‘Het universele geneesmiddel’ door J. van Rijckenborgh, blijvend in prijs verlaagd van € 7,00 naar € 2,50

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL

De mensheid heeft zich een vervuild, astraal ademveld geschapen. Dit astrale veld veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een psychische storing. De mensheid is daardoor bezig in snel tempo fundamenteel zielsziek te worden. Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, doch afkomstig uit een totaal ander astraal veld. Deze reine lichtkracht voert de kandidaat, dat is hij of zij die zich er voor open stelt, tot zelfontdekking. Hieronder volgen zeven gedeelten uit het boekje ‘Het universele geneesmiddel’ van J. van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkuis 21). Onlangs is deze uitgave blijvend in prijs verlaagd van € 7,00 naar € 2,50 , zo lang de voorraad strekt. 

1. De levensatmosfeer en zielsziekte

Een luguber spel wordt met de mensheid gespeeld. Met een mensheid waarin zulke ontzaglijke mogelijkheden opgesloten liggen! In welk een vreselijk gevaar is heel de mensheid binnengegaan! Allen vrezen allen, allen wantrouwen allen. Een poel van haat, angst, zorg en vrees is de levensatmosfeer der mensheid in deze eeuw in steeds toenemende mate geworden. In dit giftige ademveld zijn reeds vier generaties binnengetreden. U begrijpt dat het niet in het minst te verwonderen is wanneer wij steeds meer horen van de afgrijselijke gevolgen van dergelijke levensomstandigheden.

Het stoffelijke gedrag van de leidende groepen van de mensheid, met alle etherische, astrale en mentale achtergronden daarvan, heeft een toestand-van-zijn geschapen die heel wat vreselijker, funester en dodelijker is dan alles wat de twintigste eeuw aan oorlogen te aanschouwen en te ervaren heeft gegeven, namelijk een hels ademveld, een inferno, met een ongebreideld samenvloeien van alle krachten van de spiegelsfeer met de op aarde levende mensheid.

Wat eertijds aangekondigd werd als dreigende is nu tot een feit geworden. Het resultaat veroorzaakt in alle opgroeiende generaties een zeer duidelijke en uiterst gevaarlijke psychische storing. Zonder overdrijving kan men zeggen dat de mensheid in snel tempo bezig is fundamenteel zielsziek te worden. Nu de mensheid moet ademen en leven in een zeer giftig geworden atmosfeer is het duidelijk dat ditzelfde het geval is met betrekking tot de andere natuurrijken. Mét ons ademen het plantenrijk en het dierenrijk de giftige invloeden in van de volkomen vervuilde en vernielende ethers en astrale radiaties. Allen die voedsel tot zich nemen, worden meervoudig aangetast, tot in alle zielefluïden, en terecht kan men dus vaststellen dat niemand de dans ontspringt. 

2. Zielewedergeboorte in een transmutatieveld

Het natuurgeboren lichaam is een instrumentarium tot hoger en volstrekter leven. Als men dit lichaam in zijn functies schendt, als men de bezielende kracht van dit lichaam belet zich op natuurlijke wijze te ontplooien, als men het wil laten leven in een giftig ademveld, ontstaat er psychische ontreddering, die in haar gevolgen steeds meer aan leiding zal ontsnappen en uiteindelijk een wereldbevolking van volstrekt abnormalen zal realiseren, waarbij iedere nieuwe generatie steeds duidelijker de bewijzen van die abnormaliteit zal vertonen.

De leerlingen van de moderne Geestesschool, het Lectorium Rosicrucianum, weten dat dit grote gevaar en de gevolgen daarvan voor velen alleen dan kunnen worden afgewend, wanneer zij die dat willen en kunnen, het pad van de zielewedergeboorte positief gaan bewandelen en daarbij gebruik kunnen maken van een gezuiverd alchemisch transmutatieveld, dat zich scherp onderscheidt van het giftige ademveld van de massa.

Zulk een geheiligd transmutatieveld wordt door de Geestesschool onderhouden. Het kan blijven bestaan, indien een groep van werkelijk nieuw-levenden dit veld in stand houdt. Verzwakt zulk een groep in kracht en vermogen, zou zij de giftigheid van het ons omringende niet langer kunnen weerstaan, dan zou het transmutatieveld in elkaar storten. De Geestesschool zou niet meer kunnen arbeiden en alleen de naam overhouden. De taak waarvoor een School als de onze zich geplaatst weet, kan alleen worden volvoerd als zij de beschikking heeft over een groep leerlingen die alle noodzakelijke kwaliteiten metterdaad zal bewijzen. 

3. Bezieling door de Geest

Er is een veelheid van stralingsinvloeden. Door deze stralingen komt het wonder van de natuurgeboorte tot stand, en wij vragen u: Wat is toch de natuurgeboorte? Wel, niets anders dan het tot stand brengen en zo lang mogelijk in stand houden van een levend instrumentarium, een levend vormenstelsel, dat men verkeerdelijk gewend is ‘mens’ te noemen. 

Want hoewel het instrumentarium ‘levend’ is door de levenskracht en de levensadem van de het instrumentarium samenstellende atomen, is het niet ‘bezield’ en evenmin voorzien van een levende ‘geest’. Het bezielende element is een zich in de natuur openbarende werking, die uitgaat vàn en in stand wordt gehouden dóór de niet tot de natuur behorende Geest. 

De Geest staat en is boven en buiten de natuur. De Geest omvat en is het grote plan dat achter alle verschijning drijft. De hoge orde van de alopenbaring eist en stelt nu dat het ‘leven’, dat met het instrumentarium één is en dat uit het instrumentarium te verklaren is, de hoge leiding van de ziel persoonlijk verlangen zal, en de directe en volstrekte leiding van de ziel aanvaarden zal. Wanneer dàt geschiedt, is er ook terstond de eenheid met de Geest. Eerst dan kan en mag en moet men spreken van de Mens, van de drievoudige goddelijke Mens, uit God geboren.

4. Bevrijdende beslissing in een vurige periode

Zonder nu dieper in te gaan op de dusgenaamde stralingswetenschap, moeten wij u zeggen dat de Universele Leer op basis van hoge wetenschappelijke zekerheid de huidige wereld- en mensheidsontwikkeling lang van tevoren heeft kunnen vaststellen en dat zij dit met betrekking tot de toekomst steeds wist en weet te doen.

Waarom heeft de Universele Broederschap voorspellingen in vele waarschuwingen vastgelegd? Omdat het iedere natuurgeboren entiteit gegeven is heel het heden en heel de toekomst op twee zeer verschillende wijzen tegemoet te treden en te ervaren, namelijk: ten dode of ten leven. Ten dode: door ontbinding van de samenstellende atomen na een nutteloos leven, gesigneerd door een veelheid van smartelijke ondervindingen. Ten leven: door een omzettingsvolheid in transfiguratie, onder andere De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis genoemd, wanneer de levende zielestroom in het gebeuren kan ingrijpen.

U hebt nu nog uw directe en toekomstige lot zelf in handen. Daarom dringen wij met klem bij u aan op een zeer spoedige beslissing: of u het pad dat de School van het Rozenkruis u wijst, wilt aanvaarden en door levenshouding zult willen bewijzen. Op de basis van de wetenschap van de stralen moeten wij u zeggen dat de wereld een zeer vurige periode is binnengetreden, een tijdperk dat met recht een Uranusperiode genoemd kan worden. De mensheid is namelijk een elektromagnetische atmosfeer binnengetreden, een atmosfeer die uitzonderlijke mogelijkheden tot bevrijding biedt, doch die tegelijkertijd, bij negatieve reactie, uitzonderlijke gevaren met zich brengt.

5. Leven en streven baseren op lichtkracht

Lichtkracht die wel opgeroepen doch niet aangewend wordt, circuleert door het chakrastelsel, van het keelchakra naar het heiligbeenchakra en door alle betrokken organen weer terug. In dit circulatieproces worden vele organen beschadigd en in hun functies gestoord, nog geheel afgezien van het psychische gevolg van dit alles. Deze astrale radiatie wordt vervolgens in een zeer langzaam tempo afgegeven aan het omringende astrale levensveld, terwijl voorts de lichtkracht telkens weer opgenomen wordt. Het is duidelijk dat deze fundamentele zonde tegen de Heilige Geest, dat wil zeggen: tegen de reine moedersubstantie van de alopenbaring, niet vergeven kan worden. Daarom wordt de Pistis Sophia steeds weer van haar lichtkracht beroofd en vervalt zij in de grootste ontreddering.

Wie de lichtkracht afwijst en zich ronduit op materialistisch-atheïstisch standpunt plaatst, is in alle opzichten de eerlijke natuurgeboren mens. Doch met al die eerlijkheid redt ook de atheïstische mens zichzelf niet en evenmin zijn wereld! Beiden worden met de rest geslachtofferd door de aard van het vervuilde levensveld waarin zij leven. De ene groep gaat aan haar goden ten onder, de andere groep aan haar afgoden. Alzo schijnt ons de meest redelijke en tegelijkertijd onafwijsbare weg:

  1. De lichtkracht van de eeuwigheid bewust en positief op te roepen, zijnde deze kracht de enige mens- en mensheidreddende essentie.
  2. Deze lichtkracht met volle overgave in te ademen en in diepe hunkering in het stelsel te bevestigen.
  3. Deze lichtkracht vast te houden en tot positieve werkzaamheid te stuwen door uit haar beginsel en doel te leven en te streven.
  4. Alle consequenties van dit besluit volstrekt, zonder morren, zonder verdriet en in grote blijdschap aanvaarden en uitvoeren.
  5. Zó de enig mogelijke, doch volstrekte overwinning te behalen.

6. De spiegel die de waarheid toont

Een mens kan genezing of hulp zoeken uit ikcentrale motieven. Doch er is ook sprake van genezing door een universeel geneesmiddel, teneinde naar de levende zielestaat te kunnen ingaan in het nieuwe levensveld. Om die tweede geneesmethode gaat het in de Geestesschool. Wanneer het verlangen van de leerling werkelijk naar deze tweede geneesmethode uitgaat, bewijst hij daarmee dat hij waarlijk genezing verlangt, dus dat er bewustzijn is van het ziektebeeld, buiten alle dialectische gerichtheden om, en dat hij inderdaad een therapie vraagt.

Het universele geneesmiddel is geen kinderdrankje. Wij bedoelen dat het geen rekening houdt met persoonlijke gevoeligheden of gesteldheden, met familie- of maatschappelijke omstandigheden. Het is direct aantastend en rechtsprekend. Niet rechtsprekend over anderen, doch over het zelf van hem of haar die het geneesmiddel tot zich neemt. De therapeutische werking is dus in de eerste plaats zó, dat tot het bewustzijn van de leerling wordt overgebracht wat in de eigen levensstaat niet deugt en wat zeer noodzakelijk dient te verdwijnen. 

Derhalve voegt zich bij de reeks problemen van dialectische aard een nieuwe reeks problemen die  betrekking hebben op het afscheid van de natuur-des-doods en op de zelfovergave. Het geneesmiddel van de mysteriën is, ten eerste, volstrekt rechtsprekend. Het is, ten tweede, in zijn werkzaamheid primair psychoanalyserend. Het doet de eigen fouten en tekortkomingen en hun oorzaken duidelijk omvatten en dus is het, ten derde, ontmaskerend voor heel het eigen zelf. Het is een intense genade deze weg te mogen gaan, want hetgeen het ik nimmer vermocht te doorgronden, wordt door het suprême geneesmiddel tot stand gebracht en duidelijk gemaakt. Daarom werd deze eigenschap van het licht van God in de mysteriën dikwijls aangeduid als een wonderlijke spiegel die onbarmhartig de waarheid toont.

7. Het grote heiligingswerk

Door middel van het astrale lichaam staat de mens in direct contact met iedere medemens en met geheel het levensveld van onze natuur. Het astrale lichaam is een uitermate gevoelig organisme en bezit een uitgebreid magnetisch stelsel. Op de basis van de natuurgeboorte – erfelijk en karmisch tot uitdrukking komend – neemt het de astrale substantie, waarin het leeft, in zich op en straalt het zijn kwaliteit weer uit.

Dit grote astrale levensveld is niet slechts een veld van louter astrale substantie, doch het is in letterlijke zin een levensveld. Meer nog dan in de stofsfeer, met haar talloze levensvormen en levensuitdrukkingen, en meer nog dan in de ethergebieden, is het astrale veld het uitdrukkingsveld van myriaden wezens en krachten. Zij bepalen de aard en de kwaliteit van het astrale veld en uit die aard en kwaliteit leven alle mensen. Het is duidelijk dat dit alles hun gevangen staat geheel en al bepaalt.

Het suprême geneesmiddel is eveneens een astrale lichtkracht, komende uit een ander astraal veld, en van volkomen reine en geheiligde aard. Als uw huidige staat bepaald wordt door een astrale toestand is het duidelijk dat u alleen geholpen kunt worden door een nieuwe astrale toestand. Zo kunt u zich geheel en al voorstellen dat deze lichtkracht als een antithese staat tegenover letterlijk alles wat uw natuurgeboren astrale zelf beweegt en in stand houdt. Zij voert de kandidaat tot zelfontdekking en zij is tegelijkertijd de kracht tot genezing, niet in automatische zin, doch zij stelt de kandidaat in staat het grote heiligingswerk zelf ter hand te nemen. Die arbeid, dóór het zelf aan het zelf verricht, in de kracht Gods, noemen wij de zelfovergave. Het is enerzijds het niet-doen van het ik, anderzijds een zeer actief optreden in de kracht van het licht van God. Zo wordt de leerling in staat gesteld het gehele proces van zieleverlossing tot een goed einde te brengen.

Bron: ‘Het universele geneesmiddel’ door J. van Rijckenborgh

BESTEL HET UNIVERSELE GENEESMIDDEL