De overgang naar het Aquarius Tijdperk – hoofdstuk 157 uit het Aquarius Evangelie

LEES MEER OVER HET AQUARIUS EVANGELIE VAN JEZUS DE CHRISTUS

Toen ging Jezus met de twaalf heen en zette zich daar, precies tegenover de stadspoort neer. En zijn discipelen zeiden: Zie, de wondere stad Jeruzalem; haar huizen zijn allemaal zo mooi, haar tempels en altaren zijn allemaal zo prachtig gebouwd.

En Jezus zei: De stad is de glorie van mijn volk Israël, maar, zie, de tijd zal komen, dat elke steen neergehaald zal worden en dat zij een aanfluiting zal worden voor de volken van de aarde. 

En de discipelen vroegen: Wanneer zal de verwoesting komen? En Jezus zei: Deze rondgang van menselijk leven zal niet voleindigd zijn als de legers van de overwinnaar zullen donderen aan haar poorten en zij zullen binnen komen en het bloed zal als water door de straten vloeien. 

En alle kostbare bouwsels van tempels, hallen en paleizen zullen vernietigd worden, of weggehaald worden om de paleizen en hallen van koningen te bedekken. Doch deze dagen zijn nog niet nabij. Vóórdat deze komen, zult u, ja, door de schriftgeleerden en farizeeërs, de hogepriesters en de wetgeleerden, mishandeld worden. 

Zonder reden zult u voor de rechtbanken gesleept worden; u zult worden gestenigd, u zult in de synagogen worden geslagen; u zult als veroordeelden voor de leiders van deze wereld staan, en gouverneurs en koningen zullen u ter dood veroordelen. Maar u zult niet wankelen en u zult voor waarheid en gerechtigheid getuigenis afleggen. En wees in dat uur niet bezorgd over wat u zult zeggen; daarover hoeft u niet te denken. Want zie, de heilige adem zal u overschaduwen en u de woorden, die u spreken moet, in de mond geven.

Maar het bloedbad zal voortgaan en de mensen zullen denken dat zij, door u te doden, God een genoegen doen, en volken van ver weg en nabij zullen u om Christus wil, haten. En de mensen zullen kwade gedachten onder uw bloedverwanten uitstrooien en zij zullen u gaan haten en u ter dood laten brengen. En broeders zullen vals zijn tegen broeders; vaders zullen naar voren komen en tegen huin eigen kinderen getuigen, en kinderen zullen hun ouders naar de brandstapels drijven. 

Wanneer u de Romeinse adelaar in de lucht zult horen schreeuwen en zijn legioenen over de vlakte zult zien stromen, weet dan dat de verwoesting van Jeruzalem nabij is. Dat dan de wijze niet zal wachten en zijn bezittingen verzamelen, maar laat hem vluchten.

En hij die op het veld werkt, moet niet terugkeren, maar moet alles loslaten om zijn leven te redden. En, in die dagen, wee de moeders met kleine kinderen; niemand zal aan het zwaard ontkomen. Het leed van deze dagen kan niet met woorden gezegd worden, want sinds God de mens op aarde schiep, is iets dergelijks nog nooit geschied. 

De overwinnaar zal velen van de kinderen van Abraham wegvoeren als krijgsgevangenen naar vreemde landen en zij, die de God van Israël niet kennen, zullen over Jeruzalems hoofdwegen gaan, totdat de anti-joodse tijden vol geworden zijn. Maar wanneer het volk voor zijn misdaden gestraft zal zijn, zullen de dagen van leed eindigen; maar zie, de tijd zal komen, dat de gehele wereld zal opstaan als gladiatoren in een ring, en zij zullen willen vechten enkel en alleen om bloed te vergieten. 

En de mensen zullen niet voor rede vatbaar zijn; zij zullen niet zien, noch wensen zij een reden te zien voor slachting, verwoesting, diefstallen, want zij wensen slechts oorlog met vriend en vijand.  De lucht zelf zal als overladen zijn met de walm van de dood, en de pest zal onmiddellijk het zwaard volgen. 

En tekenen, die de mensen nog nimmer gezien hebben, zullen in hemel en op aarde verschijnen in de zon en maan en sterren. De zeeën zullen bulderen, en er zullen geluiden uit de hemel komen, die de mensen nooit zullen begrijpen, en dit alles zal benauwenis onder de naties en verslagenheid, veroorzaken.

De harten van de sterkste mensen zullen van vrees bezwijken in de verwachting van nog vreselijker dingen op aarde. Maar terwijl de conficten op land en zee zullen worden, zal de vredevorst op de wolken van de hemel staan en zeggen: Vrede, vrede op aarde; in de mensen een welbehagen; en iedere man zal zijn zwaard wegwerpen en de volken zullen de oorlog niet meer leren. 

En dan zal de man, die de kruik draagt, voortgaan over een hemelse ark; het teken en de signatuur aan de oostelijke hemel. De wijzen zullen dan hun hoofden opheffen en weten dat de verlossing van de aarde nabij is. 

Vóórdat deze dingen zullen komen, zie, valse christussen en arme, misleide profeten zullen in vele landen opstaan. En zij zullen tekenen doen en een machtige massa werken; en zij zullen zullen velen die niet wijs zijn op een dwaalspoor brengen; en velen van de wijzen zullen ook bedrogen worden. 

En daarom zeg ik u nog eens: Wanneer de mensen zullen zeggen: De Christus is in de woestijn, ga en niet heen. En wanneer zij zeggen: De Christus is bij de geheime inwijding, geloof het niet, want waneer hij komt, zal de wereld weten, dat Hij gekomen is. Want zoals het morgenlicht uit het oosten komt en tot in het westen schijnt, zo zal de komst zijn van de eeuw van de mensenzoon. De goddelozen van de aarde zullen wenen, wanneer zij de mensenzoon in kracht zullen zien neerdalen op de wolken van de hemel. 

Neem u in acht, o, neem u in acht. Want u weet niet het uur noch de dag waarop de mensenzoon komt. Laat uw harten niet overbelast zijn met de dingen van de zinnen, noch met de zorgen van het leven, zodat die dag niet komt en u onvoorbereid zal vinden. Wees waakzaam bij elk jaargetijde en bidt dat u de Heer met vreugde en niet met verdriet zult mogen ontmoeten. Voordat deze dagen zullen komen, zal de Vader-God zijn boodschappers uitzenden, ja, tot aan de uithoeken der aarde, en zij zullen zeggen: Bereid u, o, bereid u; de vredevorst zal komen en komt nu op de wolken van de hemel. Toen Jezus aldus gesproken had, ging hij met zijn discipelen terug naar Bethanië

Bron: Het Aquarius Evangelie van Jezus de Christus door Levi Dowling

Afbeelding over het Aquarius Tijdperk : Johfra

BESTEL HET AQUARIUS EVANGELIE VAN JEZUS DE CHRISTUS