De graal in de strijd tegen het verleden – de graal in jezelf oprichten

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

Grote wijsheidsleraren als Hermes, Boeddha, Zarathoestra of Jezus, bouwden periodiek een geestelijke brug tussen de volmaakte en de onvolmaakte wereld. Deze tijdelijke schakel tussen eeuwigheid en tijd wordt in vele legenden aangeduid als de graal, de beker of het goddelijke mengvat: een beschermd levensveld waar de zoekende ziel die alle aardse weerstanden heeft overwonnen, haar weg naar de eeuwigheid kan vinden. 

In dit negende deeltje van de crystalserie vindt de lezer niet alleen de westerse legenden van Parcival en de graalridders van koning Arthurs tafelronde, maar bijvoorbeeld ook de Perzische legende van Kay Chosrou en de Schaal van Yamshid ‘die het universum weerspiegelt’, of de middeleeuwse Russische legende van Vsevolod, die graalkoning wordt van de onzichtbare stad Kitesj.

Ook in de Hermetische wijsbegeerte is sprake van een Mengvat, omlaag gezonden met de krachten van de geest gevuld, een graalbeker tot genezing van de mensheid. Duidelijk wordt dat confrontatie met de geestelijke waarden van de Graal het leven totaal kan veranderen. Wie erin slaagt die onaardse energie te vinden, kan de goddelijke wijsheid eerstehands ontvangen. De vele graallegenden duiden alle op het credo van de de hedendaagse  rozenkruisers: het mysterie van de graal is een innerlijk proces, op het hoogste niveau dat de ziel kan bereiken. Hieronder volgen de hoofdstuk 10 en 11 en de inhoudsopgave.

HOOFDSTUK 10: DE GRAAL IN DE STRIJD TEGEN HET VERLEDEN

De bekende graallegenden geven slechts een bescheiden beeld van de enorme uitwerking , die hun boodschap heeft gehad. Zij toonden een spirituele weg die ook voor de mens in het moderne jachtige leven van groot belang is. Hun bron is de gnosis. De universele waarheid die door mensen wordt opgevangen en uitgedragen in een levende, levensvernieuwende praktijk.

De zoektocht naar de graal is dus geen fictie. En evenmin een stuk geschiedenis waarover men wetenschappelijk of filosofisch kan discussiëren. Het is een levenspraktijk die direct en ingrijpend aansluit bij de zoeker op de weg naar de levende waarheid. Om de grootsheid van de eeuwen oude, zo actuele impuls enigermate te kunnen omvatten, moet de zoeker zich verbinden met de bevrijdende boodschap die schuilgaat achter de heldendaden van de ridders uit het verleden.

Dit proces heeft twee stappen, twee dimensies. Enerzijds een menselijke, uitgedrukt in de kleurrijke avonturen van de ridders. Anderzijds de goddelijke dimensie, die na de volbrachte heldendaden wordt bereikt. Het menselijke aspect komt direct naar voren in de strijd tegen de eigenwaan, afstomping en de schande van de onwetendheid aangaande het hogere leven. Dat zijn de karakteristieke vijanden van de mens die op zoek gaat naar de graalburcht in zichzelf.

Parcival slaagt erin deze vijanden te overwinnen met behulp van de innerlijke kracht die hem steeds opnieuw wordt geschonken. Maar ondanks zijn moed en vindingrijkheid lijkt het er dikwijls op dat hij het licht nog niet kan vinden. Onrust drijft hem voort. Onrust, gevoed door zijn verlangen naar de graal. Na zijn overwinning op de rode ridder kan hij de burcht van koning Arthur binnengaan. De rode ridder kan worden gezien als de natuurziel die zich richt op het aardse leven.

Voor de bonafide zoeker is dit de eerste hindernis die hij moet nemen om het hogere zieleleven te kunnen bereiken. Zijn bloedserfenis, zijn daaruit voortvloeiend karakter en de omgeving waarin hij leeft, zij eveneens belemmeringen die overwonnen moeten worden. Dat overwinnen betekent een louteringsproces in de ziel die zich voorbereidt op haar ontmoeting met de Geest Gods.

De plaats waar dit innerlijk conflict zich afspeelt, ligt tussen het bewustzijn en het onderbewustzijn. In het onderbewustzijn bevinden zich die krachten die zich hebben ontwikkeld door afscheiding uit de oorspronkelijke, goddelijke orde. Dat zijn oude, zeer machtige krachtconcentraties, die nog voortdurend worden gevoed. Zij vormen de collectieve erfenis van de mensheid, waarin de gehele geschiedenis is neergelegd. Tevens bevatten zij de particuliere erfenis uit voorgaande levens , die bij de ontwikkeling van een nieuwe persoonlijkheid de basis vormt voor haar structuur.

Dát nu zijn de vijanden en obstakels die Parcival moet overwinnen tijdens zijn zoektocht naar de Graal. Hij laat zich daardoor niet tegenhouden. Hij bezit de innerlijke kracht om te gáán, in de vorm van een zwaard dat krachtiger en scherper wordt naarmate hij voortgaat. Dit zwaard is een geestelijk wapen: de onontbeerlijke hulp voor wie met de demonen uit zijn eigen onderwereld wil afrekenen.

De graalburcht is voor de zoeker dus geen vervallen slot ergens in de Pyreneeën. Die getuigenissen uit het verleden kunnen de zoeker hoogstens stimuleren, maar zij zijn niet het doel van zijn levensreis. De graalburcht die voor de moderne mens gebouwd is, is een veld van vernieuwende energie, onderhouden door een gemeenschap van zielen die zich geheel en al op haar ontwikkeling richten. Die heilige graal wordt gevormd door die op aarde levende mensen, die door hun innerlijke strijd en loutering de graal hebben gevonden.

In deze levende graal wordt de regenererende energie van de kosmische Christus opgevangen en over de mensheid uitgestort. Wie met die kracht in aanraking komt, zal haar met vreugde begroeten en ontvangen en daarvan willen getuigen. Maar die kracht moet ook worden verwerkt. En dat is het geestelijk zwaard waarmee Parcival strijdt. Het zwaard waarover Jezus spreekt in Mattheüs 10:34 : ‘Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard’. Dat zwaard heeft het vermogen en de macht het zuivere van het onzuivere te scheiden.

De moderne Parcival gaat zijn weg van innerlijke vrijmaking binnen een groep die vergeleken kan worden met de Tafelronde aan het hof van koning Arthur. Deze tafelronde, deze gemeenschap van welgezinden, heeft de taak zich toe te bereiden als een graal, een mengvat, een krater, om daarin de goddelijke krachten op te vangen en door te geven aan allen die ernaar verlangen.

De wereld is vol graalzoekers. op elk niveau van leven bevinden zioch mensen die zich daar bewust of onbewust mee bezighouden. Zolang dat proces onbewust verloopt, bestrijden zij elkaar hun vondsten en bevechten zij de rode ridder tevergeefs. Maar wanneer zij, zoals Parcival, gedreven worden door het innerlijk verlangen de medemens te dienen, gaan zij zich bewust worden van hun levensstrijd. Dan wordt die strijd een innerlijke loutering, een toebereiden van de ziel. En in un woorden, geschriften en daden getuigen zij van de hulp en vertroosting die zij steeds opnieuw mogen ondergaan, zolang zij de graal als doel voor ogen houden. Immers, het doel, de graal, voedt hen reeds van verre.

Zolang de ziel zich laat voeden door het leed en de strijd van de aardse mens, zal zij de graal niet als haar levensdoel kunnen onderscheiden. Daarvoor is haar waarnemingsvermogen teveel verminkt. Daarom moet de oude zielenstructuur worden vervangen door een nieuwe, die door de vernieuwende kracht kan worden gevoed en die daarop dan ook op de juiste wijze kan reageren. Wanneer dat nu het geval is, wat zal haar dan nog kunnen schaden? De dood? Zij heeft dan immers alle facetten van de dood – het dagelijks bestaan van onbewust leven – overwonnen! Daarom is de graal het mysterie van de zich vernieuwende ziel op weg naar de eeuwigheid.

Dat is één van de redenen waarom de graalprocessen in het verleden in kleurrijke symbolentaal konden worden beschreven. Zij die daaraan toe waren, konden het begrijpen. Voor de anderen waren het schitterende verhalen, die het verlangen naar hoger, beter leven konden voeden.

Wie op zoek gaat naar de graal, moet in zijn diepste innerlijk afdalen. Daar ligt het begin van zijn reis en nergens anders. Het aanknopingspunt is het verlangen naar het mysterie van de veranderende ziel. Want de vertroosting die uitgaat van de graal schenkt de pelgrim de vreugde van de groeiende, authentieke kennis, die wordt aangeduid als gnosis. Lang voordat hij hoeder van de graal kan zijn, is hij er reeds mee verbonden. ook al weet hij dat nog niet en ondergaat bij zijn zoektocht als een lange, smartelijke en onzekere weg.

HOOFDSTUK 11: DE GRAAL IS IN IEDER MENS

U ken wellicht de legende van de heilige graal. Deze oeroude legende vertelt dat de graal de schaal is die Jezus de Heer gebruikt heeft bij het heilig avondmaal. Jozef van Arimathea heeft, volgens de sage, het bloed van de gekruisigde daarin opgevangen en daarna de graal naar het westen gevoerd, waar zij tot nu toe in het verborgene wordt bewaard.

Deze sage, die door de mystieken op alle mogelijke wijzen misbruikt is voor emotionele speclatie en in de middeleeuwen diende als onderwerp voor vele dichtwerken van de mystieke imitators, geeft in haar soberheid volkomen de gnostieke waarde aan die u nodig hebt om te begrijpen wat de graal is, hoe zij vervaardigd moet worden en waar zij te vinden is.

Wij verwijzen u, om geheel door te dringen in dit mysterie, allereerst naar het evangelieverhaal over de uitzending van Petrus en Johannes, om het avondmaal toe te bereiden. Het is de leerling zelf die de graal moet maken, opdat deze daarna door Jezus de Heer zal kunnen worden gebruikt. Anatomisch wordt de graalbeker aangeduid door drie plexi-cirkels: de strottenhoofd-plexicirkel, de longen plexi-cirkel en die van het hart. Het boveneinde van de heilige beker vinden we dan corresponderen met het strottenhoofd-stelsel, de steel van de kelk staat in de longen opgericht en de voet van de kristallen bokaal staat geplant in de hartmond. De mogelijkheid tot vervaardiging van de bruiloftsbeker is dus in ieder mens aanwezig.

Bron: De universele gnosis, hoeksteenserie 4

INHOUDSOPGAVE

Inleiding: Op zoek naar de Heilige Graal?

 1. Het Mysterie van de Heilige Graal
 2. Het Koningsboek van de antieke Perzen
 3. De reis van Oost naar West
 4. Over de wortels en de betekenis van de westerse Graallegenden
 5. De Keltische Graal en de Arthursage
 6. Parcival – de weg van de zoeker
 7. De Katharen op weg naar de Heilige Graal
 8. Kitesj – symbool van een ongeschonden kosmos
 9. De hermetische inwijdingsweg van de Graal
 10. De Graal in de strijd tegen het verleden
 11. De Graal is in ieder mens

Bron: De graal en het Rozenkruis, Crystalserie 9

BESTEL DE GRAAL EN HET ROZENKRUIS

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE VIJF BOEKEN OVER DE GRAAL