Herdruk beschikbaar van de nieuwe Nederlandse editie (2018) van ‘Aurora’ of ‘Morgenrood in opgang’ van Jacob Böhme

DOWNLOAD 44 VAN DE 396 PAGINA’s (PDF)

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG

De nieuwe Nederlandse vertaling die in 2018 verscheen van het basiswerk van Jacob Böhme  (1575-1624, fakkeldrager van het Rozenkruis 7), was vlot uitverkocht. Sinds begin november 2023 is de herdruk beschikbaar van het fenomenale en invloedrijke boek ‘Morgenrood in opgang’, ook bekend als ‘Aurora’.  In dat geschrift maakt de ziener ons deelgenoot van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen. Hij beschrijft in zijn Aurora hoe alles in de de natuur geworden en te verklaren is, hoe de hoedanigheden kwaad en goed zijn geworden, waaruit alle dingen hun oorsprong hebben en hoe het nu is en werkt.

De diepgang van het boek is ongekend en Böhmes benadering is revolutionair. Hij schrijft vrijuit over hemel en hel, over de zeven brongeesten, over engelen en duivelen, heeft een dialoog met Lucifer zelf en daagt geleerden, theologen en dominees uit. En vooral schrijft hij over de mens, dat mysterieuze dubbelwezen, die al deze dingen en meer – namelijk de gehele godheid en de gehele schepping –  in zichzelf herkennen kan als hij zijn geest maar laat samenvloeien met die van de godheid. Want in alles openbaart zich de godheid op dezelfde wijze, iedere openbaring is en komt op dezelfde wijze tot stand. Wie ‘samensmelt met de zeven brongeesten’, harmonisch en toegewijd, kent God en de schepping, en God kent hem. 

Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke ‘Urtekst’, dat is het handschrift van Jacob Böhme zelf, zoals dat door Werner Buddecke in 1963 is gepubliceerd.

Het lezen van Morgenrood in opgang is een grote innerlijke vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer vaker zijn inzichten 180 graden zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’.

BESTEL MORGENROOD IN OPGANG

 

VOORREDE VAN DE SCHRIJVER VAN DIT BOEK AAN DE LEZER

Waarde lezer, ik vergelijk de gehele filosofie, astrologie en theologie samen met haar moeder met een kostelijke boom, die in een schone lusthof groeit. Nu geeft de aarde, waarin de boom staat, de boom altijd het sap, waaraan de boom zijn eigenschap dankt, de boom in zichzelf groeit van het sap van de aarde en wordt groot en breidt zich uit met zijn takken.

Zoals de aarde met haar kracht aan de boom werkt, zodat hij groeit en toeneemt, werkt de boom steeds met zijn takken, met heel zijn vermogen, opdat hij altijd veel goede vruchten mag voortbrengen. Wanneer echter de boom weinig vruchten voortbrengt, daarbij zeer kleine, vol met maden en wormstekig, dan ligt de schuld niet aan de wil van de boom, alsof hij met een vooropgezette wil slechte vruchten zou voortbrengen, want hij is een kostelijke boom van een goede soort. De schuld is echter, dat dikwijls grote koude, hitte, meeldauw, rupsen of ongedierte op hem vallen. Want de hoedanigheid in de diepte van de sterren op hem geworpen, bederft hem, zodat hij maar weinig goede vruchten voortbrengt.

Nu is het de aard van de boom, dat hij, naar gelang de boom groter en ouder wordt, zoetere vruchten voortbrengt. In zijn jeugd draagt hij weinig vruchten, want dat maakt de ruwe en wilde bodemgesteldheid en het overtollige vocht in de boom onmogelijk en al bloeit hij ook nog zo mooi, vallen toch gedurende de groeitijd zijn vruchten voor het merendeel af, tenzij hij in een goede akker staat.

Nu heeft de boom ook een goede zoete kwaliteit, waar tegenover ook drie andere kwaliteiten staan, als bitter, zuur en wrang. Zoals de boom nu is, worden ook zijn vruchten. Tot de zon op hen inwerkt en zoet maakt, zodat zij een lieflijke smaak krijgen, ook al moeten zijn vruchten regen, wind en onweer verduren. Wanneer de boom evenwel oud wordt zodat zijn takken verdorren en het sap niet meer omhoog trekt, dan groeien onderaan de stam veel groene twijgjes, ook op de wortel, en herinneren de oude boom er aan, dat hij ook een mooi groen twijgje en boompje geweest is en nu toch zo oud is geworden. Want de natuur of het sap verweert zich, totdat de stam geheel is verdord, dan wordt hij afgehouwen en in het vuur verbrand.

Merkt nu op, wat ik met deze vergelijking heb aangeduid. De tuin, waarin deze boom staat is de wereld, de akker is de natuur, de stam van de boom de sterren, de takken de elementen. De vruchten, die aan de boom groeien stellen de mensen voor, het sap in de boom de zuivere godheid. Nu zijn de mensen uit de natuur, de sterren en de elementen gemaakt. God, de schepper echter, heerst in alles, net als het sap in de gehele boom.

Maar de natuur heeft twee hoedanigheden in zich tot aan de oordeelsdag, een lieflijke, hemelse en heilige en een grimmige, helse en dorstige. Nu werkt de goede eigenschap altijd met grote ijver, opdat zij goede vruchten voortbrengt, de heilige geest heerst daarin en geeft bovendien kracht en leven. Het boze stuwt en drijft ook volijverig, opdat hij altijd boze vruchten voortbrengt, de duivel geeft haar daartoe sap en helse gloed. Nu zijn deze twee, de natuur van de boom en de mensen, uit de boom gemaakt en leven in deze wereld in deze tuin tussen beide in groot gevaar en op hen valt beurtelings zonneschijn, regen, wind en sneeuw. Dat is, als de mens zijn ziel opheft tot God, dan ontspringt en werkt in hem de heilige geest, wanneer hij echter zijn geest in deze wereld laat ondergaan, in de lust tot het boze, dan ontspringt en heerst in hem de duivel en het helse sap.

Zoals de appel aan de boom wormstekig wordt, als de vorst, de hitte en de meeldauw op hem vallen, zodat hij gemakkelijk afvalt en bederft, zo is het ook met de mens, wanneer hij de duivel met zijn vergif in hem laat heersen. Net zoals in de natuur het goede en het kwade ontstaat, heerst en is, zo ook in de mens. Maar de mens is het kind van God, die God uit de beste kern van de natuur gemaakt heeft, te heersen in het goede en het kwade te overwinnen, al blijft het kwade aan hem hangen, net als in de natuur het boze aan het goede hangt. Toch kan hij kwade overwinnen, wanneer hij zijn geest verheft in God, dan ontspringt in hem de heilige geest en helpt hem zegevieren.

Zoals de goede eigenschap in de natuur in staat is te zegevieren over het boze, want het is en komt van God, en de heilige geest heerst daarin. Zo ook is de grimmige eigenschap in staat te zegevieren in de boosaardige ziel. Want de duivel is een machtig heerser in de grimmigheid
en hij is daarin een eeuwige koning.

De mens echter heeft zichzelf in de grimmigheid geworpen door de val van Adam en Eva zodat het boze hem aanhangt, anders zou zijn bron en stuw alleen het goede zijn. Nu zijn zij het beide en het is er mee gesteld, zoals Paulus zegt, Weet u niet dat aan wie u uzelf als knecht geeft tot gehoorzaamheid, u knecht bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde, tot de dood, of van de gehoorzaamheid Gods, tot gerechtigheid.

Daar nu de mens in beide zijn aandrift heeft, kan hij nemen wat hij wil, want hij leeft in deze wereld tussen deze beide. Beide hoedanigheden boos en goed zijn in hem, en waarin hij is, wordt hij aangeraakt met heilige of met helse kracht. Want Christus zegt, Mijn vader wil de heilige geest geven aan die, die hem daarom bidden. Zo heeft God ook de mens het goede geboden en het kwade verboden en hij laat nog dagelijks prediken en roepen en de mensen vermanen tot het goede, waarbij men wel erkent dat God het boze niet wil, maar wil dat zijn rijk kome en zijn wil zal geschieden in de (heldere) hemel, als ook op de aarde.

Daar nu echter de mens door de zonde is vergiftigd, zodat het grimmige zowel als het goede in hem heerst en nu, halfdood en met groot onbegrip, kan hij God zijn schepper, evenals de natuur en haar werking niet meer kennen. Daarom heeft de natuur zich met al haar ijver vanaf de aanvang tot heden erop toegelegd. Daartoe heeft God zijn heilige geest gegeven, dat er overal wijze, heilige en verstandige mensen geboren en in staat gesteld worden, die de natuur, evenals God hun schepper, hebben leren kennen en die steeds met hun geschriften en leringen een licht voor de wereld geweest zijn. Temidden van hen heeft God zijn kerk op aarde opgericht tot zijn eeuwige lof. Daartegen heeft de duivel gewoed en geraasd en menige edele twijg verdorven door de grimmigheid in de natuur, waarvan hij koning en God is.

Terwijl nu de natuur dikwijls een geleerd, verstandig mens toegerust heeft met edele gaven, heeft de duivel zich volijverig erop toegelegd die mens te verleiden met vleselijke lusten, met hoogmoed, met de zucht om rijk te zijn en macht te bezitten. Daarmee heeft de duivel in hem geheerst en de grimmige hoedanigheid heeft de goede overheerst en verdween uit ’s mensen verstand, zijn kunst, zijn wijsheid. Ketterij en dwaling groeiden, die de waarheid bespotten en grote vergissingen op aarde aangericht hebben en de duivel is een goede aanvoerder geweest.

Want de boze hoedanigheid in de natuur heeft van aanvang af en nog steeds met de goede geworsteld en zich omhoog gewerkt en menige edele vrucht in het moederlichaam vernietigd, wat duidelijk te zien is, voor het eerst bij Kaïn en Abel, die uit één moederlichaam zijn voortgekomen. Kaïn was van de moederschoot af aan een die God verachtte en hoogmoedig was, Abel daarentegen een deemoedig, godvruchtig mens. Zo ziet men het ook bij de drie zonen van Noach, zo ook bij Abraham met Israël en Ismaël, in het bijzonder echter bij Israël met Ezau en Jacob. die in het lichaam van de moeder hebben gevochten en geworsteld. Daarom zegt God ook Jacob heb ik liefgehad en Ezau heb ik gehaat. Het is anders niets, dan dat beide eigenschappen in de natuur hevig met elkaar hebben geworsteld.

Want terzelfder tijd als God zich in de natuur bewoog, en zich aan de wereld wilde openbaren door de vrome Abraham, Izaäk en Jacob en hij zijn kerk op aarde wilde stichten tot zijn glorie en heerlijkheid, werkte in de natuur ook de boosheid en haar vorst Lucifer mee. Omdat in de mens het boze en het goede was, konden beide eigenschappen in hem regeren, daarom werden een boze en een goede mens tegelijk in een moeder geboren.

Ook zo is het bij de eerste wereld, evenals in de tweede tot aan het einde van onze tijd duidelijk te zien hoe het hemelse en het helse rijk in de natuur steeds en overal met elkaar geworsteld en gezwoegd hebben, als een vrouw in barensnood. Bij Adam en Eva is dat het zuiverst te zien, want er groeide in het paradijs een boom met beide hoedanigheden, boos en goed. Adam en Eva moesten beproefd worden, of ze in de goede hoedanigheid op de aard
en wijze als de engelen konden bestaan. Want de schepper verbood Adam en Eva van de vrucht te eten. Maar de boze hoedanigheid in de natuur worstelde met de goede en bracht Adam en Eva ertoe, van beide te eten. Daarom kregen ze ook op weldra de dierlijke aard en vorm en aten van het boze en van het goede en zij moesten op dierlijke aard leven en zich vermenigvuldigen en menige edele twijg, die uit hen werd geboren, werd vernietigd.

Hierna ziet men, hoe God in de natuur heeft gewerkt, toen de heilige vaders in het begin geboren werden, zoals Abel, Seth, Enos, Henau, Mahalaleël, Jared, Henoch, Methusalem, Lamech en de heilige Noah, zij hebben aan de wereld de naam van de heer verkondigd en boete gepredikt, want de heilige geest heeft in hen gewerkt.

Daarentegen heeft de duivelse geest ook in de natuur gewerkt en spotters en verachters geboren doen worden, allereerst Kaïn en zijn nakomelingen en het is met de wereld zo gegaan als met een jonge boom, hij groeit, groent en bloeit wel, maar brengt weinig goede vruchten voort door zijn wilde natuur. Zo gaf ook de natuur in de eerste wereld weinig goede vruchten, al bloeide ze overdadig in de wereldlijke kunst en overvloed, want die kon de heilige geest, die ook ditmaal in de natuur net als nu gewerkt had, niet in zich opnemen. Daarom sprak God, Het berouwt mij, dat ik de mensen gemaakt heb, en hij bewoog de natuur, zodat alle vlees dat op het droge leefde, stierf. Tot aan de wortel en de stam, die bleven staan en God heeft de wilde boom bemest en toebereid, opdat hij betere vruchten zou dragen.

Maar toen de boom weer groende, bracht hij wederom goede en slechte vruchten voort
bij de zonen van Noach, er kwamen spoedig weer spotters en verachters van God en er groeide nauwelijks een groene tak aan de boom, die heilige en goede vruchten voortbracht, de andere takken droegen wilde heidenen.

Toen God echter zag, dat de mens naar zijn mening gestorven was, bewoog hij de natuur nog eens en toonde de mensen dat daarin het boze en het goede was, opdat zij het boze zouden ontvluchten en in het goede zouden leven en hij liet het vuur op de natuur vallen en ontstak Sodom en Gomorra, tot een afschrikwekkend voorbeeld voor de wereld.

Toen evenwel de menselijke blindheid hand over hand toenam en zij Gods geest niet wilden leren kennen, gaf hij hun wetten en leringen, waarin vastgelegd was, hoe zij zich gedragen moesten en hij bekrachtigde die met wonderen en tekenen, opdat de erkenning van de waarachtige God niet zou worden uitgewist. Maar het licht wilde op deze wijze ook niet aan de dag treden, want de duisternis en de grimmigheid in de natuur verweerden zich en hun vorst regeert oppermachtig.

Toen echter de boom van de natuur op middelbare leeftijd kwam begon hij verscheidene sappige, zoete vruchten te dragen, als teken dat hij voortaan loffelijke vruchten zou dragen. Want toen werden de heilige profeten geboren uit de zoete tak van de boom, zij leerden en predikten over het licht, dat in de toekomst de grimmigheid in de natuur zou overwinnen.

Zo ging ook te midden van de heidenen een licht in de natuur op, zodat zij de natuur en haar werking erkenden, hoewel dit eerst een licht in de wilde natuur was en nog niet het heilige licht. Want de wilde natuur was nog niet overwonnen en licht en duisternis worstelden zo lang met elkaar, totdat de zon opging en deze boom met haar warmte dwong, heerlijke, zoete vruchten te dragen.

Dat is, tot de Lichtvorst kwam uit het hart van God en een mens in de natuur werd. En hij vocht in zijn menselijke lichaam, in de kracht van het goddelijk licht, in de wilde natuur. Deze vorstelijke en koninklijke twijg groeide uit in de natuur en werd een boom en breidde zijn takken uit van de Oriënt tot in de Occident en omvatte de gehele natuur, worstelde en vocht met de grimmigheid die in de natuur was en met zijn vorst, totdat hij overwon en triomfeerde als een koning van de natuur en de koning van de grimmigheid in zijn eigen huis gevangen nam. Psalm 68.

Toen dit gebeurde, groeide uit de koninklijke boom die in de natuur gegroeid was, veel duizenden kostelijke, frisse twijgjes, die hadden allen de geur en de smaak van de koninklijke boom. En hoewel regen, sneeuw, hagel en onweer op hen vielen, zodat menig twijgje van de boom gerukt en kapotgeslagen werd, groeiden er steeds weer nieuwe twijgjes. Want de grimmigheid in de natuur en haar vorst, hij ontketent een groot onweer, met hagel, donder, bliksem en regen waardoor vaak veel heerlijke takjes van de zoete en goede boom gerukt werden. Maar deze takjes smaakten zalig zoet en vreugdevol, zoals noch mensen- noch engelentong het kunnen uitspreken, want ze bezaten grote kracht en deugd, ze dienden tot gezondheid van de wilde heidenen. De heiden, die van het twijgje van deze boom at, werd bevrijd van de wilde natuurdrift, waarin hij geboren was, en werd een zoete twijg aan de kostelijke boom en groende in de boom en droeg kostelijke vruchten, net als de koninklijke boom.

Daarom wendden vele heidenen zich naar de kostelijke boom, waar de kostelijke twijgen lagen, die de vorst van het duister met zijn stormwinden had afgerukt, en de heiden, die aan deze afgerukte takjes rook werd gezond en genezen van de wilde grimmigheid die hem door zijn moeder bij de geboorte was ingeschapen.

Toen evenwel de vorst van de duisternis zag, dat de heidenen om de twijgjes vochten en niet om de boom, en zag zijn grote schade en het verlies, liet hij af van de storm in de morgen en in de middag en plaatste een koopman onder de boom, die de takjes die van de kostelijke boom waren afgevallen, opraapte.

En wanneer dan de heidenen kwamen en vroegen naar de goede en krachtige twijgjes, bood de koopman aan om ze voor geld te verkopen, opdat hij woekerrente van de boom zou hebben. Want dit eiste de vorst van de duisternis van zijn koopman, omdat de boom in zijn land gegroeid was en zijn akker bedierf.

Toen nu de heidenen zagen, dat de vruchten van de kostelijke boom te koop waren, liepen zij in groten getale naar de koopman en kochten van de vruchten van de boom en ze kwamen ook van verre eilanden om ervan te kopen, ja van het einde van de wereld. Toen nu de kramer zag, dat zijn waar zoveel waard was en ook zo welgevallig was, bedacht hij een list opdat hij voor zijn heer een grote som geld zou kunnen inzamelen en hij stuurde kooplieden naar alle landen en hij liet zijn waren te koop aanbieden en prijsde ze hoog. Maar hij vervalste de waren en verkocht andere vruchten die niet aan de boom waren gegroeid, in plaats van de goede, opdat de schat van zijn heer maar groter zou worden.

De heidenen echter en alle volkeren, die op aarde woonden, waren allen uit de wilde boom geboren, die tegelijkertijd goed en kwaad was, daarom waren zij halfblind en zagen de goede boom niet, die toch zijn takken van de opgang tot de ondergang uitstrekte, anders hadden zij de valse vruchten niet gekocht.

Omdat zij echter de kostelijke boom niet kenden, die toch zijn takken over hen allen uitstrekte, liepen ze allemaal de kooplieden na en koch- ten vermengde, valse waren in plaats van goede en meenden dat die de gezondheid dienden. Omdat zij echter allen zozeer naar de goede boom trokken, die zich toch over hen allen uitstrekte, werden velen van hen gezond door het grote verlangen, dat zij naar de boom hadden. Want de geur van de boom, die hen omhulde maakte hen gezond en genas hen van hun grimmigheid en wilde geboorte en niet de valse waar van de kramer. Dat duurde een lange tijd.

Toen nu de vorst in de duisternis, die de bron is van grimmigheid, boos- heid en verderf, zag dat de mensen door de geur van de kostelijke boom gezond werden van zijn gif en wilde aard, werd hij toornig en plantte tegen middernacht een wilde boom die groeide uit de grimmigheid van de natuur en liet uitroepen, dit is de boom van het leven, wie daarvan eet wordt gezond en zal eeuwig leven. Want de plek waar de wilde boom groeide, was een wilde plaats en de volkeren daar hadden het ware god- delijke licht van het begin af tot aan die tijd en ook nu nog niet gevonden. De boom groeide op de berg van Hagar, in het huis van Ismaël, de spotter.

Daar echter van de boom gezegd werd, dat hij de levensboom was, liepen de wilde volkeren naar de boom. Zij waren niet uit God geboren, maar uit de wilde natuur en zij hielden van de wilde boom en aten van zijn vruchten. En de boom groeide en werd groot van het sap van de grimmigheid in de natuur en breidde zijn takken uit van middernacht tot de morgen en avond. De boom evenwel had zijn oorsprong en wortel in de wilde natuur, die boos en goed was, en zoals de boom was, waren ook zijn vruchten. Omdat echter alle mensen van deze plaats uit de wilde natuur gegroeid waren, groeide de boom boven hen uit en werd zo groot, dat hij met zijn takken reikte tot in het dierbare land onder de heilige boom.

Dit was evenwel de oorzaak dat de wilde boom zo groot werd, de volkeren onder de goede boom liepen allen de kooplieden na, die de valse waren verkochten en zij aten van de valse vrucht, die ook en boos en goed was, en meenden, dat ze daardoor gezond werden, en zij lieten de heilige, goede en krachtige boom maar steeds staan. Ondertussen werden zij steeds blinder, matter en zwakker, en konden de wilde boom tegen middernacht niet verhinderen te groeien. Ze zagen wel dat het een wilde boze boom was, maar ze waren veel te mat en zwak en konden zijn groei niet verhinderen. Als zij echter niet de kooplieden met de valse vrucht waren nagelopen en hiervan niet hadden gegeten, maar van de kostelijke vruchten hadden gegeten, dan zouden zij krachtig zijn geworden en de wilde boom weerstand hebben kunnen bieden.

Maar omdat zij zich zoveel aan de wilde natuur in de mens overgaven, in de wellust van hun hart vol huichelarij, heerste ook de wilde natuur over hen en de wilde boom groeide hoog en over hen heen en verdierf hen met zijn wilde kracht. Want de vorst van de grimmigheid in de natuur gaf aan de boom zijn kracht om de mensen te vernietigen, die van de wilde vruchten van de kramer aten. En daar ze de levensboom verlieten en hun eigen slimheid zochten, zoals moeder Eva in het paradijs, heerst hun eigen aangeboren hoedanigheid en raakten zij in zulk een krachtige dwaling, zoals Paulus zegt.

En de vorst van de duisternis deed oorlog en stormwinden ontstaan die tegen middernacht uitgingen van de boom (over de volkeren die niet uit de kwade boom geboren waren en zij vielen in hun matheid en zwakheid door het onweer, dat van de wilde boom uitging. En de koopman onder de goede boom huichelde met de volkeren tegen de middag en avond en tegen middernacht en prees zijn waren hoog en bedroog de eenvoudigen met list en de verstandigen maakte hij tot zijn kooplieden en kramers, zodat ook zij hun gewin erbij hadden.

Tot hij het zover bracht, dat niemand de heilige boom meer goed zag en kende, en hij het land in eigendom kreeg. Toen liet hij uitroepen, Ik ben de stam van de goede boom en sta op de wortels van de goede boom en ik ben geënt op de boom van het leven. Koop mijn waar die ik u verkoop, zo zult u genezen worden van uw wilde geboorte en eeuwig leven. Ik ben uit de wortels van de goede boom gegroeid en ik heb de vrucht van de heilige boom in mijn macht en ik zit op de stoel van de goddelijke kracht en ik heb macht in hemel en op aarde, komt tot mij, koopt voor geld van de vruchten van het leven.’ 2. Epist. Tessalo 2. Cap

Toen liepen alle volkeren toe, kochten en aten, tot ze wegkwijnden. Alle koningen van de middag, avond en middernacht aten van de vrucht van de kramer en leefden in grote onmacht, want de wilde boom groeide hoe langer hoe meer en vernietigde hen gedurende een lange tijd. En er was een grote ellende op aarde, zoals er sinds de wereld was geschapen niet was geweest, maar de mensen meenden dat het een goede tijd was, zozeer had de koopman onder de boom hen verblind.

In de avond echter bedroefde de ellende en de blindheid van de mensen de barmhartigheid Gods en bewoog hij weer de goede boom, de goede, heerlijke en goddelijke boom, die de vrucht des levens droeg. Toen groeide er een twijg dicht bij de wortel en deze werd groen en aan dit twijgje werd gegeven het sap en de geest van de boom, en sprak met menselijke tong en toonde iedereen de kostelijke boom en zijn stem weerklonk tot in verre landen.

Toen liepen de bewoners uit om te zien en te horen, wat dat was. Daar werd hun getoond de kostelijke en deugdzame levensboom, waarvan de mensen in de aanvang gegeten hadden en zij werden verlost van hun wilde geboorte. En zij verheugden zich zeer en aten van de levensboom met grote vreugde en werden verkwikt. En ontvingen nieuwe kracht en zongen een nieuw lied en werden verlost van de wilde geboorte en haatten de koopman en zijn kramers met hun valse waar.

Allen die hongerden en dorsten kwamen naar de levensboom, ook zij die in de stof terneer zaten en zij aten van de heilige boom en werden genezen van hun onreine geboorte en verlost van de grimmigheid van de natuur waarin zij leefden en zij werden geënt op de boom van het leven. Alleen de kramers van de koopman en hun huichelaars en zij die woekerwinst hadden gemaakt met hun valse waren en hun schatten hadden verzameld, kwamen niet, want zij waren in de woeker van de hoererij van de koopman verdronken en de dood gestorven, en zij leefden in de wilde natuur, en de angst en schande, die blootgelegd werden hield hen terug omdat zij met de koopman zo lang hadden gehoereerd en de zielen van de mensen verleid, terwijl ze zich toch erop beroemden in de levensboom ingeplant te zijn en in goddelijke, heilige kracht te leven, maar ze verkochten de vruchten van de boom van het leven.

Omdat nu hun schande, bedrog, gierigheid en sluwheid openbaar werd, verstomden zij en bleven zij achter en schaamden zich in plaats van boete te doen voor hun gruweldaden en afgoderij en om met de hongerigen en dorstigen naar de bronwel van het eeuwige leven te gaan. Daarom kwijnen zij ook weg in hun dorst en hun pijn stijgt van eeuwigheid tot eeuwigheid en hun geweten knaagt. Toen nu de koopman met de valse waren zag, dat zijn bedrog bekend was geworden werd hij zeer toornig en bevreesd, en richtte zich tegen het heilige volk, dat zijn waren niet meer kopen wilde en doodde er velen van het heilige volk en lasterde tegen de groene twijg, die aan de levensboom was gegroeid, Maar de grootvorst Michaël, die voor God staat, kwam en streed voor het heilige volk en overwon.

Toen echter de vorst van de duisternis zag dat zijn koopman was gevallen en dat zijn bedrog bekend was geworden, joeg hij stormweer vanuit middernacht het noorden uit de wilde boom tegen het heilige volk en de koopman van het midden woedde ook tegen hen, toen nam
het heilige volk zeer toe en hoog in het bloed zuiverde het bloed zoals het in de aanvang met de heilige en kostelijke boom ook was. Deze overwon de grimmigheid van de natuur en haar vorst. Zo was het ook in die tijd.

Toen nu was de edele en heilige boom aan alle volken geopenbaard, zodat zij zagen, hoe hij hen allen overdekte en zijn schoonheid over alle volkeren uitstrekte, en allen die wilden, mochten ervan eten. Toen werd het volk oververzadigd van de vrucht, die aan de boom groeide en begeerde het van de wortel van de boom te eten. De wijzen en verstan- digen zochten de wortel en twistten erom en de strijd om de wortel van de boom werd groot, zodat zij vergaten van de vrucht van de zoete boom te eten.

Maar het was hun niet om de wortel en niet om de boom te doen, de vorst der duisternis had iets anders in de zin. Omdat hij zag, dat zij niet meer van de goede boom eten wilden, maar twistten om de wortel, zag hij ook wel dat zij zeer mat en zwak werden en dat de wilde natuur weer in hen heerste. Daarom wekte hij in hen hoogmoed, zodat ieder voor zich meende, dat hij de wortel te pakken had en men naar hem op zou moeten zien en luisteren en hem eren. Temidden daarvan bouwden zij zich paleishuizen en dienden in het geheim de afgod Mammon, daardoor werden de lekenstand geërgerd, en zij leefden naar de lusten van het vlees, in begeerte naar de wilde natuur en dienden de buik in overvloed, zij verloren zich in de vrucht van de boom die over hen allen uitstrekte, opdat ze, al waren ze nu in het verderf geraakt, weer gezond mochten worden. En terzelfder tijd dienden zij de vorst der duisternis naar de wilde natuurdrift en de kostelijke boom moest daar staan en hen slechts tot spiegel zijn. Velen van hen leefden als de wilde dieren en leidden een boos leven in hoogmoed, pracht en overvloed en de rijke gebruikte de arbeid en het zweet van de arme en verdrukte hem nog daarbij. Alle boze daden werden met geschenken goed gemaakt.

De goeden botsten op de boze hoedanigheid in de natuur. Ieder jaagde naar veel geld en goed, was hoogmoedig, braste en pronkte. De ellendige zag geen uitredding, schelden, vloeken en zweren werd niet tot laster gerekend, zij wentelden zich in de grimmige hoedanigheid als een zwijn in het kot. Zo deden de herders met de schapen. Zij hielden niets meer over dan de naam van de edele boom, zijn vrucht, zijn kracht en leven moest de dekmantel voor hun zonden zijn.

Zo leefde de wereld in die tijd, uitgezonderd een kleine groep, die werd geboren temidden van de doornen, in grote tegenspoed en verachting leefden zij, tussen alle volkeren der aarde, van de Oriënt tot in de Occident. Daar was geen onderscheid, zij leefden allemaal in de drang van de wilde natuur behalve dat kleine groepje, dat uit alle volkeren gered was. Zoals het was vóór de zondvloed en voor het ontstaan van de edele boom, zo was het in die tijd.

Dat echter de mensen ten slotte zeer naar de wortel van de boom verlangden, is een geheimenis, een mysterie, en dat is voor de wijzen en verstandigen tot die tijd verborgen gebleven, en zal ook niet algemeen zichtbaar worden, maar altijd in de diepte, in grote eenvoud blijven, evenals de edele boom met zijn kern altijd voor de wereldwijzen verborgen is gebleven. Al meenden ze op de wortel en de top van de boom te staan, is het toch niet meer dan een lichte damp voor hun ogen geweest.

De edele boom evenwel heeft van af het begin tot op heden volijverig in de natuur gewerkt, opdat hij aan alle volkeren, tongen en talen openbaar zou worden. Daartegen heeft de duivel in de wilde natuur geraasd en getierd en zich verweerd als een grimmige leeuw. Maar de edele boom bracht hoe langer hoe zoeter vruchten voort en openbaarde zich al meer en meer tegen het woeden en tieren van de duivel. Tot aan het einde. Toen werd het licht. Want er ontsproot een groen twijgje aan de wortel van de edele boom en dit kreeg het sap en het leven van de wortel en de geest van de boom werd hem gegeven, die de boom in zijn kracht en heerlijkheid verklaarde waarom de natuur daarin was gegroeid.

Toen dit gebeurde gingen in de natuur beide deuren open, de erkenning van de beide hoedanigheden, het boze en het goede, en aan alle mensen werd het hemelse Jeruzalem alsook het hellerijk openbaar. En het licht en de stem klonken tot in de vier windstreken en de oneerlijke koopman van de middag werd geheel openbaar en de zijnen haatten
hem en roeiden hem op de aarde uit.

Toen dit gebeurde, verdorde ook de wilde boom tegen middernacht en het gehele volk zag de heilige boom, ook op de verre eilanden, met verwondering. En de vorst in de duisternis werd bekend en zijn geheimenis werd ontsluierd en zijn schande en bespotting en verderf zagen de mensen op aarde, want het was licht geworden. Maar het duurde slechts een korte tijd, daarna verlieten de mensen het licht weer en leefden naar de lusten van het vlees tot hun verderf, want zoals de poort van het licht was opengegaan, zo ook de poort van de duisternis en van die beide gingen allerlei krachten en kunsten uit van wat daarbinnen was.

Zoals de mensen van de aanvang af geleefd hadden in het gewas van de wilde natuur en slechts naar het aardse hadden gestreefd, wilde het ten slotte ook niet beter, maar alleen maar erger worden. In het midden van deze tijd werden van de avond tegen de morgen (van west naar oost) en middernacht tot de ochtend veel hevige stormen ontketend. Van middernacht overspoelde een grote waterstroom de heilige boom en bedierf veel twijgen aan de heilige boom en midden in de stroom werd het licht en de wilde boom verdorde tegen middernacht.
En de vorst in de duisternis werd ontstemd door de grote beweeglijkheid in de natuur, want de heilige boom golfde mee in de natuur. Aldus wilde deze zich verheffen en in de verheerlijking van de heilige, goddelijke majesteit ontbranden en de grimmigheid van zich werpen die hem zo lange tijd had tegengestaan en die zo met hem geworsteld had.

Net zo verhief de boom van de duisternis zich vol grimmigheid en verderf en zou weldra ontbranden en de vorst van de duisternis ging met zijn legioenen uit om de edele vrucht van de goede boom te verderven. En in de natuur was het verschrikkelijk in de grimmige hoedanigheid, in de eigenschap, waarin de vorst van de duisternis woont. Om het menselijk te zeggen, alsof men een zwaar onweer ziet opkomen, dat zich gruwelijk en verschrikkelijk ontvouwt, met veel lichtflitsen en veel stormwinden, zodat men geschokt is. Daarentegen was het in de goede hoedanigheid, waarin de heilige boom van het leven stond, zeer lieflijk, vreedzaam en vreugdevol, zoals het hemelse Vreugdenrijk. Deze beide botsten heftig tegen elkaar, zo hard dat de beide hoedanigheden in de gehele natuur werden ontstoken, op hetzelfde moment.

En de levensboom werd ontstoken naar zijn eigen aard met het vuur van de heilige geest en hij brandde in het vuur van het hemelse Vreugdenrijk in onnaspeurlijke klaarheid en helderheid. In dit vuur drukten zich alle stemmen uit die eeuwig in de goede hoedanigheid waren geweest en het licht van de heilige triniteit lichtte in de levensboom en vervulde de gehele hoedanigheid waarin hij stond.

En de boom van de grimmige hoedanigheid, die het andere deel van de natuur is, werd ook aangestoken en hij brandde in het vuur van de toorn Gods met helse gloed en de grimmige bron steeg op in de eeuwigheid en de vorst der duisternis met zijn legioenen bleef in de grimmige hoedanigheid als in zijn eigen rijk. In dit vuur vergingen de aarde, de sterren en de elementen, want alles brandde tegelijk, elk in zijn eigen hoedanigheid, en alles werd ontbonden. Want de oude bewoog zich, en alle krachten en alle schepselen en alles wat er bestond en de krachten van de hemel, van de sterren en de elementen werden weer soepel en zij werden in de gestalte geformeerd, zoals ze voor de aanvang van de schepping waren. Alleen de beide eigenschappen, goed en kwaad, die in de natuur verweven waren geweest, werden van elkaar gescheiden en het boze werd aan de vorst van de boosheid en grimmigheid tot een eeuwige behuizing gegeven en dit heet de hel of verwerping, die de goede hoedanigheid tot in eeuwigheid niet meer kan grijpen of beroeren, een vergeten van al het goede en dat in zijn eeuwigheid.

In de andere hoedanigheid stond de boom van het eeuwige leven en hij vindt zijn oorsprong in de heilige triniteit, en de heilige geest staat daarin lichtend. En voortaan gingen alle mensen die uit de lendenen van Adam, de eerste mens, geboren waren, ieder in zijn eigen kracht en in de hoedanigheid waarin hij op aarde gegroeid was. Die op aarde van de goede boom gegeten hadden, die Jezus Christus heet, in hen groeide de barmhartigheid Gods tot eeuwige vreugde, zij hadden de kracht van de goede hoedanigheid in zich en werden opgenomen in de goede en heilige hoedanigheid en zongen het lied van hun bruidegom, eenieder met zijn eigen stem, al naar zijn heiligheid.

Zij die echter in het licht van de natuur en van de geest geboren waren 80 en op aarde de boom van het leven nooit echt gekend hadden, maar wel in zijn kracht waren gegroeid die alle mensen op aarde overschaduwde, zoals daar zijn veel heidenen en veel volkeren en onmondigen, zij werden ook opgenomen in dezelfde kracht, waarin zij gegroeid waren en waarmee hun geest bekleed was. Ieder zong het lied van de kracht van de edele boom van het eeuwige leven, want een ieder werd naar zijn kracht verheerlijkt.

En de heilige natuur baarde vreugdevolle hemelse vruchten. Zoals zij op aarde in beide hoedanigheden aardse had gebaard die boos en goed waren, baarde zij nu hemelse vreugdevolle. En de mensen die nu gelijk engelen waren, aten, ieder van de vrucht van zijn eigen hoedanigheid en zongen het lied van God en het lied van de boom van het eeuwige leven. En dat was in de vader als een heilig spel. Een triomferende vreugde, want daartoe waren alle dingen in de aanvang uit de vader gemaakt, en blijven nu in zijn eeuwigheid.

Zij echter die op aarde gegroeid waren in de kracht van de boom van de toorn, dat is, de grimmige hoedanigheid hadden overwonnen en in hun zonden waren verdord, zij werden opgenomen in het rijk van de duisternis en hun koning heet Lucifer. Een verstotene uit het Licht. En de helse hoedanigheid bracht ook vruchten voort, zoals ze dat ook op aarde had gedaan. Alleen was het goede ervan gescheiden, daarom bracht zij nu vruchten voort in haar eigen hoedanigheid. En de mensen, die thans ook aan de geesten gelijk waren, aten, ieder naar zijn hoedanigheid, van de vrucht. Zo ook de duivel. Want zoals er onderscheid is tussen de mensen op aarde in hun hoedanigheden en zij niet allen van één hoedanigheid zijn, zo is het ook met de verstoten geesten, en zo ook in de hemelse pracht, in engelen en mensen en dat blijft in zijn eeuwigheid.

Amen.

Waarde lezer, dit is een kort bericht van de twee eigenschappen in de natuur, van de aanvang af tot aan het einde. Hoe daaruit twee rijken zijn ontstaan, een hemels en een hels en hoe zij in deze tijd tegen elkaar strijden en hoe het in de toekomst met hen zal vergaan. Nu heb ik echter dit boek de naam gegeven, De moeder of wortel van de filosofie, astrologie en theologie. Zodat u weet, waarover dit boek handelt.

Door de filosofie wordt gesproken over de goddelijke kracht, wat God is en hoe de natuur, sterren en elementen in het wezen Gods bestaan en waar vanuit elk ding zijn oorsprong heeft, hoe de hemel en de aarde zijn geschapen, ook engelen, mensen en duivels, daarbij hemel en hel, al het geschapene, ook de beide eigenschappen in de natuur, uit de ware grond, in de kennis van de geest, in de stuw en het drijven van God.

Door de astrologie worden de krachten van de natuur, van de sterren en elementen behandeld en hoe uit hen alle schepselen zijn voortgekomen. Hoe deze alles voortstuwen, regeren en in alles doorwerken en hoe het boze en het goede door hen in mensen en dieren werkt, en waardoor het komt dat het boze en het goede in deze wereld heersen. Ook hoe het helse en het hemelse rijk daarin bestaan.

Niet is het mijn voornemen, de loop, de plaats of de naam van alle sterren te beschrijven of hoe zij jaarlijks hun conjunctie of oppositie of vierkant kwadraat hebben, hoeveel zij per jaar en per uur werken. Dit is na vele jaren bekend geworden bij wijze, verstandige mensen door vlijtig aanschouwen en opmerken, door diep denken en rekenen. Dit heb ik ook niet geleerd en bestudeerd en ik laat het de geleerden behandelen, mijn voornemen evenwel is naar de geest en betekenis te schrijven en niet naar de aanschouwing.

Door de theologie wordt het rijk van Christus behandeld, hoe het is ontstaan en hoe het tegenover het hellerijk is gesteld. Ook hoe het in de natuur met het hellerijk strijdt en worstelt. En hoe de mensen door het geloof en door de geest het helse rijk kunnen overwinnen en triomferen in goddelijke kracht en de eeuwige zaligheid kunnen verkrijgen en de zege na de strijd kunnen wegdragen. Ook hoe de mens zichzelf, door de werking van de helse hoedanigheid in het verderf stort en ten slotte, hoe het met beide eindigen zal.

De bovenste titel. Morgenrood in opgang is een geheimenis, een mysterie, de wijzen en verstandigen in deze wereld verborgen, zoals zij zelf binnen korte tijd zullen moeten ervaren. Degenen echter, die dit boek in eenvoud lezen, met verlangen naar de heilige geest, die hun hoop alleen in God stellen, voor hen zal het geen geheimenis zijn, maar een geopenbaarde kennis. Ik wil deze titel niet verklaren, maar aan de onpartijdige lezer, die in deze wereld in de goede hoedanigheid worstelt, ter beoordeling overlaten.

Wanneer nu meester Eigenwijs, die zich in de grimmige hoedanigheid uitdrukt, dit boek in handen krijgt, zal hij er tegenstand aan bieden, zoals het hemelse en het helse rijk tegenover elkaar golven en zijn. Al- lereerst zal hij zeggen, dat ik veel te hoog in de godheid ben gestegen, en dat mij zoiets niet betaamt. Dan zal hij zeggen, als ik mij beroem op de heilige geest, moet ik er ook naar leven en dat met wonderwerken bewijzen. Ten derde zal hij zeggen, dat ik zo handel uit begeerte naar roem. Ten vierde zal hij zeggen, dat ik er niet geleerd genoeg voor ben. Ten vijfde zal de grote eenvoud van de schrijver hen ergeren, zoals het in de wereld gebruikelijk is slechts naar het hoge op te zien en zich te ergeren aan het eenvoudige.

Aan de partijdige eigenwijzen wil ik de aartsvaders uit de oude wereld voor ogen stellen, zij waren ook slechts geringe en verachte mensen, tegen wie de wereld en de duivel woedden en raasden, als in de tijd van Henoch, toen de heilige vaders de naam van de heer met macht hebben gepredikt, ook zij zijn niet in het lichaam ten hemel gevaren en hebben ook niet alles met hun ogen gezien, alleen heeft de heilige geest zich aan hun geest geopenbaard. Later ziet men in de andere wereld ook bij de heilige aartsvaders, patriarchen en profeten, zij waren allemaal slechts eenvoudige lieden, soms slechts veehoeders.

Ook toen de messias Christus, de held in de strijd tegen de natuur een mens werd, ongeacht dat hij een vorst en koning van de mensen was, was hij toch in deze wereld in grote eenvoud. Hij was slechts huisgenoot van deze wereld. Zoals ook zijn apostelen allemaal maar arme, verachte vissers en kleine luiden waren. Ja, Christus zelf dankte zijn hemelse vader, dat hij het voor de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen heeft gehouden en het de onmondigen heeft geopenbaard. Mattheus 11.

Daaruit ziet men, hoe ook zij arme zondaars zijn geweest en beide drijfkrachten, boos en goed in hen hebben gehad. Dat zij echter ook tegen de zonde van de wereld en tegen hun eigen zonde de strijd hebben gevoerd, dat hebben zij gedaan door de drang van de heiligen geest, en niet uit zucht naar roem. Ook hebben zij uit eigen kracht en vermogen niets gedaan, en zij hebben uit zichzelf niets over de geheimenis Gods geweten, het is alles uit Gods stuw gebeurd.

Zo kan ik van mijzelf ook niets anders zeggen, roemen of schrijven dan dit, dat ik een eenvoudig man ben. Daarbij een arme zondaar en dat ik elke dag moet bidden, heer, vergeef ons onze schuld. En ik moet met de apostel zeggen, O, heer, U heeft ons door uw bloed verlost. Ook ik ben niet ten hemel gevaren en heb alle werken en alle schepselen Gods niet gezien, maar de hemel zelf is in mijn geest geopenbaard, opdat ik in de geest de werken en het geschapene van God zal kennen, de wil daartoe is ook niet mijn natuurlijke wil, maar het is de drijfkracht van de geest, ik heb ook menige duivelse stoot hierdoor moeten ondergaan.

De geest van de mens is echter niet alleen uit sterren en elementen voortgekomen, maar er is ook een vonk van het goddelijk Licht en de goddelijke kracht in verborgen. Het is geen leeg woord dat in Genesis staat, God schiep de mens naar zijn beeld, ja, naar het beeld van God schiep hij hem. Dat betekent namelijk dat hij uit het wezen van de godheid is gemaakt. Het lichaam is uit de elementen, daarom moet het ook overeenkomstige spijzen hebben.

De ziel heeft haar oorsprong niet alleen in het lichaam en hoewel zij in het lichaam ontstaat en haar eerste begin het lichaam is, zo heeft zij toch haar bron ook van buiten in zich door de lucht, ook de heilige geest heerst in haar naar zijn aard en wijze, zoals hij alles vervult en zoals in God alles is en God zelf alles is. Omdat de heilige geest in de ziel is ingeschapen, als eigendom van de ziel, daarom doorvorst zij de godheid en ook de natuur, want zij heeft uit het wezen van de godheid haar bron en oorsprong. Doordat zij aangestoken is door de heilige geest, ziet zij wat God, haar vader, maakt, zoals een zoon van het huis wel ziet wat zijn vader doet. Zij is een lid of een kind in het huis van de hemelse vader. Zoals het oog van de mens ziet tot in het gesternte, waarin het zijn aanvankelijke oorsprong heeft, zo ziet ook de ziel tot in het goddelijke wezen, in wie zij leeft.

Omdat echter de ziel ook haar bron in de natuur heeft, en in de natuur zowel boos als goed is, en de mens zich ook door de zonde in de grimmigheid van de natuur heeft geworpen, zodat de ziel dagelijks en ieder uur met zonden wordt bevlekt, is haar inzicht slechts stukwerk, want de grimmigheid in de natuur heerst nu ook in de ziel.

De heilige geest gaat echter niet in de grimmigheid, maar heerst in de bron van de ziel, die in het licht Gods is, en strijdt tegen de grimmigheid in de ziel. Daarom kan de ziel in dit leven niet tot volkomen inzicht komen, totdat aan het einde licht van het duister scheidt en de grimmigheid tegelijk met het lichaam verteerd in de aarde, dan ziet de ziel helder en volkomen in God, haar vader.

De kennis Gods wordt echter in de heilige geest gezaaid en is eerst klein als een mosterdzaadje zoals Christus het vergelijkt. Daarna groeit het uit tot een boom en breidt haar takken uit in God haar schepper. Zoals een druppel water in een grote zee niet erg kan golven, maar als er een grote stroom ontstaat, die kan wat meer doen.

Dat wat gebeurd is, het tegenwoordige en toekomende, zowel de breedte, diepte en de hoogte, de nabijheid en het verre, zijn in God als één ding, één begrijpen. De heilige ziel van de mens ziet dat ook, maar in deze wereld slechts ten dele, en het ontgaat haar vaak ook zodat ze niets ziet, want de duivel stoot heftig op haar in, de grimmige bron die in de ziel is en hij bedekt vaak het edele mosterdzaadje, daarom moet de mens steeds in strijd zijn.

Op deze wijze, met zulk een kennis van de geest wil ik in dit boek over God, onze vader schrijven, in wie alles is en die zelf alles is, op deze wijze wil ik behandelen hoe tweevoudig en creatuurlijk alles is ontstaan en hoe alles leeft en beweegt in heel de boom van het leven.

Zo zult u de ware grond van de godheid zien. En hoe hij één wezen is geweest voor de tijden van de wereld, ook hoe de heilige engelen zijn geschapen en waaruit, ook van de verschrikkelijke val van Lucifer met zijn legioenen, ook waaruit hemel, aarde, sterren en elementen zijn ontstaan, zowel als de metalen in de aarde, de stenen en alle schepselen, hoe de geboorte van het leven is en de lijfelijkheid van alle dingen, ook wat de ware hemel is, waarin God en zijn heiligen wonen, en wat de toorn Gods en het helse vuur is en hoe alles is aangestoken. In summa, wat of wie is het wezen van alle wezens.

De eerste zeven hoofdstukken behandelen heel eenvoudig en begrijpelijk het wezen van God en de engelen door middel van gelijkenissen, opdat de lezer van de ene trede naar de andere, uiteindelijk tot de diepe zin en de juiste grond zal komen. In het achtste hoofdstuk begint de diepte van het goddelijk wezen, steeds wijder en dieper. Menig aanzicht wordt herhaald en steeds dieper beschreven, ter wille van de duidelijkheid, voor de lezer en voor mijn eigen taaie begrip.

Wat u echter in dit boek niet duidelijk uitgelegd vindt, dat zult u later in het andere en derde helder en duidelijk vinden, want vanwege onze verderfelijkheid is ons begrijpen slechts stukwerk en niet ineens volkomen, hoewel dit boek een wonder van de wereld is, hetgeen de heilige ziel wel zal begrijpen. Hiermee beveel ik de lezer in de tedere – en heilige liefde Gods aan.

LEES OVER BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER JACOB BÖHME – TIJDELIJK KORTING

INHOUDSOPGAVE

Voorrede van de schrijver van dit boek aan de lezer.

 1. Over het onderzoek naar het goddelijke wezen in de natuur. Over de beide hoedanigheden.
 2. Handleiding, hoe men het goddelijke en het natuurlijke wezen beschouwen moet.
 3. Over de hooggebenedijde, triomferende, heilige heilige heilige drievoudigheid, God de vader, de zoon, de heilige geest, enige God.
 4. Over de schepping van de heilige engelen. een aanwijzing of open poort van de hemel.
 5. Over de substantie van het corpus en het eigendom van een engel.
 6. Hoe een engel en mens Gods gelijkenis en beeld zijn.
 7. Over de regionen, plaats, woning zowel als de ordening van de engelen zoals het in het begin geweest is en hoe het zo geworden is.
 8. Over het gehele corpus van een engelenkoninkrijk.
 9. Over de lieflijke, vriendelijke en barmhartige liefde Gods.
 10. Over de zesde brongeest in de goddelijke kracht.
 11. Over de zevende brongeest in de goddelijke kracht.
 12. Over de geboorte van de heilige engelen. over de heerschappij en ordening van de engelen en over het hemelse vreugdeleven.
 13. Over de verschrikkelijke, bedroevende en ellendige val van het koninkrijk van Lucifer.
 14. Hoe Lucifer, de schoonste engel in de hemel de gruwelijkste duivel geworden is.
 15. Over de derde verschijningsvorm van de oorsprong van de zonde in Lucifer.
 16. Over de zevende gestalte of verschijningsvorm van de oorsprong van de zonde in Lucifer en zijn engelen.
 17. Over de klaaglijke en ellendige toestand van de verdorven natuur en de oorsprong van de vier elementen, in plaats van de heilige regering Gods.
 18. Over de schepping van hemel en aarde en de eerste dag.
 19. Over de geschapen hemel en de gestalte van de aarde en van het water, alsook over het licht en de duisternis.
 20. Over de tweede dag.
 21. Over de derde dag.
 22. Over het ontstaan van de sterren en schepping van de vierde dag.
 23. Over de diepte boven de aarde.
 24. Over de samenstelling van de sterren.
 25. Over het gehele lichaam van de sterrengeboorte, dat is de gehele astrologie of het gehele lichaam van deze wereld.
 26. Over de planeet Saturnus.
 27. Besluit van de auteur.

Nachrift

LEES OVER BOVENSTAANDE BOEKEN VAN EN OVER JACOB BÖHME – TIJDELIJK KORTING