Volmaakt licht – Essays over de wetenschap van de ziel door Peter Huijs – Proloog: Prometheus en Epimetheus

 

BESTEL VOLMAAKT LICHT

‘Volmaakt Licht, essays over de wetenschap van de ziel’ gaat beeldend in op de achtergronden van een groot aantal individuele menselijke kenmerken, die door de geschiedenis heen belangrijk zijn geweest bij de ontwikkeling van het denken. Peter Huijs toont aan dat geest, geestkracht het begin van de schepping is en dat de mens door onrust gedreven wordt, tot het moment dat hij deze kracht van de geest begrijpt en met begrip– gnosis– toepast. De vele innerlijke conflicten verliezen dan hun dwangmatig karakter. De mens wordt eenvoudig, spiritueel ‘gezond’, en herkent het grootse verband waarin hij staat. Leven, zijn en bewustzijn vallen samen en de gescheidenheid is opgeheven. Vanaf 1 augustus 2023 werd het boek blijvend in prijs verlaagd: van € 19,50 voor € 10,00 . Hieronder volgen het ten geleide, de proloog over Prometheus en Epimetheus en de inhoudsopgave.

TEN GELEIDE

Dit boek bestaat uit beschouwingen over de mens en zijn mogelijke ontwikkeling. In vijf delen (aarde, maan, zontijd – mens – verandering – opstanding) ziet de lezer op een wat onverwachte manier, dat de ont­plooiing van de menselijke ziel door indrukwekkende geestelijke kracht gesteund en vaak ook geleid wordt. Indrukwekkend is die kracht omdat zij altijd aanwezig is, maar nooit anders dan in de mens bewust ervaren kan worden. Zij is werkzaam in al wat leeft, matrix van al het levende, maar bewust kan zij slechts door de mens uitgedrukt worden.

Mens zijn, werkelijk de naam recht doen, is die kracht uitdrukken. In de loop van de eeuwen is daarin een tweevoudige ontwikkeling aan te wijzen. Een dubbel spoor: veruiterlijking en verinnerlijking. De natuur­lijke intuïtie is aantoonbaar afgenomen en er is een nieuwe, ongekende beheersing van de materie ontstaan. Tegelijk zie je, misschien nog te weinig, een belangrijke inspanning om krachtig en onzelfzuchtig geestelijke kracht toe te laten en in het leven in te zetten.

In het boek voegen de verschillende hoofdstukken zich in een niet al te nadrukkelijke opbouw. Vaak vormen de achtergronden van menselijke kenmerken het onderwerp van de beschouwingen. Beeldend schetst het boek hoe deze belangrijke veranderingen ondergingen, en ons nu voor een ander concept van mens-zijn stellen, een concept dat blijkt van alle tijden te zijn.

De proloog schetst dat geestkracht het begin van de schepping is. Nog steeds is deze het licht waarin de schepping baadt, en juist zij verleent iedere ziel die daarin deelt glans en schoonheid. Over die ziel straalt een onmetelijke vrijheid; al haar uitingen zijn weldadig en vol gratie.

Voor het zover is, wordt de mens door onrust gedreven, precies tot aan het moment dat hij de kracht van de geest herkent en met begrip – gnosis – toepast om zijn leven een nieuwe wending te geven.

EEN BEWERKTE VERSIE VAN DE ONERSTAANDE PROLOOG IS OPGENOMEN IN LOGON 2023-3

PROLOOG: PROMETHEUS EN EPIMETHEUS

Wie heeft de onrust in de mens gecreëerd? Waarom kunnen we niet rustig op ons plekje, in ons dorp of onze stad blijven? Waarom moeten wij weer verder, altijd maar meer of anders willen?

Oneindig lang geleden was het hele universum leeg, één grote leegte. Het was donker, een onmetelijk diepe duisternis. En het was koud, ijs­ en ijskoud. Dat was het gevolg van een strijd, waarin de Titanen waren verslagen. Titanen waren de verpersoonlijking van grote, kosmische krachten – planeten, sterren botsten op elkaar; en de mensen hebben altijd gedacht dat de goden strijd voerden. Samen met Chronos, hun lei­der, bestreden zij Zeus, Chronos’ eigen zoon. In het geweld van de bot­sing tussen die twee gigantische krachten moest Chronos het onderspit delven, zoals een oude boom op een gegeven moment plaats moet maken voor het jonge groen. Of ook: zoals het zevenvoudige leven het altijd wint van de tijd. In één grote kosmische nacht was al het leven ver­ stild tot niet-bestaan. Alle schepselen waren in de ontzagwekkende strijd der goden mede ten onder gegaan. De aarde was woest en leeg.

Zeus, de machtige overwinnaar in die strijd, heerser van alle zonnen en sterren van de melkweg – zo luidt het verhaal – gaf aan twee van zijn neven de aarde, de winden, de watervallen, de frisheid, de geuren, de geluiden, en al het zonlicht, om de aarde te bekleden met nieuw leven. Zeus’ ene neef was Epimetheus, die alles verdeelde wat hij aan gaven van Zeus had ontvangen. Aan de vogels gaf hij de lucht en het kleed van een gedachtenflits, aan de antilope en de luipaard gaf hij de snelheid, aan de grote olifanten gaf hij de wijsheid en de afstand, aan de slang vernieu­wing en doordringbaarheid, aan de leeuw rust en overwicht, aan de vlin­ders dartele lieflijkheid.

Maar Zeus’ andere neef, Prometheus, had geen gaven. Alle gaven die zij hadden ontvangen, had Epimetheus verdeeld. Wat kon hij de schepping schenken? Prometheus, de schranderste onder de goden, kon alleen maar van zichzelf geven. Tot hij het opeens voor zich zag! Hij zou een denker creëren, een denkende mens en tegelijk een godenzoon. Hij zou van de klompen schepsels die naakt en huiverend over de aarde liepen, met geest begaafde wezens maken. Of nee: beter nog, dat zouden ze zelf doen.

In zijn hart was een beeld gegroeid – en het hart van een god is peilloos groot. Er welde grote liefde op, een weldadig mededogen spreidde zich in dat goddelijke hart. Hij zag de koude wereld, hij zag de mensen onbe­schut onder de moeilijkste omstandigheden proberen zichzelf en hun kroost in leven te houden. Hij zag in een verre toekomst mensen voor zich, die niet alleen voor zichzelf zorg zouden dragen, maar ook voor elkaar. Ging het werkelijke mens zijn daar niet in op? Hij zag een toe­ komst voor zich, waarin de mensheid aan de aarde zou ontstijgen. Maar daarvoor ontbrak de primitieve mens nog iets.

Prometheus, de toekomstdenker, trok naar de Olympus, waar zijn oom Zeus de heerschappij voerde over hemel en aarde. Ook Zeus zag zich voor een probleem geplaatst. In de gigantische strijd van de Titanen was er een onmetelijke hoeveelheid goddelijk vuur weggeslingerd. Miljarden en miljarden vonken waren in machtige, spiraalvormige golven over het wereldruim verspreid. Als vurige vlammen waren ze van hem uitgegaan, met oneindige kracht weggestuwd op een eeuwige reis. Ze konden nooit verloren gaan, omdat ze goddelijk waren, maar ze konden ook niet terug, omdat ze te ver weg waren, omdat ze verarmd waren geraakt.

‘Laat mij je helpen,’ sprak Prometheus. ‘Geef mij het vuur, ik wil het aan de mensen geven. Zij zullen de aarde tot een sieraad in de kosmos maken!’

Zeus keek zijn neef eens aan. Dit kon hij niet menen. De wijze vader van het heelal, hij die de vader van de dag wordt genoemd, schudde zijn hoofd. ‘Onmogelijk,’ antwoordde hij toen. ‘De mensen hebben al het denkvermogen gekregen. Daardoor hebben ze alles, die mensen. Ze heersen over de dieren, de wateren en de elementen, ze hebben alle producten van de aarde, mijn hele tuin hebben ze in bezit. Dat is al gevaar­lijk genoeg. Kijk maar naar de dammen die ze opwerpen en die bouwsels van hen!’

‘Maar Zeus,’ wierp Prometheus tegen, ‘kijk ze nu toch eens aan. Had mijn broer ze dan maar in huiden gewikkeld zoals de dieren, in plaats van hen zo’n glad vel te geven. Kijk eens hoe ze lijden onder de kou. Kijk eens naar die hulpeloze jongen van hen. Het duurt minstens twaalf maanden voordat ze kunnen lopen, en wel twaalf jaar vóór ze zelf hun voedsel kunnen bemachtigen!’

Zeus echter schudde het hoofd. ‘Nee, Prometheus, alles wat ze oprecht vragen zullen ze krijgen. Maar van het vuur hebben ze geen weet en ze hebben organen noch zintuigen om ermee om te gaan. Kijk zelf, ze zijn nu al een ramp voor elkaar. Ik verzeker je; als ik ze het vuur geef, bran­den ze mijn hele tuin plat. Geloof me, ze kunnen het nog lang niet aan.’ En dus moest Prometheus onverrichterzake weggaan. Maar hij was niet overtuigd. En zijn mededogen groeide. Hij dacht, en hij dacht.

Dan, op een nacht, vindt hij de oplossing. Hij doorkruist het hele uni­versum en steelt en verzamelt al het vuur dat hij kanvinden. Stel je eens voor, als een grote zonnewind trekt Prometheus door het universum om een plan uit te voeren. Zijn ogen worden almaar glanzender, vuriger en stralender van het vuur dat in zijn kielzog meegolft – én hij zal het verbergen. Hij zal zijn broer helpen en daarmee zijn schepping, de mens, tot godenzoon maken.

In een van de verhalen wordt vermeld dat een kleine bliksem insloeg in een dorre boom, zodat die fel ging branden en de mensen er maar fak­kels van behoefden af te halen. Achteraf moet worden gezegd dat Zeus niet helemaal ongelijk had. De mens heeft het vuur leren gebruiken. Hij gebruikt het overal. Hij gebruikt het na de oogst om de velden af te branden. Want dat geeft goede grond. Hij gebruikt het in zijn huis, want het verwarmt hem. Hij gebruikt het bij de bereiding van zijn voedsel, want dat ontsluit de krachten die erin liggen opgeslagen.

Maar er wordt ook verteld dat Prometheus naar de mens keek. Hij stelde zichzelf in het middelpunt van het verzamelde vuur, zwol aan tot aan het uiterste einde van de kosmos. Die straalde in pracht en was vol ver­wachting. Toen blies hij alle verzamelde vonken over de mensheid uit. En zie: een wonder van licht. Even was een vonk op ieder van hen, en in een secondenflits zag je de mens in heel de schoonheid van zijn abstracte denken, in de glans van het liefdevuur van zijn hart, de pure onschuld en zuiverheid van zijn lichaam; kortom, de mens zoals hij bedoeld is.

De mens heeft inderdaad het vuur leren gebruiken. Zeker, hij gebruikt het in zijn oorlogen, want dan kan hij winnen. Want vernietigen, denkt hij, is winnen. En op die manier legt hij een zwarehypotheek opschoon­heid, liefde en onschuld.

Maar daarin gebruikt hij het niet alleen. Hij stopt het in zijn werk, hij stopt het in alles waaraan hij werkt; hij giet het in zijn sculpturen, hij schildert het mee in zijn schilderijen, het is de essentie van zijn kunstwerken. Hij stopt het in zijn relaties, in zijn lief­de, in zijn kinderen. Hij stopt het in zijn leven – en hij denkt dat hij het eeuwige leven heeft.

Totdat hij te oud wordt om het te hanteren. Totdat het vuur hem ont­ glipt, omdat de handen de fakkel niet meer kunnen dragen. Totdat het vuur in zijn ogen langzaam dooft in de kou-van-de-gewenning, totdat het bijna stilstaande bloed niet meer door de aderen bruisen kan. Totdat hij de vonk, die Prometheus ooit in zijn hart blies weer terug moet geven. Hoe vreselijk onrechtvaardig. Hoe oneerlijk: als de dag van het leven begint is de jonge mens vol vuur en energie, maar weet hij nauwelijks waarvoor het dient, waarvoor hij het moet gebruiken.

Jaren heeft hij nodig om overal achter te komen, en voor hij het weet, is zijn tijd voorbij. En dan – dan weet hij misschien alles, maar glijdt het vuur uit zijn wezen weg. Dan blijkt dat hij de aarde opgebrand heeft en de tuin van Zeus verkoold achterlaat. Was hij een strovuur? Of betekende zijn vlam iets? Kon hij misschien in die brand zo’n hitte ontwikkelen, dat er ook nog een ander, hoger vuur ontstoken is? Een licht dat Prometheus recht doet? Dat als een nieuwe atoomzuil louter liefde verspreidt?

De legende van Prometheus zet zich nog steeds voort. In dit boek wor­den de lichtaspecten gezocht die van dat oerverleden naar het heden voe­ren. Wat nu een vonk is, een latente mogelijkheid, was eens vrij en ont­plooide zich vrijelijk. Nog steeds is het een middelpunt – van een onzichtbare kleine wereld die om de mens heen is. Want het is oneindig, en wat oneindig is heeft overal zijn middelpunt. Daarin is de mens god­delijk, kon en kan hij leven als een goddelijke mens. Toegerust met een vrije wil koos hij en werd het noodzakelijk dat hij in andere dan de puur goddelijke gebieden optrad- en zijn vuur steeds minder werd. En nu zijn de laatste vonkjes bijeengevoegd en verbonden met een aardse mens, en krijgen beiden de mogelijkheid om terug te keren.

Lang, heel lang kan dat duren. Al die aardse persoonlijkheden zijn nu eenmaal sterfelijk. Maar als beiden samen onderweg gaan, zal dat wat zwaar is, lichter worden en dat wat viel, weer opstaan.

Alles wacht erop, dat het beeld tot realisatie komt. Uiteindelijk is er maar één vuur, één licht. ‘De enige waarheid van alles is het zelf,’ zo zegt Marsilio Ficino, de Italiaanse denker uit de renaissance die een groot kenner van Plato was. ‘Namelijk het licht van het Ene, dat is van God. En de mens wordt door het leven zelf gedwongen deze glans als een goddelijke kracht meer dan alle andere dingen te eren en zich voor niets anders in te spannen dan voor het naar buiten uitstralen van deze glans zelf, nadat hij zijn oude natuur heeft afgelegd. Dit blijkt duidelijk, wanneer de minnaar niet tevreden is met de aanblik of het aanraken van zijn gelief­de en voortdurend uitroept:

‘Wat heeft deze mens dat mij in vuur en vlam zet? Ik begrijp niet wat ik wil. Hieruit blijkt dat de ziel door een goddelijk vuur wordt aangesto­ken, dat in de schone gedaante van de mens weerkaatst wordt als in een spiegel en de ziel wordt door deze glans als aan een haak ongemerkt naar boven getrokken, zodat de ziel God wordt.’

Op die weg omhoog is er een scala aan vragen op te lossen. Sommigen beginnen op vroege leeftijd, anderen laat. Soms zijn er na korte tijd hoopgevende, bewustzijn-gevende resultaten; maar al te vaak is er een heel leven nodig – en is de levensvlam al bijna opgebrand – voordat men erachter komt hoe een en ander in elkaar zit. Maar dan nog brandt eeu­wig Prometheus’ vuur, de godengift, en eens zal de mens er zich voor altijd aan warmen.

INHOUDSOPGAVE

Ten geleide

Proloog: Prometheus en Epimetheus

Deel l Aarde – Maan – Zon
Plato’s feest. Aardesfeer en zonneleven
De maan: de religies van de wederkeer
De levende gnosis
De eerste beweging

Deel II Tijd
Een modern paradijsbeeld
Evolutie maar dan anders
Wereldleraren, gezondenen en scholen

Deel III Mens
Natuurbrand en geestesbrand
De religies van de mens
Heb je iets aan geloof?
Waarachtig zijn

Deel IV Verandering
De vreemdeling
Handreiking aan het westen
De alchemie van geest en ziel

Deel V Opstanding
Over opstanding nu
Valentinus’ verhandeling over de opstanding

Deel V Bijlagen
Bijlage I – Evolutie maar dan anders: Johann Arndt
Bijlage II – Rusland
Bijlage III – Alchemie, de techniek van het proces

Literatuur

Colofon

BESTEL VOLMAAKT LICHT

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN PETER HUIJS