Gedenkschrift gewijd aan Catharose de Petri – een rein hart – blijvend in prijs verlaagd: van € 8,50 voor € 4,50

BESTEL GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN CATHAROSE DE PETRI

Het online jaarprogramma 2023 van Pentagram boekwinkel heeft de titel Transfiguratie Nu! en is gebaseerd op korte gedeelten uit boeken van Catharose de Petri (5 februari 1902 – 10 september 1990) . Mede daarom wordt nu het gedenkschrift gewijd aan haar beschikbaar gesteld. In 1990 ontvingen alle toenmalige leerlingen van het Gouden Rozenkruis per post dat mooie boekje van 88 pagina’s met stofomslag. Het bevat toespraken die gehouden zijn rond het overlijden van deze stichter van het Gouden Rozenkruis. Een bekende uitspraak van haar luid: zelfvergetend dienstbaar zijn voor anderen is de veiligste en meest blijde weg tot God. De prijs van het gedenkschrift is in februari 2023 definitief verlaagd van € 8,50 naar € 4,50. Hieronder volgen het woord vooraf van de Internationale Spirituele leiding, een woord van Catharose de Petri, woorden en muziek van de heer A. Lazaro (namens het werkveld in Brazilië) en de inhoudsopgave.

WOORD VOORAF

Zeer geachte vrienden en vriendinnen, wonend in alle werkvelden van de Jong Gnostieke Broederschap.

Het verheugt ons ten zeerste u hierbij het gedenkschrift te doen toekomen, dat is samengesteld  uit de toespraken die zijn uitgesproken tijdens de bijzondere tempeldienst op woensdag 12 september 1990 ter herdenking van onze grootmeesteres. Ter inleiding hebben wij een kort woord ‘Van hart tot hart’ van mevrouw Catharose de Petri opgenomen. Voorts zijn in deze uitgave de toespraken opgenomen die zijn gehouden tijdens de crematieplechtigheid op vrijdag 14 september 1990.

Dit gedenkschrift ter nagedachtenis aan onze grootmeesteres verwoordt de grote liefde en dankbaarheid die van alle leerlingen is uitgegaan naar onze geestelijke leidster, wier herinnering wij allen onverbrekelijk in het hart dragen. De grote, levendige, dynamische kracht van het Levende Lichaam van onze geestesschool heeft zich tijdens deze herdenkingsdienst, die in alle grote Brandpunten werd gehouden, aan allen bewezen.

Allen zullen wij ervaren dat een machtige Lichtkrachtuitstorting door heel het Levende Lichaam stroomt, als het prana van de gnostieke Zon. Het is de heerlijke, zegenrijke Lichtkracht van het Andere Rijk, een Lichtkracht die onze grootmeesters ononderbroken hebben vrijgemaakt in de geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Het zevenvoudige Levende lichaam in het actuele Nu is het bewijs dat Ene Arbeid met grote kracht zal worden voortgezet.

Broeders en zusters, wij danken u voor de hartverwarmende stroom van liefdekracht die van u alleen naar onze geliefde grootmeesteres.

Onze innige bede is dat wij allen mogen blijven staan op de Ene Rots Petra, opdat wij tezamen de Ene Arbeid tot verdere hoogten mogen voeren, in de kracht en de zegen van de Broederschap Christi en in die van onze Vader Broeder Christiaan Rozenkruis.

In de verlossende kracht
van de Roos en het Kruis

de Internationale Spirituele Leiding

 

EEN WOORD VAN HART TOT HART VAN MEVROUW CATHAROSE DE PETRI TOT DE LEERLINGEN VAN DE JONG GNOSTIEKE BROEDERSCHAP VAN HET GOUDEN ROZENKRUIS

Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste Geest (Psalm 51:12)

Het is u bekend dat van het zielecentrum vele werkingen uitgaan. Wil daarom het zielecentrum zien als tegelijkertijd het centrum van het hoofdheiligdom en van het hartheiligdom . Enerzijds belevendigt het zielecentrum het willen en het denken, anderzijds ook het begeren en/of het verlangen.

Willen, denken, begeren en verlangen spelen vaak een verwoestend spel in ons leven. Wanneer wij slechts de chaos overzien van ons gevoelsleven, dan weten wij dat ons hart onrein is, en dan weten wij – daar het hart de toegangspoort voor de gnosis is tot ons levensstelsel – dat wij in de eerste plaats hebben te streven naar de reinheid van het hart. 

Hoe reiner en zuiverder ons hart is, hoe beter en duidelijker de roepende stem van de gnosis in ons. Reinheid des harten is absolute voorwaarde voor onze leerlingenstaat.

Zuiverheid van onze verlangens,
zuiverheid van onze motieven,
zuiverheid van ons geloof, onze hoop en onze liefde,
zij vormen voor ons de allergrootste eis. 

En iedereen die nog maar nauwelijks begonnen is de eerste, aarzelende stappen op het pad te plaatsen, kan ook daar een begin mee maken. Dit wordt ons mogelijk gemaakt door de roos des harten. Die roos is namelijk niet slechts gevoelig voor gnostieke impulsen die van buiten komen, doch zij is ook gevoelig voor de noodkreten van onze zielekern. 

Wanneer het bewustzijn zijn nood ervaart en naar bevrijding zucht, en zijn kreet in het onbestemde uitvibreert, dan ontvangt de roos als het ware een magnetische schok, waardoor zij als een soort reflex de nagalm van de noodkreet van de ziel uitzend naar het sternum.

De kracht van de roos breekt dan een opening in het heiligdom van het hart. Zo ziet u, dat het eerste antwoord van de gnosis tot stand komt met behulp van de roos. 

Op dat begin nu dient ieder mensenkind voort te bouwen en allereerst te streven naar reiniging van het hart. Want door deze reiniging openen wij steeds beter ons stelsel voor het verdere proces van het heil.  

Daarom wordt in alle heilige taal zo bijzonder de nadruk gelegd op deze reiniging en redding van het hart. ‘Schep mij een rein hart, o God’, is de kreet van de waarlijk hunkerende ziel die begrijpt. De muur van de onheilige ikcentrale verlangens moet doorbroken worden.

Wie deze reinigingsprocedure zonder ophouden toepast, wie nimmer zelf-tevreden is, zal ervaren dat deze reiniging van het hart gevolgen heeft voor de hele levensstaat. Zij werkt wils- en denkbeteugelend. Zij verandert volledig ons handelingsleven en begeleidt aldus zeer ten goede de werkzaamheid van de eerste straal van de Heilige Geest, dat is: de bron van het eeuwigheidsleven, de bevrijder uit de vorm.  

‘Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.’

Zo blijkt dat de leerling die reeds van de eerste schrede bezig is de reinheid van het hart deelachtig te worden tegelijkertijd het zo noodzakelijke Bergredeleven bewijst en het in toepassing brengt. Zo een gaat met kracht en heerlijkheid zijn lichtgeboorte tegemoet: de dageraad van het God ‘zien’. En het eeuwige lichtboortefeest neemt een aanvang. 

WOORDEN EN MUZIEK VAN DE HEER A. LAZARO: O VÉU DA NOIVA

Goden plantten rozen in de Hof van Eden
Engelen begoten de rozen met water uit de bron van het Levende Water.

Blauwe duiven, duiven met een diepblauw kleur, plukten de rozen en versierden daarmee de sluier van de bruid, die op weg was haar bruidegom te ontmoeten. 

De rozenknoppen bloeiden en hun bloemblaadjes vermeerderden zich – één bloemblaadje voor elk hart dat zich verbonden had met de bruid.  

Een heerlijke geur rees uit de rozen op en doordrong de oneindige ether.

Men zal vragen: heeft liefde dan geur?

Ja, het is de geur van de rozen!

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf van de Internationale Spirituele Leiding

Een woord van mevrouw Catharose de Petri

Herdenkingsdienst voor Catharose de Petri op woensdag 12 september

Toespraken bij de crematieplechtigheid op woensdag 12 september 1990
Toespraak van de heer A.H. van den Brul
Toespraak van de heer J. Schneemann
Toespraak van de heer H. Albert
Woorden van de heer A. Lazaro
Toespraak van de heer H. Zion
Toespraak van de heer P. Agostini
Toespraak van de heer H Bürki
Slotwoord

Bron: Catharose de Petri in ‘Gedenkschrift gewijd aan aan Catharose de Petri, grootmeesteres van de geestesschool van het Gouden Rozenkruis’

BESTEL GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN CATHAROSE DE PETRI

LEES OVER HET GEDENKSCHRIFT GEWIJD AAN J. VAN RIJCKENBORGH UIT 1968
(NIET IN DRUK BESCHIKBAAR)