14 Rozenkruis nu! Heilig licht dat uwe wijsheid meldt

Rozenkruis nu! – online jaarprogramma 2024 – week 14
Heilig licht dat uwe wijsheid meldt (hymne 32)
6 april 2024

 

WEEK 1 – WEEK 2WEEK 3 – WEEK 4WEEK 5WEEK 6 – WEEK 7 – WEEK 8 – WEEK 9WEEK 10

 – WEEK 11 – WEEK 12 – WEEK 13WEEK 14

Er is een nieuwe hemelboog gespannen, een geheel nieuw elektromagnetisch veld is gevormd. Een grootse nieuwe mogelijkheid is voor de zoekende mensheid geopenbaard. Het is de openbaarmaking van de Heilige Geest, van de universele Gnosis, tengevolge waarvan, zoals Romeinen 8 het noemt – de openbaarmaking van de zonen Gods – mogelijk wordt. Het is de vervulling van hetgeen in De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap (uit 1615) wordt gezegd: ‘Een ding, o stervelingen, moeten wij hier verklaren, namelijk dat God besloten heeft aan de wereld de waarheid, het licht en de glans te hergeven die Hij, met Adam, het paradijs liet verlaten‘. Dit spanningsveld van waarheid, licht en grootheid spreidt zich nu over onze landen, maar het is helaas geenszins zo dat iedere sterveling daar nu automatisch deel aan krijgt.

Uit: De komende nieuwe mens
Hoofdstuk 3.4 : De taken – vijf stromingen tot gezondmaking

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS

De mens is een uniek wezen op deze Aarde. Het is het enige wezen dat tegelijkertijd sterfelijk is en onsterfelijk; een wezen dat valt onder de wetten van de tijd en van de eeuwigheid, van geboorte en dood van de tijdelijke vorm en van de onaantastbaarheid van het Leven.

Als Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) zegt dat er een nieuwe hemelboog is gespannen dan doelt hij op de helpende kracht die van oudsher de Heilige Geest genoemd wordt. De oorspronkelijke Mens, die in deze tekst Adam genoemd wordt, behoort niet tot de wereld die wij kennen, de wereld van tijdelijke vormen. Het is deze ongeschonden kern van de mens, die wij bij het Rozenkruis de ware Mens noemen, die geroepen wordt door middel van ‘een nieuwe hemelboog, een nieuw elektromagnetisch veld’.

Het Ene, ongeschondene, eeuwige in ons wordt geroepen en zeer krachtig geholpen door het Ene, de heelmakende (Heilige) Geest. Dat is iets prachtigs en tegelijkertijd kan het als zwaar en moeilijk ervaren worden. ‘Een grootse nieuwe mogelijkheid is voor de zoekende mens geopenbaard’.

De zoekende mens ervaart een gebrek, anders was deze mens niet gaan zoeken. De wereld van stoffelijk denken en begeren geeft geen vervulling en dus zoekt de mens naar iets geheel anders. Uitsluitend deze zoekende mens kan geraakt worden door de instralende kracht en de wijsheid van de Heilige Geest, de helpende kracht van God. Is dit een kracht die ver buiten ons staat? Nee, het is, zoals de rozenkruisers dit noemen, ‘het opengaan van de roos van onverwelkbare schoonheid’. Het is de ware mens die zich in alle wijsheid in ons meldt. Dat is een volledig innerlijk proces dat gestuwd wordt vanuit een ‘collectief nieuw elektromagnetisch veld’. Het is God die ‘niet laat varen de werken zijner handen’. Deze indalende kracht van de eeuwigheid is een kracht die de eenheid in de mens tot bloei laat komen.

Door de lange ontwikkelingsgang die de mens gegaan is, zijn er echter vele bewustzijnsvelden ontwikkeld die niet uit de ene, eeuwige wijsheid komen, maar uit de strijd en de angst die kenmerkend is voor de mens van de tijdelijkheid. Het zijn juist deze krachten in de mens, zowel collectief als individueel, die, door de kracht van De Ene, zeer duidelijk zichtbaar worden. Dat heeft een diepzinnige reden. Door het zichtbaar worden kunnen deze krachten getransformeerd worden door het Ene naar het Ene. Dat is de werkzaamheid van het helende in ons, in de periode die de Aquarius periode genoemd wordt.

De wijsheid van de ware Mens in ons ‘meldt zich in ons bewustzijn als Heilig Licht’ in diegenen die daar in alle rust, vrede en liefde met een geopend hart in staan.

 

TEMPELLIED 32

Heilig Licht dat Uwe wijsheid meldt,
wil nu in ons duister dalen,
zo, dat hart en hoofd gaan stralen
en ons wezen tot Uw luister snelt.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Heer van Liefde, bronwel aller macht,
steek mij aan tot fakkeldrager,
zo, dat ik steeds aan de vrager
vlammen vuurs kan reiken van Uw Kracht.
Kruis met Rozen, hartverblijden,
doe ons aan met Uwe macht.
Kruis met Rozen, Licht en Vreugde,
brand in mij met Uwe liefdekracht.

Reinheid, vriendschap, kennis, waarheid, moed,
zijn der pionieren krachten,
waar ik immer naar zal trachten;
’k weet dat God mijn pogen slagen doet.
Kruis met Rozen, Christus’ glorie,
trek mij met Uw magisch koord,
met Uw gouden glanzen nader
tot Uw heerlijk, zalig liefdewoord.

LEES OVER DE BOVENSTAANDE BOEKEN VAN J. VAN RIJCKENBORGH