16 Rozenkruis nu! Brand in mij met uwe Liefdekracht

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 16
Brand in mij met uwe Liefdekracht (hymne 32)
20 april 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14 – WEEK 15 – WEEK 16

Zodra de Geest in een leerling van de gnostieke mysteriën indaalt, en in wisselwerking treedt met zijn gehele existentie, ontwikkelt zich natuurnoodzakelijk een vuur: een vlam, én een nieuw voertuig: het voertuig van de vlam. Het voertuig van de vlam ontwikkelt zich door afstemming op het Vuur van de Geest in nieuwe levenshouding. Zij die dít voertuig dragen, kunnen verdragen, werden dan ook door alle tijden heen aangeduid als de zonen van het Vuur.

Iedere gnostieke werker kent theoretisch de weg tot de Geestindaling, het pad om het onkenbare Vuur in kenbaar Vuur om te zetten. De klassieke rozenkruisers noemden dat: de kunst van het Goudmaken. De oorspronkelijke Goudmakers waren diegenen, die het pad van de Geest bewandelden, om het gouden Vuur, Gods Liefdekracht, tot aanzijn te brengen.

Uit: De Egyptische Oergnosis deel III van J. van Rijckenborgh
Hoofdstuk 30: Het mysterie van het Vuur (I)

BESTEL DE EGYPTISCHE OERGNOSIS DEEL 3

´Scheidt liefdevol, en met groot inzicht en wijsheid, de aarde van het vuur´. 

Deze zin van de Tabula Smaragdina bevat voor de aandachtige lezer vele diepe lagen. Het eerste wat opvalt, is dat er onderscheid wordt gemaakt tussen aarde en vuur, en ten tweede krijgt de lezer de aansporing om dit zélf te doen.

Bij het woord ‘aarde’ kan de associatie worden gewekt dat er wordt gedoeld op materie, stoffelijke dingen. Is het niet breder: het gehele bekende leven in onze aardse natuur?
Het woord ‘vuur’ roept een abstracter beeld op. Vuur kan verterend zijn, ook verwarmend, of symbolischer hartverwarmend. Een vuurkracht als Liefdekracht. De materie voorbij. 

Leerlingen van de gnostieke mysteriën worden aangespoord om beide elementen – als komende uit twee verschillende werelden – te leren scheiden. Te leren onderscheiden. Om de vuurkracht of Liefdekracht, met groot inzicht te leren onderscheiden van het gehele bekende leven in onze aardse natuur.

Dit kan alleen lukken als ik zélf beide elementen bewust herken in mijn eigen stelsel. Herken ik die allesomvattende Liefdekracht van het Vuur? Intuïtief, als een innerlijk zeker weten, is zij daar. En gaandeweg ervaar ik hoe zij groeit tot inzicht, tot een steeds dieper weten. Tot wijsheid.

Als mens zijn wij in staat om ideeën of voorstellingen tot realisatie te brengen in de materie. Om fijnstoffelijke gedachtebeelden in de ons bekende grofstoffelijke wereld te openbaren. Wij zijn scheppende wezens maar vanuit welke bron scheppen wij?  Vanuit het aardeveld, of vanuit het vuurveld? 

De openbaringen uit beide bronnen zijn onmiskenbaar anders. Anders van kracht, kleur en klank. Hoezeer zij soms ook op elkaar mogen lijken. Naar wezen onverenigbaar, en tegelijk onafscheidelijk samen. De aarde wordt door het vuur omsloten: het hardgestolde omarmd door de Liefdekracht van de Geest, van God. Hierin onderscheidingsvermogen ontwikkelen is wat de zin van de Tabula Smaragdina ons vraagt. Waartoe? Om Liefdekracht kenbaar te maken in de materie. Eeuwigheid te bevestigen in de tijd.

De Gnostieke werker weet vanuit welke bron hij of zij leeft, werkt en is. Ook al begeeft hij of zij zich wel of niet in de maatschappij, of leeft diegene een leven meer op de voorgrond of op de achtergrond. De dagelijkse innerlijke gerichtheid van deze mens is om openbaring te geven aan de Liefdekracht in de stof. 

Deze mens – onafhankelijk van naam, of stand, of geslacht – is dienstbaar, toegewijd aan het Vuur en vol leven. Hij of zij maakt deel uit van een groep die universele arbeid verricht, en waaraan áltijd kan worden meegewerkt door de gerichte innerlijke gedachte ‘brand in mij, met uwe Liefdekracht’. Het Liefdevuur spreidende tot hulp voor allen.

LEES OVER DE VIER DELEN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

 

TEMPELLIED 32

Heilig Licht dat Uwe wijsheid meldt,
wil nu in ons duister dalen,
zo, dat hart en hoofd gaan stralen
en ons wezen tot Uw luister snelt.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Heer van Liefde, bronwel aller macht,
steek mij aan tot fakkeldrager,
zo, dat ik steeds aan de vrager
vlammen vuurs kan reiken van Uw Kracht.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Reinheid, vriendschap, kennis, waarheid, moed,
zijn der pionieren krachten,
waar ik immer naar zal trachten;
’k weet dat God mijn pogen slagen doet.
Kruis met Rozen, Christus’ glorie,
trek mij met Uw magisch koord,
met Uw gouden glanzen nader
tot Uw heerlijk, zalig liefdewoord.

BESTEL HET LEVENDE WOORD

LEES OVER DE VIER DELEN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS

BESTEL DE VIER DELEN VAN DE EGYPTISCHE OERGNOSIS