Zwaartekracht en bevrijding – hoofdstuk 6 uit ‘De komende nieuwe mens’ van Jan van Rijckenborgh

 

BELUISTER OF LEES DE HOOFDSTUKKEN:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)

Hieronder volgt het zesde hoofdstuk uit De komende nieuwe mens, een magistraal geschrift waarin Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) de weg van transfiguratie uitgebreid toelicht.  Dit boek is heel veel gebruikt tijdens kleine bijeenkomsten om beginnende leerlingen vertrouwd te maken met de wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis.

Een van de belangrijkste doelstellingen van de moderne Geestesschool bij alles wat thans met betrekking tot het komende nieuwe mensenras wordt openbaar gemaakt, is: de normaturen, de grondslagen, de aanzichten van deze nieuwe menswording zo dicht mogelijk te brengen bij allen die haar boodschap kunnen verstaan. De tot hen gerichte uitnodiging, alle pogingen aan te wenden om in deze nieuwe menswording op te gaan, zal deze opzet genoegzaam verklaren. Immers, alle speculaties, alle onzekerheden, alle vaagheden moeten zoveel mogelijk verdwijnen en alle filosofische zweverijen dienen verre gehouden te worden.

Als u iets van het ware leerlingschap bezit, is er in u een fundamenteel verlangen aanwezig tot het Onbeweeglijk Koninkrijk terug te keren. In de huidige openbaringsfase van de Broederschap wordt aan dit verlangen richting gegeven en wordt er ‘vaart’ gebracht in de ontwikkeling van iedere leerling die het innerlijke besluit daartoe kenbaar maakt. U moet evenwel goed verstaan wat het zeggen wil ‘vaart’ te brengen in iemands leven. Hierbij is er geen sprake van negatieve hulp, doch in de eerste plaats van het verschaffen van inzicht, van kennis. 

Het is niet voor niets dat de Bijbel gewaagt van ‘Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft.’ Kennis in de zin van de Universele Leer is: op basis van een werkzaam geestvonkatoom inzicht verkrijgen met betrekking tot een feitelijke toestand, tot het pad en het ware leven zelf en alle daartoe meewerkende factoren, die ten dienste staan van de kandidaat. Als die kennis aanwezig is, gaat de leerling zelf tot activiteit over. En het is nu aan die bevrijdende zelfvrijmetselarij dat de Geestesschool u graag zou doen deelnemen.

Het nieuwe mensenras wordt niet als door een wonder geboren, doch iedere entiteit die ertoe zal gaan behoren, zal zich door zelfbevrijdende handeling zelf in deze groep moeten inlijven. U dient u zelf in te wijden langs het smalle pad van zelfvrijmetselarij. ‘Werk aan uw eigen redding met vreze en beven’, zegt de Heer van alle leven, dat wil zeggen: Werk aan uw bevrijding in ikverlorenheid. En u zult slagen, onvoorwaardelijk succes hebben, als u dit gelooft.

Geloven, in de zin van de Broederschap, wil zeggen: van binnen uit weten. Dat ‘van binnen uit weten’ is de werkzaamheid van het geestvonkatoom. Daarom spreekt Paulus van ‘het geloof in uw hart.’ Hij bedoelt daarmee geen sentimentaliteit, geen overgeleverd bijbel- of kerkgeloof, doch de sprankelende vibratie van het geestvonkatoom in de rechter hartkamer. Dát is het geloof dat in uw hart woning moet maken. Om dit geloof te verkijgen, om deze vibratie te wekken, wordt u in de voorhof van de Geestesschool opgenomen. En veronderstel niet dat de Geestesschool verder ook maar iets voor u kan doen of zal doen, voor en aleer u op basis van de nieuwe, exclusieve geloofsvibratie ‘bergen gaat verzetten.’

Wij zeiden dat u in de eerste plaats in de Geestesschool opgenomen bent om de vibratie van het geestvonkatoom te wekken, of, mystiek geformuleerd, ‘om het geloof in uw hart vrij te maken.’ Dat zijn dikwijls zo van die formules, van die slagzinnen die men overal en van iedereen kan horen, en die, oppervlakkig gesproken en gehoord, zo bitter weinig zeggen. Wanneer wij tegen u zeggen: ‘U bent in de Geestesschool om het geloof in uw hart vrij te maken’, kan u dat in de aanvang een soort burgerlijke rust geven, het gevoel van thuis te zijn gekomen. Maar vergis u niet: in deze School bent u niet thuisgekomen! De School heeft tot taak u te verontrusten! Immers, u moet vaart in uw leven brengen.

Wie zich hiér al thuis voelt, heeft nog geen werkzaam geestvonkatoom. Het moet zo zijn dat het geestvonkatoom ‘in het ego pijn lijdt’, zoals in het vorige hoofdstuk geciteerd werd. Wie deze bijzondere smart in het eigen wezen ondergaat, zal dezelfde smart ervaren met betrekking tot de wereld waarin hij leeft, en er zal een onmetelijk verlangen ontstaan naar het verloren oorspronkelijke Vaderland. En in overeenstemming met dit verlangen komt er dan vaart in uw leven.

Wat is verlangen, natuurwetenschappelijk bezien? Verlangen is een kracht, aantrekkingkracht, zwaartekracht, een magnetisch vermogen. Zoals bij iedere magneet is er ook nog een andere pool, een magnetische pool die afstoot. Wanneer uw verlangen, de ene magnetische pool, ergens op gericht is, zal door de tweede magnetische pool het tegenovergestelde worden afgestoten. Dat is van ontzaglijke betekenis. Daar moet u eens goed over nadenken!

U weet dat de persoonlijkheid het middelpunt is van een stelsel dat wij een microkosmos noemen, een minitus mundus, een kleine wereld. Waar is, waar leeft de microkosmos? Hier, in deze wereld! Deze wereld, waarin u leeft, is volgens hetzelfde principe georganiseerd als uw kleine wereld. Daarom spreken wij van kosmos, de wereld, en van ‘microkosmos’, de kleine wereld die u zelf bent.

De kosmos waarop wij wonen ijlt met een ontzaglijke snelheid door de ruimte. Hoe komt het dat wij niet van de bol worden afgeslingerd? Door de aantrekkingkracht, de zwaartekrachtwerking van de aarde. Het magnetische vermogen van onze kosmos houdt ons op onze plaats. Het elektromagnetische veld van deze wereld houdt alle schepselen die binnen haar ruimte besloten zijn, tezamen.

Maar let erop dat het functioneren en het bindende vermogen van dit stelsel afhankelijk is van de mens! U bent geboren uit de natuur, uit de stofprincipes van deze ordening, en krachtens deze geboorte is uw persoonlijke elektromagnetische veld geheel afgestemd op dat van deze wereld; u bent volkomen één met deze wereld. 

Als nu uw begeren en uw verlangen gevestigd zíjn op de horizontale lijn van leven, als uw gerichtheid uitgaat naar deze natuur, naar de dingen van deze wereld, dan spreekt het vanzelf dat u de magnetische verbondenheid met de aardse natuur verstevigt. Immers, uw verlangen is een aantrekkende magnetische werking. Is dit verlangen aardgericht, dan zal natuurnoodzakelijk de tweede magnetische pool alles afstoten wat niet aardgericht is. Ze zal dus alle bevrijdende invloeden verre houden.

Wij constateren dus dat u krachtens uw dialectische natuur, vanwege de eigen microkomische elektromagnetische werkingen, gevangen wordt gehouden door het elektromagnetische veld van deze aarde, waarbij u echter uw eigen cipier bent. Gesteld nu dat u in deze toestand smart ondergaat, pijn en tegenstand ontmoet, hetgeen, gezien de eigenaardigheden van de dialectiek, onvermijdelijk is. Is die smart, die gehele ellende-wieling, de pijn van het geestvonkatoom? Geen sprake van!

Krachtens de natuurwet van deze kosmos, gevangen in het elektromagnetische veld van onze wereldorde, bent u het voorwerp van strijd, haat en natuurdrift. Dat is de vloek van dit bestaanveld. Nu ervaart u dat. De mokerslagen van het lot beuken op u neer. Wat doet u nu? U gaat verlangen naar hulp, naar uitkomst, naar bescherming. Er gaat dus een spontane elektromagnetische werkzaamheid van u uit. Is dit het verlangen, het heilbegeren, de magnetische kreet om hulp van het geestvonkatoom? Is dit het geloof in uw hart?’ Geen sprake van!

Het is een elektromagnetische werkzaamheid van uw natuur, van uw drievoudige natuur-ego, die in het magnetische veld van deze wereld geen enkele afwijking teweegbrengt. Het is een aards verlangen, om aards bezit of aardse veiligheid en aardse bescherming. Wanneer u uit zulk een verlangen mystieke, occulte of schijn-transfiguristische activiteiten ontwikkelt, zult u, vanwege de aard van het magnetische veld, slechts reacties van en in uw natuurlijke levensveld opwekken. En zo komt u nimmer los van de spiegelsfeer. Aldus is er geen sprake van ook maar enige bevrijding.

Wellicht zult u uit ervaring dit alles van binnen uit als waar erkennen. Wat hebt u al niet afgetobd, in natuurlijke oprechtheid. De vruchteloze moeiten van duizend talen hebt u doorleden. In natuurlijke oprechtheid bent u misschien ook de Geestesschool genaderd. Doch u vond de deur gesloten, want de Geestesschool kan u niet helpen vóór en aleer ‘het geloof in uw hart ontwaakt is’, vóór het geestvonkatoom in uw hart gewekt is.

Als u dit inziet, dient u intelligent te handelen. U weet nu dat iedere activiteit een bewogenheid is van uw elektromagnetische veld, uitgaande van uw natuurlijke gesteldheid, en dus in haar resultaten slechts nuttig kan zijn in deze natuur. Het ligt dus voor de hand dat u die magnetische bewogenheid, dat najagen van uw verlangen, stil zet, tot een volkomen rust brengt. In de aanvang vanwege de ontdekking dat al dat jagen geen enkel resultaat te bieden heeft, en dat het slechts een grotere verbondenheid met deze natuur tot stand brengt. Doch de tweede fase van deze rust, van deze stilheid, moet zijn: overgave aan de Gnosis, neerzinken voor de poorten der mysteriën, zoals de mythen dit noemen.

 In de Universele Leer wordt aan alle kandidaten deze stilheid, dit stil zijn, onderwezen. In de oude mysteriën klinkt het: ‘Mijn ziel is stil voor God, – van Hem is mijn heil’, en in de nieuwe mysteriën wordt gezegd: ‘Beijver u om stil te zijn.’ U kunt dit bijvoorbeeld nalezen in de eerste brief aan de Thessalonicensen. De inhoud van deze brief is door de oude kerkvaders zeer verminkt. Het ‘stil worden voor God’ hebben zij veranderd in het stil en rustig worden voor de kerkelijke overheden, het accepteren van de moraaltheologie en dergelijke. 

U zult nu verstaan dat er door de waarachtige rust, door het stillen van de elektromagnetische stormen van de natuur, een nieuwe mogelijkheid voor de leerling ontstaat: in die rust kan hij worden getroffen door de stralingskracht van het elektromagnetische veld van de Universele Broederschap.

Er zijn namelijk twee elektromagnetische velden in de aardse kosmos, die beide hun centrum vinden in het hart der aarde: een centraal magnetisch veld van deze natuur, èn een centraal magnetisch veld van de Broederschap. Wanneer nu een mens die de beschikking heeft over een geestvonkatoom in het hart, zijn natuurdrijven staakt en in de besproken zin ‘stil’ wordt, wordt hij onherroepelijk door het broederschappelijke magnetische veld aangeraakt. Dan wordt het atoom in de rechter hartkamer gewekt en ontwikkelt er zich een nieuwe vibratie, een nieuw verlangen, en dus een nieuw elektromagnetisch vermogen. De leerling ontvangt dan de beschikking over dit magnetische vermogen, dat niet uit de natuur te verklaren is.

Het ware geloof is in zijn hart gewekt en hij is, zoals Paulus het uitdrukt, vervuld ‘van een onuitblusbare hoop’, een ontzaglijke magnetische kracht, ten gevolge waarvan hij in zijn microkosmos tal van krachten en waarden trekt die niet aan deze natuur ontleend zijn. Het behoeft geen betoog dat er door deze veranderende zwaartekrachtwerking allerlei nieuwe bouwstoffen in het microkosmische systeem worden opgehoopt, die noodzakelijk zijn voor de herschepping van het gehele stelsel. Zo ontdekken wij dat transfiguratie in feite een kwestie is van nieuwe elektromagnetische wetten.

Wanneer de leerling in de aanvang van deze nieuwe openbaring staat, ondervindt hij natuurnoodzakelijk, volkomen onpersoonlijk, zonder een zogenaamde ingewijde in een majesteitelijke gestalte, de algehele steun van het broederschappelijke elektromagnetische veld. Immers, zoals de natuurmens zich krachtens zijn wezen afstemt op het magnetische veld van de natuur, zo stemt de leerling zich af op het nieuwe levensveld, waarin hij dan geboren is. Het is thans dit nieuwe levensveld dat hem als het ware gevangen neemt, dat hem opneemt. Doch déze opneming is een geborgen zijn in God, een geborgen zijn in de Gnosis.

Stel u nu voor dat de leerlingen van onze School in dit nieuwe magnetische veld zouden binnengaan. Dan zouden hun microkosmoi de nieuwe magnetische verschijnselen gaan tonen en zij zouden te zamen zulk een buitennatuurlijk magnetisch vermogen ontwikkelen, dat zij onherroepelijk de magnetische werkingen dezer natuur zouden verstoren. 

Zij zouden oorzaak worden van talloze magnetische afwijkingen. Zij zouden krachten in deze atmosfeer samenbrengen die in de gewone huishouding van de natuur een chaos zouden veroorzaken. In samenwerking met het broederschappelijke magnetische centrum in het hart van de aarde zouden zij de muren van van deze natuurgevangenis openbreken en deze wereldorde doen terugijlen tot een nieuw begin, de vernieuwde mensen stuwende tot verlossing, de overigen voerende tot een nieuwe kans.

Begint u, lezer, iets te zien van de fundamenten waarop de levensvernieuwende, mensheidsbevrijdende arbeid van de Geestesschool steunt? Wij zullen u bewijzen dat het pad van transfiguratie een nieuw natuurwetenschappelijk proces is, een alchemisch proces, een scheikundig huwelijk met de Christushiërarchie, aangevangen, doorgezet en bekroond in zelfvrijmetselarij. Zet u daarom met ons tot een nauwgezette studie van kosmos en microkosmos en laat ons de dood van de natuur overwinnen in Jezus Christus, onze Heer.

Bron: De komende nieuwe mens van J. van Rijckenborgh

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 24,40 (HARDBACK)

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS € 15,00 (E-BOOK)

DOWNLOAD DE ENGELSE EDITIE ‘THE COMING NEW MAN’ (FREE PDF)