De laurier is weer groen geworden – Mysteriën zijn als een levensboom die steeds weer groent – elfde zang

BEKIJK DEEL 1 VAN HET GESPREK MET MARCEL MESSING OVER DE KATHAREN

ELFDE ZANG

Ik zing nu van de kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Wie het hoort, dat hij hore!
Wie het ziet, dat hij ziet!

Mysteriën zijn gelijk een boom
een levensboom die steeds weer groent,
die hemel en aarde verbindt
als levend verbond van God.

Eens groeide de laurier van Apollo,
de heilige boom der mysteriën,
gewijd aan het goddelijke Licht.
Weet wel, mijn dierbare vriend:
in uzelve is die heilige boom,
in uzelve is wortel en kruin,
in uzelve woont Apollo,
in uzelve is het goddelijke Licht
Want het werkelijke mysterie is,
dat alles ìn u is,
als gij zijt in de éne Bron.

Ik zing van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, leg weg alle kennis
en drink uit de bron der wijsheid.

Mysteriën zijn gelijk een boom
een levensboom die steeds weer groent,
die hoofd en hart verbindt
als levend bewijs van God.

Eens groeide de goddelijke levensboom
in een paradijselijke tuin,
omringd door vier rivieren.
Weet wel, mijn dierbare vriend:
in uzelve is die goddelijke levensboom,
in uzelve is die paradijselijke tuin,
in uzelve stromen de vier rivieren,
als gij zijt in de éne Bron.

Ik zing van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, maak wijd uw ziel
en verbreek de grenzen van alle stof.

Mysteriën zijn gelijk een boom
een levensboom die steeds weer groent,
die hemel en aarde verbindt
als levend bewijs van God.

Zo’n boom kan men verbranden of vellen,
maar haar levenssap stroomt eeuwiglijk door.
Steeds zal de laurier weer groen worden
als rook is opgetrokken en brandlucht vervlogen.

De heilige ceder van Osiris en Tammuz,
de tamarinde van Aphrodite en de eik van Zeus,
de linde van Freija en de olm van Hermes
kunnen nooit werkelijk sterven,
want hun sap stroomt uit de éne levensboom,
de wijnboom van het ganse leven,
waarin Christus’ kracht ademt en leeft.

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, richt uw blik naar binnen
en hoor de harmonie der sferen.

Mysteriën zijn gelijk een boom
een levensboom die steeds weer groent,
die het zichtbare met het onzichtbare verbindt
als levend verbond van God.

Steeds zijn er herders des levens,
hoeders van de geheimenissen Gods.
Zij allen zijn Katharen, zuiveren van hart,
broeders van een en dezelfde graal.

Waar ook woonachtig, wanneer ook geboren,
zij allen kennen de geheimen van de levensboom,
die om de zevenhonderd jaren
een nieuwe tijdring voegt
als een trede naar de eeuwigheid,
een Jacobsladder tot God.

Hun ronde tafel
houdt de hele wereld omvangen.
Hun graalbeker van puur kristal
bevat de zuiverste Geest.
Hun hoge tempelburcht
bestaat uit lichtende zielekracht.
En geen die hen naderen kan,
dan in een geestelijk wapenkleed.

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, ontsluit met de sleutel der liefde
het gulden slot der ware kennis.

Weet dan dat de tijd weer daar is,
dat oogsters weer treden in het veld,
want zevenhonderd jaren zijn verstreken
en de laurier is weer groen …
Geen vorst der duisternis kan meer weerhouden
wat groeien moet naar het Licht.
Want, wat verbrand werd en geveld
is nu krachtiger dan ooit,
verspreid nu zelf verzengend vuur,
het vuur van de Heiligende Geest!

Weet dus dat de tijd weer daar is,
dat het vissersnet wijd geopend is,
de ark tot varen gereed,
gebouwd uit het sap van de laurier.
Geen vloed of storm kan meer weerhouden
wat koersen moet naar het Licht.
Want wat verdronken werd in zee van kwaad,
is nu zuiverder dan ooit!
Doop nu uzelve in water en vuur,
in naam van de Heiligende Geest!

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, verscheur de mantel van de waan
en zoek het kleed van Licht.

Ach, mogen wij toch eens de waarheid schouwen
als sluiers van onwetendheid vervagen door Licht.
Zie daarom op tot de verste sterren,
sla een gat in de steeds herhalende tijd,
spring door de verscheurende mond van Chronos,
vaar over de bloedrivier de Styx
en verlies u in de eeuwigheid.
Want, de al-éne Geest roept ons steeds weer.
Zie daarom tot daar waar het zien vergaat,
waar klanken verglijden in kleur
en kleuren vervloeien in klank.
Ge hoeft uw blik niet naar buiten te richten
om sluiers van nevel te doen vervagen.
Kijk naar de grenzeloze verte
van het koninkrijk der ziel.
Verlies het tijdgebonden leven
en win voorgoed de eeuwigheid.
Zie hoe de laurier zijn gouden takken spreidt!

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, open het Levensboek in uw hart
en lees het onnoembare in letters van Licht.

De sluiers van de voorhof zullen vallen
als ge weet dat God in uw tempel woont.
Uw hemel en aarde zullen werkelijk vergaan
als ge het licht in u breken laat.
Wolken zullen verdreven worden
als de zon in uzelve weer lichten mag.
Het paradijs zal u bewust worden
en helder rivieren van licht
zullen weer in u stromen gaan.
Ge hoeft uw blik niet naar buiten te richten
om sluiers van nevel te doen vervagen.
Kijk naar de grenzeloze verte
van het koninkrijk der ziel.
Verlies het tijdgebonden leven
en win voorgoed de eeuwigheid.
Zie hoe de laurier zijn gouden takken spreidt!

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Daarom, zwijg met uw mond
en laat spreken uw hart.

Wie werkelijk tot zien wil komen
en horen wil de boodschap van Licht
hij wikkele de sluiers van ik-zucht af
en laat spreken de oorspronkelijke mens.

Zie, de Christus rijst op
uit uw lichaamsgraf, in sneeuwwit gewaad.
Schrijf daarom zeven brieven in uw eigen tempel,
schrijf ze aan de zeven gemeenten, vol toewijding.
Ontsteek daarna de zeven vuren van Licht,
opdat de Heiligende Zevengeest
uw tempel eeuwiglijk verlichte!

En zie! Adam wordt hersteld in oude glorie!
Zeven trompetten zullen in uzelve weerklinken,
zeven heilige klanken vol zuiverheid,
harmonie der sferen in de éne Geest.
Dood daarvoor het beest in eigen afgrond,
de door de tijd ontstane onheilige begeerte.
Het is de draak die door Parcival werd gedood,
de draak die door Herakles werd vernietigd,
de Cerberus aan de rivier de Styx.
En zie! Zeven gouden appels schitteren
aan uw eigen levensboom.
Zeven krachten stralen
in en door uw tempel van Licht.

Ik zing nu van kostbare mysteriën,
geheimenissen des levens zo groot.
Wie het hoort, dat hij hore!
Wie het ziet, dat hij ziet!

De sluiers van de voorhof zullen vallen
als God in uw tempel naar voren treedt.
Zie, de jonge bruid staat te stralen,
de nieuwe geest-ziel, Sophia, de wijze Maagd.
Als Isis wacht zij op Osiris, het goddelijke Licht.

En als dan Horus is geboren,
het goddelijk Zonnekind,
weet dan dat dit de Christus is,
die uw heilige stad in vuur ontstak,
de stad Jeruzalem, de tempel Gods,
die gijzelve zijt!

Mysteriën zijn gelijk een boom
een levensboom die steeds weer groent,
die hemel en aarde verbindt
als levend verbond van God.

En weet mijn vriend: steeds zijn er herders,
herders des levens, hoeders van de geheimenissen Gods.
Zij allen zijn zuiveren in de Geest, katharen,
Broeders van de universele Graal,
Ridders van de orde van het Gouden Rozenkruis.
Wederom treden ze naar voren,
in hun handen de rode, de witte en de gouden roos
die bevestigd worden aan het kruis.
de rozen duiden op het innerlijke zieleproces,
de innerlijke weg die Jezus Christus ging.
Het goud verwijst naar de gouden bruiloftsmantel,
en het kruis zijt gijzelve, waarop de roos nu bloeien moet.

Ziet! De laurier ìs weer groen geworden!
Hoort! De roep van Roos en Kruis klinkt in uw hart!
Open dus uw hart, de grot van Bethlehem,
en gá de weg tot Golgotha,
om zo de laurier in uzelve te laten groenen.
Weet dan dat profetie nu werkelijkheid is!
Wat eens een troubadour voorzegde,
wortelt nu onwankelbaar in toegewijde zielekracht.
Geen boze macht kan deze boom ontwortelen,
want een Lichtmantel beschermt zijn wortel en kruin.
En het goddelijke hemelschip is wederom gereed,
wachtend tot de laatste ziel haar poorten sluit.

In de esoterische overleveringen is vaak sprake van een schip of een ark. In het oude Egypte kende men de boot van miljoenen jaren of de Nesemboot der eeuwigheid. Het was de boot waarin Osiris over de rug van de slang Apap trok, om zo de machten der duisternis te weerstaan. De avonturen van Odysseus vinden voor een groot gedeelte plaats in een boot, evenals de zoektocht naar het gulden vlies onder leiding van Iason zich voornamelijk afspeelt op de boot der argonauten. In de Scandinavische mythologie bestaat een afbeelding van de god Thor die als visser der zielen de wereldzeeën bevaart.

Tallos zijn de voorbeelden waarin de redding van toebereide zielen plaatsvindt door middel van een ark of een boot. we denken hierbij aan de Indische Vaivasvata, de Babylonische Uta-napaisjtim en de bijbelse Noach, die allen bij het naderen van een wereldramp de goddelijke opdracht kregen om een ark te bouwen. 

Deze goddelijke ark of boot is noch vervaardigd uit hout, noch anderszins door mensenhanden gemaakt. Net als bij de bouw van de tempel van Salomo is ook bij de bouw van een dergelijk schip nooit een hamerslag te horen. 

De boot of ark is immers een voertuig van het goddelijke Licht, dat slechts door die zielen vervaardigd kan worden die door innerlijke reinheid in staat zijn dit Licht op te vangen en te verspreiden. Zij zijn de bouwers van een dergelijk schip en kenenn de gnostiek-magische wetten op grond waarvan een dergelijk hemelschip in beweging komt, voortgang maakt. 

Steeds wanneer een wereldcyclus ten einde loopt, wordt er een wereldark gebouwd. Dat betekent dat al diegenen die hunkeren naar de geest-zielebinding, in de gelegenheid worden gesteld naar de overkant van hun oude bewustzijn te varen. De boot die hen naar de oever van de eeuwigheid brengt, is de Lichtkracht zelf die in gemeenschap met de rein-geworden zielen de transformatie van het oude naar het nieuwe bewustzijn mogelijk maakt. 

De wereldark die zo aan het einde van een wereldcyclus klaarligt, bestaat uit een geconcentreerd Lichtveld, een tehuis van de Heilige Geest, een Tehuis Sancti Spiritus, dat is toebereid voor allen die geadeld zijn naar ziel en lichaam, om zo de tocht naar de vereniging met de Geest te volvoeren. Een dergelijke ark of hemelschip vormt dus nooit een doel op zich, maar is slechts het voertuig, dat verdwijnt zodra het innerlijke doel tot vervulling is gekomen. Dit laatste wordt dan  gesymboliseerd door het gaan varen van de ark, dat steeds samenvalt met zeer grote transformaties in het gehele wereldveld. 

Het prototype van de boot der verlossing wordt ons geopenbaard in het evangelische verhaal over de storm op het meer (Mattheüs 14:22-23). Niet de uiterlijke boot schenkt ons bevrijding , maar ons innerlijk geopend zijn voor het Licht: de Christus. Wanneer wijzelf tot een voertuig, tot een boot worden van dit Licht, zal het de innerlijke Christus zijn die ons bestuurt. 

Bij de katharen werd de boot ter uitredding gesymboliseerd in de uiterlijke vorm van het kasteel Montségur. Zelfs in de ruïne kunnen we nog duidelijk deze vorm van een schip zien. ook in onze tijd ligt opnieuw een wereldark gereed. Een machtig schip, een voertuig van Christuskracht, dat tot varen gereed is. 

Zoals in ieder van ons een laatste bazuin kan klinken, de bazuin van volledige transfiguratie, zo zal ook voor de wereld de laatste bazuin eens klinken, het tijdstip waarop in zeer snel tempo de grote transformaties zullen plaatsvinden. Slechts de Vader, die in het verborgene is, weet wanneer deze laatste bazuin zal klinken. Maar de tekenen des tijds bereiken steeds meer hun vervulling. 

Zij die ingescheept willen worden in de wereldark, het voertuig van Licht, zullen zichzelf tot een voertuig, tot een vaartuig dienen te maken. Ongetwijfeld zullen ze ontelbare handen aantreffen die hun gereikt worden om aan de overkant van het bewustzijn te komen, het onbeweeglijk Koninkrijk.

Bron: De weg der Katharen – Dertien zangen van een troubadour door Marcel Messing, de elfde zang