Alchemie in de Harry Potter boeken vergeleken met De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis

BESTEL ‘DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING’ DOOR HANS ANDREA

De essentie van de 75 hoofdstukken uit het nieuwe boek De Alchemie van J.K. Rowling in het licht van De Alchemische Chemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis is samengevat in de onderstaande tekst. Het is de bijlage met de titel ‘Alchemie’ in het in 2020 verschenen boek van Hans Andréa. De auteur geeft daarin de overeenkomsten aan tussen de personages en verhaallijnen van de Harry Potter serie en het klassieke rozenkruisersgeschrift ‘De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis’ uit 1616. Om het een en ander te kunnen plaatsen, verdient het aanbeveling om het boek en de boeken die daarin worden aanbevolen te lezen. 

Harry Potter is rijk aan alchemische symboliek. Bijvoorbeeld de steen in de titel van deel 1, De Steen der Wijzen, is een heel oud alchemisch symbool. Nicolas Flamel is een historische figuur die leefde in Frankrijk in de 14e eeuw, en van hem wordt gezegd dat hij de Steen der Wijzen vervaardigde. De naam van een andere, historisch bekende alchemist, John Dee (fakkeldrager van het Rozenkruis 2), is verborgen in de Engelse tekst van deel vijf (Hagrid gaat naar Dee John = Dijon in Frankrijk).

Maar een van de belangrijkste aanwijzingen dat Harry Potter een alchemisch verhaal is, zijn de overeenkomsten met een boek dat in 1616 gepubliceerd werd: De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Hieronder is een schema opgenomen van de figuren die voorkomen in De Alchemische Bruiloft met de overeenkomstige figuren in Harry Potter. Dit schema wordt gevolgd door een vergelijkende lijst van andere zaken en symbolen die in beide boeken voorkomen. 

Wat is alchemie? 

Alchemie is niet het saaie bestuderen van stoffige oude boeken en manuscripten vol mysterieuze diagrammen en onontcijferbare teksten, zoals je misschien zou denken. De levende alchemie waar wij het hier over hebben is een methode om in een mens, in de sterfelijke, biologisch natuurverschijning, het onsterfelijk wezen, het kind van de goddelijke geest, tot aanzijn te brengen. Dit wordt symbolisch aangeduid als het veranderen van lood in goud. Om dit te kunnen, is de Steen der Wijzen nodig. Waar kun je die verwerven? Je moet hem zelf maken! Iedere zoeker heeft in zijn hart een zuivere, eeuwige vonk van God. Met deze vonk kun je de Steen der Wijzen in jezelf creëren! In Harry Potter wordt deze goddelijke vonk gesymboliseerd door Lily. De manier om de lelie­-in­-knop tot bloei te brengen is: 

 1. Bewust worden dat dit universum niet het werkelijke universum is, de goddelijke wereld, maar een driedimensionale natuur waar alles ronddraait in oneindige cirkels van geboorte, leven en dood, en
 2. Gaan verlangen naar een werkelijk leven, in de goddelijke wereld, die soms het koninkrijk der hemelen, soms Tao, of Nirwana, of het zesde kosmische gebied genoemd wordt (wij leven in het zevende kosmische gebied).

Dit verlangen naar God is in de bevrijdende alchemie gesymboliseerd door een hert. Als Lily trouwt met James, in wie een hert leeft, maakt dit ons duidelijk dat hij die de Steen der Wijzen gaat vervaardigen de eerste stap genomen heeft: hij of zij verlangt naar God. Verlangen naar iets houdt in dat men spirituele krachten (die wij astrale krachten noemen) van een zekere kwaliteit aantrekt. Het hoogste en zuiverste verlangen dat een mens maar kan hebben is het verlangen naar God. Dit trekt een immens krachtig licht aan van een extreem hoge vibratie, tot in het hart van de alchemist. Dit heeft als gevolg dat de lelie­-in-­knop zich ontvouwt en een nieuwe ziel geboren doet worden, gesymboliseerd door Harry. Hij ís in feite de levende Steen der Wijzen. 

De nieuwe ziel, die in het hart is geboren, in Godric’s Hollow (‘God’s Holle Plaats’ – in de Nederlandse tekst heet dit Halvemaansteeg) spreidt zich langzaam in het hele lichaam – als de alchemist zichzelf ondergeschikt maakt aan de nieuwe ziel en als hij of zij dit tot het belangrijkste in zijn of haar leven maakt. Het is een zuiverend vuur dat de alchemist glans en zuiverheid verleent. Dit is een proces dat ‘transmutatie’ wordt genoemd. Het spreidt zich in het bloed, in het autonome zenuwstelsel en in het endocriene klierstelsel. Het bouwt een nieuwe levensboom in het ruggegraatstelsel. 

Als dit proces voltooid is, dat wil zeggen als de alchemist de ‘heilige Graal’ vervaardigd heeft, als hij volkomen zuiver en zelf­vergeten geworden is, kan de Heilige Geest binding maken met zijn levensboom en hem een nieuw bewustzijn schenken. Dit betekent eenheid met God en daardoor totale bevrijding: van de dood, van dit driedimensionele universum, van tijd, van lijden en van het kwaad. De zoeker heeft de Steen der Wijzen gebruikt om zijn eigen loden wezen te veranderen in een gouden wezen, en om het levenselixer te vervaardigen dat hem het eeuwige leven schenkt in Gods universum. 

De alchemist gaat dan binnen in een proces van transfiguratie, waarbij de oude biologische persoonlijkheid systematisch verdwijnt en vervangen wordt door de volmaakte mens, het kind van God, met een onsterfelijk lichaam, een denkvermogen dat verbonden is met God, en een ziel die verenigd is met de goddelijke geest. 

Symbolen 

Om ons deze alchemie te helpen begrijpen, worden symbolen gebruikt. De alchemie zelf is niet symbolisch; het is een reëel proces dat zich voltrekt in het stoflichaam, zowel als in de onzichtbare lichamen van de mens: het etherische, het astrale en het mentale lichaam. J.K. Rowling gebruikt symbolen om het hele alchemische proces te beschrijven. Zij verbergt ze in het verhaal, maar voor degenen die vertrouwd zijn met alchemische symbolen, lichten ze op als vertrouwde gezichten in een menigte. Hieronder een lijst van sommige symbolen in Harry Potter en waar ze voor staan: 

 • Harry Potter: de nieuwe, onsterfelijke ziel
 • Hermelien Griffel: het nieuwe verstand van de alchemist
 • Ron Wemel: de aardse, biologische persoonlijkheid
 • Albus Perkamentus: de radiatie van God: de gnosis, de Goddelijke Geest
 • Rubeus Hagrid: de bodhisattva, de poortwachter, die de zoeker tot het Pad brengt
 • Lily: de goddelijke vonk in het hart
 • James: het verlangen naar God
 • Voldemort: het onsterfelijke maar zondige hoger zelf van de menselijke microkosmos
 • Sirius Zwarts: het levende Godsplan
 • De familie Wemel: de zeven chakra’s en hun ermee verbonden endocriene klieren
 • Marcel Lubbermans: de medulla oblongata
 • Serverus Sneep: de ‘zwarte zijde’ van de persoonlijkheid
 • Remus Lupos: de ‘grijze’ zijde van de persoonlijkheid
 • Draco Malfidus: het slangenvuur in het ruggengraatstelsel
 • Korzel & Kwast: de linker en de rechterstreng van de nervus sympathicus
 • Narcissus Malfidus: het stoflichaam
 • Lucius Malfidus: de hersens en het bijbehorende gevoel van superioriteit, de ‘breingod’
 • Dobby: het bevrijde etherische lichaam
 • Knijster: het overblijfsel van het oude, aardse etherische lichaam
 • Grimboudplein 12: de overblijfsels van het oude, aardse deel van de microkosmos
 • De gouden snaai: het nieuwe, goddelijke bewustzijn 

Als je Harry Potter leest met deze symboliek voor ogen, zal het verhaal veranderen van een spannende strijd tussen goed en kwaad in een methode van absolute bevrijding van dood, lijden en kwaad. 

Waar bevinden zich de wortels van de alchemie? 

De werkelijke wortels van de alchemie bevinden zich niet in de aarde. Het is een van de vele symbolische manieren om de mensheid te tonen hoe zij terug kan keren naar de oorspronkelijke geest – naar God. 

God heeft Zijn kinderen geroepen om naar Hem terug te keren sinds de val van de mensheid. Mensen die de weg teruggevonden hebben, blijven verbonden met de mensheid en doen al het mogelijke om ons te laten weten hoe wij kunnen terugkeren tot God en het goddelijke leven. 

Zij doen dit door middel van symbolische verhalen die krachtig weerklank vinden in het onbewuste van miljoenen mensen. Deze verhalen zijn geen historische verslagen maar vormen richtlijnen hoe op reis te gaan, terug naar de werkelijke woonplaats van de mens. Voorbeelden van deze symbolische verhalen zijn de bijbel, de Griekse mythen, vele bekende sprookjes, de verhalen over de heilige Graal, de scheppingsmythen van volkeren, de geschriften van alle oude religies en vele oude en moderne verhalen over heldenreizen of queesten. 

Het krachtigste alchemische verhaal uit het verleden is De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis. Uiteraard is Harry Potter heden ten dage het meest populaire alchemische geschrift. We kunnen nu inzien waarom volkeren van verschillende religies hun eigen leringen herkennen in Harry Potter. Het zijn allemaal boodschappen uit de goddelijke wereld, waarin God zijn verloren zonen en dochters duidelijk maakt dat Hij hen liefheeft en dat Hij hen roept tot Hem terug te keren. 

Wat is de weg terug tot het goddelijke leven, vrij van dood, lijden en kwaad? 

Om het eenvoudig te stellen: wij moeten ons aardse zelf opbreken en bouwen aan een nieuw, eeuwig menselijk wezen, dat helemaal opnieuw opgebouwd moet worden. Het oude aardse zelf dat wij zijn is een biologisch wezen van de natuur, waar God niets aan heeft. Daarom zegt Jezus in de bijbel: vernietig deze tempel en in drie dagen zal ik hem oprichten. 

Diep in het hart ligt het eeuwige, onvernietigbare zaad van het volmaakte kind van God, dat stierf na de Val, maar dat opnieuw tot leven gewekt kan worden door ons zelf­offer. Net zoals Jezus en Harry en vele andere mythische helden van het verleden zichzelf geofferd hebben om te komen tot wederopstanding, zo kunnen wij allen ‘door de poort van Saturnus gaan’, zoals de rozenkruisers het noemen, en de oorspronkelijke ene, het kind van de oorspronkelijke geest, tot leven wekken. 

Deze dood van het zelfoffer is helemaal niet pijnlijk, zoals Sirius Harry vertelt in deel zeven. Wat pijnlijk is, is de zuivering van het gehele menselijke wezen en het verbreken van de banden die ons aan dit driedimensionele universum binden. Dit is het proces van transmutatie, dat te onderscheiden is in drie fases, in de alchemie genoemd Nigredo, Albedo and Rubedo.

De dood door het zelf­offer van het oude menselijke wezen is in Harry Potter gesymboliseerd door de dood van Voldemorts achtste Gruzielement achter Harry’s litteken. Harry keert terug uit deze dood en bevrijdt de wereld van het kwaad. Dit betekent in de actuele praktijk dat het oude biologische bewustzijn wordt opgelost in de overwinning. Het wordt opgelost door het nieuwe goddelijke bewustzijn zoals een kaarsvlam verdwijnt in de zon. 

Daar gaat het in Harry Potter werkelijk om: dood en wederopstanding! 

De wederopstanding ingaan is een ervaring van ongelofelijk vreugdevolle, nooit eindigende verrukking. Het menselijke wezen met het nieuwe bewustzijn ervaart dat God in zijn hart leeft. Dit betekent dat de volkomen liefde in zijn hart woont, een liefde die van hem uitgaat, die alle schepselen omvat en die eraan meewerkt om alle schepselen terug te brengen tot God. Deze staat van liefde is als een eindeloze verrukking van het hart, die maakt dat de mens wil dansen en schreeuwen van extase en iedereen wil omarmen om hem terug te brengen in de armen van de Vader. 

Harry Potter en de alchemische bruiloft 

Er zijn te veel zaken vergelijkbaar in Harry Potter en De Alchemische Bruiloft om toeval te kunnen heten. Er zijn vele andere boeken die thema’s of symbolen bevatten die ook in Harry Potter voorkomen, maar de hoofdstructuur, het basisverhaal, komt rechtstreeks uit De Alchemische Bruiloft. ‘Nou en?’, zou je kunnen vragen. 

Als De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis de basis vormt voor Harry Potter, en wij zijn er zeker van dat dat zo is, is dit van het grootste belang als je wilt weten waarover Harry Potter werkelijk gaat en wat het effect ervan op de wereld zal zijn. In de titel alleen al zijn er zeer belangrijke referentiepunten. 

 1. Het verhaal is alchemisch
 2. Het is christelijk
 3. Het is een rozenkruisverhaal

Hier volgen twee lijsten van overeenkomsten in de beide boeken:

Alchemische Bruiloft – Harry Potter

 • Zwarte koning (sterft) – Sneep (sterft)
 • Grijze koning (sterft) – Lupos (sterft)
 • Jonge vrouw (sterft) – Tonks (sterft)
 • Bruid- Fleur
 • Bruidegom – Bill
 • Christiaan Rozenkruis (CRC) – Harry
 • Alchimia – Anderling
 • De oude man in de toren – Perkamentus
 • Poortwachter – Hagrid
 • De opschepperige koningen – Gladianus Smalhart

Andere symbolen en overeenkomsten:

Alchemische Bruiloft – Harry Potter

 • Oude kasteel – kasteel Zweinstein
 • CRC ontvangt een uitnodiging gedurende een storm – ontvangt een uitnodiging gedurende een storm
 • CRC’s verhaal duurt 7 dagen – HP’s verhaal duurt 7 jaar
 • CRC ‘kiest’ één van vier wegen – Harry ‘kiest’ één van de vier afdelingen
 • Maaltijden worden verlicht door zwevende kandelaars – Maaltijden worden verlicht door zwevende kandelaars
 • Feniks aanwezig bij een begrafenis (op een vlag) – Feniks aanwezig bij een begrafenis (in de rook)
 • Toren van Olympus – Olympe (Mallemour)
 • Meer bij een kasteel – Meer bij een kasteel
 • Nimfen in het meer – Meermensen in het meer
 • Poort van Saturnus : de achtste verdieping – Poort met de sluier
 • Tempel van Venus – Kamer van Liefde
 • Symbool van het eeuwige leven (doodskop met slang in mond) – Duistere Teken (doodskop met slang in de mond)
 • CRC heeft een droom van het  openduwen van een deur – Harry heeft een droom van het  openduwen van een deur
 • Opschepperige koningen krijgen ‘haustus oblivionis’ – Smalhart’s bezwering: ‘obliviate!’

De dieren die genoemd worden:

 • Eenhoorn, griffioen, leeuw, driekoppige hond, slang, feniksEenhoorn, griffioen, leeuw, driekoppige hond, slang, feniks
 • Gouden hoofd (standbeeld van Nebukadnezar) – Gouden hoofd (van standbeeld in het Ministerie is viavia)
 • Droom waarin een schaar voorkomt – Droom waarin een schaar voorkomt
 • Bewegende beelden – Bewegende beelden schilderijen
 • Cupido aanwezig – Gouden engeltjes (bij Madame Kruimelaar)
 • Paracelsus (fakkeldrager van het Rozenkruis 1) wordt genoemd – Paracelsus wordt genoemd (chocokikker plaatje)
 • CRC opent gouden globe met diamant – Harry opent gouden globe met ‘ik ga nu sterven’
 • John Dee’s monade­symbool verschijnt in de marge – John Dee’s naam is verscholen in de tekst (deel vijf)

Al deze overeenkomsten zijn niet verrassend in het licht van wat J.K. Rowling zei in 1998: 

‘Ik heb nooit een heks willen zijn, maar een alchemist: dat is heel wat anders. Om deze tovenaarswereld te kunnen verzinnen, heb ik absurd veel over alchemie geleerd.
Mogelijk zal ik veel daarvan nooit in de boeken gebruiken, maar ik moet tot in de kleinste details weten waartoe magie wel en niet in staat is, met het oog op het vaststellen van de kenmerkende eigenschappen van magie en om te zorgen voor innerlijke samenhang in de verhalen.

De belangrijkste overeenkomst tussen de twee verhalen is: 

 • Dat in beide de symboliek bedekt is.
 • Dat de verhalen oppervlakkig gezien niet religieus zijn, en dat ze strijd bevatten, amoureuze avonturen en dingen die in het werkelijke leven niet kunnen. De symboliek in De Alchemische Bruiloft, leidt, als ze eenmaal begrepen wordt, naar een alchemische reis die de aardse, sterfelijke mens voert tot volkomen wedervereniging met de goddelijke geest. Ze wijst op een alchemisch proces dat leidt tot de oplossing van de biologische mens in de oorspronkelijke, hemelse mens, wat resulteert in de onlosmakelijke vereniging van geest, ziel en persoonlijkheid. 

Dat is de verborgen boodschap in De Alchemische Bruiloft en het is ook de verborgen boodschap in Harry Potter. Het is een samen­zwering, een geheime missie die de auteur van het epos van Harry Potter uitvoert. Het doel van dit boek is degenen met een open geest en een hart, dorstend naar de waarheid, te laten zien dat Harry Potter een routeplanner is van de weg naar bevrijding. Dit kan iedere werkelijke zoeker ertoe brengen zichzelf te ontdekken én de wereld waarin wij leven en het kan hem helpen de opwindende en oneindige reis terug naar God aan te vangen.

De vader van de twintigste-eeuwse alchemie: J. van Rijckenborgh

De vader van de twintigste­-eeuwse alchemie is een relatief onbekende auteur, J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21). In een serie boeken heeft
hij het proces van alchemische transmutatie en transfiguratie beschreven, dat de mens kan veranderen van een biologisch schepsel in een onsterfelijk en volmaakt kind van God.

Het lijkt duidelijk dat Rowling geïnspireerd is door het verhaal van de
zeventiende­-eeuwse auteur van Chymische Hochzeit Christiani Rosencreuz anno 1459, Johann Valentin Andreae (fakkeldrager van het Rozenkruis 8). Want deze basis is in het epos van Harry Potter overduidelijk aanwezig.

Maar de diepste betekenislaag, de symbolische fundering van Harry Potter, wordt ons duidelijk uit de geschriften van J. van Rijckenborgh. Zijn boek De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis (Chymische Hochzeit Christiani Rosencreuz anno 1459–A.D. 1616) verklaart de symboliek in het oorspronkelijke geschrift uit 1616. Zonder deze verklaring is het verhaal van Christiaan Rozenkruis voor de meeste mensen geheimzinnige onzin.

Ik vermoed dat J.K. Rowling J. van Rijckenborghs verklaringen heeft gelezen en er sterk door is beïnvloed bij het schrijven van Harry Potter. Zijn boek De komende nieuwe mens beschrijft het verhaal van Sirius. In zijn boek De gnosis in actuele openbaring beschrijft hij de belangrijkste gebeurtenissen in De geheime kamer en als men zijn boeken over De Egyptische Oergnosis leest herkent men vele overeenkomstige ideeën, zoals de symboliek achter de Wemels en Harry’s litteken.

Bevrijding 

Hoe wordt in Harry Potter de bevrijding van dood, lijden en kwaad zichtbaar? Elk deel laat Harry zien in een bevrijdende handeling. Ook de zeven Gruzielementen zijn ketenen die binden aan dit universum en die door Harry en zijn vrienden worden verbroken. 

LEES MEER OVER DE 7 DELEN VAN DE HARRY POTTER SERIE

De zevenvoudige samenstelling van de mens en de zeven delen van Harry Potter

De menselijke persoonlijkheid is een zevenvoudig lichaam; elk ‘lichaam’ bestaat uit atomen en krachten van verschillende kwaliteit. Hiervan is alleen het stoflichaam zichtbaar. Dat wordt als enige herkend door de huidige empirische wetenschap. De volgende tabel laat de zeven lichamen zien in volgorde van het vibratiegetal van hun atomen én het erbij behorende deel van Harry Potter en hoe Harry bevrijding van dat lichaam bereikt. 

 

 1. Stoffelijk niveau- De steen der wijzen – Harry krijgt de steen omdat hij niet verlangt hem te gebruiken. Loskomen van fysieke weelde en aards verlangen 
 2. Etherisch niveau- De geheime kamer – Harry bevrijdt Dobby, symbool van het etherlichaam
 3. Astraal niveau – De gevangene van Azbakan – Harry leert de Patronusbezwering, wat hem in staat stelt Dementors te verdrijven – astrale schepselen
 4. Mentaal niveau – De vuurbeker – Harry’s toverstok, symbool van zijn wilskracht, overwint Voldemort’s toverstok
 5. Verstands-ik (of ego) – De orde van de fenix – Harry’s liefde voor Sirius bevrijdt Harry’s geest van bezetting ervan door Voldemort
 6. Gevoels-ik (of ego) – De halfbloed prins – Het medaillon, symbool van het emotionele ik, is uit de grot gestolen, symbool van het hart
 7. Bewustzijns-ik (of ego) – De relieken des doods -Voldemort doodt het Gruzielement achter Harry’s litteken, symbool van het bewustzijns-­ik

Deze lijst van de zevenvoudige samenstelling van de mens komt uit De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis door J. van Rijckenborgh, deel 2, blz. 325. In De Alchemische Bruiloft heeft de toren van Olympus zeven verdiepingen, waarbij elke verdieping één van de zeven niveaus uit bovenstaande lijst voorstelt. Het is belangrijk je te realiseren dat iedere stap op het pad van bevrijding een ingrijpende voortgang is in de richting van een hereniging met God en een binnengaan in het universum van licht. Het vergt vele jaren en vraagt om volledige toewijding. 

Probeer je alleen maar voor te stellen hoe het zou zijn als je de eerste stap gezet had – afzien van fysieke weelde en hang aan het leven. Je zou je nooit meer druk maken om bezittingen, noch zou je wensen langer te leven dan de tijd die God je gegeven heeft. Bij de derde stap zou je volkomen meester zijn over je emoties. Geen onzichtbare kracht zou je je geluk kunnen afnemen of jou je depressief kunnen laten voelen. Je zou niet langer enige angst kennen. Evenzo zouden bij de volgende stappen je verstand en je wil onder je controle komen te staan en zou je ervoor kunnen kiezen niet aan dingen te denken waaraan je niet wílt denken. 

Bij de laatste stap zou je oude ik­-bewustzijn (waarmee ik bedoel het gevoel een individueel zelf te zijn) worden opgelost in het grote goddelijke bewustzijn, wat inhoudt dat je je deel voelt uitmaken van het universum, deel van God, deel van elk levend wezen. Dit zou je een onuitblusbaar gevoel van vreugde geven en liefde voor de hele schepping. 

De zeven Gruzielementen en de bevrijding 

Hieronder volgt een lijst van de Gruzielementen en wat ze sym­boliseren. Het is belangrijk om voor je dit leest te begrijpen wat Voldemort symboliseert. Wij allen dragen een levende Voldemort in ons. Hij is de onheilige kracht die leeft in onze microkosmos en die overleeft tussen onze incarnaties in. Hij wordt vaak ‘het hoger zelf’ genoemd en is, simpel gezegd, de som van al onze ervaringen buiten het goddelijke plan. 

De Gruzielementen symboliseren zeven ketens waarmee het hoger zelf tracht ons aan zich te binden. Net als Harry hebben wij allemaal de taak om de zeven Gruzielementen te doden, waarna wij onze Voldemort, nu hij sterfelijk geworden is, in het gelaat moeten schouwen voor de eindstrijd. 

 • Het dagboek van Marten Vilijn – Het onderbewuste
 • De ring van de Prospers – De ring of muur van de microkosmos met zijn twaalf sterke brandpunten
 • Het medaillon van Zwadderich – Het gevoels­-ik in het hart
 • De beker van Huffelpuf – ‘De heilige Graal’, dit is het borst­ en keelgebied
 • De tiara van Ravenklauw – Het hoofd
 • De slang: Nagini – Het slangenvuur in het ruggegraatsysteem
 • Het litteken – Het ik­-bewustzijn (of bewustzijns­-ik) 

Het is belangrijk zich te realiseren dat dit niet zo gecompliceerd en moeilijk is als het lijkt. Onze taak als aardse mensen is om onze levens aan Lily te wijden en, als een opgejaagd hert dat dorst naar de waterstromen, te verlangen naar het moment dat God in ons geboren wordt. Dan zal Harry, zoon van ‘de Pottenbakker van het Heelal’, geboren worden in ons hart en kunnen wij het werk van bevrijding aan hem overlaten. Alles wat we dan te doen hebben is Harry volgen, net als Ron, en net zo loyaal en ondersteunend zijn als hij. 

Met andere woorden, we moeten de nieuwe ziel tot onze meester maken, onze gids, onze beste vriend. We moeten ons hele wezen aan hem onderwerpen. Hij zal dan groeien in kracht en schoonheid en ons hele wezen bevrijden, stap voor stap. Hijzelf heeft Sirius om hem te leiden. Sirius symboliseert het goddelijke licht van wijsheid, het goddelijke plan van bevrijding dat in onze microkosmos besloten heeft gelegen sinds deze door God geschapen werd. Onze sterfelijke persoonlijkheid zal zijn als een blauwdruk voor de hemelse, alomtegenwoordige mens. 

Hier is een waarschuwing op zijn plaats: we moeten niet proberen Sneep te imiteren. Hij symboliseert degene (en ook die leeft in ieder van ons) die tracht de bevrijding te bereiken door grote mentale kracht, door een uiterste poging van de wil, door zwarte magie. Zoals je weet kan Harry dit niet. Hij kan geen Occlumentie en Legilimens leren. Harry handelt vanuit intuïtie, wat wil zeggen dat hij weet wat hij doen moet als het nodig is om te doen. Wanneer wij de nieuwe ziel toestaan onze leider te zijn, zullen we altijd onder alle omstandigheden weten wat te doen. De Kamer van Hoge Nood zal ons voorzien van alles wat we nodig hebben. 

Harry Potter bevat verdere sleutels tot het weten hoe het pad van bevrijding te gaan. Zo bevatten bijvoorbeeld de laatste drie boeken heldere instructies betreffende de drie stappen die iedere zoeker moet zetten: 

De drie fasen van de alchemie 

Om de Steen der Wijzen te vervaardigen, onderscheiden de alchemisten drie fasen: Nigredo – Albedo – Rubedo. 

De Nigredo­-fase is de zwarte fase – de Orde van de Feniks. Dit is de fase waarin de alchemist alles moet verliezen. Hij moet alle gehechtheden opgeven en weer worden als een kind. Herinner je je hoe Harry alles verliest in deel vijf? Zijn peetvader, zijn bezem, het voetstuk waar zijn vader op stond, Cho, en zijn aanzien in de toverwereld. 

De Albedo­-fase is de witte fase – De halfbloed prins. Nu moet de alchemist zichzelf volkomen zuiveren. Hij moet ‘klederen wit wassen’. Er moeten geen aardse wensen of zelfzuchtige gedachten, gevoelens of daden meer zijn. In deel zes worden Harry’s motieven steeds duidelijker en zuiverder. Hij wordt daadwerkelijk bestemd Perkamentus te helpen bij hun zoektocht om een manier te vinden om Voldemort te overwinnen. Harry wordt Perkamentus’ helper. 

De Rubedo-­fase is de rode fase – De relieken des doods. De alchemist, nu volkomen gezuiverd en zonder bindingen aan het aardse leven, is in staat de Steen der Wijzen te vervaardigen. In deze fase verbreekt hij de ketenen die hem aan het hoger zelf vastklinken. En zo, volkomen gezuiverd en gereinigd, is hij de levende Steen der Wijzen geworden. Met deze steen kan hij het goud en het levenselixir vervaardigen. 

De titels 

Een belangwekkende sleutel tot waar Harry Potter werkelijk voor staat is de verborgen symboliek in de titel van elk deel. Een spirituele leraar, genaamd Hermes Trismegistus, die leefde in het oude Egypte, leerde dat het universum is geschapen uit zeven elementen. Hij plaatste ze in een bepaalde volgorde. Wij hebben ontdekt dat elk element verband houdt met de titel van elk deel, in dezelfde volgorde. Dit is niet verrassend, want J.K. heeft ons verteld dat de vier huizen van Zweinstein de eerste vier elementen symboliseren. Hieronder een lijst die de verwantschap laat zien. 

Boek nr. – Element – Titel 

 1. aarde -STEEN
 2. lucht – KAMER 
 3. water – AZKABAN (eiland)
 4. vuur -VUURBEKER
 5. kwintessens – FENIKS
 6. ziel – BLOED
 7. geest – HALLOWS (heilig)

Korte verklaring van de lijst: 

 1. De aarde is gemaakt van steen
 2. Een kamer bevat lucht
 3. Azkaban is op een eiland, weet je nog? Een eiland ligt in het water 
 4. Is identiek – vuur
 5. De quintessens is het element dat de voorgaande 4 elementen bevat en verenigt. De Feniks is een traditionele aanduiding voor dit element. Let erop dat het vorige element vuur is.
 6. Rozenkruisers­alchemisten beschrijven bloed als een element van de ziel.
 7. Het Engelse woord Hallow in de titel van deel zeven is een minder algemeen woord voor heilig. Door dit woord in de titel op te nemen vertelt het epos ons dat deel zeven gaat over iets heiligs. Wat is heiliger dan de heilige geest? Absoluut niets!

Het begin van de weg van bevrijding 

Wat kan jou tegenhouden om de weg van bevrijding die Harry en Christiaan Rozenkruis gaan, ook te gaan? Lees Harry Potter nog een keer van het begin tot het eind met bovenstaande sleutels tot de symbolen in gedachten. Lees De Alchemische Bruiloft om je te helpen het te begrijpen. Lees dan de brief in je hart, en die zal je vertellen wat je doen moet. Daar zullen we elkaar ontmoeten! 

Bron: De alchemie van J.K. Rowling in het licht van de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis door Hans Andréa

BESTEL ‘DE ALCHEMIE VAN J.K. ROWLING’ DOOR HANS ANDREA