Een modern paradijsbeeld – een gedeelte uit ‘Volmaakt licht’ van Peter Huijs – boek van de maand augustus 2023

 

 

BESTEL VOLMAAKT LICHT VAN € 19,50 VOOR € 10,00

Volmaakt Licht, essays over de wetenschap van de ziel gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis heen belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het denken. Peter Huijs toont aan dat geest, geestkracht het begin van de schepping is en dat de mens door onrust gedreven wordt, tot het moment dat hij deze kracht van de geest begrijpt en met begrip– gnosis– toepast. De vele innerlijke conflicten verliezen dan hun dwangmatig karakter. De mens wordt eenvoudig, spiritueel ‘gezond’, en herkent het grootse verband waarin hij staat. Leven, zijn en bewustzijn vallen samen en de gescheidenheid is opgeheven. Vanaf 1 augustus 2023 is het boek blijvend in prijs verlaagd: van € 19,50 naar € 10,00 . Een gedeelte uit het hoofdstuk ‘Een modern paradijsbeeld’ is hierboven te beluisteren en hieronder volgt de tekst. 

‘Ach, hoe lieflijk branden de zeven geesten in het centrum van de ziel, als die eenmaal geboren is.’ Zo verwoordt Jakob Boehme de subtiele geaard­heid van de nieuwe bezieling, die hij vond toen hij in de diepten van de schepping schouwde. Zie eens hoe zij heel de mens levenswarmte geven; hoe de zoekende persoonlijkheid met de lichtende helderheid en de sub­tiele tederheid van het Godsbewustzijn vervuld wordt.

De ziel is ver­heugd, en zij kan niet anders, want haar bewustzijn is een spiegel van de zeven stralen van de gnosis die ook de zeven geesten genoemd worden. Een klank gaat van haar uit: de klank van harmonie, zij brengt een atmosfeer voort die voor vele mensen weldadig is, en tegelijk scheppend is. In die nieuwe schepping kan niet anders dan liefde wonen. Een ziel is een levensvlam, als een zon die ons leven licht en bezieling geeft. Men spreekt ook wel over ‘een vlammende bezieling’.

De wereld waarin wij leven is als een oceaan van levenskracht, een oceaan van mogelijkheden. In het boek Genesis wordt deze oceaan van levens­kracht wel aangeduid als ‘de wateren’. Verder staat er: ‘Gods Geest zweef­de over de wateren.’

J. van Rijckenborgh vergelijkt in een van zijn boeken (De Komende Nieuwe Mens , in hoofdstuk 9 van deel 1) dat ‘water’ van die oceaan met ‘waterstof ‘. Zij het dan in een meer vergeestelijkte, ijle vorm. De ziel is als een levensvlam die brandt in die oceaan van kracht. Een oneindige allesdoordringende stroom van ato­men, een oceaan van deeltjes, veel fijner dan de ons bekende materie. In die vergelijking zorgt de ‘hogere’ zuurstof ervoor, dat de vlam van het bewustzijn brandt. De stikstof, die dezelfde hoge trilling kent, is de ver­binding tussen geest, ziel en goddelijke materie. Deze laatste is de koolstof. De vormkracht, de hogere koolstof, maakt het mogelijk dat een goddelijke ziel structuur krijgt, een magnetisch krachtlijnenspel, dat als een wervelende, energie voortbrengende dubbele helix de ruimten om haar heen met licht en leven vult!

Een ziel kan gezien worden als een vurige energie waarin allerlei proces­ sen plaatsvinden, net als in een menselijk lichaam. Zij is als een atoom­ zuil ontstoken in die oceaan van ijle waterstof. Dit benadert al veel meer het idee van een wolk brandbare gassen.

Als de ziel een vlam is, een levensvlam, moet er ook een vonk zijn die de vlam ontsteekt. Elk leven, zou je kunnen zeggen, ontstaat uit een gedachtenvonk van de logos. Men zegt wel dat de logos de immanente, goddelijke rede is; die onkenbaar is en uitgaat boven alles wat leeft. Immanent betekent dat deze rede of logos alles draagt, doordringt en mogelijk maakt. De logos manifesteert zich in de schepping, waar wij deel van zijn.

Elke mens heeft in zich een rest van de goddelijke rede: de levensvlam, die brandt zolang de mens leeft. Het is de geestelijke structuur van zijn bestaan, het is ‘de zielevonk’ van Meister Eckehart.

Die vonk, de geestvonk van de logos, is het begin van alle leven. Hier drukt de godheid zich uit! En tegelijk vormt de lichtvonk een nieuwe, autonome mogelijkheid het goddelijke verder uit te drukken. Als kern van een magnetische structuur bevat ze een ongekend potentieel van zuivere energie. Door dit geestelijk potentieel en de uitstraling ervan kan niets van lagere vibratie ermee mengen; door de geconcentreerde energie van deze vonk ‘verbrandt’ alles van lagere vibratie dat ermee in aanraking komt. Daardoor is altijd een directe binding verzekerd mét de universele geest zelf.

Zoals eerder gezegd, ontsteekt de vonk een vlam in de ‘wateren’, in de oceaan van levenskracht. Die vlam is de ziel en de brandstof is de oceaan van levenskracht.

De levenskracht waarin de vlam brandt, wordt ook siderische kracht genoemd. Siderische kracht is sterrenkracht, men noemt haar ook ‘zui­vere astrale kracht’. Siderische kracht is een energie, die uit de kosmos voortkomt, en waarmee de mens te allen tijde verbonden is. Zij is als elektrische energie, vluchtig en sterk magnetisch. In ons levensveld is die kracht sterk verzwakt werkzaam; een dikke laag van allerlei beelden die door ons in de materiële sfeer gecreëerd worden, remt de invloed ervan af. Men kan zeggen: astrale of siderische kracht is een heel ontvlambare kracht. De ontstoken siderische kernen, de zielevlammen, stralen een kring van licht en warmte uit. In die kring van licht en warmte trekt iedere vlam magnetische krachten aan, bouwstoffen voor de instand­houding en versterking van haar kern.

Niet alleen bestaat deze lichtvonk uit goddelijke energie, ook bevindt zich in de gedachtenvonk van de logos een blauwdruk. Deze blauwdruk, dit plan is voor de mens onzichtbaar. Zoals je ook bij een magneet de krachtlijnen niet kunt zien, tenzij je ijzervijlsel op een papier strooit, en de magneet eronder houdt. Ook kun je in het zaadje de matrix van de boom niet zien. Maar deze blauwdruk, dit plan wordt uitgevoerd op het moment dat de vonk de zielevlam ontsteekt en doet oplichten. Dan gaat deze stralen als een ster en worden de bouwstoffen aangetrokken, vitale krachten van kosmische of siderische energie: ethers, levenskrachten. Deze levenskrachten die een lagere vibratie hebben, voeren als het ware de bouwtekening uit en zetten de magnetische structuur – het plan – om in realiteit. Een menselijk lichaam vormt zich.

Op die manier verklaard is een lichaam geen begin, maar een resultaat. Het is de uitkomst van het aantrekken van levenskracht door de zielevlam, die is ontstoken door een vonk van de logos. Het is een abstracte benadering, die aangeeft waaruit de drie-eenheid van geest, ziel en lichaam in deze visie bestaat. De geest is de gedachtenvonk van de logos, van God, zo je wilt, de ziel is de vlam die uit de gedachtenvonk ontstaat en het lichaam is het resultaat van de in de vlam zichtbaar geworden goddelijke structuur.

Elk lichaam is overeenkomstig zijn bezieling en het kernbeginsel dat die bezieling voortbrengt. Een zoekende mens ervaart dat een nieuw inzicht in dat oeroude begrip van de drie-eenheid van geest, ziel en lichaam noodzakelijk is. Hij ziet dat dit de waarheid is, maar tegelijk weet hij dat die drie aspecten in de praktijk van zijn leven geen eenheid meer vor­men, omdat ons maatschappelijk bestaan een andere levensrealiteit kent. Onze bezieling komt niet meer voort uit de kosmos, maar wordt gevormd en bepaald door de wereld, waarvan wij deel zijn.

Deze wereld is tijdelijk, en daarmee onze levensvlam of ziel ook. Gezegd kan worden dat de huidige bezieling niet direct is ontstaan uit de gedachtenvonk van de logos. Deze ziel is voort gekomen uit een verlan­gen tot zélf leven als persoonlijkheid, en doet zich aan ons voor als ‘ik’. Daarmee wordt een situatie gecreëerd, die in feite niet vast te houden is. Onze bezieling is geen uitwerking van zuivere siderische kracht, maar aangepast aan de remmende omstandigheden van ons levensveld. Daarom zal elke mens die een vermoeden heeft van een ander leven dan dit leven altijd benadrukken: ‘er zijn twee verschillende levensdomeinen, zowel in de onmetelijke kosmos, als in de structuur van de mens.’ Het domein van het leven volgens de oorspronkelijke matrix, en het domein waarin wij leven volgens de wetten van de natuur.

Vroeger maakte de mens zich ernstig zorgen om zijn onsterfelijke ziel, en dacht dat hij voor levensfouten gestraft zou worden. Het leven kent evenwel geen straffen, het kent slechts compensatie, herstel van even­wicht.

God die energie is, is liefde. De mens is altijd vrij; vrij om te handelen, vrij in zijn keuze, maar wel verantwoordelijk voor de gevolgen van zijn keuze.

BESTEL VOLMAAKT LICHT

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

Proloog: Prometheus en Epimetheus

Deel l Aarde – Maan – Zon
Plato’s feest. Aardesfeer en zonneleven
De maan: de religies van de wederkeer
De levende gnosis
De eerste beweging

Deel II Tijd
Een modern paradijsbeeld
Evolutie maar dan anders
Wereldleraren, gezondenen en scholen

Deel III Mens
Natuurbrand en geestesbrand
De religies van de mens
Heb je iets aan geloof?
Waarachtig zijn

Deel IV Verandering
De vreemdeling
Handreiking aan het westen
De alchemie van geest en ziel

Deel V Opstanding
Over opstanding nu
Valentinus’ verhandeling over de opstanding

Deel V Bijlagen
Bijlage I – Evolutie maar dan anders: Johann Arndt
Bijlage II – Rusland
Bijlage III – Alchemie, de techniek van het proces

Literatuur

Colofon

BESTEL VOLMAAKT LICHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN PETER HUIJS