8 De bron – Het nieuwe Jeruzalem in jezelf – innerlijk christendom in ‘Het Lam Gods’ van Jan van Eyck in Gent

1 DE OPDRACHT – 2 DE AANKONDIGING – 3 HET LAM – 4 DE JOHANNES-MENS – 5 DE KONINGIN6 DE KONING7 DE SCHARE8 DE BRON

Diep in mij woelt en spreekt een stem
Van ’t hemelse Jeruzalem,
De woon van ’t Licht, de Bron van kracht,
Waaruit het Al wordt voortgebracht,
En reeds eonen wordt gewacht,
In liefde en trouw,
Of ‘k komen zou.

Als je de boodschap van dit couplet innerlijk herkent en gevolg geeft aan die stem uit je binnenste, dan ben je uit God geboren. Dan sta je aan het begin van een machtig veranderingsproces waarin de nieuwe mens in jou tot ontwikkeling komt. Je zult dat nieuwe Jeruzalem of die Stad Gods dan heel geleidelijk vaker en intenser gaan ervaren totdat je min of meer permanent kunt leven en werken vanuit dat verheven collectieve bewustzijnsveld, dat gelaafd wordt vanuit de Bron des levens.

BESTEL FAMA FRATERNITATIS

In het eerste manifest van de rozenkruisers – de zogeheten Fama Fraternitatis uit 1614 – worden drie stadia onderscheiden in het proces van geestelijke bewustwording en vernieuwing dat zich kan voltrekken in jou en in een schare die niemand tellen kan:

Uit God geboren worden
In Jezus sterven
Door de Heilige Geest herleven

Deze alchemische transformatie is te vergelijken is met de transformatie van lood in goud en is te herkennen in drie delen van het veelluik van Jan van Eyck dat oorspronkelijk ‘Het nieuwe Jeruzalem’ heette, maar daarna Het Lam Gods werd genoemd. 

Het gesloten veelluik waarin de komst van Christus wordt aangekondigd heeft betrekking op de eerste fase: Uit God geboren worden. Hier gaat het niet primair om de historische geboorte van Jezus de Heer van ruim tweeduizend jaar geleden, maar om de geboorte van het licht in je hart, om het opvlammen van de geestvonk in het midden van de microkosmos waarvan jij nu als persoonlijkheid de bewoner bent. Als je vanuit je heilige hart schreeuwt tot God, zoals een dorstig hert schreeuwt naar de waterstromen (Psalm 42), ontvang je een impressie van een lichtend perspectief waaraan je jouw leven kan gaan wijden.

Het onderregister van het geopende veelluik is een verbeelding van de tweede fase: In Jezus sterven. Als je de Christusgeest nadert, sterft het oude in je. Belemmerende identificaties en fascinatie voor aardse gerichtheden worden minder en verdwijnen als gevolg van het sterker worden van het geestelijke licht in jou. Deugden als gerechtigheid, moed, matigheid en wijsheid komen dan als vanzelf in jou tot ontwikkeling. 

Het bovenregister geeft door middel van de drie luisterrijke personen op een magistrale wijze vorm aan de derde en laatste fase: Door de Heilige Geest herleven. De alchemische bruiloft vindt dan plaats in jezelf. De geest verbindt zich duurzaam met de nieuwe ziel en samen werken zij in en door jouw vernieuwde persoonlijkheid. De profetieën zijn dan in jou vervuld. 

Je bent dan onderdeel van de verloste mensheid waarin individualiteiten hun stemmen gecoördineerd en in harmonie en vreugde laten klinken, en zuivere klanken ten gehore brengen, als draaggolven voor het onuitsprekelijke. Deze gezegenden zijn als zangers en muzikanten die God loven in zijn heiligdom (Psalm 150). Zij evoceren het Hooglied, de zinnebeeldige lofzang op de alomvattende liefde in de joodse Bijbel.  

Hier is sprake van een paradijselijke staat-van-zijn waaraan zelfs het stoffelijke lichaam deel heeft omdat het is omgevormd tot een instrument voor het Licht, ongeacht je man of vrouw bent. De vernieuwde lichamelijke toestand stelt je dan in staat om hoge geestelijke krachten verticaal te ontvangen, deze te transformeren tot een lagere vibratie en die vervolgens horizontaal te spreiden in het aardeveld. Dan ben en blijf je een levende verbinding tussen hemel en aarde. Deze heerlijke opgang tot het waarachtige Licht is mogelijk dankzij de Bron des levens die in het midden is, de bron waaruit alles is voorgekomen, die alles herschept en waartoe alles zal terugkeren. 

Jezus zegt over het levende water uit de universele bron:

‘Wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem een fontein worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
(Johannes 4:13-14)

We besluiten dit online-programma met drie citaten van fakkeldragers.

Het eerste tekstgedeelte is van Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21), de grootmeester van de Jong Gnostieke Broederschap die de roep van het moderne Rozenkruis in de twintigste eeuw helder en krachtig heeft verwoord en uitgedragen.

Het tweede fragment is van Karl von Eckartshausen (fakkeldrager van het Rozenkruis 12), de man uit Beieren die in de overgang van de 18e naar de 19e eeuw een aantal invloedrijke werken schreef over christelijke theosofie. 

En we eindigen met een bijbelvers uit het laatste hoofdstuk van de Openbaring van Johannes, van de ziener op Patmos die miljoenen inspireerde met zijn visioenen, onder wie Jan van Eyck, de kunstenaar en universele mens wiens meesterwerk wij in het online-programma ’Het nieuwe Jeruzalem in jezelf’ mochten bespreken.

BESTEL DE ROEP DER ROZENKRUISERS BROEDERSCHAP

Wij dienen los te komen van onze begrenzing, van onze slavengeest. Wij moeten ons koningschap gaan beseffen! En daarom, de zending van de orde van het Rozenkruis en zijn dienaren is de wegen van de bevrijding te wijzen, want ziet, wij allen gaan gebukt onder slavernij naar lichaam, ziel en bewustzijn. Er moet in ons iets komen van een nieuwe heilige hartstocht, die heilige bevrijdingsnood, waarvan de klassieke psalmen zingen.
Er moet in ons iets komen van waarachtige godskennis, iets van het dagelijks wandelen met Christus. Er zijn duizenden die zeggen Christus te kennen. Zij spellen zijn woorden na met lippentaal, maar het hart blijft onbewogen en het hoofd begrijpt hem niet. En daarom is het de zending van de orde van het Rozenkruis, om u te zeggen wie, wat en hoe de Christus is, wat deze vervaarlijke zonnegeest van ons wil, en voor ons wil en doet. Niet slechts een devoot samenvouwen van de vingers tot gebed, niet slechts het zingen van een lied, niet het negatieve afwachten: ‘Hij zal alles wél maken.’
Neen, wij moeten het zélf doen! Dat is het geweldige van het christendom. In ons moet de liefdebrand van de Geest uitslaan. Uit ons moet de koningsvlinder losbreken, opdat wij, het zwijnendraf verlatende, op zouden gaan tot onze Vader.

Uit: De Roep der Broederschap van het Rozenkruis van Jan van Rijckenborgh

BESTEL ENKELE WOORDEN UIT HET BINNENSTE

Er is genoeg gezegd. Wie het verstaan kan, die versta het! 
De poorten van Jeruzalem zijn geopend. 
Wie opwaarts wil gaan, moet gaan in de kracht van de geest. 
Hij zal ervaren dat God nog steeds in Zion leeft, op de heilige berg,
en dat hij een toevlucht is voor allen die Hem zoeken.
De poorten van Jeruzalem zijn geopend. 
Wie opwaarts wil gaan, die ga!

Uit: Enkele woorden uit het binnenste van Karl von Eckartshausen

BESTEL BIJBEL, HERZIENE STATENVERTALING

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!
En laat hij die dorst heeft, komen;
en laat hij die wil, het water des levens nemen, om niet.
(Openbaring 22:17)

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER HET LAM GODS