Spiritisme deel 2 – hoofdstuk 15 van ‘Elementaire wijsbegeerte van het Moderne Rozenkruis’’

 

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

De onderstaande tekst is hoofdstuk 15 uit het boek Elementaire wijsbegeerte dat J. van Rijckenborgh publiceerde in 1950. Daarin beschrijft deze stichter van de geestesschool van het Rozenkruis het tweede deel van zijn visie op spiritisme (deel 2 van 3). Spiritisme deel 1 staat hoofdstuk 14.

Wat is een medium? Op deze vraag zijn in alle tijden antwoorden gegeven. In alle grote godsdienstige wijsbegeerten werd het mediumschap afgewezen en werd er nadrukkelijk tegen gewaarschuwd; het was verboden de geesten te ‘vragen’.

Daarentegen zijn alle werkelijk heidense godsdienstige bezinningen, dat wil zeggen alle godsdienstige degeneraties, geheel uit mediumschap geboren en worden ze door mediumschap in stand gehouden. Bij volken en stammen als die der negers, indianen en dajaks, worden de medicijnmannen in trance gebracht, waardoor dezen binding krijgen met de geesten, die hun wetten decreteren.

Mediumschap steunt op sensitiviteit. En zoals er alle mogelijke soorten sensitiviteit zijn, zo zijn er ook allerlei soorten mediumschap. Hoe wordt deze sensitiviteit veroorzaakt? Denken wij eerst aan de aurische sfeer (ook wel begeertelichaam of ademveld genoemd). Deze is geheel in overeenstemming met onze staat-van-zijn. Zij is een bepaald vibratieveld, dat geheel afgestemd is op de aard van de betrokken mens. De aurische sfeer is slechts toegankelijk voor wat van gelijke aard is, terwijl alles wat ongelijk van aard is in haar een ondoordringbare muur vindt.

Dit vibratieveld is in overeenstemming met ons bloedswezen, dat wij medebrengen van onze ouders en voorouders en waarin ook ons eigen microkosmische verleden een rol speelt. Het wordt door onze ademhaling in evenwicht gehouden met onze bloedstoestand, onze zintuiglijke toestand en onze bewustzijnsstaat.

Dit evenwicht wordt op de volgende wijze onderhouden: Ons denken, willen en gevoelen vormen een drie-eenheid van bewustzijnsactiviteit, zoals wij dat in een der eerste hoofdstukken besproken hebben. Geleid door deze drie-eenheid straalt het gevoelswezen, via het sternum, in zeven stralen naar buiten. Deze uitstraling heeft een afstotende en een aantrekkelijke werkzaamheid. Aldus wordt datgene wat niet met ons wezen in overeenstemming is, uit de aurische sfeer verwijderd, en wordt de poort wijd open gezet door hetgeen daarmee in harmonie is. 

Zodra ons ademveld aldus is toebereid, verbindt de ademhaling dit met ons bloed, door middel waarvan nu de krachten en werkingen van het ademveld aan alle vitale organen worden medegedeeld. Bovendien worden door de neuszeefbeen-assimilatie de hersencentra, als brandpunten van denken en willen, op directe extra wijze, buiten het bloed om, geprepareerd.

Zo is iedere mens, in overeenstemming met zijn staat-van-zijn, in zekere zin een medium; want een ieder staat aldus open voor bewustzijnsbeïnvloeding. Zo begrepen kan dan ook van bijna alle mensen gezegd worden dat zij niet zichzelf zijn, doch dat zij wórden geleefd door buiten hen staande krachten. Dit geldt voor de mensen in het algemeen; en het geldt in het bijzonder daar, waar de mens tot cultuur komt, dus vooral voor de dienaren van wetenschap, kunst en godsdienst.

Of men de overschaduwende en opgeroepen krachten al aanduidt met weidse benamingen als Christus, Heilige Geest, Licht of Rozenkruis, zij bewijzen een volstrekt mediumschap. Op die basis zal werkelijke, concrete mensheidsbevrijding dan ook nimmer verwezenlijkt worden. De invloeden van allerlei obscure entiteiten op religie en occultisme zijn onberekenbaar groot.

Wanneer de leiders van het Rozenkruis met hun geestverwanten moeten omgaan, zijn zij zich steeds klaar bewust bij voortduring waakzaam en tot de strijd gereed te moeten zijn: niet tegen hun vrienden, maar tegen de satanische krachten, die hen in hun vrienden aantasten. Het staat onomstotelijk vast dat als de aan-de-aarde-gebonden entiteiten u niet kunnen overwinnen op de beproefde wijze, zij u dan zullen gaan aantasten in uw vrienden. Nadrukkelijk zij hier verklaard dat de Christuskrachten, die van de Heilige Geest en andere waarlijk verheven invloeden uitgaan, nimmer op deze wijze het levensstelsel van de mens binnendringen. Zij manifesteren zich nimmer in een of andere vorm en controleren ons nooit.

Er zijn verschillende soorten mediumschap, die uit het verleden van de mens te verklaren zijn:

 1. het mediumschap dat het denken, willen en gevoelen aantast en ombuigt;
 2. dat de zintuigen aantast;
 3. dat de klieren met interne secretie beheerst;
 4. dat aanleiding geeft tot bezetenheid;
 5. dat aanleiding geeft tot krankzinnigheid.

Met deze hoofdaanzichten willen wij volstaan. De rest kunt u uit deze hoofdaanzichten afleiden.

De eerst vorm van mediumschap, die van de beïnvloeding van denken, willen en gevoelen, is de algemene vorm, waaraan de gehele mensheid lijdt. Zij wordt georganiseerd uitgeoefend om het satanisme te voeden en in stand te houden.

De tweede vorm van mediumschap, die welke de zintuigen beïnvloedt, knoopt aan bij de extra-gevoeligheid van een of meer zintuigen, welke gevoeligheid ten onrechte wordt aangeduid als: helderziendheid (met ‘etherisch gezicht’ als ondervorm), helderhorendheid, psychometrie, enzovoort.

De derde vorm, die van beheersing van de klieren met interne secretie, jaagt de mens op tot organische en functionele uitspattingen, tot allerlei abnormaliteiten. 

De vierde vorm, die aanleiding geeft tot bezetenheid, is de vorm waarin de mens in zijn lichaam of in zijn aurische sfeer bepaalde entiteiten huisvesting moet verlenen; parasieten die niet meer uit het stelsel verwijderd kunnen worden.

De vijfde vorm, die aanleiding geeft tot krankzinnigheid, is die waarin het eigen bewustzijn geheel verdrongen wordt.

Door al deze vijf vormen van mediumschap en hun vele onderaanzichten wordt het menselijke leven, zelfs gezien op het niveau van het aardse, dialectische plan, verlaagd tot een zeer ondermenselijk bestaan; worden de afschuwelijkste praktijken tot ontwikkeling gebracht; worden allerlei ziekten veroorzaakt; gaat de mens bergafwaarts; leeft de mens in een afschuwelijke wereld van onbegrepen lijden en verdriet.

Mensen die zich laten voorstaan op hun mediumschap, welke benaming zij daaraan ook mogen geven, zijn arme, misleide, stakkerds, patiënten, die onze bijzondere aandacht verdienen. Sterk sprekend mediumschap is een bewijs van een extra zorgelijke toestand; een bewijs van bijzondere openheid voor de aan-de-aarde- gebonden geesten. Zulk een bijzondere openheid behoeft niet te betekenen ‘slecht zijn’, doch wijst op predispositie door het bloed.

Drankzucht kan mediumschap in verhoogde graad veroorzaken, dat in zeer snel tempo tot delirium tremens voert. Door drankzucht branden tenslotte alle natuurlijke zekeringen in het wezen door. Nicotinezucht veroorzaakt meer een degeneratie van het hartheiligdom, met name van het sternum, het hart en de borstspieren, terwijl zij ook veelal oorzaak is van kinderverlamming.

De entiteiten die zich, om welke reden dan ook, trachten vast te klemmen aan de tussensfeer, en dus aan de aardse sfeer, en die daarom uit zijn op etherroof, komen natuurlijk uit alle kringen van de maatschappij: uit de gewone volksklasse, uit de leidende kringen en uit de kringen van kunst, wetenschap en godsdienst. En zoals hier, aan deze kant van de sluier, tal van kringen op de arbeid en het potentieel van anderen parasiteren, waardoor de sociale, politieke en economische misstanden zijn ontstaan, zo zijn er ook aan gene zijde tal van gelegenheden om de arbeid-in-parasitisme voort te zetten. Geld, materie, stoffelijke geneugten, kan men daar niet krijgen. Het enige van belang voor hen is: levensverlenging in de tussensfeer te bewerkstelligen.

Levensverlenging kan de parasiet aan déze zijde niet kopen. Hij probeert het wel met apeklieren en hormoonkuren, doch dat heeft nog niet veel succes gegeven en bovendien is het gevarencijfer buitengewoon groot. Levensverlenging kan hij evenmin verkrijgen van zijn collega’s aan gene zijde. Hij kan het zo zeer begeerde alleen machtig worden door het levensbloed, de levenskrachten, af te tappen van de aan déze zijde verblijvende mensen, en hij doet dit door het systeem van overschaduwing. Er zijn daartoe tal van methoden, waarvan wij er enkele reeds besproken hebben. Zij komen voornamelijk tot stand door misleiding.

Iedere controlegroep past zich aan bij de aard van de spiritistische kring. Is deze religieus gestemd, dan is de controlegroep het ook. Is de kring occulterig, dan is de controlegroep het ook. Is de kring humanistisch, de controlegroep is het eveneens.

Iedere controlegroep tracht zich een zo groot mogelijke praktijk te verschaffen in overeenstemming met haar aard. Aldus komen er kringen met medische, profetische, humanistische, religieuze en occulte aspiraties en gedragingen.

Nemen wij, als voorbeeld, een kring met medische aspiraties. In vele gevallen zullen de controle-entiteiten dan mensen zijn met medische kennis. Omdat zij de zieken bestuderen vanuit het ijlere gebied, beschikken zij over meer middelen tot diagnose. Zij kunnen de werkingen van bepaalde krachten en giffen in het lichaam gadeslaan en hebben veel meer mogelijkheden op het gebied van geneesmiddelen. Maakt men een vergelijking tussen een serieuze dokter aan deze zijde en een van gene zijde, dan zijn de kansen dus ongelijk. Ziedaar een geweldige mogelijkheid om talloze mensen te begoochelen en te slachtofferen.

‘Begoochelen en slachtofferen?’ zal men uit zulk een kring uitroepen. ‘En mijn kromme arm dan, die recht gemaakt is?’ – ‘En mijn darm, waar de kronkel uit is?’ – ‘Mijn ruggengraat, die weer recht is?’ – ‘Mijn hoofdpijn, die verdwenen is?’ enzovoort. Begrijpt u de begoocheling, die hier aanwezig is? De gevolgen van diepere oorzaken worden weggenomen, doch de oorzaken zelf worden ongemoeid gelaten! Wanneer u ten gevolge van een slechte of verkeerde gedachtenwerking hoofdpijn krijgt, kunt u het gevolg wegnemen, bijvoorbeeld door een aspirientje. U neemt dan de pijn weg, maar niet de oorzaak. U bent dus niet genezen ! U bestrijdt de gevolgen en laat de oorzaak bestaan. Uw bevrijd-zijn van de pijn verandert dus niets aan uw geestelijke kwaliteit.

Miljoenen mensen zijn ziek en erfelijk belast door het overtreden van de elementaire levenswetten. Zij gaan dan hulp zoeken en krijgen deze, in overeenstemming met hun staat-van-zijn. De gewone geneeskunde stelt zich namelijk op die staat-van-zijn in, maar zij brengt geen genezing. Wil er werkelijk van genezing sprake zijn, dan zal er zich een geneeskunde moeten ontwikkelen die de oorzaken, en primair de geestelijke oorzaken, bestrijdt: een geneeskunde die deze geestelijke oorzaken aantast met het goddelijke supreme geneesmiddel.

De natuurgeneeswijze is een zwakke voorafschaduwing van deze geneeskunde, welke altijd door de bonafide geestesscholen gebruikt is. De tegenwoordige natuurgeneeskunde is evenwel nog veel te materialistisch en te dialectisch, en een werkelijk genezer moet tevens een ware priester zijn. De geestelijke genezer zal bijvoorbeeld pertinent kunnen weigeren iemand te helpen, indien genezing aanleiding zou kunnen geven tot een diepere verankering aan een slecht leven.

De ernstige leerling dient te begrijpen dat genezing-naar-de-natuur een formidabel middel kan zijn om de mens als massa te bedriegen. De opzienbarendste genezing zegt immers niets omtrent de geestelijke staat van de zieke, dus aangaande de werkelijke genezing, noch omtrent het geestelijke recht van patiënt en genezer respectievelijk tot het ontvangen en verschaffen der genezing. De massa moge door een uiterlijke genezing bedrogen worden, de leerling op het pad zal de zaak volkomen doorzien.

GA NAAR SPIRITISME DEEL 3

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

 1. De drie vermogens die gewekt moeten worden
 2. De Christushiërarchie of Geestesschool
 3. Magie
 4. Inwijding
 5. Wat wordt ingewijd
 6. Involutie – evolutie
 7. Het rad van geboorte en dood
 8. Microkosmische reïncarnatie
 9. De samenstelling van de aarde en het dialectische levensveld
 10. De drievoudige, negenvoudige en twaalfvudige samenstelling van de mens
 11. De zevenarmige kandelaar en de menselijke tempel
 12. Het proces van regeneratie en wereldredding
 13. De nieuwe wereldbroederschap en de gevaren van de kerk
 14. Spiritisme (I)
 15. Spiritisme (II)
 16. Spiritisme (III)
 17. Hypnotisme – magnetisme – handoplegging
 18. Levenshouding en vegetarisme
 19. Levenshouding en nicotine, alcohol en andere narcotica
 20. De kosmische twee-eenheid (I)
 21. De kosmische twee-eenheid (II)
 22. Onze verhouding tot staat en politiek
 23. Onze verhouding tot het esoterische levensveld
 24. Het gebed
 25. De Bijbel
 26. Het Gouden Rozenkruis

Woordverklaring

BESTEL ELEMENTAIRE WIJSBEGEERTE VAN HET MODERNE ROZENKRUIS

LEES OVER DE ZES BOEKEN VAN DE BOVENSTAANDE HOEKSTEENSERIE