34 Transfiguratie nu! De invloed van de planeet Saturnus

Transfiguratie nu! – online jaarprogramma – week 34
De invloed van de planeet Saturnus
26 augustus 2023

 

WEEK 1 – WEEK 2 – WEEK 3 – WEEK 4 – WEEK 5 – WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9 – WEEK 10 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13 – WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16 – WEEK 17 – WEEK 18 – WEEK 19 – WEEK 20 – WEEK 21  – WEEK 22 – WEEK 23 – WEEK 24 – WEEK 25 – WEEK 26 – WEEK 27 – WEEK 28 – WEEK 29 – WEEK 30 – WEEK 31 – WEEK 32 – WEEK 33 – WEEK 34 – WEEK 35 – WEEK 36 – WEEK 37 – WEEK 38 – WEEK 39 – WEEK 40 – WEEK 41 – WEEK 42 – WEEK 43 – WEEK 44 – WEEK 45 – WEEK 46 – WEEK 47 – WEEK 48 – WEEK 49 – WEEK 50 – WEEK 51 – WEEK 52

U, schrijver van deze brief, die in het bijzonder arbeidt onder de stralingsinvloed van het getal acht, gevoelt daardoor bij tijd en wijle zeer sterk de invloed van de planeet Saturnus, die, zoals u weet, symbolisch het getal acht vertegenwoordigt, en die, volgens astrologische overlevering, de poortwachter van de Tempel is. Het is Saturnus die de sleutels van het Heiligdom bewaart.

Saturnus, de laatste der zeven planeten die tot ons stelsel behoren, het stelsel waarvan de Zon het middelpunt is, noemt men: de planeet van begrenzing, van verzoeking en loutering. Als zodanig bestemd voor degene wiens werking wij in ons leven voelen als belemmering, tegenstand, beproeving.

Saturnus slaat in kluisters en begrenst alle dingen en geeft ons, juist door die belijning, het juiste beeld van datgene wat wij voor ons hebben. Saturnus ontneemt ons onze vrienden, onze misleidende genoegens, en brengt ons, goedschiks of kwaadschiks, in de eenzaamheid, opdat wij in die eenzaamheid de Stem van de Stilte kunnen horen.

Daarom is in feite Saturnus de vriend van hen die hunkerend streven naar zuiver inzicht, naar het juiste begrip der dingen, naar zielelevensvernieuwing, naar levensvervulling. Maar voor hen die zichzelf zoeken en zich afwenden van enig hoger zieleleven, wordt Saturnus de onverbiddelijke rechter, die weet te dwingen en te vernietigen, totdat… de mens tenslotte zijn taal en bedoelen verstaat en zegenen kan de hand die hem leidde.

Want eerst wanneer wij de invloedstraling van. Saturnus hebben begrepen, kunnen wij ingaan tot de andere zijde van de drempel, kunnen wij door zijn poort gaan, om het eeuwige, onvergankelijke Licht, het vibratieveld van de onsterfelijke Zielegemeenschap binnen te treden.

Uit: Brieven
Hoofdstuk 43: De invloed van de planeet Saturnus

Nou, dat is niet mals. Je zult maar onder de invloed van Saturnus staan, de kracht die je je vrienden ontneemt, je genoegens, en je achterlaat in eenzaamheid. Doet me denken aan de Bijbelse figuur Job, die alles kwijtraakt en die zichzelf terugvindt op een mesthoop. Maar die figuur, ondanks al zijn tegenslagen, houdt zijn gemoed rustig en zuiver. Hij houdt zijn gerichtheid op het goddelijke.

Ja, hij kan begrijpen, als geen ander, dat Saturnus ook je vriend kan zijn. Of, zoals Catharose de Petri zo liefdevol kan zeggen, Saturnus is de vriend van hem die hunkerend streeft naar zuiver inzicht. En niet alleen dat, ook naar levensvernieuwing. Levensvervulling.

Je kent dit leven. En de vele levens hiervoor. Echt door en door. Je kent de uitkomsten. En nu verlang je niets anders meer, dan alleen nog maar te beantwoorden aan het ware doel van je leven. Je hebt dan wel even een helder inzicht nodig. En je bent blij dat een kracht is, groter en sterker dan je eigen kleine persoonlijkheid, Een kracht die alles wat je bindt aan het leven ontmaskert. Niet altijd prettig, maar wel precies waar je aan toe bent. En je neemt graag de consequenties.

Dan word je geplaatst, je plaatst jezelf, onder de directe invloed van Saturnus-kracht. En dan niet alleen die stralingen die jou wel goed uitkomen, maar alle invloeden, want Saturnus houdt niet van half werk.

Je komt voor een definitieve keuze te staan. Je staat voor de Poort. Daarachter die poort straalt een totaal nieuwe werkelijkheid. Ga je díe poort door, dan is daar onmiddellijk Saturnus. Met zijn stralen helpt hij je het oude achter te laten. En hij geeft je leeftocht om het nieuwe levensveld te kunnen betreden. Zo is zijn vriendschap.

Neem een definitief besluit. Onomkeerbaar. En laat je inwijden door Saturnus.

BESTEL BRIEVEN