Het vervaardigen van de graal in jezelf, als een Jozef van Arimathea

 

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

Het is de leerling zelf die de graal moet maken, opdat deze daarna door Jezus de Heer zal kunnen worden gebruikt. Anatomisch wordt de graalbeker aangeduid door drie plexi-cirkels: de strottenhoofd-plexicirkel, de longen plexi-cirkel en die van het hart. Het boveneinde van de heilige beker vinden we dan corresponderen met het strottenhoofd-stelsel, de steel van de kelk staat in de longen opgericht en de voet van de kristallen bokaal staat geplant in de hartmond. De mogelijkheid tot vervaardiging van de bruiloftsbeker is dus in ieder mens aanwezig. 

Wanneer de leerling maar de mogelijkheden wil benutten, volgens de normaturen van de heilige wetenschap, dan zal hij ongetwijfeld slagen.

De eerste bevrijdende handeling sluit de leerling, zoals wij zagen, volkomen af voor de invloeden van de dialectische natuur, voor zover het werkingen van licht, klank en atmosfeer betreft. Het voert deze werkingen tot een biologisch minimum terug. Deze eerste bevrijdende handeling voert hem over de drempel heen; hij kan het Pascha gaan bereiden.

Nu volgen drie nieuwe bevrijdende handelingen. De leerling moet gaan reageren op de etherkrachten van het onbeweeglijk koninkrijk, op drie heilige spijzen, die als drie koorden voor zijn behoeve in de put van de versterving worden neergelaten. En vervolgens dient de leerling zijn hartheiligdom geschikt te maken voor het vasthouden van deze kracht. Op deze wijze wordt de graal vervaardigd door gebruikmaking van de mogelijkheden die aanwezig zijn.

Als de leerling vatbaar wordt voor de nieuwe ethers, dan assimileert hij deze via het neuszeefbeen. bij de eerste bevrijdende handeling, het treden over de drempel, is het neuszeefbeen daarvoor geschikt gemaakt, zoals het tegelijkertijd afgesloten werd voor dialectische krachtbeïnvloeding.

De nieuwe ethers dringen dan door langs de luchtpijp, zij vullen alle longkamers en bereiken zo de hartmond en keren gedeeltelijk, na hun arbeid te hebben verricht, met de uitademing weer terug. Bij de inademing wordt de linkerkwab van de schildklier beïnvloed, bij de uitademing de rechterkwab, en aldus worden dan de contouren, de krachtlijnen van de graalbeker ingegrift in het hartheiligdom.

Met enige anatomische kennis zal het u duidelijk zijn, dat deze krachtlijnenstructuur inderdaad de vorm heeft van een kelk. Het ingriffen van deze structuur, het anatomisch prepareren door de nieuwe ethers, wordt door Paulus aangeduid als “de besnijdenis des harten”. Inderdaad een zeer juiste typering.

Deze anatomische voorbereiding wordt tot stand gebracht door de nieuwe scheikundige ether, de nieuwe levensether en de nieuwe lichtether. De scheikundige ether heeft de vorm van de graalbeker tot stand gebracht, zij heeft de bokaal gegoten. Door de nieuwe levensether wordt de graalbeker geschikt voor de opname van het brood des levens, en door de lichtether wordt zij gereed gemaakt voor de opname van de wijn des geestes.

En wanneer dan de kreet weerklinkt: Heft dan uw harten omhoog!, dan gaat het om het opheffen van de gereedgekomen graalbeker. Op de vraag: Bent u gereed? stijgen het licht en de kracht van het nieuwe rijk, vanuit het hart en de tongenkamers omhoog in de borstholte, en op de plaats waar deze borstholte zich vernauwt en afgesloten wordt door het strottenhoofd, daar ontwikkelt zich een nieuwe klank die zich uit in een nieuwe jubelende taal: Ja Heer, ik ben gereed! Het paaslam is toebereid.

Het Paaslam is dan toebereid in de edele vaas, zoals de alleroudste gnostieke taal de graal heeft genoemd. Deze heilige beker is nu gereed om het heilige vuur te ontvangen, of de kundalini, zoals de oosterse broeders zeggen.

Het moment is gekomen voor het optreden van Jozef van Arimathea. Want hij is het, die de graal moet opheffen, om het bloed van de gekruisigde op te vangen. Om dit te verstaan moeten wij u wijzen op het begin van het Scheikundig huwelijk van Christiaan Rozenkruis. We lezen daar, dat ook hij bezig is zijn dierbaar paaslam te bereiden, en plotseling stak een hevige storm op die dreigde zijn “hut”, die op een “heuvel” was ingebouwd, in stukken te breken.

In deze laatste aanduiding vinden wij het begrip “Jozef van Arimathea” terug. Deze mens was namelijk geen historische persoonlijkheid met een dergelijke familienaam, doch de aanduiding van een ieder, die het grote vrijmetselaarswerk gaat aanvangen en volbrengen. In de aanduiding “Jozef” vinden wij namelijk de idee “hut”, bouwhut, terug.

Een bouwhut is een werkplaats in de zin van de universele gnostieke leer. In zulk een bouwhut, in zulk een werkplaats, moet het grote werk voltrokken worden. In die werkplaats moet het dierbaar paaslam, en dus de graal, worden toebereid. Alvorens echter dat heilige werk kan worden volbracht, moet de werkplaats op een “heuvel” worden gebouwd. Dat werk kan slechts dan plaatsvinden, wanneer de eerste voorbereidende handeling verricht is en de leerling over “de drempel” heen is.

Welnu, die magische heuvelsignatuur vinden wij terug in het woord “Arimathea”. en daarom is het, dat Jozef van Arimathea de graal opheft, om het bloed van de gekruisigde op te vangen. Het bloed van de gekruisigde dat is de gnosis, het goddelijke vuur, de kundalini. Als goudgele droppels valt die waarlijk levengevende substantie op de rozen in het hoofdheiligdom, om, zoals beschreven, neer te dalen tot de plexus sacralis, om vandaar weer op te stijgen naar boven.

En zo valt droppel voor droppel in de geheven graal. En dan moet blijken, of de heilige beker op de juiste wijze gesneden is in het hartheiligdom. Dan moet blijken of de bouwer werkelijk een meester-bouwer is geweest. Dan moet de vuurproef worden afgelegd. De graal of het bekken van de meester-bouwer mag door de aanraking van het heilige vier niet in stukken springen. Het werkstuk moet in staat blijken, het heilige vuur te verdragen.

Dat is de storm, die Christiaan Rozenkruis moet doormaken, na de ontmoeting met de vurige maagd. Het vuur, de kundalini, dat aan Christiaan Rozenkruis wordt gereikt, wordt daarom door een maagd gebracht, om tot uitdrukking te brengen, dat het goddelijke vuur niet van deze wereld is, niet besmet is door ook maar enige dialectische invloed.

Wie het vuur in de geheven graal verdragen kan, wie als een Jozef van Arimathea het bewaren kan, die draagt deze aldus gevulde heilige bokaal naar het westen, naar het land van de zonsondergang. Dat is tot het punt, waar de zon van de gewone natuur ondergaat, opdat de zon van het nieuwe leven zal herrijzen boven de kim.

Zo hebben dan Petrus en Johannes, na de opperzaal te zijn binnengegaan, het paaslam bereid. De graalbeker is gegoten uit het zuiverste kristal van de nieuwe ethers en zij is gevuld met het heilige vuur. Nu kan de Heer komen om zelf het avondmaal te bedienen. Het brood en de wijn staan gereed. En het zal u duidelijk zijn, dat van deze toebereide tafel van de Heer een lieflijke geur opstijgt.

En het kan niet anders, als u de anatomische structuur van de graalbeker begrepen hebt, dat deze lieflijke geur zich bewijst in een nieuwe taal, in een nieuw woord, dat oprijst uit het vernieuwde hart. Dat nieuwe woord is de glans van de goddelijke kundalini; het is het woord van het in God ontstegen hart, dat koud geworden is voor deze natuur, dat emotieloos geworden is en zijn eenheid met het hoofdheiligdom gevonden heeft. God geve dat u eenmaal de nieuwe taal van het hart zult moge spreken, ten bewijze van het feit, dat u het pad van de Heilige Geest duidelijk uitgetekend voor u ziet.

U zult het verstaan, dat het gieten van de graalbeker uit het edelste etherkristal, geen bezigheid is die men in een vrij uurtje, na de maatschappelijke besognes of in burgerlijk alledagleventje kan volbrengen. Het gieten van de graalbeker, het gieten van de glazen zee is een werkstuk, dat eerst na vele mislukkingen en na een intense worsteling kan worden volbracht.

Het is de storm waarvan het Scheikundig huwelijk rept. Doch wie die storm te doorstaan weet, wie de bruisende branding te bedwingen weet, voor hem, voor haar, gaat de bruiloftsmaal open. En de nieuwe taal komt van de lippen als een eeuwig zingend lied.

Bron: De universele gnosis van J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE UNIVERSELE GNOSIS

Eén gedachte op “Het vervaardigen van de graal in jezelf, als een Jozef van Arimathea

  1. peter wolfs

    Dank u voor dit stuk. Dit is precies wat er de afgelopen maanden in mezelf voltrokken is, en meer trouwens, alhoewel ik hier zelf totaal onbekend mee was en ben. Op de dag af een perfecte timing. Gedurende de stille week ben ik deze stroming door mijn neus naar mijn hart daadwerkelijk en intens gaan voelen.
    Ik heb er ook een blog over bijgehouden. Kijk vanaf januari: http://peterwolfs.blogspot.nl/2017/12/advent-en-de-wilsweg-december-2017.html

    Nogmaals dank voor het plaatsen van dit verhelderende stuk.

Reacties zijn gesloten.