarheid en werkelijkheid. Want de sluiers van de schijn zullen van ons afvallen. Zo zullen tot ontwikkeling komen processen die zonder uitzondering te maken hebben met harmonische, structurele veranderingen in het wezen van de mens. Wanneer alle mensen psychisch binnen nieuwe banen worden geleid, en het in de psyche van de mens begint te dagen, zal geleidelijk aan ook het raslichaam ijler gaan worden, en zullen de zwaartekrachtwerkingen gaan mee-veranderen, met enorme gevolgen. 

De moderne geestesschool heeft in haar inwendige structuur bepaalde veranderingen aangebracht om zich met haar leerlingen voor te bereiden op die geheel nieuwe toekomst . Als school van het Gouden Rozenkruis zullen wij uiteraard in volle overgave met de grote wereldbroederschap samenwerken, want van ons mag worden verwacht dat wij in al het komende zullen staan in een waarlijk dienende liefde. 

Daarom, broeders en zusters, u allen die deze oproep naar haar wezen kunt verstaan, maak u gereed voor zover u er nu reeds toe in staat bent. Wijd u volkomen aan de grote mensheidsarbeid, die vele dienaren en dienaressen nodig heeft.  

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis (de eerste dag tot en met een deel van de derde dag)

Inleiding

 1. De avond voor Pasen
 2. De uitnodigingsbrief
 3. Het besef van eigen onwaardigheid bij C.R.C.
 4. Het reddende koord
 5. C.R.C. voorbereiding tot de reis
 6. De vier wegen
 7. De ontmoeting met de duif en de raaf
 8. Blijf verre van hier zo gij onwaardig zijt!
 9. De zes lantaarns
 10. De tempel van het oordeel (1)
 11. De tempel van het oordeel (2)
 12. De stroom van het volmaakte getal
 13. De weegschaal en het oordeel
 14. De zeven gewichten (1)
 15. De zeven gewichten (2)
 16. De vier rozen
 17. De zes vonnissen
 18. De maaltijden vna het oordeel
 19. De plaats des oordeels
 20. De voltrekking ver vonnissen (1)
 21. De voltrekkingen der vonissen (2)
 22. De eenhoorn, de leeuw en de duif
 23. De Phoenix
 24. De adelaar, de griffioen en de valk
 25. Het astrale criterium
 26. De koninklijke bibliotheek in de grafkamer
 27. Het uurwerk en de globe

Nabeschouwing
Woordverklaring

Bron: De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1 door J. van Rijckenborgh

BESTEL DE ALCHEMISCHE BRUILOFT DEEL  1 VAN € 28,50 VOOR € 24,50

EN/OF ANDERE IN PRIJS VERLAAGDE BOEKEN

EN ONTVANG GRATIS EEN NIEUWE ROEP BIJ UW BESTELLING