19 Rozenkruis nu! De roep der heilige graal wordt nu vernomen

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 19
De roep der heilige graal wordt nu vernomen (Hymne 159)
11 mei 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9

BESTEL IN HET TEKEN VAN DE DRIEBOND VAN HET LICHT

Als alle Katharenbroeders in de inwijdingsgrot geknield zijn, ziet Matheus het hoofd van de Orde opstaan, lang zijn handen reinigen en een witte sluier oplichten waarachter een heilige bergplaats, een tabernakel, zichtbaar wordt in de rotswand.

Terwijl het Ordehoofd zich vol eerbied buigt, neemt hij uit het tabernakel.
En ….. O verheven ogenblik! …..
….. Matheus zag plotseling een Licht, krachtiger dan dat van de zon, uitgaan van de handen van het Ordehoofd.

Een krachtige straal trof zijn ogen. Het was hem alsof hij in de Zon zelf was opgenomen. Een onmetelijk stralend aureool scheen het Orde-hoofd te omgeven die hem het Heilige Voorwerp uit het tabernakel voorhield. Mattheus kon slechts uitbrengen: ‘De Beker. De Gouden Kelk. De Heilige Graal!’

Uit: Op weg naar de heilige graal
Hoofdstuk 15: Ik ben de Alpha en de Omega

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

Het bijzondere symbool van de Graalbeker wordt al duizenden jaren in de grote godsdiensten genoemd. In de Bijbel wordt meerdere malen gesproken over een Vat of Mengvat bijvoorbeeld in het verhaal van de bruiloft te Kana, waar Jezus het water in de vaten verandert in wijn.

In de Egyptische wijsheid van Hermes Trismegistus wordt gesproken van een groot mengvat dat door de Al-Geest omlaag gezonden wordt zodat de zielen die hiertoe in staat zijn zich hierin kunnen dompelen om bevrijding te vinden.

In de Tao te King van de Lao Tse van zo’n 2600 jaar geleden wordt gesproken van de gevulde vaas waar men dicht bij moet blijven en ook bij de Kathaarse Broederschap in Zuid-Frankrijk in de 11de en 12de eeuw nam de Graal een belangrijke plaats in als symbool voor een instroom van goddelijke kracht en mogelijkheden.

In veel Graallegenden heeft ze een aantal bijzondere eigenschappen:

  • ze straalt een verblindend, bijna niet te verdragen Licht uit dat duistere invloeden verdrijft;
  • ze heeft de kwaliteit dat zij het precies het juiste geestelijke voedsel verschaft aan wie dat nodig heeft op zijn zielereis;
  • zij heeft genezende eigenschappen, en
  • zij kan het Goede en het kwade scheiden in een mens.

De Graal is zeker niet alleen maar een aansprekend symbool. Een symbool is een stoffelijke afbeelding van een spirituele Kracht of Waarheid die niet zijn volheid begrepen of omvat kan worden door ons bewustzijn. De spirituele Essentie waar de Graalbeker mee gevuld wordt is de hoge en intense vibratie uit de Goddelijke Natuur die een spirituele pelgrim voedt en begeleidt op zijn pad van terugkeer naar het Goddelijke Levensgebied van waaruit hij ooit is vertrokken.

Wat is dan de Graalbeker waarin die Bovenaardse Kracht kan afdalen?
Ze kan drievoudig begrepen worden:

  • Ten eerste is het onze wereld die zonder een instralende Godsenergie niet zou kunnen bestaan.
  • Ten tweede zijn het de Geestesscholen waarbinnen zoekers begeleid en bekrachtigd worden om het Pad-terug te kunnen gaan.
  • En ten derde is het de mens zelf die zich openstelt voor de genezende Graalvibraties die in hem of haar het lagere aardse ik-wezen transformeert in een hoger zielewezen.

Zoals Rumi dichtte:

‘Sta op mijn vriend en ga op reis van lager zelf naar hoger Ziele-zelf
Zo’n reis verandert ‘t aardse stof in geest’lijk goud dat je bevrijdt
Heb eerbied voor de kelk des levens in je hart
Die Universum’s Liefde heeft vervaardigd voor de wijn der eeuwigheid.’

TEMPELLIED 159

Het openbaart zich in een weids gebeuren
bij ’t glanzen van de Ster van Bethlehem.
Te midden van de Eeuw’ge Deuren
spreekt machtig ’s Hiërofanten Stem.

De Roep der Heil’ge Graal wordt nu vernomen,
de Rozenhof gaat open in dit uur.
En deze Gaarde ingekomen
zien wij het Heilig Driehoeksvuur.

De Gaardenier plukt dankend al de Bloemen
en schikt ze in de vaas, de Heil’ge Graal.
Wij horen Hen bij name noemen,
de naam gegrift in Heil’ge Taal.

De basis voor de nieuwe Tempelmuren
zien wij nu krachtig in het heden staan.
Komt, bouwt bij ’t lichten van Gods vuren
de Burcht waartoe straks allen gaan.

Een jonge loot van de Gnostieke Keten,
een tafelronde van de Heil’ge Graal,
heeft zich van hare taak gekweten,
treedt voorwaarts uit de Opperzaal.

BESTEL OP WEG NAAR DE HEILIGE GRAAL

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN OVER DE GRAAL